Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Žirovnica, stran 7596.

Na podlagi 52. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 13. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11 z dne 6. 5. 2011).
Spremembe in dopolnitve zgoraj imenovanega odloka se nanašajo samo na tekst dveh členov izvedbenega dela OPN, ki opredeljujeta izključno varnost v zračnem prometu.
Kartografski del OPN se zaradi sprememb in dopolnitev ne spreminja.
2. člen
Spremeni in dopolni se 92. člen OPN tako, da se glasi:
(1) Ureditveno območje po tem odloku se nahaja v vplivnem območju letališča iz zasnove omrežja letališč z obstoječo in predvideno mrežo letališč v Republiki Sloveniji, tako da posega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega, namenjenega varovanju letališkega prometa letališča Lesce, ki je s sklepom vlade opredeljeno kot javno letališče lokalnega pomena.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati vplivna območja letališča Lesce, ki jih Zakon o letalstvu določa kot območja pod omejitvenimi ravninami letališča, v katerih so posegi v prostor in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti približevati manevrskim površinam letališča samo na dovoljeno razdaljo. Dovoljena razdalja je območje pod omejitvenimi ravninami letališč, ki so določene glede na značilnosti letališča z Zakonom o letalstvu in Pravilnikom o letališčih.
Lastnosti letališča Lesce določajo naslednji podatki:
– referenčna koda: 2B in kategorija: ne-instrumentalno letališče,
– referenčna točka letališča je na nadmorski višini 504,01 m,
– smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 144°–324°,
– dolžina vzletno pristajalne steze: 1130 m.
Zunaj cone letališča štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 m ali višje kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke, in ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– za ovire štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetnostnih vodov in podobno.
(3) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojnega organa, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 124. člena OPN tako, da se glasi:
(4) Zaradi lege pod vodoravno ravnino letališča v Lescah, v enoti urejanja RO 1 nova gradnja objektov ne sme presegati vodoravne ravnine letališča, razen, če so objekti zakriti z drugimi enako visokimi ali višjimi nepremičnimi objekti ali predmeti, oziroma, če aeronavtična študija dokaže, da predmet gradnje ne bo resno ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2012
Žirovnica, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost