Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012

Kazalo

4294. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško, stran 12013.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je občinski svet na 14. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško določa upravičence do dodelitve enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriterije in merila za določitev višine ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materiale stiske prosilca.
3. člen
Občina Laško vsako leto zagotavlja sredstva za dodelitev denarnih pomoči v proračunu za tekoče leto na postavki »Denarna pomoč v izjemnih primerih«. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do prejema denarne pomoči po tem pravilniku so tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Laško in ki v Občini Laško dejansko tudi stalno prebivajo.
5. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presega višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji ­(ZUTPG), za več kot 10 %, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca.
6. člen
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč občine,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
III. OBLIKA, VIŠINA IN IZJEME
7. člen
Denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom neplačanih terjatev do Občine Laško oziroma pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Laško.
V primeru, da upravičenec nima odprtih terjatev do Občine Laško in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Laško, se denarna pomoč lahko uporabi za plačilo električne energije, nabavo kurjave in drugih nujnih življenjskih potrebščin.
Do plačila najemnine za stanovanje ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine
8. člen
Osnova za določitev višine denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družinskih članov. Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
9. člen
Višina denarne pomoči upravičencem znaša praviloma največ 1,5 kratnik višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG). Višina denarne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti.
10. člen
Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri odločanju o upravičenosti do enkratne denarne pomoči oziroma o višini doplačila upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj upravičenca ali zavezanca in se enkratna denarna pomoč:
1. ne dodeli oziroma se določi nižji znesek od predpisanega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravičenca ali družine bistveno boljši, kot izhaja iz izkazanega dohodka (materialnega stanja) oziroma da je izkazano stanje v vlogi drugačno od dejanskega;
2. ne dodeli, če je že kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu, pridobil v tekočem letu denarno pomoč;
3. ne dodeli, če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči;
4. dodeli oziroma se določi višji znesek od predpisanega, če se ugotovi, da kljub preseganju cenzusa določenega v 5. členu, vlagatelj živi v izredno težkih socialnih razmerah.
IV. POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU IN DODELITVI DENARNE POMOČI
11. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči«, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine, ali ga pridobi na spletni strani Občine Laško, www.lasko.si.
Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih občinska uprava potrebuje pri vodenju postopka in so navedena kot priloge k vlogi.
12. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško. O upravičenosti in višini pomoči izda odločbo o dodelitvi denarne pomoči ali zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Laško. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško (Uradni list RS, št. 57/09, 104/11).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-008/2012
Laško, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.