Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4142. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013, stran 11746.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN), 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 6/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. redni seji 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:
– v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
– med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10 % zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta;
– med programi, pri čemer sprememba posameznega programa ne sme presegati 5 % programa v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna in prerazporejenih sredstvih.
5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Kot namenski prejemki proračuna občine se, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, štejejo tudi: transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna in evropskih skladov, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, turistična taksa, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek in v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte, za katere so opredeljena.
7. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2013 oblikujejo v višini 10.000 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev proračunske rezervacije do višine 3.000 EUR za posamezni namen odloča župan. Omejitev ne velja za prerazporeditve sredstev za projekta iz načrta razvojnih programov.
O porabi sredstev poroča župan občinskemu svetu.
8. člen
(Proračunska rezerva)
Proračunska rezerva občine se v letu 2013 oblikuje v višini 15.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 5.000 EUR župan in o tem pisno obvešča občinski svet. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča občinski svet na predlog župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
9. člen
(Enkratne dotacije)
Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.
10. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika:
– v letu 2013 80 % navedenih pravic porabe.
Glede na drugi odstavek tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti v prihodnjih letih samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v sprejetem načrtu razvojnih programov.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice tečajnih razlik.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne občine Novo mesto.
11. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 10 % vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 10 % ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 50.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.
Omejitev ne velja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem obsegu.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
12. člen
(Odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžnikom do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 EUR vseh dolgov v posameznem letu in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, ki mu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
Kot dolg se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 3.545.000,00 EUR, in sicer za:
– sofinanciranje projekta Prenova mestne tržnica in Ureditev mestnega jedra v višini 900.000,00 EUR,
– sofinanciranje projekta CEROD II v višini 2.645.000,00 EUR.
Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.
14. člen
(Začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2011
Novo mesto, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost