Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4190. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013, stran 11815.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 15. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun Občine Žirovnica za leto 2013 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  5.107.351|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.194.740|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       |  2.732.320|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.338.355|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   311.605|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   82.360|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |   462.420|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   411.716|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.360|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   44.344|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   204.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    4.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   200.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  1.708.111|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   287.084|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.421.027|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  7.357.501|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)     |  1.289.674|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   264.887|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   48.133|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   915.978|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    3.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   57.276|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.334.638|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   113.700|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |   593.467|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   244.815|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   382.656|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  4.688.155|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.688.155|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   45.034|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   19.654|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   25.380|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | –2.250.150|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj    |      |
|    |odhodki)                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)| –2.288.750|
|    |– (II.-403-404) (skupaj prihodki brez   |      |
|    |prihodkov od obresti minus skupaj odhodki |      |
|    |brez plačil obresti)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-  |   570.428|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)        |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    | –2.270.741|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.250.150|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |  2.464.554|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi prihodki od:
– turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
– koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo,
– prispevkov občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki se namenijo za izgradnjo komunalne infrastrukture.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(nakup nepremičnin)
Župan je pooblaščen za nakup nepremičnin do vrednosti 10.000 EUR za posamezni namen. O nakupu nepremičnin na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet, na prvi seji po sklenitvi pravnega posla.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poviša za več kot 30 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna in sicer brez soglasja občinskega sveta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog župana in na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma druge ustrezne dokumentacije.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2013 ne bo zadolževala.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica, vendar največ do 5 % načrtovanih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, v letu v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 30.000 EUR. Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2013 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V primeru začasnega financiranja Občine Žirovnica v letu 2014, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0064/2012
Žirovnica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti