Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4140. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11745.

Na podlagi 29. in 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 21. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Pri nepremičninah:
1. parc. št. 28/22, 380/3, 381/3, 382/4, 409/2, 422/0, 426/0, 452/0, 597/4, 600/17, 614/1, 650/7, 650/12 652/12, 654/1, 656/1, 656/4, 656/3, 657/1, 657/2, 658/2, 658/4, 658/6, 659/1, 659/2, 683/7, 685/4, 683/5, 689/5, vse k.o. Miren
2. parc. št. 6/4, 253/2, 254/3, 257/1, 258/2, 542/0, 426/0, vse k.o. Orehovlje
3. parc. št. 2324/0, 2339/1, 2339/2, vse k.o. Vrtojba
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava Občine Miren - Kostanjevica.
Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu v izvršitev, kjer se pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0023/2012-12
Miren, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.