Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012

Kazalo

2644. Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija, stran 6936.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
I.
Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41010-5/2012/2 z dne 23. 8. 2012, s katerim je prišlo do znižanja prispevka za programe Radiotelevizija Slovenija za 10,00 odstotkov od 1. 1. 2013, se objavijo nominalni zneski znižanega prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija, tako da se ta od 1. 1. 2013 mesečno plačuje v naslednji višini:
1. za zasebno rabo:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih uporabljajo osebno ali skupaj s člani družine, 11,48 eura;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje 3,39 eura;
c) prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika;
2. za javno rabo:
a) pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so: gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni uporabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, pavšalni mesečni prispevek v višini 32,52 eura, v primeru večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30 %;
b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni prispevek 12,19 eura;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih deset televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, pavšalni mesečni prispevek v znesku 48,77 eura, za vsak nadaljnji tovrstni sprejemnik pa 2,42 eura. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60 % zasedenosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50 % mesečnega zneska prispevka za te mesece.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-12/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-3330-0102
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik