Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012

Kazalo

4292. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013, stran 12008.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 14. seji dne 19. decembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 (Uradni lis RS, št. 104/11 in 79/12) tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2013 je določen v naslednjem obsegu:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina / Podskupina kontov          Leto 2013
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    16.438.048,00
70  DAVČNI PRIHODKI              9.993.685,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      8.394.285,00
   703 Davki na premoženje          1.102.900,00
   704 Drugi davki na blago in storitve     496.500,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI             2.923.501,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                 1.443.101,00
   711 Takse in pristojbine            6.000,00
   712 Globe in druge denarne kazni       10.000,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                   93.000,00
   714 Drugi nedavčni prihodki        1.371.400,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI            1.504.792,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                   336.000,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolg. sred         1.168.792,00
73  PREJETE DONACIJE                  0,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov       0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            2.016.070,00
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          514.000,00
   741 Prejeta sred. iz drž. proračune iz
   sredstev EU                1.502.070,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      17.878.453,31
40  TEKOČI ODHODKI               3.901.406,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    634.759,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                   101.367,00
   402 Izdatki za blago in storitve      2.841.065,00
   403 Plačila domačih obresti          98.000,00
   409 Rezerve                 225.915,00
41  TEKOČI TRANSFERI              5.645.447,00
   410 Subvencije                20.000,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom               3.049.772,00
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 447.844,00
   413 Drugi tekoči domači transferi     2.127.831,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           8.119.930,31
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   8.119.930,31
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           212.010,00
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fiz. os., ki niso PU             90.010,00
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                 122.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.
   – II.)                  –1.440.405,31
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   7102) – (II. – 403 -404)         –1.347.776,31
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +71)
   – (40 + 41)                3.370.333,00
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       12.000,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAP. DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil       12.000,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)        12.000,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)          1.500.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                1.500.000,00
   500 Domače zadolževanje          1.500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)         230.119,00
55  ODPLAČILA DOLGA               230.119,00
   550 Odplačila domačega dolga         230.119,00
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.
   + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)       –158.524,31
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)      1.269.881,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. – IX.)     1.440.405,31
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
   12. PRETEKLEGA LETA             650.000,00
-------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami, je priloga k temu odloku. «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 1.500.000,00 EUR in sicer za naslednje investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture,
– izgradnjo šol in vrtcev in
– izgradnjo večnamenskih objektov.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Laško, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.