Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3762. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 10037.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – JUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB in 53/08) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 20. seji dne 19. 11. 2012 in Občinski svet Občine Mislinja na 14. seji dne 29. 11. 2012 sprejela
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnevnega varstva otrok znašajo:
V programu prvega starostnega obdobja
– starostna skupna od 1–3 let           416,25 EUR.
V programu drugega starostnega obdobja
– starostna skupina 3–4 let             324,73 EUR
– starostna skupina 4–6 let            285,39 EUR.
V kombiniranih oddelkih              324,73 EUR.
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom.
II.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše, ki znaša 77 % cene programov iz I. točke tega sklepa.
III.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi drugih opravičljivih razlogov, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred) in še 10 % cene programa,
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30 % od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten mesec dni ali več, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 50 % od ostanka plačila.
Poletno rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo olajšavo, kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilo, staršev in ceno programa oziroma v skladu z sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.
IV.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
V.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6 do 30. 9. rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25 % višine njihovega plačilnega razreda, zmanjšanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo. Poletno rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Starši otrok iz drugih občin pa lahko uveljavljajo poletne rezervacije, kolikor občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom, staršev in ceno programa oziroma v skladu z sklepom pristojne občine o ceni programa na njenem območju.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 602-9/2012
Slovenj Gradec, dne 20. novembra 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
Št. 600-04/2006
Mislinja, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.