Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2717. Uredba o regionalnih razvojnih programih, stran 7073.

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o regionalnih razvojnih programih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa minimalno obvezno metodologijo priprave in izvedbe ter način spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa (v nadaljnjem besedilu: RRP).
2. člen
(območje priprave RRP)
RRP se pripravi za območje razvojne regije (v nadaljnjem besedilu: regija).
3. člen
(obdobje priprave RRP)
RRP se pripravi za programsko obdobje iz prvega odstavka 5. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. VSEBINA IN STRUKTURA RRP
4. člen
(vsebina RRP)
RRP mora vsebovati:
1. analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru,
2. opredelitev vizije razvoja regije,
3. opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije,
4. opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije,
5. opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov,
6. skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP,
7. opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
– opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
– časovnim načrtom za izvedbo,
– okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja,
– prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov,
8. opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP,
9. opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP ter
10. predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno predstavljen tako, da je njegova sestava naslednja:
– delovni naziv projekta,
– povzetek projekta,
– navedbo prioritete in ukrepa, v katera se uvršča projekt,
– ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb,
– opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije,
– predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev,
– opis posameznih aktivnosti,
– okvirni časovni načrt projekta,
– prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
– prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne vrednosti,
– prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in
– opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov.
5. člen
(usklajenost RRP)
(1) RRP mora biti usklajen s strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi politikami.
(2) RRP mora biti skladen z državnim strateškim prostorskim aktom. Regija mora pri pripravi RRP pridobiti smernice ministrstva, pristojnega za prostor, glede prostorskega razvoja v regiji.
(3) RRP mora biti skladen z varstvenimi in razvojnimi dokumenti zavarovanih in varovanih območij.
(4) RRP mora izkazovati način razvoja primerjalnih prednosti regije v odnosu do sosednjih regij in v mednarodnem razvojnem povezovanju.
(5) RRP regije, v kateri je oblikovano območno razvojno partnerstvo v skladu s 17. členom zakona, mora vključevati tudi območni razvojni program.
III. POSTOPEK PRIPRAVE RRP
6. člen
(naloge regionalne razvojne agencije)
Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi RRP opravlja regionalna razvojna agencija (v nadaljnjem besedilu: RRA) v sodelovanju z drugimi razvojnimi institucijami v regiji skladno s programom priprave RRP.
7. člen
(sklep o pripravi RRP)
(1) Razvojni svet regije (v nadaljnjem besedilu: svet) sprejme sklep o pripravi RRP in program priprave RRP.
(2) Sklep o pripravi RRP vključuje navedbo območja priprave RRP in zadolžitve drugih razvojnih institucij v regiji, če poleg RRA sodelujejo pri pripravi RRP.
(3) Program priprave RRP mora vsebovati:
– navedbo vodje projekta priprave RRP in članov projektne skupine,
– navedbo drugih pravnih oseb v večinski javni lasti, če poleg RRA sodelujejo pri pripravi RRP, ter
– časovni in finančni načrt priprave RRP.
(4) Vodja priprave RRP je odgovoren svetu za vsebinsko in operativno usmerjanje priprave RRP. V projektni skupini sodelujejo vodje odborov sveta.
(5) Pri programu priprave RRP je treba upoštevati minimalno obvezno vsebino in strukturo RRP iz 4. člena te uredbe.
(6) Pri programu priprave RRP je treba upoštevati časovni načrt priprave programa državnih razvojnih prioritet in investicij tako, da se pripravljata usklajeno.
8. člen
(obveščanje javnosti o pripravi RRP)
RRA objavi sklep o pripravi RRP, program priprave RRP in sprejet RRP na spletnih straneh RRA, informacijo o tem, kje so ti dokumenti objavljeni, pa v glasilih občin v regiji ali na drug primeren način.
9. člen
(usklajevanje z ministrstvom)
(1) Ministrstvo imenuje skrbnika regije kot osebo za stike med regijo in ministrstvom.
(2) Prek skrbnika regije RRA usklajuje razvojne cilje regije, kazalnike prioritet, ukrepov in projektov ter opredelitev razvojnih specializacij regije z ministrstvom, pristojnim za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Skrbnik regije skrbi tudi za usklajenost razvojnih ciljev z ostalimi ministrstvi.
(3) RRA mora pridobiti mnenje ministrstva o skladnosti RRP z zakonom, izvedbenim dokumentom razvojnega načrtovanja na državni ravni in razvojnimi politikami. Če ugotovi, da so neskladnosti, ministrstvo o njih obvesti RRA in zahteva dopolnitev ali uskladitev RRP. Ministrstvo mora izdati mnenje v roku 45 koledarskih dni od prejema RRP in 30 koledarskih dni od prejema dopolnitve RRP. Če mnenje ni izdano v teh rokih, se šteje, da je izdano pozitivno mnenje.
(4) Svet sprejme RRP potem, ko prejme mnenja ministrstva.
10. člen
(spremembe RRP)
Svet spremlja uresničevanje zastavljenih ciljev RRP in po potrebi predlaga njegove spremembe. Za postopek priprave sprememb RRP se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo postopek priprave RRP.
IV. URESNIČEVANJE RRP
11. člen
(dogovor o razvoju regije)
RRP se uresničuje z dogovorom o razvoju regije (v nadaljnjem besedilu: dogovor), ki se pripravi za štiriletno obdobje.
12. člen
(vsebina dogovora)
Dogovor vsebuje:
– povzetek RRP s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev regije ter prioritet in ukrepov,
– seznam projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnika po virih sredstev,
– seznam rezervnih projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki iz prejšnje alineje,
– opis meril za izbor in postopka izbora regijskih projektov,
– razvrstitev sektorskih projektov po prioriteti z utemeljitvijo in
– podrobno predstavitev posameznih projektov v skladu s 17. členom te uredbe.
13. člen
(načrt priprave dogovora)
RRA pripravi načrt priprave dogovora. Dogovor se pripravlja skupaj z državnim programom razvojnih prioritet in investicij in mora biti z njim usklajen.
14. člen
(kriteriji za uvrščanje regijskih projektov v dogovor)
(1) RRA pripravi predlog kriterijev za uvrščanje regijskih projektov v dogovor, ki jih potrdi svet in so povezani z razvojno specializacijo regije.
(2) Če se regijski projekti sofinancirajo iz sredstev politike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), morajo kriteriji vsebovati tudi merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev EU.
15. člen
(sprejemanje dogovora)
(1) Predloge regijskih projektov in rezervnih projektov v višini največ 30 odstotkov predvidenih sredstev za regijske projekte oblikujejo odbori sveta in potrdi svet, pri čemer se upoštevajo prioritete, ukrepi in nabor regijskih projektov iz RRP ter kriteriji za uvrščanje regijskih projektov v dogovor in razvojne programe na državni ravni.
(2) Do prejetih predlogov sektorskih projektov za uvrstitev v dogovor, ki vključujejo javne investicije ali neinvesticijske državne projekte s področja dela ministrstev, se opredeli svet tako, da jih razvrsti po prioriteti.
16. člen
(usklajenost s proračuni)
V predlogu dogovora morajo biti upoštevani usmeritve in javnofinančni okviri za pripravo programskega proračuna države ter že sprejeti proračuni države in občin.
17. člen
(predstavitev regijskega projekta)
Projekt, uvrščen v dogovor, mora poleg sestavin iz 10. točke 4. člena te uredbe vsebovati tudi:
– podrobnejši načrt financiranja s prikazom stroškov in navedenimi viri (državni proračun, vključno s posebej izkazanimi sredstvi EU, proračuni lokalnih skupnosti, drugi javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja, ki mora biti usklajen s programsko klasifikacijo, ki velja za pripravo državnega proračuna oziroma programsko klasifikacijo, ki velja za pripravo občinskih proračunov,
– geografsko območje, na katerem se bo projekt izvajal,
– seznam dokumentacije, ki je že pripravljena, in
– podatke o stanju lastništva zemljišč in objektov pri investicijskih projektih.
18. člen
(medregijski projekti)
Za pripravo in izvajanje medregijskih projektov, ki imajo razvojni učinek na več regij, lahko sveti vključenih regij pooblastijo eno od RRA.
19. člen
(sprememba dogovora)
(1) Sprememba dogovora se sprejme s sklepom sveta v primerih, ko pride do bistvenih odstopanj od dogovora. Pri pripravi sprememb dogovora se smiselno uporabljajo določbe te uredbe in Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11), ki urejajo postopek priprave dogovora.
(2) Bistvena odstopanja so:
– 20 ali več odstotno odstopanje finančne vrednosti posameznega regijskega projekta,
– sprememba namena ali ciljev posameznega projekta ali
– zamenjava projekta v dogovoru, če ne gre za rezervne projekte.
(3) Pri odstopanjih, ki niso bistvena, lahko nosilec projekta ob prijavi za sofinanciranje obrazloži odstopanja od sprejetega dogovora, obrazložitev pa predloži tudi RRA. Kadar gre za zamenjavo projekta z rezervnim projektom, se priloži obrazložitev RRA.
V. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE UČINKOV RRP
20. člen
(odgovornost za spremljanje in poročila o izvajanju RRP)
Za spremljanje izvajanja RRP je odgovoren svet, ki sprejema letna in končno poročilo o izvajanju RRP, ki jih pripravi RRA.
21. člen
(kazalniki in informacijski sistem)
RRA spremlja kazalnike RRP in izvajanje dogovorov z informacijskim sistemom ministrstva, v katerega RRA vnese podatke iz sprejetega RRP, dogovora in projektov.
22. člen
(vsebina poročil)
Letna in končno poročilo o izvajanju RRP vključujejo:
– kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP, ter njihov vpliv na doseganje ciljev RRP,
– napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov,
– dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov in
– povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in sprejete ukrepe za njihovo odpravo.
23. člen
(predložitev poročil ministrstvu)
Letno poročilo se predloži ministrstvu v treh mesecih po koncu koledarskega leta, končno poročilo pa v šestih mesecih po poteku programskega obdobja.
24. člen
(vrednotenje RRP)
Vrednotenja RRP izvaja RRA na način, da se za posamezne vsebine ali celoten program zagotovijo neodvisni izvajalci vrednotenja.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06, 20/11 – ZSRR-2 in 57/12 – ZSRR-2A).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-26/2012
Ljubljana, dne 13. septembra 2012
EVA 2012-2130-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti