Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2581. Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja, stran 6382.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sheme šolskega sadja
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa shemo šolskega sadja za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba 1234/2007/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str. 38), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1208/2011 z dne 22. novembra 2011 o spremembi in popravkih Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2011, str. 53) (v nadaljnjem besedilu: uredba 288/2009/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Shema šolskega sadja (v nadaljnjem besedilu: shema) po tej uredbi pomeni sistem razdeljevanja sadja v šolah v skladu z uredbo 288/2009/ES v obliki finančne pomoči Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah.
3. člen
(strategija)
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, in ministrom, pristojnim za zdravje, v skladu s 3. členom uredbe 288/2009/ES pripravi in sprejme strategijo za izvajanje sheme šolskega sadja iz drugega odstavka 103. ga člena uredbe 1234/2007/ES (v nadaljnjem besedilu: strategija).
4. člen
(vsebina sheme)
Shema vključuje:
– pomoč šolam za dobavo svežega sadja in zelenjave za takojšnjo uporabo (v nadaljnjem besedilu: pomoč),
– spremljajoče izobraževalne in promocijske dejavnosti glede vloge sadja in zelenjave pri zdravem načinu prehranjevanja,
– obveščanje javnosti (plakat in druge oblike obveščanja),
– spremljanje in vrednotenje učinkov sheme.
5. člen
(odobritev vlagateljev)
(1) Šola, ki želi v izbranem obdobju sheme, ki traja od 1. avgusta tekočega leta do 31. julija naslednjega leta, prejemati pomoč iz prve alineje prejšnjega člena, mora do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se to obdobje začne, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) predložiti vlogo za odobritev vlagatelja zahtevka za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli (v nadaljnjem besedilu: vloga). V vlogi navede podatek o številu vpisanih učencev v šolskem letu, ko jo vlaga. Agencija na podlagi tega podatka iz pravočasno prispelih vlog izračuna potrebno skupno vrednost pomoči za Republiko Slovenijo za obdobje, na katero se vloge nanašajo. Podatek o potrebni skupni vrednosti te pomoči se uporabi za pripravo strategije iz 3. člena te uredbe.
(2) Vlogo je treba poslati na agencijo priporočeno po pošti ali oddati na vložišču agencije na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Agencija na podlagi pravočasno prispelih vlog iz prejšnjega odstavka ter ob upoštevanju odločbe Evropske komisije o dokončni dodelitvi pomoči Evropske unije državam članicam iz tretjega pododstavka četrtega odstavka 4. člena uredbe 288/2009/ES in podatkov o številu vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme iz 6. člena te uredbe najpozneje do 31. oktobra v letu, v katerem se to obdobje sheme začne, izda šoli odločbo o odobritvi vlagatelja zahtevka za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli (v nadaljnjem besedilu: odločba o odobritvi). V odločbi o odobritvi se šoli določi številka odobritve vlagatelja in najvišja skupna vrednost pomoči za obravnavano obdobje sheme.
(4) Če se od vložitve vloge do začetka šolskega leta spremeni status šole, mora šola, ki je njena pravna naslednica, za pridobitev pomoči iz prve alineje prejšnjega člena te uredbe sporočiti spremembo na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe. Vlogo mora poslati priporočeno po pošti na agencijo ali oddati na vložišču agencije do 15. septembra v letu, v katerem se obdobje izvajanja sheme začne.
(5) Za izvajanje pomoči po tej uredbi se za postopkovna vprašanja, ki jih ta uredba ne ureja, uporabljajo skupne določbe o posebni ureditvi upravnega postopka po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
6. člen
(vrednost pomoči)
(1) Najvišja skupna vrednost pomoči, ki se šoli določi v odločbi o odobritvi, se izračuna glede na število vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme. Podatke o številu vpisanih učencev po posameznih šolah pridobi agencija do 30. septembra leta, v katerem se obdobje sheme začne, od ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
(2) Okvirna vrednost pomoči znaša 6 eurov na učenca v obdobju sheme, dokončno pa se ta vrednost izračuna na podlagi podatka iz prejšnjega odstavka in dodeljenih sredstev iz odločbe Evropske komisije iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
7. člen
(razdeljevanje)
(1) Sveže sadje in zelenjava na podlagi sheme se razdeljujeta poleg redne šolske prehrane kot dodatni obrok, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja šolsko prehrano, v delu, ki se nanaša na organizacijo šolske prehrane. Hkrati z vložitvijo vloge šola potrdi izjavo, da v stroških za dobavo svežega sadja in zelenjave na podlagi sheme ne bo zaračunavala stroškov redne prehrane.
(2) Vrste svežega sadja in zelenjave, za katere šola dobi pomoč, so navedene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Glede na razpoložljivost na trgu lahko šola pri izbiri svežega sadja in zelenjave na podlagi sheme da prednost sezonsko pridelanemu svežemu sadju in zelenjavi oziroma svežemu sadju in zelenjavi iz okolju prijazne pridelave, pri čemer se kar najbolj upoštevata zdravstveni in okoljski vidik.
8. člen
(upravičeni stroški)
(1) Kot pomoč iz prve alineje 4. člena te uredbe se šoli, ki se šteje za odobrenega vlagatelja, priznajo stroški za dobavo svežega sadja in zelenjave, ki sta dobavljena franko šola, brez davka na dodano vrednost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šoli prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z dobavami sadja in zelenjave na podlagi sheme, če plačanega davka na dodano vrednost šola ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(3) Šoli se priznajo upravičeni stroški, ki so v obdobju sheme nastali v dneh, ko poteka pouk, v skladu s šolskim koledarjem.
(4) Izvajalcu vrednotenja se priznajo stroški za izvedbo nalog skladno s 16. členom te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(5) Izvajalcu obveščanja javnosti se upravičeni stroški za izvedbo dejavnosti obveščanja javnosti opredelijo v skladu s 14. členom te uredbe.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se izvajalcu vrednotenja prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem vrednotenja iz 16. člena, če plačanega davka na dodano vrednost izvajalec vrednotenja ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
9. člen
(zahtevki)
Šola vlaga zahtevke za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, priporočeno po pošti na agencijo ali na vložišču agencije najpozneje zadnji dan tretjega meseca ob koncu vsakega od treh obdobij razdelitve svežega sadja in zelenjave v obdobju sheme iz prvega odstavka 5. člena te uredbe:
– prvo obdobje: od 1. septembra do 31. decembra;
– drugo obdobje: od 1. januarja do 31. marca;
– tretje obdobje: 1. aprila do 24. junija.
10. člen
(vsebina zahtevka)
(1) Zahtevek vsebuje najmanj te podatke:
– naziv šole;
– številko odobritve vlagatelja iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe;
– skupno število vpisanih učencev;
– obdobje izvajanja sheme;
– obdobje razdeljevanja;
– o razdelitvah (razdeljene količine po datumih razdelitve, vrste sadja in zelenjave ter številka plačanega računa);
– o tem, da šola plačanega davka na dodano vrednost ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, ali če uveljavlja odbitek davka na dodano vrednost z odbitnim deležem, podatek o tem deležu;
– izjavo o zahtevanem znesku finančne pomoči;
– izjavo o zahtevanem znesku za povrnitev stroškov davka na dodano vrednost;
– o izdelavi plakata v skladu s 14. členom te uredbe.
(2) K zahtevku je treba priložiti kopijo računov za dobavljeno sveže sadje in zelenjavo, ki sta bila razdeljena na podlagi sheme, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom uprave oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno na banki, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.
(3) Skupna vrednost finančne pomoči šoli ne sme presegati najvišje skupne vrednosti pomoči, ki je določena z odločbo o odobritvi iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
11. člen
(izplačilo pomoči)
(1) Na podlagi zahtevka iz 9. člena te uredbe agencija izda šoli odločbo o izplačilu pomoči in pomoč izplača v treh rokih v letu, v katerem se konča obdobje sheme:
– za prvo obdobje iz 9. člena te uredbe: do 30. junija;
– za drugo obdobje iz 9. člena te uredbe: do 30. septembra;
– za tretje obdobje iz 9. člena te uredbe: do 24. decembra.
(2) Pri vložitvi zahtevka po preteku rokov iz 9. člena te uredbe se znesek izplačila zniža v skladu z določbami iz tretjega odstavka 11. člena uredbe 288/2009/ES, vključno z zneskom izplačila stroškov davka na dodano vrednost iz drugega in šestega odstavka 8. člena te uredbe.
12. člen
(sredstva za izplačilo pomoči)
(1) Sredstva za izplačilo pomoči se letno zagotavljajo iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije, sredstva za povrnitev stroška davka na dodano vrednost iz drugega in šestega odstavka 8. člena te uredbe pa iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Skupni znesek pomoči za posamezno leto se določi na podlagi odobrene vrednosti sofinanciranja Evropske unije, o kateri dokončno odloči Evropska komisija do 31. marca v letu začetka obdobja sheme, pri čemer mora Republika Slovenija zagotoviti sredstva v vrednosti preostalega deleža sofinanciranja.
(3) Sredstva za izvajanje sheme se zagotavljajo na podlagi projekta Šolsko sadje pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), financirajo pa se upravičeni stroški iz 8. člena te uredbe.
13. člen
(spremljevalne dejavnosti)
(1) Šola mora v obdobju izvajanja sheme izvajati spremljevalne izobraževalne ali promocijske dejavnosti v skladu s strategijo.
(2) Spremljevalne izobraževalne oziroma promocijske dejavnosti poleg šole izvajajo območni zavodi za zdravstveno varstvo, službe, ki opravljajo naloge javnih služb na kmetijskem področju, in druge organizacije v skladu s strategijo. Vsaka od njih, razen šol, o izvedenih spremljevalnih izobraževalnih oziroma promocijskih dejavnostih pripravi krajše poročilo, ki ga ministrstvu na njegovo zahtevo predloži kot dokazilo za njihovo izvedbo.
14. člen
(obveščanje javnosti)
(1) Šole po odobritvi vlog iz 5. člena te uredbe in pred začetkom izvajanja sheme izdelajo plakat, s katerim obveščajo javnost, da je bila za shemo dodeljena finančna pomoč Evropske unije. O izdelavi plakata morajo poročati agenciji v prvem zahtevku.
(2) Plakat mora biti izdelan v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge III uredbe 288/2009/ES in mora biti v obdobju vključenosti šole v shemo stalno obešen na vidnem mestu v šoli.
(3) Ministrstvo na podlagi strategije izvede javno naročilo za izbiro izvajalca obveščanja javnosti iz 5. člena uredbe 288/2009/ES v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Izplačila izbranemu izvajalcu izvede agencija.
15. člen
(hramba dokazil)
(1) Šole morajo v obdobju izvajanja sheme ločeno hraniti dokazila o:
– dobavljenih in porabljenih količinah svežega sadja in zelenjave na podlagi sheme, pri čemer je dokazilo dobavnica;
– cenah in vrednosti dobavljenega svežega sadja in zelenjave na podlagi sheme, pri čemer je dokazilo plačan račun;
– plačilu računov za dobavljeno sveže sadje in zelenjavo na podlagi sheme, pri čemer je dokazilo potrjen izpisek plačil v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe;
– izvedenih izobraževalnih oziroma promocijskih dejavnostih na podlagi sheme.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo biti na voljo pristojnim organom pri pregledu na kraju samem v skladu z uredbo 288/2009/ES. Šola jih mora hraniti še najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev, razen dokazila o izvedenih izobraževalnih oziroma promocijskih dejavnostih na podlagi sheme, ki ga hrani pet let od konca vsakega šolskega leta, v katerem je izvajala shemo.
16. člen
(spremljanje in vrednotenje)
(1) Spremljanje izvajanja sheme izvajata agencija in izvajalec vrednotenja učinkov sheme, vrednotenje učinkov sheme (v nadaljnjem besedilu: vrednotenje) pa izvaja izvajalec vrednotenja učinkov sheme v skladu z 12. členom uredbe 288/2009/ES.
(2) Šole pri vrednotenju sodelujejo z izvajalcem vrednotenja.
(3) Ministrstvo, pristojno za zdravje, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, določi izvajalca vrednotenja in ga sporoči agenciji.
(4) Naloge izvajalca vrednotenja so:
– priprava metodologije in orodja za vrednotenje za šole;
– izvedba spremljanja in vrednotenja po smernicah Evropske komisije;
– izdelava letnega poročila o vrednotenju;
– izdelava poročila o vrednotenju za zadnjih pet let izvedbenega obdobja, vključno s povzetkom poročila v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: poročilo o petletnem vrednotenju), iz 12. člena uredbe 288/2009/ES in skladno s smernicami Evropske komisije.
(5) Sredstva za stroške vrednotenja se skladno z drugim pododstavkom drugega odstavka 5. člena uredbe 288/2009/ES zagotovijo iz sredstev Evropske unije in sredstev Republike Slovenije.
(6) Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka določi minister na podlagi strategije.
(7) Izvajalec vrednotenja po vsakem končanem enoletnem obdobju sheme iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, razen po obdobju sheme iz osmega odstavka tega člena, izdela letno poročilo o vrednotenju. Letno poročilo pošlje na ministrstvo do 31. oktobra v letu, v katerem se konča obdobje sheme.
(8) V letu, v katerem mora država članica v skladu z drugim odstavkom 12. člena uredbe 288/2009/ES predložiti Evropski komisiji poročilo o vrednotenju za zadnjih pet let izvedbenega obdobja, izvajalec vrednotenja izdela poročilo o petletnem vrednotenju. Poročilo o petletnem vrednotenju izvajalec vrednotenja pošlje na ministrstvo najpozneje do 20. februarja v letu, v katerem mora država članica predložiti Evropski komisiji poročilo o petletnem vrednotenju skladno z drugim odstavkom 12. člena uredbe 288/2009/ES, in v vednost ministru, pristojnemu za zdravje.
(9) Izvajalec vrednotenja pošlje na agencijo priporočeno po pošti ali odda na vložišču agencije zahtevek za povrnitev stroškov za vrednotenje učinkov sheme šolskega sadja (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za vrednotenje). Upravičeni stroški so stroški za opravljene naloge iz četrtega odstavka tega člena. Zahtevek za vrednotenje je treba oddati na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(10) K zahtevku za vrednotenje je treba priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov za opravljene naloge iz četrtega odstavka tega člena in kopije plačanih računov za dobavo blaga ali storitev, potrebnih za izvedbo vrednotenja. Poleg teh dokazil je treba skladno s sedmim odstavkom tega člena priložiti tudi letno poročilo o vrednotenju ali skladno z osmim odstavkom tega člena povzetek poročila o petletnem vrednotenju.
(11) Zahtevek za vrednotenje enoletnega obdobja iz sedmega odstavka tega člena je treba vložiti na agencijo do 31. oktobra v letu, v katerem se obdobje konča.
(12) Zahtevek za vrednotenje petletnega obdobja iz osmega odstavka tega člena je treba vložiti na agencijo do 31. marca v letu, v katerem mora država članica predložiti Evropski komisiji poročilo o petletnem vrednotenju skladno z drugim odstavkom 12. člena uredbe 288/2009/ES.
(13) Izvajalec vrednotenja mora hraniti dokazila o stroških za opravljene naloge iz četrtega odstavka tega člena še najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev.
(14) Na podlagi prejetega zahtevka za vrednotenje agencija izda odločbo, s katero izvajalcu vrednotenja odobri sredstva do vrednosti zneska iz šestega odstavka tega člena.
(15) Poročilo o spremljanju izvajanja sheme pripravi ministrstvo v skladu z drugim odstavkom 12. člena uredbe 288/2009/ES ter v sodelovanju z agencijo in izvajalcem vrednotenja.
17. člen
(poročanje Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo, v skladu s prvim odstavkom 15. člena uredbe 288/2009/ES, pošlje strategijo in poročilo o spremljanju izvajanja sheme ter v skladu z drugim odstavkom 12. člena uredbe 288/2009/ES poročilo o petletnem vrednotenju Evropski komisiji.
(2) Agencija, v skladu s prvim odstavkom 15. člena uredbe 288/2009/ES, pošlje poročilo o opravljenih pregledih na kraju samem Evropski komisiji.
18. člen
(nadzor)
Upravne preglede in preglede na kraju samem izvaja agencija v skladu s 13. členom uredbe 288/2009/ES.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 65/09, 71/09 – popr., 54/10 in 59/11).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-34/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2330-0010
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost