Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012

Kazalo

2838. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012, stran 7413.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
1. člen
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 8/12) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Proračun Občine Sevnica za leto 2012 je določen:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |   (v evrih)|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |skupina/podskupine kontov        | proračun leta|
|   |                     |     2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  23.149.545|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  14.427.468|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  12.161.323|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  11.426.336|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    508.387|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    226.600|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.266.145|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   1.536.628|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     7.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     8.560|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |    120.800|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    593.157|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    133.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    23.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    110.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   8.589.077|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.535.715|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   7.053.362|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  23.188.713|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   3.813.721|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    799.748|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    121.639|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   2.408.224|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    150.265|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    333.845|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   7.346.641|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    826.383|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   4.070.114|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|    323.374|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   2.126.770|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  11.736.063|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  11.736.063|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    292.288|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    33.700|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    258.588|
|   |upor.                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ|    –39.168|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    900.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    900.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    900.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    860.832|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    860.832|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    860.832|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |       0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    39.168|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |    39.168|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0047/2012
Sevnica, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost