Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012

Kazalo

4277. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR), stran 11968.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) so občinski sveti Občine Kočevje na podlagi 27. in 74.a člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) na 24. redni seji dne 17. 12. 2012, Občine Kostel na podlagi 47. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/2010-UPB1) na 17. redni seji dne 20. 12. 2012 in Občine Osilnica na podlagi 17. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) na 2. dopisni seji dne 24. 12. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR)
1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljajo občine Kočevje, Kostel in Osilnica (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bosta delovala skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljice ustanavljajo z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
(3) S tem odlokom se ureja ime, sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo, pravice in obveznosti ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in medsebojna razmerja ustanoviteljic.
2. člen
(1) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica«, s kratico, ki se uporablja tudi v pravnem prometu, MIR.
(2) Sedež MIR je: Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
(3) MIR je neposredni uporabnik proračuna Občine Kočevje.
(4) MIR ima žig okrogle oblike, premera 41 mm, ob notranjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, v sredini pa z veliki črkami napis »MIR«.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi vsakokratni župani. Ustanoviteljice se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Občine Kočevje, mora pa jo sklicati na pobudo župana katerekoli ustanoviteljice.
(2) Za sprejem odločitve glede skupnih usmeritev MIR, ki jih ta odlok ne ureja, župani ustanoviteljic sklenejo sporazum. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo skupne občinske uprave, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarja, sprejme župan občine Kočevje. O začasni rešitvi morajo biti takoj obveščeni župani drugih ustanoviteljic in podati nanjo soglasje v roku 5 dni.
4. člen
(1) MIR deluje neodvisno in samostojno pri izvrševanju svojih nalog. MIR nastopa kot organ tiste ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) MIR je pristojen za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, skladno s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča pristojni organ tiste ustanoviteljice, v katere pristojnost spada posamezna zadeva.
(3) MIR je pristojen za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(4) O izločitvi zaposlenega v MIR odloča tajnik oziroma direktor tiste občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje MIR pa o zadevi tudi odloči.
5. člen
(1) MIR opravlja na območju ustanoviteljic naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva, na podlagi državnih predpisov ter predpisov lokalnih skupnosti, s katerimi ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in prenesenih pristojnosti z države na lokalno skupnost. Inšpektorji MIR pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodijo postopke ter izdajajo odločbe in sklepe v upravnem inšpekcijskem postopku iz občinskih pristojnosti ustanoviteljic. MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe MIR vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, ki so določeni s predpisi, ki so v obliki seznama objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic in na spletni strani MIR.
(2) Pri svojem delovanju so inšpektorji in redarji samostojni in neodvisni, v skladu s pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega odloka ter predpisov ustanoviteljic.
(3) Ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito deloval. Predloge za sprejem oziroma dopolnitev občinskih predpisov posreduje županom tudi vodja MIR.
6. člen
(1) Naloge MIR se opravljajo v skladu z dolgoročnim in letnim programom dela, ki ga pripravi MIR, potrdijo pa župani ustanoviteljic. Letni program dela mora MIR pripraviti v roku za pripravo občinskih proračunov.
(2) Dolgoročni program dela opredeljuje vsebino dela MIR ter potrebne kadrovske, tehnične in finančne vire za obdobje trajanja mandata županov. Dolgoročni program dela se pripravi skupaj z letnim programom dela MIR in se vsako leto, ob pripravi letnega programa MIR pregleda in dopolni.
(3) Vodja MIR mora pripraviti letno poročilo o delu MIR za preteklo leto, iz katerega je razvidna uresničitev letnega programa dela in ga do konca februarja tekočega leta posredovati županom. Z letnim poročilom se seznani občinske svete ustanoviteljic.
7. člen
(1) MIR mora županom ustanoviteljic posredovati obrazložen predlog letnega finančnega načrta, na podlagi izhodišč in v rokih, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna.
(2) Ustanoviteljice bodo sredstva za delo MIR zagotavljale v svojih proračunih na podlagi potrjenega predloga financiranja, ki mora vsebovati tudi kadrovski načrt in predlog finančnega načrta z letnim programom MIR in sicer tako, da vsaka ustanoviteljica zagotavljala sredstev za delovanje MIR v naslednjem razmerju:
– Občina Kočevje     75,00 %
– Občina Kostel     13,00 %
– Občina Osilnica    12,00 %.
(3) Vsaka ustanoviteljica za delovanje MIR zagotavlja tudi sredstva za opravljanje nalog, ki jih za MIR opravlja občina, kjer je sedež MIR, to je za delo občinske uprave Občine Kočevje, ki obsegajo finančne in kadrovske naloge (v nadaljnjem besedilu: podporna služba). Ti stroški znašajo: 10 % plače in drugi izdatki dveh zaposlenih v finančni službi in 2 % plače in drugi izdatki enega zaposlenega v kadrovski službi.
8. člen
(1) Za delovanje MIR je dolžna občina, na območju katere je sedež MIR, zagotoviti tudi ostale pogoje dela, in sicer: ustrezne poslovne prostore, pisarniško opremo, prevozna sredstva, računalniško in programsko opremo ter druga tehnična sredstva za uspešno izvrševanje nalog MIR.
(2) Stroške nastale na podlagi prejšnjega odstavka si ustanoviteljice delijo v razmerju, določenem v drugem odstavku 7. člena tega odloka.
9. člen
(1) MIR vodi in predstavlja vodja, ki ima status uradnika na položaju in ga imenuje in razrešuje župan Občine Kočevje, po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic.
(2) Vodja MIR mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
10. člen
(1) Vodja MIR organizira in koordinira opravljanje nalog MIR ter opravlja druga dela in naloge določene s sistemizacijo MIR.
(2) Vodja MIR v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela MIR.
(3) Vodja MIR odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne ustanoviteljice, županu in direktorju te ustanoviteljice, za delo MIR v celoti pa vsem županom ustanoviteljic.
11. člen
(1) Akt o sistemizaciji delovnih mest MIR sprejme župan Občine Kočevje po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic.
(2) Vsi zaposleni v MIR sklenejo delovno razmerje v Občini Kočevje. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Kočevje.
12. člen
(1) Finančno poslovanje MIR se vodi kot podračun sistema enotnega zakladniškega računa soustanoviteljice, v kateri ima MIR sedež, odprtega pri Banki Slovenije.
(2) Sredstva za zaposlene, materialne stroške in druge stroške delovanja MIR zagotavljajo ustanoviteljice v svojih proračunih na posebni proračunski postavki, skladno z določbami 7. in 8. člena tega odloka.
(3) Vsi prihodki iz naslova delovanja MIR so proračunski prihodki tiste ustanoviteljice, ki nastanejo na podlagi njenih predpisov oziroma izhajajo iz njenega območja.
(4) Ker je MIR neposredni uporabnik proračuna Občine Kočevje je odredbodajalec za MIR župan Občine Kočevje oziroma od njega pooblaščena oseba.
13. člen
Kolikor posamezna ustanoviteljica želi izvedbo aktivnosti (posebne akcije, projekti) izven potrjenega programa dela MIR, mora sredstva za izvedbo te aktivnosti v celoti zagotoviti sama.
14. člen
(1) Posamezna ustanoviteljica lahko izstopi iz MIR pod pogojem, da je občinski svet te ustanoviteljice sprejel sklep o izstopu, ter da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR in je prevzela javne uslužbence, ki jih je na podlagi tega odloka prerazporedila v MIR, z odpovednim rokom treh mesecev. Odpovedni rok začne teči, ko ostale ustanoviteljice prejmejo sklep občinskega sveta o izstopu, ki ga ustanoviteljica, ki izstopa, posreduje s priporočeno pošto.
(2) Pred sprejetjem sklepa o izstopu na občinskem svetu mora ustanoviteljica, ki želi izstopiti, podati pisno namero za izstop županu ustanoviteljice, na območju katere ima MIR sedež, ta pa mora o tem seznaniti župane ostalih ustanoviteljic.
(3) V času odpovednega roka iz prvega odstavka tega člena se morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o tistih zaposlenih javnih uslužbencih, ki niso bili na podlagi tega odloka prerazporejeni v MIR. Na podlagi sporazuma lahko javne uslužbence iz prejšnjega stavka prevzame ustanoviteljica, ki izstopa ali ostanejo v MIR. Kolikor se ugotovi, da njihovo delo ni več potrebno, postanejo presežni javni uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci se stroški, ki pri tem nastanejo delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
15. člen
V primeru, da želi v MIR pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse ustanoviteljice.
16. člen
(1) MIR preneha z delovanjem na podlagi sporazuma ustanoviteljic pod pogojem, da so občinski sveti vsake izmed ustanoviteljic sprejeli sklep o prenehanju, da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR in da so ustanoviteljice prevzele zaposlene javne uslužbence, ki so jih na podlagi tega odloka prerazporedile v MIR, z odpovednim rokom treh mesecev. V času odpovednega roka se morajo ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti, o prevzemu javnih uslužbencev, ki niso bili na podlagi tega odloka prerazporejeni v MIR. V primeru, da jih ne prevzame nobena od ustanoviteljic, ti javni uslužbenci postanejo presežni javni uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci se stroški delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
(2) V odpovednem roku so ustanoviteljice dolžne kriti stroške MIR, dogovorjene na podlagi tega odloka.
17. člen
(1) Občina Kočevje mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v MIR. Stroški zavarovanja se med ustanoviteljice delijo v razmerju, določenem v drugem odstavku 7. člena tega odloka.
(2) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v MIR, odgovarjajo ustanoviteljice solidarno.
18. člen
Župan občine, na območju katere je sedež MIR, mora, po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic, v skladu s 17. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) imenovati komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva, ki je pristojna za obravnavanje pritožb zoper delo občinskih redarjev. Stroški komisije se med ustanoviteljice delijo na naslednji način:
– 50 % v razmerju, določenem v drugem odstavku 7. člena tega odloka,
– 50 % v razmerju glede na število obravnavanih zadev z območja posamezne ustanoviteljice.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Najkasneje v roku šestdeset dni po uveljavitvi tega odloka sprejme župan ustanoviteljice, na območju katere je sedež MIR, po predhodnem soglasju županov vseh ustanoviteljic, akt o sistemizaciji delovnih mest v MIR in kadrovski načrt MIR.
(2) Najkasneje v roku šestdeset dni po sprejemu akta o sistemizaciji delovnih mest v MIR, župan občine ustanoviteljice, na območju katere je sedež MIR, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, imenuje vodjo MIR.
20. člen
(1) MIR začne z delom, ko ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter ustanoviteljica, na območju katere je sedež MIR, zagotovi ostale pogoje iz 8. člena tega odloka, vendar najkasneje v roku petih mesecev po uveljavitvi tega odloka. Z začetkom delovanja MIR ta od ustanoviteljic prevzame upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora iz 5. člena tega odloka.
(2) Pred začetkom delovanja MIR mora vsaka ustanoviteljica na občinsko upravo Občine Kočevje posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje pooblastil MIR.
(3) Javni uslužbenci, zaposleni na dan uveljavitve tega odloka pri ustanoviteljicah na področju inšpektorata in redarstva, se z dnem začetka delovanja MIR, prerazporedijo na sistematizirana delovna mesta v MIR.
(4) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se, po prerazporeditvi v MIR, položaj ne more poslabšati.
21. člen
S postopki, začetimi pri pristojnem organu posamezne ustanoviteljice, na dan začetka delovanja MIR, se nadaljuje v okviru MIR.
22. člen
(1) Ustanoviteljice objavijo ta odlok na način, določen z njihovim aktom.
(2) Ta odlok začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 007-7/2012-0003
Kočevje, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
Št. 0610-1/2012-1
Kostel, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.
Št. 900-0026/2012
Osilnica, dne 24. decembra 2012
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost