Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012

Kazalo

4272. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Dravograd, stran 11964.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samo­upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: ­Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. člena in drugega odstavka 66. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB) je Občinski svet Občine Dravograd na 18. seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Dravograd iz sredstev proračuna Občine Dravograd, za izvajanje nalog in dejavnosti, ki jih imajo krajevne skupnosti.
2. člen
(1) Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz svoje pri­stojnosti in naloge iz pristojnosti občine, ki so v skladu s predpisi Občine Dravograd prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce in območje krajevnih skupnosti.
(2) Konkretne aktivnosti posamezne krajevne skupnosti se določijo s programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka in drugih aktov sprejema za posamezno proračunsko leto svet krajevne skupnosti in mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne skupnosti, ki je sestavni del Odloka o proračunu Občine Dravograd in ga sprejme Občinski svet Občine Dravograd.
3. člen
(1) Obseg sredstev za delitev sredstev financiranja delovanja krajevnih skupnosti po ključih se določi s proračunom občine in je za leto 2013 določen v višini 81.000,00 €.
(2) Višina sredstev se vsako leto valorizira z odstotkom splošne valorizacije, določene za pripravo proračuna občine.
(3) Krajevna skupnost, poleg sredstev iz občinskega proračuna, financira naloge tudi s sredstvi, pridobljenimi z opravljanjem lastne dejavnosti, z donatorskimi sredstvi, s samoprispevki in z drugimi prihodki, ki ne vplivajo na višino upravičenih sredstev po prvem odstavku.
(4) Lastna sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo z opravljanjem dejavnosti, se lahko porabijo samo za namene te dejavnosti.
4. člen
Sredstva iz prvega odstavka 3. člena tega odloka so namenjena za:
a) izvajanje dejavnosti (delovanje organov krajevne skupnosti, materialne stroške, nagrade in osebne prejemke, skrb za kulturne prireditve, športne dejavnosti in podobne naloge),
b) vzdrževanje objektov in cest v lasti ali najemu (cest, pokopališč, mrliških vežic) in drugih podobnih nalog,
c) izvajanje ostalih dejavnosti v okviru pristojnosti krajevne skupnosti, ki se nanašajo na naloge, vezane na prebivalce in območje krajevne skupnosti.
II. MERILA ZA RAZDELITEV SREDSTEV KRAJEVNIM SKUPNOSTIM
5. člen
(1) Obseg sredstev iz prvega odstavka 3. člena tega odloka se razdeli po naslednjih kriterijih:
– 72,92 % za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti;
– 11,57 % za vzdrževanje cest;
– 15,51 % za vzdrževanje stavb ali delov stavb, v lasti oziroma najemu.
(2) Krajevni skupnosti Libeliče se, poleg dodeljenih sredstev po ključih, dodelijo še dodatna sredstva v višini 2.000,00 € z namenom ohranjanja zgodovinske dediščine – urejanja vasi ter priprave prireditev ob obletnici koroškega plebiscita v Libeličah.
(3) Dodatna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena niso sestavni del obsega sredstev iz prvega odstavka 3. člena tega odloka. Višina dodatnih sredstev se valorizira v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka.
6. člen
(1) Merila, na podlagi katerih se posameznim krajevnim skupnostim zagotavljajo sredstva iz proračuna Občine Dravograd za izvajanje njihovih nalog, so:
– število prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti;
– število kilometrov cest v posamezni krajevni skupnosti;
– kvadratura stavb oziroma delov stavb, v lasti ali najemu posamezne krajevne skupnosti.
(2) V primeru, da se objekt ali del objekta odda v najem ali podnajem za profitno dejavnost, se sredstva, ki bi pripadala posamezni krajevni skupnosti na podlagi kriterija iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, zmanjšajo za ½.
(3) Tabelarni prikaz izračuna pripadajočih sredstev posamezni krajevni skupnosti po merilih iz tega člena, ki se usklajuje ob sprejetju proračuna, je Priloga I temu odloku.
7. člen
Merila se uporabijo na podlagi podatkov (kataster javnih cest, register prebivalcev in drugih evidenc), veljavnih na dan 31. 12. predpreteklega leta za naslednje proračunsko leto.
III. NAČIN FINANCIRANJA
8. člen
(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi s proračunom občine.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
9. člen
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna Občine Dravograd. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna, usklajeni finančni načrt s sprejetim proračunom pa najkasneje v tridesetih dneh po sprejetju proračuna.
10. člen
(1) Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
11. člen
(1) V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe prerazporeja predsednik sveta krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti lahko v okviru sprejetega načrta razvojnih programov spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
(3) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in o spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana in Referat za finance.
(4) Strokovno in administrativno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju zagotavlja občinska uprava Občine Dravograd.
12. člen
(1) Pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost in njegova skupna vrednost presega znesek določen z vsakoletnim proračunom, je ničen, če nanj pred sklenitvijo ne da soglasja župan.
(2) Iz določila prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
13. člen
(1) Predsedniku in tajniku krajevne skupnosti se lahko izplača nagrada, pri čemer lahko letna nagrada znaša največ 55 % osnovne mesečne plače župana za mesec december preteklega leta.
(2) Sejnine članov sveta krajevne skupnosti lahko znašajo največ 1,5 % osnovne mesečne plače župana za mesec december preteklega leta.
(3) Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu krajevne skupnosti, ne sme presegati z zakonom določen odstotek plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(4) Ob sprejetju proračuna za naslednje leto, svet krajevne skupnosti potrdi obseg sredstev za nagrado predsednika in tajnika ter za sejnine članov sveta krajevne skupnosti.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Krajevni skupnosti Libeliče se za leto 2013 dodelijo dodatna sredstva v višini 1.000,00 €. Ta dodatna sredstva niso sestavni del obsega sredstev iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri oblikovanju proračuna za leto 2013.
Št. 007-0011/2012
Dravograd, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.