Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2699. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov, stran 7009.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa vrsto in vsebino potrdil o zadnjih vpisih iz zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (v nadaljnjem besedilu: potrdila iz zbirk geodetskih podatkov), ki se vodijo v okviru državne geodetske službe, ter način njihovega prikaza.
(2) Ta pravilnik določa tudi način izkazovanja zadnjih vpisanih podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.
II. NAČIN IZKAZOVANJA IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK
2. člen
(izkazovanje parcelne številke)
(1) Parcelna številka se izkazuje tako, da se izpiše: beseda »parcela«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku številka parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ki ji sledita poševnica in poddelilka brez vodilnih ničel, če je ta določena.
(2) Parcelna številka se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »parcela«, po presledku številka parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ki ji sledita poševnica in poddelilka brez vodilnih ničel, če je ta določena. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek.
3. člen
(izkazovanje številke stavbe in številke dela stavbe)
(1) Številka stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: beseda »stavba«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel.
(2) Številka stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »stavba« in po presledku številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek.
(3) Številka dela stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: besedilo »del stavbe«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ter vezaj in številka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, brez vodilnih ničel.
(4) Številka dela stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, po presledku beseda »stavba«, po presledku številka stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, po presledku besedilo »del stavbe« in po presledku številka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, brez vodilnih ničel. Če je ime katastrske občine sestavljeno iz več besed, je med posameznimi besedami presledek.
III. VRSTE POTRDIL
4. člen
(vrste potrdil)
Geodetska uprava Republike Slovenije in drugi državni organi, notarji in geodetska podjetja (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj potrdila) izdajajo naslednja potrdila iz zbirk geodetskih podatkov:
1. potrdila o parceli:
– prikaz parcele,
– načrt parcele,
– potrdilo o parceli;
2. potrdilo o stavbi in o delih stavb;
3. seznam nepremičnin;
4. zbirni podatki o nepremičninah;
5. potrdilo o naslovu stavbe.
IV. VSEBINA POTRDIL
5. člen
(obvezna vsebina)
Potrdila iz prejšnjega člena morajo obvezno vsebovati:
– podatke, ki so za posamezno potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov določeni s tem pravilnikom;
– številko potrdila in datum izdelave potrdila;
– navedbo evidenc, iz katerih je izdano potrdilo;
– podatke o izdajatelju potrdila, ki je potrdilo izdelal in izdal;
– ime in priimek ter podpis osebe, ki je potrdilo izdala;
– žig izdajatelja potrdila.
6. člen
(prikaz parcele)
(1) Prikaz parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza, ki vsebuje:
– parcelno številko parcele, za katero je izdelan, brez šifre katastrske občine;
– grafični prikaz oblike parcele in medsebojne lege parcele, za katero je izdelan in celih ali delov sosednjih parcel ter parcelne številke brez šifre katastrske občine;
– prikaz urejenih mej.
(2) Če se izdaja prikaz parcele na območju več katastrskih občin, se meje katastrskih občin posebej označijo.
(3) Prikaz parcele vsebuje tudi navedbo pravne podlage za izdajo potrdila in navedbo »Prikaz parcel je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej informativen.«.
(4) Prikaz parcele se izdela v formatu A4 ali A3. Merilo prikaza parcele se prilagodi formatu. Podatek o merilu prikaza parcele je izkazan grafično.
(5) Prikaz parcele se izdela praviloma za eno parcelo. Prikaz parcele se lahko izdela za več parcel, če območje izrisa prikaza parcele omogoča, da se na enem listu prikaže več parcel.
7. člen
(načrt parcele)
(1) Načrt parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta, ki vsebuje:
– parcelno številko parcele, za katero je izdelan, brez šifre katastrske občine;
– grafični prikaz meje parcele, na podlagi koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki so evidentirane s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu, parcelne številke brez šifre katastrske občine in zemljiškokatastrske točke.
(2) Če se izdaja načrt parcele na območju več katastrskih občin, se meje katastrskih občin posebej označijo.
(3) Načrt parcele vsebuje tudi navedbo pravne podlage za izdajo potrdila in navedbo »Prikazana meja parcele je evidentirana s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu«.
(4) Načrt parcele se izdela v formatu A4 ali A3. Merilo načrta parcele se prilagodi formatu. Načrt parcele se lahko izda skupaj z izrisom digitalnega ortofota.
(5) Načrt parcele se izdela praviloma za eno parcelo. Načrt parcele se lahko izdela za več parcel, če območje izrisa načrta parcele omogoča, da se na enem listu prikaže več parcel.
8. člen
(potrdilo o parceli)
Potrdilo o parceli vsebuje naslednje podatke o parceli:
1. parcelno številko;
2. površino parcele;
3. dejansko rabo zemljišča z deleži dejanske rabe;
4. boniteto zemljišča s površino;
5. številko stavbe, ki stoji na parceli, in površino zemljišča pod stavbo ter podatek, ali je stavba vpisana v kataster stavb;
6. ime občine;
7. podatek o tem, ali je meja parcele urejena;
8. katastrski dohodek;
9. o lastništvu parcele:
– ime in priimek oziroma naziv lastnika;
– naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika;
– letnica rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne osebe;
– delež lastništva;
10. o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju:
– naziv upravljavca;
– sedež upravljavca;
– matična številka upravljavca;
– podatek o tem, ali je vpis upravljavca začasen ali dokončen.
9. člen
(potrdilo o stavbi in o delih stavb)
Potrdilo o stavbi in o delih stavb vsebuje naslednje podatke:
1. o stavbi:
– številka stavbe;
– višine stavbe;
– površina;
– dejanska raba stavbe;
– število etaž;
– parcelna številka parcele, na kateri stoji stavba;
– ime občine;
– naslov, če ima stavba določeno hišno številko;
2. o delih stavb:
– številka dela stavbe;
– površina;
– uporabna površina;
– površina prostorov, ki pripadajo delu stavbe;
– dejanska raba dela stavbe;
– številka etaže;
– številka stanovanja ali poslovnega prostora;
– naslov, če ima del stavbe določeno hišno številko;
– o lastništvu delov stavb:
a) ime in priimek oziroma naziv lastnika;
b) naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika;
c) letnica rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne osebe;
d) delež lastništva;
– o upravljavcu delov stavbe, če je stavba ali del stavbe v upravljanju:
a) naziv upravljavca;
b) sedež upravljavca;
c) matična številka upravljavca;
d) podatek o tem, ali je vpis upravljavca začasen ali dokončen.
10. člen
(seznam nepremičnin)
Seznam nepremičnin, pri katerih je oseba kot lastnik vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb, vsebuje naslednje podatke:
1. o lastništvu nepremičnin:
– ime in priimek oziroma naziv lastnika;
– naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika;
– letnica rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne osebe;
2. seznam parcel, evidentiranih v zemljiškem katastru, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik parcel z deležem lastništva;
3. seznam stavb in delov stavb, evidentiranih v katastru stavb, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik stavb ali delov stavb z deležem lastništva.
11. člen
(zbirni podatki o nepremičninah)
Zbirni podatki o nepremičninah vsebujejo seznam nepremičnin iz prejšnjega člena, in sicer za:
– parcele s tega seznama: podatke o parceli iz 8. člena tega pravilnika;
– stavbe in dele stavb s tega seznama: podatke o stavbi in delih stavb iz 9. člena tega pravilnika ali
– parcele in za stavbe in dele stavb s tega seznama: podatke o parceli iz 8. člena tega pravilnika in podatke o stavbi in delih stavb iz 9. člena tega pravilnika hkrati.
12. člen
(potrdilo o naslovu stavbe)
Potrdilo o naslovu stavbe vsebuje naslednje podatke:
– šifro in ime občine;
– šifro in ime naselja;
– šifro in ime ulice, če obstaja;
– hišno številko;
– dodatek k hišni številki, če obstaja;
– številko in ime pošte;
– šifro in ime katastrske občine;
– številko stavbe;
– parcelno številko parcele, na kateri stoji stavba.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
(izkazovanje podatka o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskih razredih)
Dokler se na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) v zemljiškem katastru vodijo podatki o vrstah rabe s površinami, katastrskih kulturah in katastrskih razredih za katastrske kulture, se ti podatki izpisujejo na potrdilu o parceli.
14. člen
(izkazovanje parcelne številke za stavbne parcele)
Do uskladitve podatkov o parcelnih številkah v skladu s 144. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) se za parcele, označene s »stavbno parcelno številko«, parcelna številka izkazuje tako, kot je določeno v prvem oziroma drugem odstavku 2. člena tega pravilnika, pri čemer se pred številko parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, izpiše zvezdica »*«.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-275/2012
Ljubljana, dne 24. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0136
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor