Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3131. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, stran 8139.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in za izvrševanje tretjega odstavka 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 3. člena ter 20. točke prvega odstavka 35. člena in 19. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), osnovo za obračun okoljske dajatve, prejemnike okoljske dajatve, zavezance za plačilo posamezne vrste okoljske dajatve in plačnike okoljske dajatve, enote obremenitve in način izračuna enot obremenitve za posamezno vrsto okoljske dajatve ter način obračunavanja, odmere in plačevanja posamezne vrste okoljske dajatve.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. naprava, posredno in neposredno odvajanje odpadnih voda, učinek čiščenja čistilne naprave, odpadna voda, komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda, javna kanalizacija, čistilna naprava, komunalna čistilna naprava, mala komunalna čistilna naprava in skupna čistilna naprava imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
2. primarno, sekundarno in terciarno čiščenje imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
3. nepretočna greznica in obstoječa greznica imata enak pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
4. enostanovanjska stavba, večstanovanjska stavba, stanovanjska stavba za posebne družbene skupine, nestanovanjska stavba, gostinska stavba in stanovanjska enota imajo enak pomen kakor v predpisih, ki urejajo stanovanja in klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena;
5. lastnik stavbe in upravnik stavbe imata enak pomen kakor v predpisih, ki urejajo stanovanja in upravljanje večstanovanjskih stavb;
6. uporabnik stavbe je lastnik, najemnik ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda;
7. poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda je poročilo o opravljenih prvih meritvah ali poročilo o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje;
8. ocena obratovanja je ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje.
3. člen
(vrste onesnaževanja)
(1) Vrsti onesnaževanja, za kateri se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, sta onesnaževanje okolja zaradi odvajanja:
– industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev zaradi odvajanja industrijske odpadne vode) in
– komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se okoljska dajatev ne plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja:
– komunalne ali industrijske odpadne vode, če se za ravnanje s to odpadno vodo ne uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ali
– komunalne odpadne vode, ki nastaja v enostanovanjski ali večstanovanjski stavbi brez stalno prijavljenih prebivalcev, v kateri se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, v stavbi pa se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost.
4. člen
(osnova za obračun okoljske dajatve)
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obremenitve okolja, doseženih z neposrednim ali posrednim odvajanjem odpadne vode ali odvajanjem odpadne vode po javni kanalizaciji v vode.
(2) Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve).
(3) Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: znesek na enoto obremenitve) določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
(prejemnik okoljske dajatve)
(1) Prejemnik okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo) je občina, v kateri pri zavezancu nastaja ta odpadna voda.
(2) Prejemnik okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo) je občina, v kateri pri zavezancu nastaja ta odpadna voda.
6. člen
(pobiranje okoljske dajatve in finančne transakcije)
(1) Okoljsko dajatev pobira organ, ki opravlja naloge carinske službe v skladu s predpisi, ki urejajo carinsko službo (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve).
(2) Za plačevanje, obračunavanje obresti, doplačilo, postopek prisilne izterjave, pravna sredstva ali druga vprašanja postopka v zvezi s pobiranjem okoljske dajatve ter vprašanja stvarne ali krajevne pristojnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, in predpisi, ki urejajo carinsko službo.
(3) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode iz 7. člena te uredbe ali plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe in prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo ali prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo izvajajo finančne transakcije v zvezi z okoljsko dajatvijo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje obveznih dajatev.
II. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE
7. člen
(zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plačnik okoljske dajatve)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za industrijsko odpadno vodo) je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda, in predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, predpisano izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.
(2) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo je hkrati plačnik okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode.
(3) Če pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo nastaja tudi komunalna odpadna voda, je zavezanec za industrijsko odpadno vodo ne glede na 11. in 12. člen te uredbe hkrati zavezanec za plačilo in plačnik okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.
8. člen
(enote obremenitve za industrijsko odpadno vodo)
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode je letni seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu z odvajanjem te odpadne vode na vseh izpustih pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: letni seštevek enot obremenitve).
(2) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena se letnemu seštevku enot obremenitve iz prejšnjega odstavka prišteje seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu z odvajanjem komunalne odpadne vode, ki nastaja pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo.
(3) Količine posameznih onesnaževal v odpadni vodi, ki so potrebne za določitev ene enote obremenitve, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Letni seštevek enot obremenitve se izračuna v poročilu o obratovalnem monitoringu odpadnih voda na podlagi podatkov o letni količini industrijske odpadne vode in koncentraciji onesnaževal, ki so določena v prilogi 1 te uredbe, v industrijski odpadni vodi iz tega poročila.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve ne upoštevajo enote obremenitve glede na posamezno onesnaževalo iz priloge 1 te uredbe, če to onesnaževalo v industrijski odpadni vodi ne presega koncentracije in letne količine iz priloge 1 te uredbe, do katerih se enote obremenitve ne določajo.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve ne upoštevajo enote obremenitve glede na strupenost za vodne bolhe, če:
– se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali
– gre za odvajanje kopalne vode iz bazena pri praznjenju bazena, pri katerem se za polnilno vodo v skladu s predpisom, ki ureja minimalne higienske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, uporablja morska voda.
(7) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se pri določitvi ene enote obremenitve in izračunu letnega seštevka enot obremenitve namesto parametra kemijska potreba po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK) upošteva parameter celotni organski ogljik (v nadaljnjem besedilu: TOC) na način iz priloge 1 te uredbe, če gre za odvajanje kopalne vode iz druge alineje prejšnjega odstavka.
(8) Letni seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu z odvajanjem komunalne odpadne vode, ki nastaja pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo, se izračuna v poročilu o obratovalnem monitoringu odpadnih voda na podlagi podatkov o letni količini komunalne odpadne vode iz tega poročila in z upoštevanjem vrednosti KPK 900 mg/L, razen če se tudi za to odpadno vodo izvaja obratovalni monitoring.
(9) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se pri letnem seštevku enot obremenitve odšteje toliko enot obremenitve glede na KPK, kolikor jih je v preteklem koledarskem letu iz njegovih odpadnih voda odstranila ta čistilna naprava.
(10) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo s terciarnim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve odšteje toliko enot obremenitve glede na dušik ali fosfor, kolikor jih je v preteklem koledarskem letu iz njegovih odpadnih voda odstranila ta čistilna naprava, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz te čistilne naprave razviden učinek čiščenja za ta dva parametra odpadne vode.
(11) Ne glede na prvi do deseti odstavek tega člena je letni seštevek enot obremenitve za preteklo leto pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo, ki v tekočem letu ni predložil poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za preteklo leto, enak petkratniku letnega seštevka enot obremenitve iz njegovega zadnjega predloženega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
9. člen
(obračun okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo)
(1) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo izračuna okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadne vode v tekočem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: letni izračun okoljske dajatve) na podlagi letnega seštevka enot obremenitve v skladu s prejšnjim členom za preteklo koledarsko leto in zneska na enoto obremenitve.
(2) Na podlagi letnega izračuna okoljske dajatve sestavi zavezanec za industrijsko odpadno vodo za posameznega prejemnika okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo trimesečni obračun okoljske dajatve, ki predstavlja četrtino letnega izračuna okoljske dajatve.
(3) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo mora trimesečni obračun okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo predložiti organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, najpozneje do:
– 25. aprila za prvo trimesečje tekočega leta,
– 25. julija za drugo trimesečje tekočega leta,
– 25. oktobra za tretje trimesečje tekočega leta in
– 25. januarja za zadnje trimesečje preteklega leta.
(4) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo mora obračunano okoljsko dajatev plačati najpozneje do zadnjega dne v mesecu, v katerem mora predložiti obračun okoljske dajatve.
10. člen
(sprememba osnove za obračun okoljske dajatve)
(1) Če Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) pri pregledu poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz četrtega ali osmega odstavka 8. člena te uredbe ugotovi nepravilnosti, mora zavezanec za industrijsko odpadno vodo v 15 dneh od predloženega popravljenega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, iz katerega izhaja sprememba letnega seštevka enot obremenitve, ponovno izračunati okoljsko dajatev v skladu z 8. členom te uredbe na podlagi podatkov iz popravljenega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
(2) Če je letni izračun okoljske dajatve na podlagi prejšnjega odstavka višji od zneska iz prvotnega letnega izračuna iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, mora zavezanec za industrijsko odpadno vodo na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, predložiti spremembo obračuna v roku iz prejšnjega odstavka in na tem obrazcu obračunati znesek premalo izračunane okoljske dajatve. Premalo izračunani znesek okoljske dajatve mora plačati v 30 dneh od predložitve te spremembe obračuna.
(3) Če je letni izračun okoljske dajatve na podlagi prvega odstavka tega člena nižji od zneska iz prvotnega letnega izračuna iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, zavezanec predloži zahtevek za vračilo preveč izračunane okoljske dajatve v roku iz prvega odstavka tega člena na obrazcu iz priloge 3 te uredbe. Preveč plačana okoljska dajatev se upravičencu vrne najpozneje do konca februarja leta, ki sledi letu, za katero je bil zahtevek predložen, na način in pod pogoji, ki jih za te primere določa 6. člen te uredbe.
(4) Agencija najpozneje do 31. decembra tekočega leta poroča organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, o letnih seštevkih enot obremenitve, ki izhajajo iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za posameznega zavezanca za industrijsko odpadno vodo.
III. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
11. člen
(zavezanec za komunalno odpadno vodo in plačnik okoljske dajatve)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za komunalno odpadno vodo) je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode.
(2) Zavezanec za komunalno odpadno vodo je tudi pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, šteje za komunalno odpadno vodo.
(3) Za zavezanca za komunalno odpadno vodo se do vpisa v evidenco zavezancev za industrijsko odpadno vodo v skladu z 18. členom te uredbe šteje tudi pravna ali fizična oseba iz 7. člena te uredbe.
(4) Okoljsko dajatev za zavezanca za komunalno odpadno vodo izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo).
12. člen
(enote obremenitve za komunalno odpadno vodo)
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je seštevek enot obremenitve, ki nastanejo v koledarskem letu zaradi odvajanja te odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: letni seštevek enot obremenitve) na celotnem območju, na katerem je predpisano izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode posameznega plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo.
(2) Če je območje izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe posameznega plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v več občinah, je osnova za obračun okoljske dajatve letni seštevek enot obremenitve za vsako občino posebej.
(3) Letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe je enak količniku med celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3, in 50 m3.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, enak številu stalno prijavljenih prebivalcev v tej stavbi.
(5) Letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali nestanovanjske stavbe je enak količniku med celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3, in 50 m3.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je letni seštevek enot obremenitve v stanovanjski stavbi za posebne družbene skupine, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, enak številu uporabnikov stavbe, ki v njej prebivajo več kot šest mesecev v koledarskem letu, v nestanovanjskih stavbah pa tretjini števila uporabnikov stavbe. Pri ugotavljanju števila uporabnikov nestanovanjske stavbe se upošteva število stalnih uporabnikov (število zaposlenih) in število razpoložljivih zmogljivosti (število gostov in drugih uporabnikov stavbe).
(7) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo in v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev, v stavbi pa se izvaja gospodarska dejavnost, določi enako kakor za nestanovanjsko stavbo.
(8) Če se v stavbi iz četrtega odstavka tega člena izvaja gospodarska dejavnost, se letnemu seštevku enot obremenitve iz četrtega odstavka tega člena prišteje število enot obremenitve, določeno na način iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(zmanjšanje enot obremenitve zaradi čiščenja komunalne odpadne vode)
(1) Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve iz tretjega do osmega odstavka prejšnjega člena upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90 % tako, da se ta letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 90 %.
(2) Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s primarnim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve iz tretjega do osmega odstavka tega člena upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 40 % tako, da se ta letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 40 %.
(3) Učinek čiščenja iz prvega ali drugega odstavka tega člena se pri letnem seštevku enot obremenitve začne upoštevati za naslednji mesec po datumu začetka obratovanja naprave.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pri letnem seštevku enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena začne upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po datumu izdelave:
– poročila o opravljenih prvih meritvah, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali
– pozitivne ocene obratovanja.
(5) Učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena se pri mali komunalni čistilni napravi iz prejšnjega odstavka preneha upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po roku, v katerem je treba v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, izdelati naslednjo oceno obratovanja, če ta ocena:
– ni izdelana ali
– ni pozitivna.
(6) Če čistilna naprava iz prvega, drugega ali četrtega odstavka tega člena ne obratuje več kot en mesec, se pri letnem seštevku enot obremenitve učinek čiščenja za čas izpada čistilne naprave ne upošteva.
14. člen
(podatki za izračun letnega seštevka enot obremenitve)
(1) Plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora podatke o količini porabljene pitne vode iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe, številu stalno prijavljenih prebivalcev iz četrtega odstavka 12. člena te uredbe, celotni količini porabljene pitne vode iz petega odstavka 12. člena te uredbe ali številu uporabnikov stavbe iz šestega odstavka 12. člena te uredbe na njegov poziv predložiti uporabnik stavbe, če ima stavba upravnika, pa njen upravnik.
(2) Če uporabnik stavbe ali njen upravnik, če ga stavba ima, na poziv plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ne predloži podatkov iz prejšnjega odstavka, slednji obračuna znesek okoljske dajatve v višini:
– 10 enot obremenitve na leto na stanovanjsko enoto, če gre za enostanovanjsko ali večstanovanjsko stavbo,
– 50 enot obremenitve na leto, če gre za enostanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska dejavnost, in
– 500 enot obremenitve na leto, če gre za nestanovanjsko stavbo ali stanovanjsko stavbo za posebne družbene skupine ali večstanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska dejavnost.
(3) Če je za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbi iz prejšnjega odstavka, zagotovljeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi, se pri obračunu zneska okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka upoštevajo učinki čiščenja v skladu s prejšnjim členom.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora uporabnik ali upravnik stavbe plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v kraju stalnega prebivališča in plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v kraju prijave začasnega prebivališča pisno sporočiti, da stalno prijavljeni prebivalec stavbe več kot šest mesecev v koledarskem letu ne prebiva v stalnem prebivališču, ter priložiti ustrezna dokazila o prijavi začasnega prebivališča na drugem naslovu.
(5) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v kraju stalnega prebivališča in plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v kraju prijave začasnega prebivališča morata v primeru iz prejšnjega odstavka pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve v skladu z 12. členom te uredbe odšteti ali prišteti sorazmerni delež enot obremenitve glede na podatke iz prejšnjega odstavka.
(6) Lastnik ali upravljavec čistilne naprave mora plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo:
– predložiti podatke o delovanju čistilne naprave v 15 dneh po prejemu pisnega poziva plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo in
– prijaviti morebiten izpad čistilne naprave v 15 dneh po ugotovitvi izpada.
15. člen
(obračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo)
(1) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo izračuna okoljsko dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode v tekočem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: letni izračun okoljske dajatve) na podlagi letnega seštevka enot obremenitve v skladu z 12. in 13. členom te uredbe glede na podatke iz prejšnjega člena za preteklo koledarsko leto ter zneska na enoto obremenitve.
(2) Na podlagi letnega izračuna okoljske dajatve sestavi plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo za posameznega prejemnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mesečni obračun okoljske dajatve, ki predstavlja dvanajstino letnega izračuna okoljske dajatve.
(3) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora mesečni obračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo predložiti organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunano okoljsko dajatev mora plačati najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
(4) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo obračuna okoljsko dajatev zavezancem za komunalno odpadno vodo na podlagi letnega seštevka enot obremenitve v skladu z 12. in 13. členom te uredbe glede na podatke iz prejšnjega člena za preteklo koledarsko leto ter zneska na enoto obremenitve, ki se nanašajo na stavbo, katere uporabnik je zavezanec, ne glede na to, ali je slednji priključen na javni vodovod ali javno kanalizacijo ali ne.
16. člen
(sprememba mesečnega obračuna okoljske dajatve)
(1) Če se zaradi nadgradnje javne kanalizacije, sprememb v deležu priključenosti na javno kanalizacijo ali sprememb v številu stalno prijavljenih prebivalcev ali uporabnikov stavb v tekočem koledarskem letu mesečni obračun okoljske dajatve glede na podatke tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: spremenjeni mesečni obračun) razlikuje za več kot 30 % od mesečnega obračuna okoljske dajatve iz prejšnjega člena, lahko plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo pri organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, pisno prijavi spremembo višine mesečnega obračuna iz drugega odstavka prejšnjega člena na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo lahko predloži prvi spremenjeni mesečni obračun za naslednji mesec po datumu, ko organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve, potrdi upravičenost spremembe mesečnega obračuna.
(3) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo predloži spremenjene mesečne obračune in plača obračunano okoljsko dajatev v rokih iz prejšnjega člena.
17. člen
(poračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo)
(1) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora izračunati letni seštevek enot obremenitve za komunalno odpadno vodo in premalo ali preveč plačano okoljsko dajatev za preteklo koledarsko leto na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, ter poračun okoljske dajatve predložiti organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, do 25. aprila tekočega leta.
(2) Poračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo za preteklo koledarsko leto mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo obračunati pri mesečnem obračunu za marec tekočega koledarskega leta.
(3) Vračilo preveč plačane okoljske dajatve se izvede tako, da do poplačila zneska plačnik okoljske dajatve ne plačuje tekočih obveznosti.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, če preneha izvajati dejavnost obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, izračunati seštevek enot obremenitve za komunalno odpadno vodo in premalo ali preveč plačano okoljsko dajatev za čas opravljanja te službe v tekočem letu na obrazcu iz priloge 6 te uredbe. Poračun preveč ali premalo plačane okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora obračunati pri obračunu za mesec, v katerem preneha opravljati dejavnost.
IV. VODENJE EVIDENC IN PRIJAVA DEJAVNOSTI TER EVIDENTIRANJE ZAVEZANCEV
18. člen
(evidentiranje zavezancev)
(1) Agencija zaradi vpisa v zbirke osebnih in drugih podatkov v skladu s predpisom, ki ureja carinsko službo (v nadaljnjem besedilu: evidence), najpozneje do 31. decembra tekočega leta poroča organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, o novih zavezancih za industrijsko odpadno vodo ali o spremembah glede na poročilo iz preteklega leta na podlagi podatkov iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
(2) Agencija o podatkih iz prejšnjega odstavka v roku iz prejšnjega odstavka obvesti tudi plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo na območju, na katerem pri zavezancu iz prejšnjega odstavka nastaja industrijska odpadna voda.
(3) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo mora organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, na obrazcu iz priloge 7, ki je sestavni del te uredbe, v 15 dneh prijaviti prekinitev ali prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, ali kakršno koli statusno spremembo zavezanca (na primer zaradi prodaje ali oddaje v najem naprave ali stečaja podjetja). Organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve, o tem najpozneje do 31. decembra tekočega leta poroča agenciji in plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo na območju, na katerem pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda.
(4) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora zaradi vpisa v evidence organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, na obrazcu iz priloge 7 te uredbe v 15 dneh prijaviti začetek, spremembo, prekinitev ali prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve, o tem najpozneje do 31. decembra tekočega leta poroča agenciji.
(5) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo morata na obrazcu iz priloge 7 te uredbe organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, sporočiti prekinitev ali prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov v treh delovnih dneh po nastopu razlogov.
V. NADZOR
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve in izvajanjem te uredbe opravlja organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za industrijsko odpadno vodo, če:
– ne izračuna okoljske dajatve v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe,
– ne sestavi obračuna okoljske dajatve v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe,
– ne predloži obračuna okoljske dajatve organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, v skladu s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe ali
– ne sestavi spremembe obračuna okoljske dajatve ali spremembe obračuna ne predloži organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, če:
– ne izračuna okoljske dajatve v skladu s prvim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne sestavi obračuna okoljske dajatve v skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne predloži obračuna okoljske dajatve organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, v skladu s tretjim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne poračuna okoljske dajatve ali tega poračuna ne predloži organu, pristojnemu za pobiranje okoljske dajatve, v skladu s prvim odstavkom 17. člena te uredbe,
– ne obračuna okoljske dajatve v skladu z drugim odstavkom 17. člena te uredbe ali
– ne poračuna okoljske dajatve v skladu s četrtim odstavkom 17. člena te uredbe.
(3) Z globo od 4.000 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za industrijsko odpadno vodo ali plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, če ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve ali prenehanja opravljanja dejavnosti v skladu z 18. členom te uredbe.
(4) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je zavezanec za industrijsko odpadno vodo ali plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo.
(5) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba zavezanca za industrijsko odpadno vodo ali odgovorna oseba plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prehodna določba)
(1) Do uveljavitve sklepa iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe je znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 26,4125 eura.
(2) Sedmi in osmi odstavek 12. člena te uredbe se začneta uporabljati pri obračunu okoljske dajatve naslednji mesec po uveljavitvi te uredbe.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10),
– Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode (Uradni list RS, št. 14/97, 15/98, 13/01 in 21/04) in
– Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 7/10).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-48/2012
Ljubljana, dne 17. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0146
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti