Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec, stran 2755.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 18. redni seji dne 28. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec
(Uradni list RS, št. 9/91)
1. člen
Za območje Občine Logatec veljajo določbe dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 9/91), ki se nanašajo na območje sedanje Občine Logatec.
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 9/91) in sestavine srednjeročnega plana Občine Logatec, ki se nanašajo na območje Občine Logatec v obstoječih sedanjih mejah.
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 in sestavin srednjeročnega plana se spremenijo in dopolnijo:
– karte TTK v merilu 1:25000 za območje Občine Logatec
– karte TTN v merilu 1:5000 za območje Občine Logatec
– karte PKN v merilu 1:5000 – načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
– kartografska dokumentacija – karte PKN v merilu 1:5000
V tekstnem delu plana se spremenijo in dopolnijo naslednja poglavja:
5. USMERITVE IN ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU
5.1 Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru
5.3 Zasnova namenske rabe prostora
– zasnova prometnega omrežja (obrazložitev: sedaj podpoglavje 3.3.1)
– izhodišča in usmeritve za rabo prostora (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.1)
– ureditvena območja za poselitev (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.2)
– turizem, šport in rekreacija izven naselij (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.3)
– gospodarska infrastruktura (izven naselij) (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.4)
– pridobivanje gramoza (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.5)
– kmetijstvo (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.6)
5.4 Zasnova varstva okolja in urejanja prostora
(obrazložitev sedaj podpoglavje 5.1)
7. OBVEZNA IZHODIŠČA
7.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.1)
7.2 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Občine Logatec (obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.2)
8. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
(obrazložitev: sedaj poglavje 7)
8.1 Smeri ukrepov za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana (obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.1)
8.2 Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti (obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.2)
9. URBANISTIČNA ZASNOVA LOGATCA
(obrazložitev: sedaj poglavje 8).
2. člen
Dolgoročni plan Občine Logatec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 9/91) tekstualni del se dopolni oziroma spremeni v naslednjih poglavjih:
5. USMERITVE IN ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU
5.1 Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru
V tem podpoglavju se dopolni točka 5.1 (obrazložitev: sedaj podpoglavje 3.1) tako, da se glasi: Razvojna pričakovanja, ki zadevajo delitev funkcij, ki naj bi jih opravljala posamezna občinska središča novih občin, še niso usklajena. Zato bo hierarhijo središč potrebno dopolniti.
5.3 Zasnova namenske rabe prostora
se dopolni: Zasnova prometnega omrežja (obrazložitev: sedaj podpoglavje 3.3.1)
Poleg vzdrževanja, rekonstrukcije in modernizacije magistralnega in regionalnega cestnega omrežja, ki je v pristojnosti in planih Republike Slovenije, bo potrebno vsestransko preveriti možnost izgradnje obvozov teh cest pri naselju Logatec (m 10, R 378), “Hotedršici” (M 10-10) in Lazah (R 378).
V skladu s predloženo zasnovo poselitve v občini bo potrebno doseči posamezne prekategorizacije, prioritetne rekonstrukcije lokalnih cest in prometno reorganizacijo (zlasti na območju Logatca). Prednostne naloge so obnova lokalnega cestnega omrežja, predvsem po obstoječih trasah in ureditev prometnih površin v naseljih.
Do sprejetja odločitve o novi prometni ureditvi se upošteva v sprejetem DP Občine Logatca nespremenjena prometna ureditev. Vendar je pri koncipiranju nadaljnjega razvoja v prostoru potrebno upoštevati omejitve in usmeritve, ki jih narekujejo pričakovane spremembe. Pri tem gre za naslednje možne (pričakovane) spremembe in dopolnitve:
Daljinska cesta (avtoceste in hitre ceste) kot možna varianta povezave v prečni smeri proti državni meji z Italijo pri Novi Gorici je proučevana tudi colska varianta. Smer Logatec–Col–Vrtojba–meja z Italijo je omenjena kot manj primerna, pa vendar vsaj kot varianta vedno znova omenjana.
Faznost rekonstrukcije magistralne ceste Kalce–Idrija–Robič je opredeljena kot prednostna. Za ostale vrste pa bo faznost rekonstrukcije in modernizacije magistralnega in regionalnega cestnega omrežja določena skladno z nacionalnim programom izgradnje in vzdrževanja cest.
Obvezno izhodišče plana Občine Logatec je izgradnja lokalnega cestnega omrežja na podlagi zasnove, prikazane v kartografskem delu plana.
Faznost prednostne izgradnje in rekonstrukcije lokalnih cest določena na podlagi programa in izgradnje vzdrževanja cest, ki ga je sprejela občina, zaobsega:
Lokalno cesto Rovte–Smrečje
Lokalno cest Rovte–Mizendol
Krajevno cesto Zg. Lavrovec, Smrečje–Lavrovec
Krajevno cesto Sp. Lavrovec
Krajevno cestno Sopot–Hleviše
Krajevno cesto Medvedje brdo
KS Hotedršica krajevne ceste
Lokalno cesto v Žibrše
Zasnova kolesarskega prometa (obrazložitev: sedaj podpoglavje 3.3.1)
Potrebna je dopolnitev zasnove kolesarskega omrežja.
Predložena je dodatna proučitev možnih regionalnih kolesarskih povezav Rakek–Laze–Logatec–Rovte–Žiri–Škofja Loka. Med kolesarskimi povezavami občinske ravni so ugotovljene naslednje potrebne povezave:
– Logatec–G. Logatec–Kališe–Laze-Ravnik Gorenji Logatec
– Hotedršica–Žibrše–Rovte–Logatec
– Grčarec–Hrušica–Kalce
– Logatec–Ciganska raven–Pokojišče–Vrhnika (in Begunje)
Pri tem gre za prednostno oživitev povezav po nekdanjih starovojaških cestah.
5.3 Zasnova namenske rabe prostora
Podpoglavje se dopolni in nadomesti z naslednjim besedilom (obrazložitev: sedaj podpoglavje 4.1):
Izhodišča in usmeritve za rabo prostora
V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene posege v prostor ne bo bistveno spremenilo razmerje med gozdnimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami. Poudarek pri urejanju bo predvsem dan izboljšanju opreme stavbnih zemljišč, sanaciji nerodovitnih zemljišč, izboljšanju kvalitete kmetijskih in gozdnih zemljišč, v omejitvah pri rabi zemljišč, varovanju okolja in dediščine. Bistvo predlagane dopolnitve in sprememb zasnove namenske rabe površin zadeva potrebno odpravo napak in razhajanj med dosedanjimi sektorskimi konceptualnimi zasnovami, sprejetimi dokumenti, na novo izdelanimi strokovnimi predlogi ter preveritvami stanja v prostoru.
Posebno pozornost je pri pripravi izhodišč, zasnov in predlogov namenjena pripravi predloga sprememb in dopolnitev namenske rabe prostora. Dela so zaobsegla soočanje utemeljitev in uskladitev razhajanj, ki zadevajo obstoječo in planirano rabo prostora. Ta razhajanja so vidna iz pregleda evidenc stavbnih zemljišč (po sprejetem DP, Uradni list RS, št. 9/91) s predlogi sprememb in dopolnitev razvrstitve kmetijskih zemljišč v območja.
Med soočena strokovna gradiva, ki zadevajo razvrščanje kmetijskih zemljišč, so uvrščena tudi pripravljena gradiva Geodetskega zavoda RS.
V presojo o možnih spremembah rabe površin je potrebno vključiti nove, tudi individualne pobude. V obrazložitvi so zato podane na terenu preverjena stališča in izoblikovana mnenja k posameznim pobudam.
V kar največji možni meri so ohranjene že sprejete planske odločitve in v enaki meri so upoštevani tisti predlogi za spremembe v namenski rabi, za katere je ugotovljeno, da so utemeljeni.
Ureditvena območja za poselitev
Ureditvena območja naselij ter območja namenjena urbani rabi izven naselij so prikazana v kartografskem delu plana na kartah TTN 1:5000.
Organizacijska naloga je izdelava dopolnjene evidence stavbnih zemljišč.
Turizem, šport in rekreacija (izven naselij)
Območja za turizem in rekreacijo so prikazana v kartografskem delu plana na kartah TTN 1:5000.
V planu so določena naslednja pomembnejša območja za turizem, šport in rekreacijo (izven naselij):
– Grčarevec:
– Hrušica:
– Grajski park z gradom v Gorenjem Logatcu v povezavi z izgradnjo Rekreacijskega centra Sekirica (RCS) ter pripravo celotnega športno-rekreacijskega programa vključno s Kališami.
– Mareke z “ribniki” in Reško dolino
– Območje Rovt, Petkovca. Žiberš in Medvedjega brda:
– Novi svet s Hotedršico, Žejno in Zeleno dolino:
Gospodarska infrastruktura (izven naselij)
Predlagana je nova lokacija bencinske črpalke s parkirišči za tovornjake (južno od industrijske cone KLI ob vstopu v obrtno industrijsko cono) ter širitev lokacije komunalne cone v Zapolju. Kakršnokoli širitev in spremembo dejavnosti območja v Zapolju, npr. za potrebe asfaltne baze, je potrebno argumentirano (npr. zaradi neustrezne mikroklimatske lege) zavrniti (organizacijska naloga). Potrebna je tudi podrobna preveritev obsega in več namenskosti celotnega območja Zapolja.
Pridobivanje gramoza
V planu je za črpanje gramoza določeno območje pod Smolevcem. Organizacijska naloga je opredeliti njegovo nadaljnje izkoriščanje.
V opuščenemu peskokopu na Sekirici je s planom določena rekreacijsko turistična namembnost, delno rekultivacija – ozelenitev zemljišča, sanacija peskokopa v Hotedršici. Novi peskokopi niso predvideni.
Kmetijstvo
Prednostno so varovana 1. območja kmetijskih zemljišč – trajno varovana zemljišča za kmetijsko proizvodnjo – katerih namembnost se spreminja le izjemoma.
Vse spremembe in korekcije, upoštevane v osnutku sprememb plana, so prikazane in utemeljene v posebnih strokovnih podlagah.
Iz rekapitulacije posegov je mogoče povzeti, da večji del neskladij izhaja iz neažurnega spremljanja posegov v prostor, različnih sektorskih strokovnih podlag in neusklajenih načrtovanj. Kljub razmeroma visokim številkam o obsegu “popravkov in neskladij” je potrebno poudariti, da predlogi za izjemne posege zaobsežejo 4.4 ha prvih območij kmetijskih zemljišč. Dodatno pa je v procesu javne razprave uveljavljenih in v posebnem strokovnem gradivu utemeljenih še 5.6 ha prvega območja kmetijskih zemljišč, skupaj 10 ha.
Posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč v osnutku sprememb in dopolnitev DP in SDP Občine Logatec
----------------------------------------------------------------
Karta      Površina    Katastrska       Številka
PKN       v m2      občina      (dela) parcele
----------------------------------------------------------------
Vrhnika 3    619       Vrh            466/3
Vrhnika 11   608       Vrh            105/3
Vrhnika 12   2511      Vrh            292/2
Vrhnika 12   2668      Rovte           1332/2
Vrhnika 12   793       Rovte           1323/3
Vrhnika 12   1410      Vrh            292/1
Vrhnika 14   949       Vrh            921/2
Vrhnika 22   862       Rovte           283/9
Vrhnika 22   1056      Rovte           507/6
Vrhnika 22   1320      Rovte        293/2, 293/3
Vrhnika 22   694       Rovte           283/8
Vrhnika 22   9620      Rovte    420, 421, 422, 445/3
Vrhnika 22   1172      Rovte           433/6
Vrhnika 22   7443      Rovte        129/2, 130/1
Vrhnika 22   4268      Rovte        281/3, 281/1
Vrhnika 23   665       Petkovec           343
Vrhnika 23   7268      Petkovec  356/2, 356/3, 355/1,
                          358/1, 358/2,
                           358/4, 359
Vrhnika 23   1294      Petkovec       832/2, 843
Vrhnika 23   840       Žibrše           22/3
Vrhnika 23   668       Petkovec        14, 343/1
Vrhnika 23   1000      Petkovec          819/1
Vrhnika 23   1228      Petkovec  399, 401, 402, 480/2
Vrhnika 33   1109      Petkovec         1471/1
Vrhnika 34   1240      D. Logatec        1235/1
Vrhnika 34   1011      D. Logatec    1487/1, 1487/2
Vrhnika 41   1060      Novi Svet          775
Vrhnika 42   2145      Ravnik          125/10
Vrhnika 43   2299      G. Logatec         582/1
Vrhnika 43   450       G. Logatec          443
Vrhnika 43   7107      G. Logatec  325, 329/1, 324/1,
                              321/7
Vrhnika 43   2306      G. Logatec         334/2
Vrhnika 43   3483      G. Logatec          746
Vrhnika 43   2542      Žibrše       1391/1, 1453
Vrhnika 43   2300      G. Logatec         574/1
Vrhnika 43   4344      Žibrše          1391/2
Vrhnika 43   2253      Žibrše       912/1, 912/2
Vrhnika 43   794       Žibrše        1485, 1473
Vrhnika 43   1514      Žibrše           1593
Vrhnika 43   878       Žibrše          1602/1
Vrhnika 43   1298      G. Logatec         772/1
Vrhnika 43   884       G. Logatec
Vrhnika 44   498       Blekova V.      1342, 1652
Vrhnika 44   1460      Blekova V.    1173/2, 1176/1,
                         1178/2, 1180/1,
                             1180/2
Vrhnika 44   4801      D. Logatec     22/1, 1432/1
Vrhnika 44   1852      D. Logatec          23
Postojna 2   757       Ravnik        221, 222/1
Postojna 3   1585      G. Logatec        1131/1
Postojna 3   747       G. Logatec     1481, 1825/1
Postojna 4   949       D. Logatec        1038/14
Postojna 15   2453      Laze        1013/1, 1016
----------------------------------------------------------------
Predloženi izjemni posegi predlaganih sprememb na 1. kmetijsko območje so podrobno prikazani na posameznih grafičnih listih PKN in predstavljajo spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje.
Poleg “legaliziranih” črnih gradenj s PUP obstaja možnost obstoja določenega števila črnih gradenj v prostoru, ki niso legalizirane, zato je potrebno s posebno nalogo utemeljiti obseg te tematike kot posebno organizacijsko nalogo.
5.4 Zasnova varstva okolja in urejanja prostora
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 5.1). To podpoglavje se dopolni z naslednjim:
– Zaradi pomanjkljivih strokovnih podlag s področja varstva naravne in kulturne dediščine za celotno območje Občine Logatec (novelirane strokovne podlage so izdelane le za ureditveno območje naselja Logatec) se naknadno izdela zasnova varovanja dediščine na celotnem prostoru občine. Organizacijska naloga: dopolnitev evidence celotne dediščine in priprava predloga za razglasitev spomenikov.
– Prednostna naloga je priprava strožje zaščite kvalitete obstoječih vodotokov in njihovih vodozbirnih območij. To bo doseženo s sistematičnim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda in strožjim nadzorom nad poseganjem v ta prostor. Za pomembnejše urbano območje naselja Logatec je zgrajena čistilna naprava, ki naj bi s prečrpavanjem prevzela tudi odpadne vode Gorenjega Logatca in Kalc. Projektno določena je lokacija čistilne naprave za naselje Rovte. Način odvajanja in čiščenja odpadnih voda je treba določiti skladno s specifiko posameznega območja v okviru priprave strokovnih podlag za PIA.
– Posebno pozornost varstva okolja in voda bo še posebej potrebno nameniti možnim posledicam izgradnje vse pomembnejše infrastrukture, npr. v celotnem poteku cestne povezave Robič–Kalce–Logatec. Preveritev študijsko nakazane možnosti večjih vodnih zalog pod vznožjem Hrušice je vsaj medobčinska naloga. Medobčinskega pomena pa je tudi potrebna preveritev izkoriščanja voda v Malnih (z Občino Postojno) in v Zaplani (z Občino Vrhnika).
Varovanje in izboljšanje zemljišč
– Črpanje peska bo občina za svoje potrebe omejila na centralni peskokop v Smolevcu (Gorenji Logatec). Dela bodo izvajana skladno z določili zakona o rudarstvu. Ostali peskokopi bodo sanirani skladno s programi sanacij, ki jih morajo zagotoviti uporabniki kamnolomov.
7. OBVEZNA IZHODIŠČA
(obrazložitev: sedaj poglavje 6)
7.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.1). To poglavje se dopolni:
– Skupna čistilna naprava nad 10000 E; Logatec; TTK 1:25000, karta 4 in TTN 1:5000. Opomba: Čistilna naprava še ni opredeljena kot obvezno izhodišče plana RS (organizacijska naloga).
– Zasnova plinovodnega omrežja: magistralni plinovodi: Vodice–Nova Gorica, Rupa–Kalce/tranzit, Koper–Mojstrana/tranzit, odcep Logatec. TTK 1:25000, karta 3
7.2 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Občine Logatec (obrazložitev: sedaj podpoglavje 6.2 in izdelana kartografska dokumentacija) To poglavje se dopolni:
– Zasnova pridobivanja gramoza: ureditev peskokopa Smolevec kot edino območje za pridobivanje gramoza v občini; TTK 1:25000, karta 1, TTN 1:50000
– Zasnova sanacij: peskokopa Sekirica v turistično rekreacijski center (TRC) Sekirica, odlagališča odpadkov Ostri vrh, peskokopa v Hotedršici, opuščenih kamnolomov npr. v komunalni coni Zapolje, lokalnih odlagališč v Rovtah, Lazah,. . . ; TTK 1:25000, karta 1; TTN 1:5000.
– Zasnova čiščenja odpadnih voda: izgradnja čistilnih naprav do 10000 E in primarnih zbiralnikov; TTK 1:25000, karta, v Rovtah TTK 1:25000, karta 4.
– Ureditvena območja naselij: obvezne so razmejitve območij stavbnih zemljišč in zavarovanih oziroma varovanih območij (naravni viri in z delom ustvarjeno okolje); TTN 1:5000.
– Območja stavbnih zemljišč: obvezno je upoštevanje s planom določenih stavbnih zemljišč za kompleksno graditev in prenovo, za razvoj dejavnosti širšega družbenega pomena ter za urejanje in razvoj mesta in drugih naselij kot celote.
– V naseljih mestnega značaja v Logaški dolini (tipi DE, D) je obvezno upoštevanje globalne členitve namenske rabe stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja.
8. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
(obrazložitev: sedaj poglavje 7)
8.1 Smeri ukrepov za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov
(obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.1). To podpoglavje se dopolni z novim besedilom, tako da se glasi:
Obveznosti Občine Logatec v zvezi z uresničevanjem planskih aktov so:
– sprejeti prostorske izvedbene akte skladno s predhodno sprejetim programom izdelave le-teh;
– zagotoviti poostreni nadzor inšpekcijskih služb za preprečevanje razvrednotenja naravnega in grajenega okolja;
– zagotoviti popoln pregled nad črnimi gradnjami v prostoru, ki niso bile predmet sanacijskega PUP – Logatec s pripravo predlogov za nadaljnje ukrepanje.
8.2 Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti (obrazložitev: sedaj podpoglavje 7.2). To podpoglavje se v celoti nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
Uresničevanje nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva pripravo prostorskih izvedbenih aktov (PIA) in uskladitev z določili tega plana ter sprejem novih PIA za celotno območje občine v skladu z določili zakona o urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
Vrsta prostorskega izvedbenega akta temelji na prostorski problematiki in zahtevnosti posega v prostor.
Za vsa območja v občini, kjer so predvideni pomembnejši posegi v prostor, bodo odgovorne občinske službe zagotovile pravočasno pripravo in sprejem zazidalnih, ureditvenih in lokacijskih načrtov.
Zazidalni in ureditveni načrti bodo izdelani predvsem za posamezna ureditvena območja znotraj pretežno urbanih naselij.
PUP bodo izdelani za posamezna prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja in bodo določali pogoje za gradbene in ureditvene posege v naseljih in v odprtem prostoru. Ta območja so:
1. Ureditveno območje naselja Logatec
2. Območje Logaške kotline izven območja UZ Logatec
3. Območje Laz
4. Hotenjsko območje
5. Območje Rovt
Prostorski izvedbeni akti (PIA)
Pregled potrebne izdelave prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) za že znane posege v prostor in prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za vsa območja, za katera ni predvidena izdelava PIN (v prvi fazi).
V kartografskem delu plana so razmejitve območij urejanja prikazana na TTK 1:25000, karta 6 in PKN 1:5000 z isto oznako kot v tekstualnem delu plana.
TABELA
----------------------------------------------------------------------
.           Šifra
Območje        območja     PIA v           PIA -
urejanja       urejanja    izdelavi        planirani
----------------------------------------------------------------------
Ureditveno      S1, J1, S2,   PUP
območje        J2, S3, S4
Logatec        S6, S7, P1,
           S8, S9, S10,
           S11, S12, S13
           P2, S14, S15
           C2, S16, P3,
           R2, P5, S17/26
Grampovčnik 2     S5                      ZN
Jačka 2        R1                      UrN
Narodni dom      C1                      UrN
Pokopališče      I1                      UrN
Skladišča       C3                      UrN
Staro jedro -
Dolenji Logatec    J3                      UrN
                               (Izdelana
                              programska
                               zasnova)
Staro jedro -
Gorenji Logatec    J4                      UrN
                               (Izdelava
                              programske
                               zasnove v
                               pripravi)
OIC          P2/26                    UrN
V Dovcah       R2                      UrN
Zapolje 1       P4
Logaška kotlina
(zunaj ureditv.
območja Logatec)   KG/26                    PUP
Naselje Kalce     S/12                    PUP
Kalce
križišče cest                           LN
R387 Kalce -
Hrušica in Keltika
(cesta M10-10     C/12                   UrN z
– rekonstrukcija)   elementi                   LN
Tičnica -
Ženček
(rekreacijsko
območje)       R1/26                    PUP
Sekirica
(rekreacijsko
območje)       R2/26                    UrN
                        Predlagana je priprava
                        programske zasnove na
                      podlagi predhodne priprave
                         razvojnega programa
                        turizma in rekreacije)
Kamnolom       Gr/26                    UrN
Odlagališče
odpadkov       Ik/26                    UrN
Lom
(cestno prometni
in turistični
servis)        I/26                    UrN
Grčarevec
(naselje in
vikend naselje)    V,S/7                    PUP
Zaplana
(vikend naselje)   V/24                    PUP
Območje Laz      KG/14                    PUP
Laze
Naselje Laze     S/14                    PUP
(staro jedro)     C/14, C2/14                 UrN
Hotenjsko območje   KG/10                    PUP
Hotedršica
(naselje)       S(P)/10                   PUP
Hotedršica
(staro jedro)     CS/10                    UrN
Območje Rovt     KG/22                    PUP
Rovte
(naselje)       S/22                    PUP
Rovte
(staro jedro)     CS/22                    UrN
---------------------------------------------------------------------
9. URBANISTIČNA ZASNOVA LOGATEC
(obrazložitev: sedaj poglavje 8)
Predloženo besedilo zaobsega naslednje spremembe in dopolnitve veljavne UZ Logatec:
Meje območja so dopolnjene v skladu s plansko opredeljenim območjem naselja Logatec ob manjših popravkih zaradi:
a) nedvoumnih pravnih stanj,
b) zavarovanja 1. območij kmetijskih zemljišč.
Poglavje 9.1 (sedaj 8) se dopolni tako, da se glasi:
Vsa ureditvena območja so glede na bodočo namembnost in bodoči način urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti členjena na ureditvene enote, kot so opredeljene v obrazložitvi.
Razmejitve ureditvenih območij ožjih ureditvenih območij in prostorskih enot so prikazane v kartografskem delu plana.
Upoštevajoč izdelane strokovne preveritve (osnutek PUP – Logatec in Programske zasnove Logatec) se dopolni poglavje 9.6 in 9.6.1 – sedaj 8) tako, da se kot prednostna območja, za katera se izdela PIN, pripravijo UrN Dolenji Logatec in Gorenji Logatec in smiselno dopolni ter sprejme že izdelane osnutke PIN za OIC – Logatec ter komunalno cono Logatec.
Za določitev novih odsekov tras cestnega omrežja so določene naslednje:
– planirana postopna izgradnja oziroma rekonstrukcija cestne povezave Kalce – Lom ali Cesarski vrh
– poleg rekonstrukcije omrežja mestnih cest in potrebne opredelitve bankin proti Martinj hribu, po Notranjski in Stari cesti, se prednostno uredi cestna povezava od šole v Gorenjem Logatcu proti Žibršam po sedanji trasi in z dopolnjenim režimom.
Zaradi nove zasnove oskrbe s pitno vodo v Občini Logatec se poglavje “Oskrba s pitno vodo” dopolni: Naselje Logatec bo oskrbovano s pitno vodo iz vodovoda črpališč v dolini Reke.
Zaradi specifike prostorskega razvoja urbanega območja Logatca so znotraj ureditvenih območij naselij ostale enklave 1. območja kmetijskih zemljišč. Ta zemljišča ostanejo trajno varovana za kmetijsko proizvodnjo.
3. člen
Besedilo tekstnega dela plana, pripravljen kot obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 z elementi družbenega plana Občine Logatec, vključno z odgovori v javni razpravi postavljene pripombe, izdelano programsko zasnovo za osrednji del Dolenjega Logatca in povzetkom odloka s komentarjem postanejo sestavni del plana.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-10/95
Logatec, dne 31. maja 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Logatec
Janez Smole l. r.
        PREGLED KARTOGRAFSKEGA DELA PLANA

KARTOGRAFSKI DEL PLANA z digitalno obliko kartografskih vsebin je
sestavni del osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Logatec. Originali kart in kopije, te so enake
originalu, hrani Občina Logatec in UI R Slovenije. Vsebina
kartografskega dela plana:

Karte TTK 1:25000:

1. Zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavarovanimi
območji

2. Zasnova prometnega omrežja

3. Zasnova energetskega omrežja

4. Zasnova vodnega gospodarstva in komunalnih dejavnosti

5. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine

6. Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti

7. Zasnova razvoja turizma in rekreacije

Tipologija naselij in zasnova funkcij v omrežju naselij
(pregledna karta občine Logatec 1:50000)

Karte TTN 1:5000:

Namenska raba površin z varovanimi in zavarovanimi območji

Karte PKN 1:5000:

Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti

Kartografska dokumentacija:

Karte PKN 1:5000


       PREGLED TEMELJNIH PLANSKIH IN VZPOREDNO
      IZDELOVANIH PROSTORSKO IZVEDBENIH GRADIV
       TER STROKOVNIH PODLAG ZA OBMOČJE OBČINE
               LOGATEC

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin DP Občine Logatec
za obdobje 1986-2000 z elementi družbenega plana Občine Logatec -
osnutek

- Tekstualni del plana

- Grafični del plana (karte TTK 1:25000, PKN 1:5000 in TTN
1:5000, 42 listov)

- Program sprememb in dopolnitev DP (gradivo za sejo IS občine
Logatec; pripravil UI R Slovenije, Ljubljana, 1994)

- Spremembe in dopolnitve namenske rabe zemljišč, strokovne
podlage 1, UI R Slovenije, Ljubljana, 1994 (tekstualni in
grafični del)

- Programske zasnove za središče Dolenjega Logatca (tekstualni in
grafični del); UI R Slovenije, Ljubljana, 1994

- Posebne strokovne podlage za pripravo prostorsko ureditvenih
pogojev naselja Logatec, UI R Slovenije, Ljubljana, 1993

- Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje naselja
Logatec:

- Posebne strokovne podlage, marec 1993

- Osnutek, 1994

- Za novo upravno ureditev Občine Logatec in Notranjske -
strokovne podlage UI R Slovenije, Ljubljana, 1993

- Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za
območje urejanja PUP Logatec, LRZVNKD, Ljubljana, 1994

- PUP Hotedršica, AREA Cerknica, 1994, osnutek

- Zbir pobud in odgovori na pripombe iz javne razprave
(razgrnitve), UI R Slovenije, Ljubljana, 1995

- Tekstualni del

- Priloga

- Kartografski del (z vrisanimi pripombami iz javne razprave)

- Pojasnila in mnenja k ugotovitvam MKGP z dne 12. 12. 1995:
"Nekatere ugotovitve o pomanjkljivosti v osnutku sprememb in
dopolnitev DP Občine Logatec z vidika ugotavljanja skladnosti s
predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč" (na podlagi pregleda
gradiva na MOP dne 12. 12. 1995), UI RS, Ljubljana, december 1995

- Povzetek temeljnih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec in
srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec (Uradni list RS,
št. 9/91), UI RS, Ljubljana, 8. 12. 1995, s komentarjem

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Logatec in srednjeročnega družbenega
plana Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91)

- Mnenje o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Logatec
z republiškim obveznim izhodiščem za kmetijstvo (1. Območje
kmetijskih zemljišč) dolgoročnega plana Republike Slovenije;
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, 15. 3. 1996.


AAA Zlata odličnost