Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4089. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 11657.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list RS, št. 32/12; Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF; Uradni list RS, št. 57/12 – ZPCP-2D) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00 – OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03 – OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06 – OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09 – OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 18. 12. 2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na izredni seji dne 20. 12. 2012 sprejela naslednje
S P R E M E M B E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami in dopolnitvami) se črta tretji odstavek 84. člena.
2. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe pravilnika, ki opredeljujejo volitve v študentski svet univerze in študentske svete članic, sprejme senat univerze na predlog študentskega sveta univerze.«
3. člen
V statutu se za poglavjem »XVII. VARSTVO PRAVIC ŠTUDENTOV« doda novo poglavje, ki se glasi:
»XVIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO STATUTA
284. člen
Predlog za spremembo statuta lahko poda rektor, najmanj 10 članov senata univerze ali senat članice univerze.
Če so potrebne spremembe statuta zaradi uskladitve statuta s pravnim redom, lahko te spremembe predlaga tudi statutarna komisija.
285. člen
Obrazložen predlog za spremembo predlagatelj iz prvega odstavka 284. člena predloži statutarni komisiji. Statutarna komisija na podlagi razprave oblikuje mnenje o predlagani spremembi in ga pošlje senatu univerze, skupaj s predlogom postopka skladno z 287. ali 288. členom.
286. člen
V primeru, ko senat odloči, da se postopek za spremembo statuta začne, statutarna komisija obravnava predlog spremembe in pravno-tehnično oblikuje predlog besedila spremembe.
287. člen
V primeru, da so predlagane manjše oziroma redakcijske spremembe statuta, statutarna komisija pošlje predlog besedila spremembe v mnenje članicam. Članica posreduje svoje pripombe v amandmajski obliki. Za članico, ki v roku 15 delovnih dni ne poda pripomb, se šteje, da na predlog sprememb nima pripomb.
Statutarna komisija na osnovi prejetih mnenj pripravi predlog besedila sprememb statuta in ga posreduje v razpravo in sprejem senatu in upravnemu odboru univerze.
Senat in upravni odbor univerze razpravljata in odločita o predlogu sprememb v skladu z 289. členom tega statuta.
288. člen
V primeru, da so predlagane večje spremembe statuta, statutarna komisija oblikuje osnutek besedila spremembe in ga posreduje senatu univerze v obravnavo in potrditev. Statutarna komisija osnutek sprememb v obliki, kot je bil sprejet na senatu univerze, posreduje članicam univerze, ki lahko v roku, ki ga določi senat univerze, posredujejo svoje amandmaje na osnutek sprememb. Statutarna komisija na temelju usmeritev senata univerze in prispelih amandmajev članic oblikuje predlog besedila spremembe statuta in ga posreduje senatu in upravnemu odboru univerze v sprejem.
289. člen
O predlogu sprememb statuta razpravljata in odločata senat in upravni odbor univerze. Če se v razpravi oblikuje več različnih mnenj, senat univerze lahko sklene, da vrne predlog sprememb statutarni komisiji v ponovno obravnavo in oblikovanje predloga besedila sprememb.
Po opravljeni razpravi oziroma po prejemu predloga besedila sprememb se opravi glasovanje. Glasovanje se lahko opravi o celotni spremembi ali o posameznih členih, ki se spreminjajo. O tem odloči senat oziroma upravni odbor univerze pred glasovanjem z večino opredeljenih glasov članov.
Sprememba statuta je sprejeta, če zanjo v enakem besedilu glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov senata univerze in večina vseh članov upravnega odbora univerze.«
4. člen
Poglavje XVIII. se preštevilči v poglavje XIX.
284. člen in naslednji se preštevilčijo, tako da postanejo 290. do 294. člen.
5. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014/12
Ljubljana, dne 18. decembra 2012 in 20. decembra 2012
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
Rektor
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.

AAA Zlata odličnost