Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4191. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica, stran 11817.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 15. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina), ki niso zajete v veljavnem Odloku o občinskih cestah v Občini Žirovnica.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo državni predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka.
4. člen
(pomen pojmov)
Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in spomenikih; javne športne površine na naravnih zemljiščih, posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; otroška igrišča na javnih zelenih površinah; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine.
2. utrjene javne površine so: utrjene pešpoti; utrjene javne športne površine; trgi in tržnice; otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne površine.
II ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja javno podjetje (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine.
III VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov,
– pranje,
– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja,
– praznjenje košev za odpadke,
– protiprašno škropljenje,
– odstranjevanje grafitov,
– zbiranje in odvoz odpadkov ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– vzdrževanje igral na otroških igriščih,
– vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave ter druge podobne urbane opreme;
– vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju ter za zagotavljanje njihove varnosti in prehodnosti,
– nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti,
(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:
– spomladansko in jesensko čiščenje,
– redno košnjo trave, obnavljanje in nego travnatih površin ter zatiranje plevela,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrbo in nego grmovnic in živih mej,
– sajenje in nego dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označitvenih tabel,
– pobiranje in odvoz odpadkov,
– zbiranje in odvoz odpadkov ob prireditvah v skladu s potrjenim programom občine.
7. člen
(izvedbeni program)
Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju občine. Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 30. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
IV POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
8. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
9. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.
V PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
10. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)
(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.
VI VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine.
VII VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
12. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo vse javne površine na območju občine. Javne površine so last občine ter del javne lastnine.
(2) Občina vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora občina javiti izvajalcu javne službe.
13. člen
(javno dobro)
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.
VIII PREHODNE DOLOČBE
17. člen
(prehodna določba)
Občina mora najkasneje v roku pol leta po uveljavitvi tega odloka vzpostaviti kataster javnih površin.
IX KONČNE DOLOČBE
18. člen
(objava in veljavnost odloka)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0003/2012
Žirovnica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost