Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2154. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, stran 2762.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 30. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
I. STATUSNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, Seidlova cesta 1, ustanavlja javni zavod Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba. Njeno izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
Ime zavoda je: Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto.
Skrajšano ime zavoda je: Posvetovalnica Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, Mušičeva ulica 2.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljico.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– ambulantno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih, šoloobveznih otrok ter mladostnikov,
– svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke,
– prostovoljno delo,
– preventivno dejavnost,
– izobraževalno dejavnost,
– razvojno, raziskovalno in inovativno dejavnost.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov, od tega:
– 3 člani – predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto,
– 2 člana – predstavnika zainteresirane javnosti (1 predstavnik šol in 1 predstavnik vrtcev), ki jih imenuje na predlog zavoda Občinski svet mestne občine Novo mesto in
– 2 člana – predstavnika delavcev, ki jih s tajnim glasovanjem izvolijo strokovni delavci zavoda.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov delavcev zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
7. člen
Sestavo, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta, določa statut zavoda.
8. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje naloge:
– razpisuje volitve sveta ter voli v skladu z določbami statuta druge organe zavoda;
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti;
– sprejema statut in druge splošne akte;
– sprejema program dela in razvoja ter spremlja njihovo uresničevanje;
– določa finančni načrt in spremlja realizacijo finančnega načrta;
– sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno poročilo;
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– odloča o presežku delavcev;
– opravlja druge z zakonom in statutom določene naloge.
K programu razvoja, letnemu delovnemu načrtu in sistemizaciji delovnih mest, daje mnenje pristojni občinski upravi organ. V letnem delovnem načrtu mora biti opredeljen tudi obseg nalog, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
9. člen
Poslovodni organ je direktor.
Direktor organizira in vodi dela in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi zavod in je odgovoren za strokovno delo zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom.
10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
Direktor je imenovan za 4 leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Vsebino razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje direktorja in njegovo razrešitev pred potekom mandata, določata zakon in statut zavoda.
11. člen
Pristojnosti direktorja so opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– za sklepanje pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih,
– in pa sklepanje pogodb o nakupu ter odtujitvi napremičnin, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanoviteljice.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih se oblikuje v zavodu strokovni svet. Naloge strokovnega sveta, število članov, način imenovanja in druge zadeve, se uredijo s statutom zavoda v skladu z zakoni.
13. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihovo pristojnost,
– način odločanja,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
14. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– za dogovorjene programe za Mestno občino Novo mesto iz sredstev proračuna ustanoviteljice,
– po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim načrtom,
– preko državnih razpisov,
– iz dotacij, daril in drugih virov.
15. člen
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa zavoda.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
16. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici. Ustanoviteljica ne odgovarja za druge obveznosti zavoda, razen za obveznosti, ki so določene s tem odlokom.
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanoviteljico.
18. člen
Zavod mora enkrat letno poročati ustanoviteljici o uresničevanju letnega programa dela.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Skladno z določbami tega odloka se svet zavoda oblikuje v treh mesecih, statut zavoda pa sprejme v šestih mesecih od uveljavitve odloka.
20. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravlja občinski upravni organ, pristojen za izobraževanje.
Nadzor nad finančnim poslovanjem opravlja občinski upravni organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za finance in pristojni državni organi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni strokovni organi.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/96
Novo mesto, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost