Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105), stran 8239.

Na podlagi 18. člena in petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 7/12 in 57/12 – ZUPUDPP-a) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
»(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 in 76/10 – tehnična popravka, 26/11 – obvezna razlaga in 4/12 – tehnični popravek; v nadaljnjem besedilu: OPN MONM) spremeni in dopolni Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – popravek, 68/07, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljub­ljanski cesti 47, Uradni list RS, št. 106/11 in 22/12 – popravek).
(2) V celotnem besedilu odloka se spremeni poimenovanje ceste, in sicer »glavna cesta GII-105« v »regionalna cesta R3 651«.
2. člen
(vsebina in oblika SDLN)
Besedilo 2. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105) – (v nadaljevanju: SDLN) vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.
a) Tekstualni del;
b) Grafični del z grafičnimi načrti:
– List 1.1 Izsek iz grafičnega prikaza kartografskega dela
      OPN MONM
– List 1.2 Izsek iz veljavnih prostorskih izvedbenih aktov
– List 2  Območje SDLN in navezav javne infrastrukture z
      obstoječim parcelnim stanjem
– List 3  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
      (končno stanje)
– List 4.1 Ureditvena situacija (končno stanje)
– List 4.2 Ureditvena situacija (etapnost priključevanja
      trgovskega centra 1. faza)
– List 5  Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov
      na javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
– List 6  Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
      naravnih virov in ohranjanje narave
– List 7  Načrt parcelacije
(2) SDLN, določa: opis prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev, energetske in komunalne infrastrukture ter pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin in rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije, etapnost izvedbe in način gradnje, obveznosti investitorjev in izvajalcev, dopustna odstopanja ter prehodno in končno določbo.
(3) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v SDLN, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
(4) Priloge SDLN so:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje,
– prikaz stanja prostora,
– seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– povzetek za javnost.«
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Območje urejanja SDLN obsega prostor regionalne ceste, priključnih cest, glavne mestne ceste in javne poti, ki je potreben za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste na odseku od km 2.425 do km 3.100. Deviirana cesta poteka po novi trasi (dolžina novogradnje 565 m). V večji meri poteka po travniških površinah čez vzpetino Tržič severno od obstoječe glavne ceste, pred priključevanjem na obstoječe križišče pa v manjši meri po sadovnjaku. Južno od krožnega križišča Bučna vas poteka območje načrtovanih ureditev vzdolž Ljubljanske ceste po funkcionalnih zemljiščih nekaterih objektov, ki so predvideni za rušenje. Poleg Ljubljanske ceste se rekonstruira tudi del Andrijaničeve ceste ob predvidenem novem trgovskem centru.
(2) Območje urejanja vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami:
– k. o. Daljnji vrh: 680/2, 680/3, 680/4, 682/1, 683/1, 683/2, 753/1, 754, 757, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 764/3, 764/4, 764/5, 764/6, 764/7, 764/8, 764/9, 768, 769, 773/1, 773/2, 775/1, 775/2, 775/3, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6, 862, 865, 866, 869/1, 869/3, 874, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, 876/1, 876/2, 876/3, 877/1, 878, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 884/3, 884/4, 884/5, 885/2, 885/3, 885/4, 886/1, 886/3, 886/4, 887/2, 887/3, 887/4, 888, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 893, 897/1, 897/2, 897/3, 1124/2, 1124/3, 1124/4, 1127/1, 1128/2, 1128/4, 1128/5, 1128/6, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1135/9, 1147/1, 1147/2, 1147/3;
– k. o. Bršljin: 149/1, 149/10, 606/4, 606/6, 606/17, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 1085/3, 1085/4, 1085/6, 1085/7, 1085/8, 1168/1.
(3) Za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev bo potrebna navezava javne infrastrukture tudi izven območja urejanja. Pri tem se smiselno upoštevajo pogoji veljavnega OPN. Navezave javne infrastrukture (javna razsvetljava, vodovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje – NN, podzemna) so prednostno predvidene v območju navezave javne infrastrukture, ki poteka po zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k. o. Daljnji vrh: 855, 857, 862, 864, 869/1, 871, 873, 874, 884/5, 885/4, 895, 896, 897/1, 900, 901, 902, 908, 913, 1117, 1118, 1121, 1125, 1127/1, 1127/2, 1128/3, 1135/9;
– k. o. Bršljin: 606/4, 149/10, 149/8, 149/9, 149/6, 1168/1.«
(4) Območje urejanja in območje navezave javne infrastrukture sta prikazana v grafičnem delu SDLN (List 2. Območje SDLN in navezav javne infrastrukture z obstoječim parcelnim stanjem).
4. člen
4. člen se v celoti črta.
5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Načrtovana je rekonstrukcija javnih cest v območju SDLN ter vse infrastrukturne in prostorske ureditve, vezane na izgradnjo ceste v dolžini približno 765 m, in sicer:
– rekonstrukcija Ljubljanske ceste (razširitve, pasovi za leve zavijalce, umestitev novih avtobusnih postajališč) z navezavo na rekonstrukcijo krožnega križišča Bučna vas,
– izgradnja priključnih cest 1A in 1B ter rekonstrukcija dela Tržiške ulice,
– izvedba dostopa do parcele št. 1128/5 preko dela parcele št. 1127/1 (obe k.o. Daljnji vrh),
– rekonstrukcija dela Andrijaničeve ceste z izdelavo dodatnih pasov za leve zavijalce in umestitvijo avtobusnih postajališč,
– izgradnja obojestranske kolesarske steze in obojestranskega pločnika na Ljubljanski in Andrijaničevi cesti,
– izgradnja pločnika na priključnih cestah 1A in 1B,
– izgradnja avtobusnih postajališč s čakališčem in nadstrešnico,
– rekonstrukcija krožnega križišča Bučna vas z rekonstrukcijo priključnega kraka v smeri proti Mirni Peči in uvoza za Vrtni center,
– izgradnja enosmernega uvoza iz krožnega križišča Bučna vas v predviden trgovski center,
– obstoječe priključke v krožnem križišču se po izgradnji prestavljene nove ceste ukine,
– izgradnja obračališča na Tržiški ulici,
– ureditev vse potrebne javne infrastrukture,
– ureditev prometne signalizacije,
– ureditev odvodnje padavinskih voda s kolesarske steze, pločnika in ceste,
– izgradnja novih zidov,
– postavitev aktivne in pasivne protihrupne zaščite,
– ureditev in zaščita brežin,
– odstranitev stanovanjskih in njim pripadajočih objektov ter dela aktivne protihrupne zaščite, ki se nadomesti z novo.
(2) V ureditvenih enotah UE1, UE2 in UE3 so načrtovane prilagoditve grajenega prostora zaradi rekonstrukcije Ljubljanske ceste.«
6. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen (dopustne gradnje in druga dela), ki se glasi:
»(1) V območju urejanja so dopustne gradnje novih objektov, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in odstranitve objektov. Dopustne so spremembe namembnosti objektov in izvedba investicijsko vzdrževalnih del, če niso v nasprotju z določili tega SDLN.
(2) Objekte za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter dejavnosti v njih je dopustno postavljati le na javnih mestih, če je postavitev v skladu s predpisi o plakatiranju in obveščanju. V varovanem območju javne ceste je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. V drugih varovanih območjih po predpisih o prostorskem načrtovanju je pred postavitvijo potrebno pridobiti soglasje upravljavca varovanega območja.
(3) V območju urejanja je ob soglasju upravljavcev javne ceste dopustna ureditev obcestnih zelenih površin, vključno z ureditvijo drevoredov.
(4) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji določenimi v veljavnem OPN in če njihova gradnja ni v nasprotju z določili tega SDLN.
(5) V območju ureditvenih enot UE 1, UE 2 in UE 3, so dopustne gradnje za dejavnosti, dopustne na površinah centralnih dejavnosti (oznaka CD) v veljavnem OPN, razen bivanja.
(6) Obstoječe objekte v ureditveni enoti UE 2 in UE 3, ki so namenjeni bivanju, je do odstranitve ali spremembe namembnosti dopustno investicijsko vzdrževati in rekonstruirati.«
7. člen
V 6. členu se:
– odstavki oštevilčijo z zaporednimi številkami;
– prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predvidena ureditev vključuje deviacijo Ljubljanske ceste čez vzpetino Tržič na delu od km 2.425 do km 3.100. V km 2.425 se deviirana Ljubljanska cesta situativno naveže na rešitve izvedene rekonstrukcije Ljubljanske ceste in ureditve javne infrastrukture od km 1.347 do km 2.425, niveletno pa na obstoječe vozišče.«;
– za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Obstoječemu dvopasovnemu krožnemu križišču Bučna vas se poveča zunanji radij na 70 m, uredi se dvopasovne uvozne in dvopasovne izvozne priključke na smereh proti avtocesti (Ljubljanska cesta) ter centru Novega mesta (Ljubljanska cesta) in Metliki (Andrijaničeva cesta). Uredi se enopasovni izvoz in dvopasovni uvoz v smeri Mirne Peči (Mirnopeška cesta), enopasovni uvoz in enopasovni izvoz v ulico Velika Bučna vas ter enopasovni enosmerni izvoz do trgovskega centra na zemljišču parc. št. 884/5, k.o. Daljnji vrh (enosmerna cesta).«;
– v novem tretjem odstavku v prvem stavku beseda »krožišče« nadomesti z besedama »krožno križišče«;
– predzadnji odstavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(4) Ob navedenem križišču se na Ljubljanski cesti predvidi avtobusni postajališči s čakališčem in nadstrešnico. Nova avtobusna postajališča so predvidena tudi na Ljubljanski cesti južno od krožnega križišča ter na Andrijaničevi cesti pri predvidenem trgovskem centru. Kolesarska steza in hodnik za pešce sta ob glavni cesti predvidena obojestransko. Na priključnih cestah se predvidi obojestranski pločnik za pešce in enosmerna kolesarska steza.«;
– zadnji odstavek se oštevilči s številko »(5)«.
8. člen
7. člen se v celoti izbriše.
9. člen
Besedilo 8. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Predvidena je odstranitev objektov in ureditev:
– odstranitev objektov
R1: Ljubljanska cesta št. 58, objekt na parceli št. 893, k.o. Daljnji vrh,
R2: Tržiška ulica 1, stanovanjski objekt na parceli št. 891/1, k.o. Daljnji vrh,
R3: Ljubljanska cesta št. 49, stanovanjski objekt na parceli št. 1128/5, k.o. Daljnji vrh in
R4: Bučna vas 1, stanovanjski objekt na parceli št. 149/1, k.o. Bršljin;
– odstranitev aktivne protihrupne ograje v krožnem križišču in na Andrijaničevi cesti.«
10. člen
Besedilo 9. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Predvidena je rekonstrukcija javnih cest, ki mora zagotoviti naslednje minimalne normalne prečne prereze:
a) Normalni prečni prerez Ljubljanske ceste (NPP 1)
   vozni pas            4 x 3,25 m   13,00 m
   robni pas            2 x 0,50 m   1,00 m
   varovalni pas          2 x 0,50 m   1,00 m
   enosmerna kolesarska steza    2 x 1,00 m   2,00 m
   hodnik za pešce in invalide   2 x 1,20 m   2,40 m
   berma              2 x 0,50 m   1,00 m
------------------------------------------------------------
   Skupaj                     20,40 m
 
b) Normalni prečni prerez Andrijaničeve ceste (NPP 2)
   vozni pas            4 x 3,25 m   13,00 m
   robni pas            2 x 0,50 m   1,00 m
   ločilni otok           1 x 2,00 m   2,00 m
   varovalni pas          2 x 0,50 m   1,00 m
   enosmerna kolesarska steza    2 x 1,00 m   2,00 m
   hodnik za pešce in invalide   2 x 1,20 m   2,40 m
   berma              2 x 0,50 m   1,00 m
------------------------------------------------------------
   Skupaj                     22,40 m
c) Normalni prečni prerez (NPP 3) priključnih cest 1A in 1B je
naslednji:
   vozni pas            2 x 3,00 m   6,00 m
   robni pas            2 x 0,25 m   0,50 m
   varovalni pas          2 x 0,50 m   1,00 m
   enosmerna kolesarska steza    2 x 1,00 m   2,00 m
   hodnik za pešce in invalide   2 x 1,20 m   2,40 m
   berma              2 x 0,50 m   1,00 m
------------------------------------------------------------
   Skupaj                     12,90 m
d) Normalni prečni prerez (NPP 4) Tržiške ulice je naslednji:
   vozišče             2 x 2,75 m   5,50 m
   bankina/berma          2 x 0,50 m   1,00 m
------------------------------------------------------------
   Skupaj                      6,50 m
(2) Kolesarska steza in pločnik za pešce
Ob vozišču Ljubljanske in Andrijaničeve ceste ter ob priključnih cestah 1A in 1B v celotni dolžini potekajo obojestranska kolesarska steza in pločnik. Kolesarska steza je od vozišča ločena z dvignjenim robnikom.
(3) Prehodi za pešce in kolesarje
Na obravnavanih odsekih cest se uredijo varni prehodi za pešce in kolesarje.
(4) Obojestransko avtobusno postajališče
Na obravnavanem odseku so predvidena obojestranska avtobusna postajališča za mestni potniški promet z urejenim čakališčem niveletno dvignjenim od vozišča in opremljenim z nadstrešnico:
– na Ljubljanski cesti v območju križišča s priključnima cestama 1A in 1B v km 2.660 in km 2.800,
– na Ljubljanski cesti južno od krožnega križišča v km 3.075 ter
– na Andrijaničevi cesti v km 0.170 in km 0.190.
(5) Priključki
V km 2.958 se izvede nov priključek deviirane Ljubljanske ceste v krožno križišče, obstoječi priključek opuščene trase Ljubljanske ceste, se ukine. Ukine se tudi priključek Tržiške ulice v krožno križišče. Opuščeni del Ljubljanske ceste in Tržiška ulica se na rekonstruirano Ljubljansko cesto navežeta preko križišča v km 2.744. Na južnem koncu Tržiške ulice se uredi obračališče. Uvoz preko poglobljenega robnika za stanovanjski objekt Ljubljanska cesta 49 se ukine, navezava se uredi s podaljškom slepega kraka opuščene Ljubljanske ceste. V km 2.978 se v krožnem križišču izvede nov enosmerni priključek do predvidenega trgovskega centra na zemljišču s parcelno št. 884/5, k. o. Daljnji vrh (v nadaljevanju: trgovski center). Na Andrijaničevi cesti se izvede nov priključek do predvidenega TC v km 0.140.
(6) Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča, kolesarske steze in pločnika za pešce se uredi s prečnimi in vzdolžnimi skloni ter se preko vtočnih jaškov ter drenažno kanalizacijskih cevi kontrolirano vodi do lovilca olj ter se navezuje na obstoječo padavinsko kanalizacijo.
(7) Javna razsvetljava
Novo predvidena javna razsvetljava je predvidena ob vseh novih trasah in rekonstrukcijah ceste ter krožnega križišča ter na celotni Tržiški ulici in se naveže na obstoječo javno razsvetljavo pri krožnem križišču.. Omarica javne razsvetljave je obstoječa in se nahaja ob krožnem križišču ter se dogradi za en tokokrog javne razsvetljave.«
11. člen
V 10. členu se:
– prvi odstavek (pod naslovom Zidovi) spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Na delu od križišča v km 2.744 se v smeri proti krožnemu križišču obojestransko predvidi AB zid, na katerega se postavi protihrupna ograja. Skupna dolžina AB zidu levo znaša 246 m, desno pa 240 m. AB zid s protihrupno ograjo v dolžini 81 m se postavi tudi na severni strani Andrijaničeve ceste med krožnim križiščem in novim uvozom v predviden trgovski center v km 0.120. AB zid je pravokoten na niveleto ceste, zgornji rob AB zidu (oziroma krone) sledi niveleti ceste. Višina AB zidu se spreminja glede na zaledni teren, in sicer so spremembe višine narejene s preskoki.«.
– drugi odstavek (pod naslovom Protihrupna zaščita) spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Del obstoječe protihrupne ograje na območju krožnega križišča in ob Andrijaničevi cesti se zaradi novih ureditev odstrani. Novo predvidena aktivna protihrupna zaščita se izvede (glede na etapnost gradnje) kot je predvideno v ureditvenih situacijah v grafičnem delu SDLN (grafični listi št. 4.1 in 4.2). Med novo cesto in Tržiško ulico ter staro Ljubljansko cesto se predvidi prehode za pešce in kolesarje skozi protihrupno ograjo. Na stanovanjskih objektih Tržiška ulica 1 in 3, Velika Bučna vas 1 ter Ljubljanska cesta št. 49, 52, 54 in 56 se v prvi fazi preveri in po potrebi predvidi pasivna protihrupna zaščita.«
– v tretjem odstavku (pod naslovom Ureditev in zaščita brežin) se v prvem stavku za besedo »v naklonu« doda besedo »okvirno«.
12. člen
V 11. členu se odstavki oštevilčijo z zaporednimi številkami. Na začetku se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(1) Splošni pogoji za oblikovanje
Pri projektiranju objektov se smiselno glede na namen in vrsto objekta upoštevajo pogoji za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, določenih v veljavnem OPN, če niso v nasprotju z določili tega SDLN.«
13. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen (raba zemljišč), ki se glasi:
»Raba prostora znotraj območja urejanja:
– območja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture (površine za regionalno cesto, javne priključne ceste, avtobusna postajališča, kolesarsko stezo in pločnik, vsa pripadajoča javna infrastruktura) so površine namenjene grajenemu javnemu dobru;
– na zemljiščih predvidenih ureditev, ki se nahajajo v območjih navezav javne infrastrukture izven območja urejanja, se po izvedeni začasni rabi za izvedbo infrastrukturnih podzemnih vodov predvidi sanacija površin. Po izvedbi ureditev se ta območja naprej urejajo na podlagi določil veljavnega OPN MONM. Za nove ureditve je potrebna predhodna pridobitev soglasja upravljavca objektov gospodarske javne infrastrukture, načrtovane s tem odlokom;
– na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja ponikovalnikov, se zemljišča po končani gradnji rekultivira tako, da se jih zatravi. Na teh zemljiščih je raba omejena v skladu s pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte;
– na območju UE 1 se za gradnje smiselno uporabljajo določila prostorsko izvedbenih pogojev veljavnega OPN MONM, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo površine centralnih dejavnosti (oznaka CD), pri čemer so največji horizontalni gabariti objekta določeni znotraj površine namenjene za razvoj objekta, največji vertikalni gabariti oziroma višina objekta je 10,5 m nad koto cestnega terena. Faktor pozidanosti gradbene parcele (FI) je največ 0,9, faktor izrabe gradbene parcele pa je omejen z največjim izkoristkom glede dopustnih gabaritov. »Območje za razvoj objekta«: je del gradbene parcele, ki predstavlja omejitveni prostor za gradnjo stavbe in je prikazano v grafičnem delu SDLN (List 4.1 Ureditvena situacija (končno stanje)). Določeno je z odmiki, ki zagotavljajo gradnjo, redno rabo in vzdrževanje objektov in zunanjih površin, požarno varnost, intervencijo in zaščito pred rušitvami;
– na območju UE 2 se gradnje izvajajo skladno z določili prostorsko izvedbenih pogojev iz veljavnega OPN MONM, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo na predmetni ureditveni enoti (območje CD), pri čemer vertikalni gabarit ne sme presegati vertikalnega gabarita dopustnega za UE1;
– na območju UE 3 se novogradnje izvajajo skladno z določili prostorsko izvedbenih pogojev iz veljavnega OPN MONM, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo CD, pri čemer je dovoljena višina objekta omejena z dopustno etažnostjo objekta P+1. Dopustna je tudi podkletitev objekta in izraba mansarde. Za obstoječo stanovanjsko stavbo so dopustne vse ureditve rekonstrukcije ter rednega in investicijskega vzdrževanja obstoječih objektov.«
14. člen
Prvi odstavek 12. člena se dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Ob predvideni novogradnji Ljubljanske ceste, pločnika, kolesarske steze in avtobusnega postajališča ter ob rekonstrukciji Andrijaničeve ceste in krožnega križišča bo tangirana komunalna infrastruktura znotraj območja predvidenega posegov in sicer: elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijski vod ter vodovodno omrežje.«
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: »ter meteorna kanalizacija«.
Na koncu se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Gospodarska javna infrastruktura na območju Tržiške ulice se v celoti rekonstruira.
V območju urejanja iz 3. člena tega odloka je dopustna tudi gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanje, ki niso predvideni s tem odlokom, če so nujno potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb ali priključevanje uporabnikov. Za njihovo gradnjo se pridobi soglasja upravljavcev gospodarskih javnih prostorskih ureditev iz tega odloka.«
15. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»Pri projektiranju objektov se smiselno upoštevajo pogoji za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, določenih v veljavnem OPN, če niso v nasprotju z določili tega SDLN.«
16. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom dodajo novi odstavki, katerih besedilo se glasi:
»Na območju je predviden kablovod KB 110kV Bršljin–Gotna vas. Pod krožnim krožiščem se izvede s horizontalnim podvrtavanjem za uvlečenje predvidenega kablovoda, zaradi česar se v času podvrtavanja na vsaki strani krožnega križišča uredi plato. Podrobnejši pogoji so določeni v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za daljnovod 2 × 110kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11).
Obstoječi nizkonapetostni kabel, ki poteka vzporedno z Andrijaničevo cesto, se pod povoznimi površinami zaščiti z obbetoniranimi PVC cevmi.
Obstoječi srednjenapetostni kabel, ki poteka vzporedno z Andrijaničevo cesto, se prestavi izven povoznih površin.
Vse povozne jaške v EKK se dodatno mehansko ojača.«
17. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom dodata nova odstavka, katerih besedilo se glasi:
»Pri prečkanju vozišča se vodovodne cevi ustrezno zaščiti.
Na predvidenem vodovodnem omrežju se zagotovi ustrezno hidrantno mrežo v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji upravljavca.«
18. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi rekonstrukcije cest in krožnega križišča se rekonstruira obstoječa javna razsvetljava na obravnavanem območju. Obstoječe drogove javne razsvetljave se po rekonstrukciji odstrani.«
19. člen
V 18. členu se besedilo preoblikuje tako, da se v celoti glasi:
»Tangence predvidenega posega in ostale komunalne infrastrukture z distribucijskim plinovodom so v območju od km 2.925 do km 2.950 in so prikazane v zbirni karti komunalnih vodov in naprav. Predvidena je zaščita distribucijskega plinovoda premer 200 mm z obbetoniranjem v skupni dolžini 17 m. V priključnih cestah 1A in 1B ter v Tržiški ulici se ob trasi vodovoda rezervira koridor sekundarnega redistribucijskega plinovodnega omrežja za bodoče območje predvidene izgradnje novega naselja – kompleksna stanovanjska gradnja v Bučni vasi ob Tržiški ulici in v njenem podaljšku proti severu je predvidena z Urbanistično zasnovo Novega mesta – kot bodoči razvoj poselitve (območja za stanovanja in z njimi združljive dejavnosti/perspektivna raba).
V km 2.580 prečka Ljubljansko cesto trasa načrtovanega prenosnega plinovoda M5, Novo mesto–Trebnje (premer 150 mm, tlak 50 bar, za katerega je sprejet lokacijski načrt. Načrtovani plinovod M5 bo v upravljanju Geoplina plinovodi, d.o.o., ki je sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina. Glede na to, da bo cesta zgrajena pred plinovodom, niso predvideni nobeni ukrepi.«
20. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na lokaciji ob novem križišču med priključno cesto 1B in vstopom v Tržiško ulico se uredi ekološki otok, ki se nahaja na javnih površinah in ima zagotovljen 24-urni dostop za smetarski tovornjak max višine 4 m. (Grafični del SDLN: List 4.1 Ureditvena situacija (končno stanje)).«
21. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen (kanalizacija), ki se glasi:
»Obstoječa kanalizacija v območju urejanja je mešana, fekalna in meteorna. Predvidena kanalizacija se gradi v ločenem sistemu (fekalna in meteorna kanalizacija).
Na odseku od km 2.910 do km 3.175 Ljubljanske ceste je predvidena izgradnja meteornega kanala. Ob Andrijaničevi cesti je predviden del drugega meteornega kanala od km 0.100 do km 0.220. Izpusti meteornih kanalov so predvideni v ponikalni polji v km 2.950 Ljubljanske ceste in km 0.800 Andrijaničeve ceste (Grafični del SDLN: List 5 Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na javno infrastrukturo in grajeno javno dobro).«
22. člen
V 22. členu se drugi odstavek dopolni in spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Investitor mora med gradnjo in po končani gradnji zagotoviti dostop do zemljišč v kmetijski rabi.«
23. člen
V 23. členu se:
– na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»V območju urejanja iz 3. člena tega odloka so dopustne ureditve, ki bodo izhajale iz posebnega projekta ureditve okolice spomenika na parceli št. 778 in 775/4, obe k.o. Daljnji vrh za katerega bo pridobljeno soglasje pristojne kulturnovarstvene službe.«
– za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poseg s svojim posrednim vplivom ne sme ogrožati obstoja varovane enote Novo mesto – Jakličev toplar (EŠD 15587) in njegove pojavnosti.«
24. člen
V 24. členu se:
– v celoti briše besedilo drugega in tretjega odstavka,
– na začetku pred prvim odstavkom dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(1) Za zmanjšanje hrupa je treba v 1. fazi izvedbe rekonstrukcije cest preveriti in po potrebi izvesti ukrepe pasivne protihrupne zaščite za stavbe na naslovu Tržiška u. 1, Ljubljanska c. 49, Velika Bučna vas 1, Ljubljanska c. 56, Ljubljanska c. 54, Ljubljanska c. 52, vse v Novem mestu.
(2) Za zmanjšanje hrupa do 2. Faze izvedbe rekonstrukcije cest obstoječe protihrupne ograje (aktivna protihrupna zaščita) ob Andrijaničevi cesti (vzhodno od krožnega križišča) na severni in južni strani ostanejo. V 2. fazi, ko je predvidena rekonstrukcija Andrijaničeve ceste, je v območju novih avtobusnih postajališč potrebno prestaviti obstoječo PHO v enaki dolžini in višini ograje.
(3) Za zmanjšanje hrupa se v 1. fazi absorpcijska obrabna plast vozišča DBM 11s izvede na novi Ljubljanski c. (severno od krožnega križišča). V 2. fazi pa je DBM11s potrebno izvesti dodatno na vseh rekonstruiranih cestnih odsekih v območju obdelave in sicer: Ljubljanska cesta – odsek južno od križišča, Ljubljanska cesta – odsek severno od križišča samo dodatne vozne pasove, ki so predvideni v 2. fazi, krožno križišče Andrijaničeve c. in Ljubljanske c., Andrijaničeva c. – vzhodno od krožnega križišča in Mirnopeška c. – zahodno od krožnega križišča do meje območja urejanja.«
25. člen
Za 25. členom se doda nov, 25.a člen (parcelacija), ki se glasi:
»(1) Zemljiškim parcelam v območju urejanja se lahko spreminjajo meje le skladno z Načrtom parcelacije, določenim v grafičnem delu SDLN (List 7, Načrt parcelacije). Pri tem morajo spremenjene meje potekati po črti obvezne meje zemljiške parcele določene na Listu 7, ki prikazuje površine za gradnjo javne infrastrukture in zemljiških parcel. Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta.
(2) Parcelacije zemljiških parcel iz prve točke tega člena, ki so v območju ureditvene enote UE1, UE2 in UE3, so dopustne, če novonastale zemljiške parcele izpolnjujejo pogoje za gradbeno parcelo. (3) Za potrebe izdaje dovoljenj za gradnjo, odmere komunalnega prispevka in drugih postopkov v zvezi z gradnjo ali uporabo načrtovanih prostorskih ureditev se šteje, da so zemljiške parcele, potrebne za gradnjo, gradbene parcele po predpisih o graditvi objektov.
(4) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so v območjih javnih površin, dopustne delitve in drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in druge infrastrukture, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.
(5) Združita se lahko gradbeni parceli oziroma območji UE 1 in UE2, če javna pot, ki poteka med njima ne bo več kategorizirana javna cesta.«
26. člen
Za 26. členom se doda nov, 26.a člen (etapnost izvedbe), ki se glasi:
»Priključevanje novega trgovskega centra se lahko izvede v dveh fazah, kjer posamezna faza predstavlja zaključeno celoto. 1. faza (pred rekonstrukcijo krožnega križišča) je usklajena s končno ureditvijo rekonstruiranega odseka (2. faza) in predstavlja priključevanje načrtovanega območja trgovskega centra na novo Ljubljansko cesto: predvideno je priključevanje novega trgovskega centra po izvedbi nove Ljubljanske ulice iz obstoječega krožnega križišča in sicer preko kraka, preko katerega se je prvotno priključevala Tržiška ulica, ki pa se z novo Ljubljansko cesto zapre za motorni promet. 1. faza obsega tudi zaprtje Tržišče ulice za motorni promet iz smeri krožnega križišča, izvedbo obračališča, izvedbo ekološkega otoka ter izvedbo protihrupnih ograj na južnem delu Tržiške ulice. Priključevanje trgovskega centra preko glavne ceste (Andrijaničeve ceste) se izvede po sistemu desno – desno.«
27. člen
Za 26.a členom se doda nov, 26.b člen, ki se glasi:
»Za obstoječe objekte, ki so blizu območja izvajanja gradbenih del, se mora v projektni dokumentaciji za gradnjo posebej izdelati tehnološki načrt izgradnje in omejiti uporabo mehanizacije oziroma izbrati način gradnje in materialov, ki ne vplivajo na stabilnost obstoječih objektov.
Med izvajanjem gradbenih del se nadzirajo morebitne poškodbe na obstoječih objektih in ob ugotovitvi poškodb izvede ustrezna sanacija.«
28. člen
V 27. členu se za prvim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Pred zaprtjem Tržiške ulice mora investitor preurediti dovoza do objektov Tržiška ulica 4 in 6 (parc. št. 880 in 879, k. o. Bučna vas).
Stroški vseh potrebnih spremljajočih ureditev bremenijo investitorja rekonstrukcije ceste.«
29. člen
Besedilo 28. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Rešitve, ki so s tem prostorskim aktom določene okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji. Pri realizaciji načrtovanih ureditev so dopustna manjša odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Od pogojev, ki so s tem prostorskim aktom določeni numerično so dopustna odstopanja do 10 %.
(3) Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in cestne ureditve so dopustno tolerance, če se pri izdelavi projektne dokumentacije ali gradnji sami zaradi prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških ali drugih razmer ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično, ekonomsko ali okoljsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja.
(4) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev načrtovanih s tem odlokom, je zaradi zagotavljanja funkcionalnosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v času gradnje ali času fazne izvedbe investicij, dopustno z brežinami in drugimi ukrepi za prilagoditev raščenemu reliefu in začasnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na površine drugih gradbenih parcel izven območja gradbene parcele na kateri je prostorska ureditev načrtovana.
(5) Ob izvedbi posamezne faze, ki predvideva izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustno izvesti tudi nujno potrebne ureditve gospodarske javne infrastrukture, sicer načrtovane v drugi fazi.
(6) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, prometne sheme, načrtovanih programov, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju tega odloka oziroma na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati soglasodajalci in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(usklajenost veljavnih prostorsko izvedbenih aktov)
Načrtovane prostorske ureditve iz 3. člena tega odloka je v območju prekrivanja območja urejanja SDLN z območjem na katerem veljajo določila Odloka o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11) treba projektirati ob upoštevanju pogojev navedenih prostorskih aktov iz tega člena.
31. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju urejanja SDLN iz 3. člena tega odloka prenehajo veljati določila
– Odloka o zazidalnem načrtu Vrtni center Bučna vas v Novem mestu (Uradni list RS, št. 3/06 in 74/02) in
– Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47 (Uradni list RS, št. 106/11 in 22/12 – popravek).
32. člen
SDLN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Upravne enote Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
33. člen
Veljavnost
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2009-215
Novo mesto, dne 27. septembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti