Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2012 z dne 20. 8. 2012

Kazalo

2574. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova, stran 6326.

Na podlagi 56. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 9. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Brdnikova (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
– območje OPPN;
– vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora;
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
– načrt parcelacije;
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
– dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo objektov, ureditve za zaščito pred poplavami, ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo, rekonstrukcije, prestavitve in odstranitve prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture na območju OPPN.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I.   Besedilo odloka;
II.   Grafični del OPPN, ki obsega naslednje
    grafične načrte:
1.   Načrt namenske rabe prostora
1.1   Izsek iz občinskega prostorskega načrta   M 1:5000
    MOL – izvedbeni del
2.   Načrt območja OPPN
2.1   Katastrski načrt s prikazom območja OPPN   M 1:2000
    (list 2.1.1, list 2.1.2)
2.2.  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN   M 1:2000
    (list 2.2.1, list 2.2.2)
2.3   Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:2000
    zemljišč in zakoličbe objektov na
    katastrskem načrtu (list 2.3.1, list
    2.3.2)
2.4   Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:2000
    zemljišč in zakoličbe objektov na
    geodetskem načrtu (list 2.4.1, list
    2.4.2)
2.5   Površine, namenjene javnemu dobru, na    M 1:5000
    katastrskem načrtu
2.6   Površine, namenjene javnemu dobru, na    M 1:5000
    geodetskem načrtu
3.   Načrt umestitve načrtovanih ureditev v
    prostor
3.1   Ureditvena situacija (list 3.1.1, list    M 1:1000
    3.1.2, list 3.1.3)
3.2   Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav   M 1:1000
    (list 3.2.1, list 3.2.2, list 3.2.3)
3.3   Prometno tehnična situacija         M 1:1000
3.4   Detajl zaporničnega objekta         M 1: 250
3.5   Prerezi Brdnikove ulice in Poti za Brdom
    (list 3.5.1, list 3.5.2, list 3.5.3,       M 1:
    list 3.5.4)                  500/50
3.6   Načrt odstranitve objektov          M 1:1000
4.   Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
    urejanja prostora
4.1   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi   M 1: 5000
    enotami urejanja prostora
4.2   Prikaz poplavne nevarnosti         M 1: 5000.
4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta;
2. prikaz stanja v prostoru;
3. strokovne podlage;
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. okoljsko poročilo;
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6827, v juniju 2012.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(obseg)
(1) Območje OPPN v velikosti 69 ha 13 ar 25 m² obsega površino zadrževalnika Brdnikova, vključno z razlivno površino stoletnih vod zadrževalnika, površine za ureditev brežin Glinščice in njenih pritokov od prečkanja avtocestnega odseka Šentvid–Koseze do izliva v Gradaščico, površine za ureditev javnih cest in parkirišč ter površine zadrževalnika ob Poti na Brdo oziroma Brdnikovi ulici, zadrževalnika ob Tehnološkem parku in v stranski dolini Brda ob Poti za Brdom, vse s pripadajočimi ureditvami prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– katastrska občina Brdo (2682) – cele parcele: 1196, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1234/3, 1234/4, 1234/5, 1234/6, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 1234/12, 1234/13, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1239, 1240, 1241/5, 1242, 1243/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1245/6, 1245/8, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1248/5, 1248/6, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1252/1, 1252/3, 1252/4, 1253, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1285/4, 1424/2, 1448/2, 1451/4, 1452/1, 1452/2, 1453, 1454/1, 1454/2, 1454/3, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 1455/8, 1455/9, 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1455/14, 1456, 1457, 1458, 1459/1, 1459/2, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466/1, 1466/2, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1470/1, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 1472/2, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1475/4, 1475/5, 1475/6, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4, 1477, 1478, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1696, 1700, 1709, 1811, 1815, 1549/2, 1549/4, 1550/2, 1551/2, 1689/2, 1690/26, 1690/27, 1690/28, 1693/6, 1694/2, 1695/1, 1695/3, 1698/1, 1698/2, 1699/1, 1699/2, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1704/1, 1704/3, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1705/5, 1705/6, 1705/7, 1708/1, 1710/4, 1710/5, 1814/2, 1814/4, 1866/1, 1866/3, 1867/3, 1867/7, 1867/8, 1867/9, 1867/10, 1867/11, 1887/3, 1887/5, 1889/1, 1892/2, 1893/3, 1893/4, 1893/5, 1893/6, 1894/2; in deli parcel: 1195, 1245/1, 1255, 1257, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1264/1, 1285/1, 1285/2, 1285/5, 1402/2, 1402/3, 1404/1, 1421/1, 1422/1, 1424/1, 1425, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428, 1439, 1440, 1446, 1447, 1448/1, 1451/2, 1451/3, 1461, 1482/3, 1540/4, 1540/6, 1546/2, 1547/2, 1549/3, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1688/1, 1689/1, 1690/1, 1690/3, 1693/3, 1694/1, 1695/2, 1695/4, 1697/1, 1704/2, 1704/4, 1706, 1707/1, 1707/2, 1708/3, 1710/1, 1710/2, 1710/3, 1712/1, 1712/2, 1721/3, 1721/4, 1724/1, 1724/2, 1724/3, 1812/1, 1812/2, 1814/1, 1814/3, 1814/12, 1814/13, 1816/1, 1818, 1819, 1820, 1821, 1823/2, 1824/1, 1852/2, 1866/2, 1866/7, 1866/11, 1887/1, 1887/4, 1889/6, 1889/7, 1889/8, 1892/1, 1893/7, 1894/3, 1902/7, 2203;
– katastrska občina Dravlje (1738) – deli parcel: 1638/3, 1638/4, 1640/1, 1678/8;
– katastrska občina Vič (1723) cele parcele: 944, 1208/5, 1208/25, 1210/2, 1211/1, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1212/4, 1217, 1213, 1214, 1215, 1216, 2003/1; in deli parcel: 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/9, 503/1, 546/1, 546/2, 546/3, 547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 608/1, 644/1, 645/1, 647, 661, 664, 856/1, 863/2, 863/3, 864, 865, 916, 917/1, 917/3, 919/1, 919/2, 920/2, 921, 922/1, 922/3, 924, 937, 938, 940/2, 941/16, 941/2, 943/1, 943/2, 943/3, 943/4, 945, 949, 1218, 1219, 1208/20, 1691/4, 1692/3, 1694/2, 2007/1;
– katastrska občina Zgornja Šiška (1739) – cele parcele: 1223/4, 1232/3, 1232/4, 1252/2, 1867/6; in deli parcel: 1231, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1232/1, 1867/12.
7. člen
(meja)
(1) Meja območja OPPN je vezana na razlivne površine stoletnih vod načrtovanih zadrževalnikov, prometno ureditev Brdnikove ulice in Poti za Brdom, meje Državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje in protipoplavne ureditve vzdolž struge Glinščice dolvodno od Brdnikove ulice do izliva v Gradaščico.
(2) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov 2.1 »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in 2.2 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
8. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Z izgradnjo zadrževalnikov in vseh pripadajočih funkcionalnih objektov bo bistveno zmanjšana poplavna ogroženost obstoječih stanovanjskih in drugih stavb dolvodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline oziroma jugozahodnega dela Ljubljane na zlivnem območju potoka Glinščice ter omogočena varna gradnja stavb na za to načrtovanih območjih.
(2) Z rekonstrukcijo in korigiranjem križišča Brdnikove ulice in Poti za Brdom, odseka Brdnikove ulice proti Večni poti in odseka Poti za Brdom od križišča z Brdnikovo ulico v smeri proti avtocesti Šentvid–Koseze, bo izboljšana prometna pretočnost in varnost na tem delu Ljubljane. Z ureditvijo parkirišča bodo ustrezno urejene vstopne točke na POT oziroma Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
(3) V sklopu rekonstrukcije Brdnikove ulice in Poti za Brdom, nadvišanja poti na desnem bregu Glinščice mimo objektov Biotehniške fakultete, rekonstrukcijo kolesarske poti pri vrtnariji in gradnjo brvi v liniji Kokaljeve ulice, bodo vzpostavljene nove kolesarske in peš povezave med stanovanjskimi območji in odprtim zelenim prostorom in območjem krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
(4) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidne iz grafičnega načrta št. 4.1. »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
9. člen
(dopustni posegi v območju OPPN)
Na celotnem območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev in vzdrževanje obstoječih objektov in naprav;
– redna vzdrževalna dela ter rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav;
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov;
– vodnogospodarske ureditve in ureditve za zaščito pred poplavami;
– urejanje zelenih in utrjenih površin;
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
1. Opis načrtovanih ureditev
10. člen
(prostorske enote)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na 42 prostorskih enot.
(2) Prostorske enote C1, C2, C3, C4 in C5 so namenjene rekonstrukciji Brdnikove ulice in Poti za Brdom z navezavami na obstoječe poljske in gozdne poti ter gradnji parkirišča.
(3) V prostorski enoti P1 so načrtovane ureditve za zadrževanje in odvajanje padavinske vode z območja stranske doline Brda ob Poti za Brdom.
(4) Prostorske enote P2, P3a, P3b, P4, P5a in P16 obsegajo obstoječe kmetijske, gozdne in vodne površine.
(5) Prostorska enota P5b obsega zemljišča obstoječih stanovanjskih objektov.
(6) V prostorskih enotah P6a in P6b so načrtovani ukrepi za zaščito objektov Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice.
(7) V prostorskih enotah P7a, P7b, P8, P9, P10, P11, P12 in P13 so načrtovane ureditve vzdolž struge Glinščice za zmanjševanje poplavne ogroženosti poselitvenih območij na Viču in v Rožni dolini.
(8) V prostorskih enotah P14a in P14b je načrtovana odstranitev in novogradnja brvi čez Glinščico.
(9) V prostorski enoti P15 je načrtovana rekultivacija območja.
(10) Prostorske enote V1a, V1b, V1c, V1d, V1e, V1f, V1g, V1h, V2, V3a, V3b, V4a in V4b so območja načrtovanih zadrževalnikov. V prostorskih enotah V4a in V4b je potok Glinščica s pritokoma Pržanec in stara Glinščica.
(11) Prostorske enote Z1, Z2 in Z3 obsegajo območje POT-i.
2. Zasnova ureditev in dopustni posegi
11. člen
(prostorske enote C1, C2, C3, C4 in C5)
V prostorski enoti C1 je načrtovana rekonstrukcija Brdnikove ulice proti Večni poti do mostu čez Glinščico in rekonstrukcija dela Poti za Brdom z ureditvijo novega križišča. V prostorski enoti C2 je načrtovana rekonstrukcija Brdnikove ulice od vključno mostu čez Glinščico proti Večni poti. Prostorska enota C3 je namenjena ureditvi dostopne poti ob mostu čez Glinščico do kmetijskih zemljišč, prostorska enota C5 pa ureditvi parkirišča ob zaporničnem objektu zadrževalnika Brdnikova. V prostorski enoti C4 je načrtovana rekonstrukcija dela Poti za Brdom v smeri proti avtocesti.
12. člen
(prostorska enota P1)
Predvidene so ureditve za zbiranje in odvajanje padavinske vode proti Glinščici v stranski dolini Brda ob Poti za Brdom. Odvodnja padavinskih voda je načrtovana v zaprtem kanalu dimenzije fi 120 cm pod vadbiščem za pse in rekonstruirano Potjo za Brdom neposredno v zadrževalnik Brdnikova. Dopustne so ureditve vadbišča za pse v območju ograj brez nasipanja terena na območju zadrževalnika.
13. člen
(prostorske enote P2, P4, P5a in P16)
Dopustne so agrarne operacije na kmetijskih zemljiščih, vključno z ureditvijo dostopov do zemljišč, in ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
14. člen
(prostorska enota P5b)
Dopustna je dozidava obstoječega objekta do 20 % povečanja bruto tlorisne površine ali gradnja novega objekta na stavbišču poprej odstranjenega objekta. Novi objekt po velikosti lahko presega odstranjeni objekt do 20 % bruto tlorisne površine. Gradnja in dozidava objekta sta dovoljeni samo kot enkratni poseg na posamičnih obstoječih objektih razpršene gradnje. Objekta, ki je bil zgrajen na mestu poprej odstranjenega objekta, ni dopustno dozidati in nadzidati oziroma povečati bruto tlorisno površino z rekonstrukcijo.
15. člen
(prostorski enoti P3a in P3b)
Dopustne so ureditve za urejanje vodotoka ali zmanjšanje poplavne ogroženosti in ureditve za izboljšanje hidromorfoloških ter bioloških lastnosti površinskih voda.
16. člen
(prostorske enote P6a, P6b, P7a, P7b)
(1) Na območju Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice so predvidena nadvišanja terena ter tehnični ukrepi za zaščito pred poplavami. V prostorski enoti P7b je načrtovano nadvišanje obrežnih zidov Potoka iz Rakovnika do 0,7 m ter ureditev iztoka vode iz depresijskega območja zahodno od Botaničnega vrta. Poplavni val Mošenika je treba zadržati v depresijskem območju. V prostorskih enotah P6a in P7a je načrtovan zemeljski nasip pravokotno na strugo Glinščice na razdalji ca. 70 m. Obstoječe objekte se na vzhodni strani pred poplavnim valom zaščiti z nadvišanjem terena z zaključkom v nivoju obstoječega terena (prostorska enota P6b). Med obema protipoplavnima ureditvama je v dolžini ca. 170 m na robu utrjene površine predvidena gradnja protipoplavnega zida višine do 100 cm (prostorska enota P7a).
(2) Nove cevne prepuste je treba vgraditi na naslednjih lokacijah:
– dva nova cevna prepusta z oznako A in B pod načrtovanim nasipom gorvodno od brvi čez Glinščico;
– na vtoku Mošenika v regulirani Potok iz Rakovnika z oznako C.
(3) Nasipavanje zemljišč dolvodno od Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice do kolesarske poti (na trasi t.i. Pionirske železnice) ni dovoljeno.
(4) V prostorski enoti P6a je dopustno izvesti ureditve v zvezi z ureditvijo Kitajskega vrta, pri čemer se lahko nasip v tej prostorski enoti izvede tudi kot del ureditve Kitajskega vrta, pod pogojem, da se funkcija nasipa v celoti ohrani.
17. člen
(prostorske enote P8, P9, P10, P11, P12, P13)
(1) Na območju vzdolž struge Glinščice dolvodno od odcepa POT-i proti Cesti na Brdo je treba vse do izliva Glinščice v Gradaščico na določenih kritičnih mestih obstoječe brežine, poti ali parapetne zidove nadvišati oziroma urediti tako, da bo omogočeno nemoteno prevajanje visokih voda pri merodajnem pretoku 20 m3/s po koritu Glinščice.
(2) Načrtovani so naslednji protipoplavni ukrepi:
– v prostorski enoti P8 od odcepa POT-i proti Cesti na Brdo do brvi na Jamnikarjevi ulici je treba obstoječo pot na desnem bregu Glinščice odsekoma nadvišati za 10–95 cm;
– v prostorski enoti P9 je treba dvosmerno kolesarsko pot od priključka na Večno pot (pri brvi na Jamnikarjevi ulici) do vhoda v vrtnarijo nadvišati za 40–50 cm, od vrtnarije do obstoječega objekta ob Glinščici na parcelni številki 451/4, katastrska občina Vič, pa je treba na zunanjem robu kolesarske poti zgraditi parapetni zid višine 45–75 cm;
– v prostorski enoti P10 od brvi na Jamnikarjevi ulici do brvi na Kokaljevi ulici je treba desni breg nadvišati z dvema nasipoma višine 15–60 cm in deloma zaščititi s parapetnim zidom višine do 40 cm;
– v prostorski enoti P11 je treba obstoječi betonski zid, ki varuje obstoječi objekt ob Glinščici na parcelni številki 451/4 katastrska občina Vič, nadvišati za do 30 cm. Na severni strani objekta je načrtovano podaljšanje betonskega zida pravokotno na strugo Glinščice do izteka kolesarske poti na obstoječo utrjeno površino;
– v prostorski enoti P12 dolvodno od nove brvi na Kokaljevi ulici je na levem bregu Glinščice treba zgraditi nasip višine 40–70 cm, na desnem bregu pa nasip višine do 50 cm in parapetni zid višine do 30 cm;
– dolvodno od brvi na Bizjakovi ulici v prostorski enoti P13 je treba na določenih mestih zgraditi nove ali nadvišati obstoječe parapetne zidove vrtnih ograj objektov ob Glinščici v višini 5–60 cm.
(3) Obstoječe cevne prepuste je treba zamenjati z novimi na naslednjih lokacijah:
– na iztoku neizrazitega jarka, ki odvaja zaledne vode iz območja Botaničnega vrta v Glinščico z oznako D;
– na iztoku odvodnika za površinsko vodo s širšega območja Večne poti z oznako E.
18. člen
(prostorska enota P14a)
Predvidena je odstranitev obstoječe brvi na Jamnikarjevi ulici in nadomestitev z novo brvjo širine 3,50 m neposredno v liniji Jamnikarjeve ulice. Niveleto brvi je treba izvesti tako, da je omogočeno nemoteno prevajanje visokih voda pri merodajnem pretoku 20 m3/s po koritu Glinščice s 50 cm varnostno višino od gladine do spodnjega roba konstrukcije brvi. Brv bo omogočala prehod pešcem in kolesarjem.
19. člen
(prostorska enota P14b)
V liniji Kokaljeve ulice je predvidena izgradnja nove brvi širine 3,50 m čez Glinščico za peš in kolesarsko povezavo z načrtovanimi ureditvami na levem bregu Glinščice na območju med vrtnarijo in ulico Rožna dolina, cesta VI. Niveleto brvi je treba načrtovati tako, da bo omogočeno nemoteno prevajanje visokih voda pri merodajnem pretoku 20 m3/s po koritu Glinščice s 50 cm varnostno višino od gladine do spodnjega roba konstrukcije brvi.
20. člen
(prostorska enota P15)
(1) Območje je treba zasaditi z visokodebelno vegetacijo za preprečitev nedovoljenega parkiranja. Ohraniti je treba pot širine 3 m za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(2) Dopustne so še:
– ureditve gozdarskih investicijsko-vzdrževalnih del skladno z zakonom, ki ureja varstvo in rabo gozdov;
– ureditve objektov in drugih del, ki povečujejo požarno varnost gozdov;
– ureditve za izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in ohranjanje narave.
21. člen
(prostorske enote V1a, V1b, V1c, V1d, V1e, V1f, V1g, V1h, V4a, V4b, Z1 in Z2)
(1) Zadrževalnik Brdnikova je načrtovan kot suhi zadrževalnik vod Glinščice na območju kmetijskih zemljišč med Brdnikovo ulico, Potjo za Brdom in avtocesto Šentvid-Koseze. V primeru maksimalne zajezitve pri Q100 je kota gladine 300,60 m.n.v. Pri tej višini je površina zadrževalnika 42,3 ha, koristna prostornina pa 451.600 m3.
(2) Funkcijo pregradnega nasipa na južnem delu imata rekonstruirani in nadvišani Brdnikova ulica od križišča s Potjo za Brdom v smeri proti Večni poti ter Pot za Brdom od križišča z Brdnikovo ulico v smeri proti avtocesti Šentvid–Koseze.
(3) Funkcijo pregradnega nasipa in varovanja obstoječega lovilca olj LO5-Z na zahodnem delu zadrževalnika ima na levem bregu Glinščice nasip v dolžini 235 m. Za preprečitev vdora vode iz Glinščice in zadrževalnika Brdnikova v LO5-Z je treba na iztoku iz lovilca olj namestiti nepovratno loputo.
(4) Funkcijo pregradnega nasipa na zahodnem delu zadrževalnika ima na desnem bregu Glinščice nasip ob obstoječi avtocesti Šentvid–Kozarje oziroma po Državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje izvedena/načrtovana deviacija 1-2a – dostopna pot do lovilca olj LO2 ob avtocesti in nasip ob lovilcu olj LO2 na desnem bregu Glinščice.
(5) Gorvodno od mostu čez Glinščico na Brdnikovi ulici je načrtovana izgradnja zaporničnega objekta in dveh talnih pragov z lovilnimi grabljami. Zapornični objekt je z mostom povezan z obojestranskimi obrežnimi zidovi. Zapornična odprtina bo regulirana na podlagi merjenih gladin Glinščice v kontrolnem prerezu na Bizjakovi ulici s podzemno povezavo z zaporničnim objektom.
(6) V območju zadrževalnika Brdnikova je predvideno nadvišanje poljske poti na desnem bregu Glinščice za do 50 cm.
(7) Strugo stare Glinščice je treba na skrajnem zahodnem delu rekonstruirane Poti za Brdom prilagoditi novi prometni ureditvi. Od izliva kanala do korita stare Glinščice je predvidena ureditev jarka.
(8) Nove cevne prepuste je treba vgraditi na naslednjih lokacijah:
– pod rekonstruirano Brdnikovo ulico na njenem skrajnem severnem delu (oznaka F);
– pod obstoječimi gozdnimi potmi severno od POT-i (oznaka G), pod POT-jo (oznaka H) ter pod načrtovanim parkiriščem (oznaka I);
– ob izlivu starega rokava Glinščice v regulirano Glinščico (oznaka J).
(9) Dopustne so še:
– agrarne operacije na kmetijskih zemljiščih,vključno z ureditvijo dostopov do zemljišč;
– ureditve gozdarskih investicijsko-vzdrževalnih del skladno z zakonom, ki ureja varstvo in rabo gozdov, razen nasipanja terena na območju zadrževalnika;
– ureditve objektov in drugih del, ki povečujejo požarno varnost gozdov;
– ureditve za ohranjanje narave.
(10) Na mestu križanja POT-i in Brdnikove ulice je treba zaradi nadvišanja Brdnikove ulice na višino 300,60 m.n.v. izvesti višinsko prilagoditev POT-i. Višinska prilagoditev je predvidena na obeh straneh ceste z ureditvijo stopnic širine 2,8 m s pasom za vozičke širine 1,2 m, pri čemer so pri vzpenjanju stopnice na desni strani. Na desni strani stopnic je predvidena postavitev ograje. Pred prečkanjem Brdnikove ulice je treba urediti čakalni podest z opozorilnimi količki pred prehodom čez cesto. Dva para dreves je treba zaradi višinske prilagoditve odstraniti in ju nadomestiti z istovrstnimi predhodno gojenimi drevesi v neposredni bližini odstranjenih dreves.
22. člen
(prostorska enota V2)
(1) Med rekonstruirano Brdnikovo ulico in desnim pritokom Glinščice iz smeri Tehnološkega parka je treba urediti manjši suhi zadrževalnik, kamor se odvajajo padavinske vode z območja Tehnološkega parka in območja obstoječih objektov v spodnjem delu stranske doline Brda ob Poti za Brdom. V primeru maksimalne zajezitve pri Q100 je kota gladine 299.00 m.n.v. Pri tej višini je koristna prostornina 6.100 m3. Predvidena je izvedba zadrževalnika z ureditvijo nasipa na južni strani zadrževalnika, funkcijo pregradnega nasipa na ostalih straneh pa opravljajo Brdnikova ulica, Pot za Brdom in POT. Padavinsko vodo z območja obstoječih objektov v spodnjem delu stranske doline Brda ob Poti za Brdom se v zadrževalnik vodi v kanalu dimenzije fi 120 cm pod rekonstruirano Potjo za Brdom. V zadrževalniku se padavinske vode kanalizira v jarek z iztokom pod POT-jo v Glinščico. Obstoječi cevni prepust dimenzije fi 40 cm je treba zamenjati z novim cevnim prepustom z oznako J dimenzije fi 100 cm. Izvedba novega prepusta je predvidena s prekopom POT-i tako, da obstoječa drevesa ne bodo prizadeta. Če bi bila zaradi tehnične zahtevnosti potrebna odstranitev dreves ob POT-i, je treba vsako odstranjeno drevo nadomestiti z istovrstnim predhodno gojenim drevesom v neposredni bližini odstranjenega drevesa.
(2) Obstoječo poljsko pot, ki poteka prek desnega pritoka Glinščice do kmetijskih zemljišč, je treba ohraniti. V primeru, da vodne ureditve onemogočajo dostop po obstoječi poljski poti, je treba prehod čez strugo desnega pritoka Glinščice ustrezno prilagoditi načrtovanim vodnim ureditvam.
(3) Na kmetijskih zemljiščih so dopustne agrarne operacije.
23. člen
(prostorski enoti V3a in V3b)
(1) Načrtovana je ureditev zadrževalnika visokih vod ob Tehnološkem parku v depresiji ob POT-i, kjer že pri sedanjih razmerah ob deževju zastaja površinska voda. Predvidena je izvedba zadrževalnika s poglobitvijo na celotni površini zadrževalnika za ca. 1,5 m. Prostornina zadrževalnika je 7.000 m3. Iztok iz zadrževalnika je treba izvesti 10 cm nad dnom, da se ohrani močvirni značaj območja.
(2) Ob iztoku iz zadrževalnika se obstoječi cevni prepust dimenzije fi 100 cm zamenja z večjim cevnim prepustom z oznako K. Izvedba novega prepusta je predvidena s prekopom POT-i tako, da obstoječa drevesa ne bodo prizadeta. Če bi bila zaradi tehnične zahtevnosti potrebna odstranitev dreves ob POT-i, je treba vsako odstranjeno drevo nadomestiti z istovrstnim predhodno gojenim drevesom v neposredni bližini odstranjenega drevesa.
24. člen
(prostorska enota Z3)
(1) Dopustne so samo ureditve za vzdrževanje obstoječe POT-i.
(2) Predvidene ureditve so razvidne iz grafičnega načrta št. 3.1 »Ureditvena situacija«.
25. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Načrtovan zapornični objekt v prostorski enoti V4a ima svetlo širino 7,20 m in višino 2,45 m. Dno zapornične odprtine mora biti na dnu oblikovano enako kot rečno dno Glinščice v tem delu.
(2) Tlorisni gabarit načrtovanega vtočnega objekta v prostorski enoti P1 je 4 x 4 m.
(3) Na desnem bregu Glinščice je v prostorski enoti P12 med Kokaljevo ulico in Glinščico dovoljena postavitev merilnega mesta – limnigrafa za merjenje gladin Glinščice v kontrolnem prerezu na Bizjakovi ulici. Načrtovan je pritličen montažni objekt tlorisnega gabarita 2 x 2 m.
(4) Vsi iztoki kanalov v korito Glinščice in Potoka iz Rakovnika morajo biti opremljeni z nepovratnimi loputami.
(5) Dopustna je izvedba cevnih prepustov zaradi odvajanja zalednih voda tudi na drugih lokacijah znotraj območja OPPN, ki s tem odlokom niso načrtovani.
(6) Pri načrtovanju protipoplavnih nasipov, nadvišanj terena, nadvišanj obstoječih ali gradnji novih protipoplavnih zidov se mora upoštevati varnostna višina 30 cm nad gladino vode pri merodajnem pretoku 20 m3/s.
(7) Pri rekonstrukciji ali novogradnji premostitvenih objektov v območju vodotokov ni dovoljeno posegati v pretočni profil vodotoka ali povzročati lokalne zožitve struge. Strugo je treba premostiti brez vmesnih opornikov.
(8) Premostitve vodotokov in gradnja na vodnem zemljišču morajo biti načrtovane tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim. Svetla višina premostitvenih objektov mora biti najmanj 50 cm nad gladino vode pri merodajnem pretoku 20 m3/s.
26. člen
(pogoji za krajinsko-arhitekturno urejanje in oblikovanje objektov)
(1) Za celotno območje OPPN je treba izdelati načrt krajinske arhitekture. Načrt krajinske arhitekture je lahko izdelan v več etapah skladno s 55. členom tega odloka.
(2) Vodnogospodarski objekti in naprave morajo oblikovno tvoriti celoto in v krajinski sliki območja ne smejo izstopati.
(3) Cestne objekte in cestno opremo je treba arhitekturno oblikovati v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja, v skladu s tipiko ter urbano in krajinsko podobo prostora. Cestna oprema in razsvetljava ceste morata izkazovati enotne oblikovne elemente.
(4) Vidni deli brvi za pešce morajo biti leseni.
(5) Brv na Jamnikarjevi ulici mora omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in kolesarjem.
(6) Stopnice pri prečkanju POT-i pri Brdnikovi ulici morajo biti izvedene v položnem naklonu, višina stopnice ne sme presegati 12 cm, globina pa mora biti čim večja. Višinsko prilagoditev je treba izvesti na razdalji vsaj 10 m.
(7) Tlakovanje stopnic oziroma višinske prilagoditve POT-i čez Brdnikovo ulico je treba izvesti v obliki, ki v največji meri povzema prepoznavne elemente POT-i. Tlakovanje stopnic in podestov mora biti izvedeno s pranimi ploščami ali izvedeno na način, ki ponazarja strukturo peščene površine.
(8) Brežine jarkov in brežine nasipov zadrževalnikov, razen kjer iz tehničnih razlogov to ni mogoče, morajo biti zatravljene in izvedene z nagibom do 1:3. Dovoljena je vgradnja polkrožnih betonskih kanalet na dnu obrobnega jarka zadrževalnika ob Tehnološkem parku.
(9) Izvedba nadvišanja poljske poti na desnem bregu Glinščice v prostorski enoti P8 mora biti usklajena z zunanjo ureditvijo v enotah urejanja prostora RD-358 in RD-359.
(10) Vsako odstranjeno drevo na POT-i je treba nadomestiti z istovrstnim predhodno gojenim drevesom v neposredni bližini odstranjenega drevesa.
(11) Kjer prostorske in hidrotehnične razmere dopuščajo, je treba omogočiti sukcesivno zarast brežin. Območja sukcesivne zarasti morajo biti natančno opredeljena v načrtu krajinske arhitekture.
(12) Izbor rastlin za nove zasaditve mora temeljiti na analizi vegetacijskih razmer v prostoru in na želenih oblikovnih učinkih. Zasaditev mora upoštevati lokalno značilne rastline in tiste vrste, ki že ustvarjajo pomembno identiteto tega območja.
(13) V vplivnem območju krajinskega parka in POT-i je treba s krajinskimi ureditvami in zelenimi prvinami ustvariti programsko in oblikovno povezovanje, nadaljevanje ter prehajanje stičnih območij.
(14) Krajinsko-arhitekturne rešitve ob Glinščici morajo biti prilagojene protipoplavnim ukrepom, vključevati morajo njihove prvine v oblikovanje obvodnega prostora in zakrivati izstopajoče tehnične rešitve z zasaditvijo v skladu z načeli krajinskega oblikovanja. Brežine morajo biti oblikovane tako, da predvideni nasipi sledijo karakterističnim linijam obstoječih prostorskih struktur, njihovi robovi pa naj bodo mehko zaokroženi.
27. člen
(odstranitve objektov)
(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih objektov:
– A: brv na Jamnikarjevi ulici (prostorska enota P14a);
– B: mostna konstrukcija čez Glinščico na Brdnikovi ulici (prostorska enota C2);
– C: Brdnikova ulica v delu, kjer nova cesta odstopa od sedanje trase (prostorska enota V1a);
– D: Pot za Brdom v delu, kjer nova cesta odstopa od sedanje trase (prostorska enota C4);
– E: obstoječa ograja na parapetnem zidu ob obstoječem objektu na parcelni številki 451/4, katastrska občina Vič (prostorska enota P9).
(2) Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafičnega načrta št. 3.6 »Načrt odstranitve objektov«.
(3) Po izvedbi rekonstrukcije Brdnikove ulice in Poti za Brdom je treba vse elemente obstoječe ceste znotraj zadrževalnika Brdnikova odstraniti, teren višinsko uskladiti, poravnati z okoliškim terenom in vzpostaviti ekstenzivne travnike.
28. člen
(zaščita in odstranitev vegetacije)
(1) Treba je ohraniti drevesno in grmovno vegetacijo, katere odstranitev ni nujna zaradi gradnje protipoplavnih objektov in ukrepov in prometnih ureditev.
(2) Vsa drevesa, ki niso predvidena za odstranitev in bodo v času gradnje ogrožena, morajo biti v času gradnje zavarovana pred poškodbami.
(3) Krčiti ali kakorkoli uničevati hrastovih sestojev in mejic ni dovoljeno. Ohraniti je treba močvirno jelševje in močvirne travnike ter povezavo med njimi, še zlasti pri izgradnji nasipa v prostorski enoti P6a.
(4) Zaradi ureditve prometnih površin je predvidena odstranitev:
– dreves in grmovnic na območju rekonstrukcije Poti za Brdom v prostorski enoti C4;
– dreves na območju ureditve dostopne poti za stanovanjske objekte v stranski dolini Brda v prostorski enoti C4;
– drevesa pri lokaciji načrtovanega parkirišča ob zaporničnem objektu v prostorski enoti C1;
– po dveh dreves na vsaki strani POT-i pri prečkanju POT-i z Brdnikovo ulico v prostorskih enotah Z1 in Z2;
– dreves in grmovnic na območju zadrževalnika ob Tehnološkem parku v prostorski enoti V3a;
– dreves in grmovnic na desnem bregu Glinščice v liniji Kokaljeve ulice v prostorskih enotah P14b in P12.
29. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) V območju OPPN je v skladu varstvenimi režimi in z določili 9. Člena tega odloka dovoljena postavitev:
– objektov za lastne potrebe in ograj, nižjih od 2,2 m na stavbnih zemljiščih,
– pomožnih infrastrukturnih in komunalnih objektov,
– pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih,
– mikrourbane opreme.
(2) Dovoljeni posegi, navedeni v prejšnjem odstavku, ne smejo poslabšati ali kakorkoli spreminjati vodnega režima.
V. NAČRT PARCELACIJE
30. člen
(parcele, namenjene gradnji)
(1) Prostorska enota C1: Parcela, namenjena rekonstrukciji dela Brdnikove ulice in dela Poti za Brdom, meri 10.573 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1467/1, del 1467/2, del 1470/1, del 1470/2, del 1471/1, del 1471/2, del 1693/3, del 1693/6, del 1694/1, 1694/2, del 1695/1, del 1695/2, del 1695/3, del 1695/4, del 1696, del 1697/1, del 1699/1, del 1700, del 1701/1, del 1721/3, del 1721/4, del 1724/1, del 1724/2, del 1724/3, del 1889/1, del 1893/3, del 1893/4, del 1893/6, del 1893/7, 1894/2, del 1894/3, vse katastrska občina Brdo.
(2) Prostorska enota C2: Parcela, namenjena rekonstrukciji dela Brdnikove ulice v smeri proti Večni poti, meri 7.706 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1262/1, del 1262/2, del 1285/1, del 1285/2, 1285/4, del 1285/5, del 1448/1, 1448/2, del 1451/2, del 1451/3, del 1452/1, del 1454/1, del 1454/2, 1451/4, 1452/2, 1454/3, del 1455/1, del 1455/2, del 1455/3, del 1455/4, del 1455/6, del 1455/7, del 1455/8, 1455/9, del 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1455/14, del 1467/3, del 1866/11, del 1887/1, del 1887/3, del 1887/4, 1887/5, del 1893/3, vse katastrska občina Brdo.
(3) Prostorska enota C3: Parcela, namenjena ureditvi dostopne poti ob mostu čez Glinščico do kmetijskih zemljišč, meri 584 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1467/2, del 1467/3, del 1701/1, del 1701/3, del 1893/4, del 1893/5, vse katastrska občina Brdo.
(4) Prostorska enota C4: Parcela, namenjena rekonstrukciji dela Poti za Brdom v smeri proti avtocesti, meri 14.046 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1461, del 1464, del 1470/1, del 1471/1, del 1471/2, 1472/1, 1472/2, del 1473/1, 1473/2, del 1474/1, 1474/2, 1474/3, del 1475/1, 1475/2, del 1475/3, 1475/4, del 1475/5, 1475/6, del 1476/1, del 1476/2, del 1476/3, 1476/4, 1480/3, del 1480/1, del 1480/2, del 1482/4, del 1540/4, del 1540/6, del 1546/2, del 1547/2, 1549/2, del 1549/3, 1549/4, del 1550/1, 1550/2, del 1551/1, 1551/2, del 1552/1, del 1689/1, 1689/2, del 1690/1, del 1690/3, del 1690/7, 1690/26, 1690/27, 1690/28, del 1693/6, del 1866/2, del 1889/1, del 1889/6, del 1889/7, del 1889/8, del 1892/1, 1892/2, del 2203, vse katastrska občina Brdo.
(5) Prostorska enota C5: Parcela, namenjena gradnji javnega parkirišča, meri 1.343 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1467/1, del 1866/11, del 1893/3, vse katastrska občina Brdo.
(6) Prostorska enota P1: Parcela, namenjena ureditvi odvodnje padavinskih voda iz stranske doline Brda, meri 1.647 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1552/1, del 1553, del 1688/1, del 1689/1, del 1690/3, del 1892/1, vse katastrska občina Brdo.
(7) Prostorska enota P3a: Parcela, namenjena vodotoku dolvodno od Brdnikove ulice do brvi POT-i, meri 703 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1467/3, del 1866/11, vse katastrska občina Brdo.
(8) Prostorska enota P3b: Parcela, namenjena vodotoku dolvodno od brvi POT-i čez Glinščico do odcepa POT-i proti Cesti na Brdo, meri 2.985 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1446, del 1447, 1701/2, 1702/3, 1703/2, del 1703/3, del 1704/2, del 1866/1, del 1866/11, del 1887/4, vse katastrska občina Brdo.
(9) Prostorska enota P5b: Parcela, namenjena obstoječim stanovanjskim objektom, meri 1.596 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1214, 1215, 1216, del 1217, vse katastrska občina Vič.
(10) Prostorska enota P6a: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam na območju Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice, meri 2.107 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1425, del 1426, del 1428, del 1424/1, del 1427/1, del 1427/2, vse katastrska občina Brdo.
(11) Prostorska enota P6b: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam na območju Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice, meri 596 m2 in obsega zemljišče s parcelnimi številkami: 1404/1, katastrska občina Brdo.
(12) Prostorska enota P7a: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam na območju Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice, meri 2.238 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1425, del 1821, del 1402/3, del 1404/1, del 1424/1, del 1866/1, vse katastrska občina Brdo.
(13) Prostorska enota P7b: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam ob Potoku iz Rakovnika na območju Botaničnega vrta in Biotehniške fakultete na levem bregu Glinščice, meri 1.976 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1402/2, del 1402/3, del 1404/1, del 1424/1, 1424/2, vse katastrska občina Brdo.
(14) Prostorska enota P8: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam vzdolž struge Glinščice dolvodno od odcepa POT-i proti Cesti na Brdo do brvi na Jamnikarjevi ulici, meri 17.411 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1425, del 1439, del 1440, del 1446, del 1706, del 1818, del 1819, del 1820, del 1821, del 1404/1, del 1422/1, del 1704/2, del 1704/4, del 1707/1, del 1823/2, del 1824/1, del 1852/2, del 1866/1, vse katastrska občina Brdo.
(15) Prostorska enota P9: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam in rekonstrukciji kolesarske poti na levem bregu Glinščice pri vrtnariji, meri 2.616 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1421/1, del 1866/1, del 1902/7, vse katastrska občina Brdo, ter del 445, del 451/3, del 2003/1, vse katastrska občina Vič.
(16) Prostorska enota P10: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam na desnem bregu Glinščice od brvi na Jamnikarjevi do brvi na Kokaljevi ulici, meri 2.855 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1852/2, del 1866/1, vse katastrska občina Brdo, ter del 943/1, 944, del 945, del 949, del 2003/1, vse katastrska občina Vič.
(17) Prostorska enota P11: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam na levem bregu Glinščice od objekta na parc.št. 451/4, katastrska občina Vič, do brvi na Kokaljevi ulici, meri 620 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 451/1, del 451/3, del 451/4, del 2003/1, vse katastrska občina Vič.
(18) Prostorska enota P12: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam vzdolž struge Glinščice od brvi na Kokaljevi ulici do brvi na Bizjakovi ulici, meri 2.602 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 451/1, del 451/2, del 451/9, del 954, del 943/1, del 2003/1, vse katastrska občina Vič.
(19) Prostorska enota P13: Parcela, namenjena protipoplavnim ureditvam vzdolž struge Glinščice od brvi na Bizjakovi ulici do izliva Glinščice v Gradaščico, meri 8.447 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 553, del 647, del 661, del 664, del 864, del 865, del 916, del 921, del 924, del 936, del 937, del 938, del 1691/4, del 1692/3, del 1694/2, del 2003/1, del 2003/3, del 2005/1, del 2007/1, del 451/2, del 503/1, del 546/1, del 546/2, del 546/3, del 547/3, del 547/4, del 547/5, del 547/6, del 549/3, del 549/4, del 549/5, del 549/6, del 549/7, del 549/8, del 608/1, del 644/1, del 645/1, del 856/1, del 863/2, del 863/3, del 917/1, del 917/3, del 919/1, del 919/2, del 920/2, del 922/1, del 922/3, del 940/2, del 941/16, del 941/2, del 943/1, del 943/2, del 943/3, del 943/4, vse katastrska občina Vič.
(20) Prostorska enota P14a: Parcela, namenjena rekonstrukciji brvi na Jamnikarjevi ulici, meri 349 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1852/2, del 1866/1, del 1902/7, vse katastrska občina Vič.
(21) Prostorska enota P14b: Parcela, namenjena gradnji brvi na Kokaljevi ulici, meri 145 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 451/1, del 943/1, del 949, del 954, del 2003/1, vse katastrska občina Vič.
(22) Prostorska enota P15: Parcela, namenjena rekultivaciji območja nedovoljenega parkiranja, meri 836 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1445, del 1448/1, del 1454/2, del 1455/3, del 1887/4, vse katastrska občina Brdo.
(23) Prostorska enota V1a: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova s pripadajočimi ureditvami in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, meri 50.259 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1467/4, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1477, del 1478, del 1696, del 1700, del 1467/1, del 1470/1, del 1470/2, del 1471/1, del 1473/1, del 1474/1, del 1475/1, del 1475/3, del 1475/5, del 1476/1, del 1476/2, del 1476/3, del 1480/2, del 1695/1, del 1695/2, del 1695/3, del 1699/1, 1699/2, del 1866/2, del 1893/3, del 1893/6, vse katastrska občina Brdo.
(24) Prostorska enota V1b: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova s pripadajočimi ureditvami in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, meri 100.652 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1456, 1457, 1458, 1459/1, 1460, 1461, 1462, del 1463, del 1464, del 1465, del 1245/1, del 1466/1, del 1466/2, del 1482/3, del 1866/2, 1866/3, del 1866/7, vse katastrska občina Brdo.
(25) Prostorska enota V1c: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova s pripadajočimi ureditvami in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, meri 152.552 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/10, 1234/11, 1234/12, 1234/13, 1234/2, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1235, 1237, 1238/1, del 1238/2, 1239, 1240, del 1241/6, 1242, 1246, 1241/5, 1243/1, del 1243/2, 1244/2, 1244/3, 1244/4, del 1244/6, 1245/6, del 1245/7, 1245/8, del 1245/9, 1247/1, 1248/1, 1248/3, 1249/1, 1250/1, 1251/1, 1459/2, del 1866/11, 1867/10, 1867/11 vse katastrska občina Brdo, del 1638/3, del 1638/4, del 1640/1, del 1641/1, del 1678/8, del 1678/9, vse katastrska občina Dravlje, ter del 1223/1, del 1231, del 1232/1, vse katastrska občina Zgornja Šiška.
(26) Prostorska enota V1d: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova, meri 5.230 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1236 katastrska občina Brdo, ter del 1641/1, del 1678/8, katastrska občina Dravlje.
(27) Prostorska enota V1e: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova, meri 53.198 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1253, del 1254, del 1255, del 1256, del 1258, del 1259, del 1232/2, del 1252/1, del 1252/4, del 1260/1, del 1260/2, del 1452/1, 1453, del 1454/1, 1455/5, del 1455/6, del 1867/7, vse katastrska občina Brdo.
(28) Prostorska enota V1f: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova, meri 18.234 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1255, del 1256, del 1257, del 1258, del 1261, del 1262/1, del 1263/1, del 1264/1, vse katastrska občina Brdo.
(29) Prostorska enota V1g: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova, meri 7.505 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1454/1, del 1455/4, vse katastrska občina Brdo.
(30) Prostorska enota V1h: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika Brdnikova, meri 29.966 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1260/3, del 1455/1, del 1455/10, vse katastrska občina Brdo.
(31) Prostorska enota V2: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika ob Poti za Brdom, meri 14.117 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1696, del 1700, del 1467/2, del 1695/1, del 1695/2, del 1697/1, del 1698/2, del 1699/1, del 1701/1, 1702/1, del 1703/1, del 1893/4, vse katastrska občina Brdo.
(32) Prostorska enota V3a: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika ob Tehnološkem parku, meri 8.565 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1812/2, del 1814/2, del 1814/3, del 1814/4, del 1814/12, 1815, vse katastrska občina Brdo.
(33) Prostorska enota V3b: Parcela, namenjena ureditvi zadrževalnika ob Tehnološkem parku, meri 65 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1208/20, del 1814/1, del 1816/1, vse katastrska občina Brdo.
(34) Prostorska enota V4a: Parcela, namenjena vodotoku Glinščica in stara Glinščica znotraj zadrževalnika Brdnikova, meri 16.607 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1463, del 1464, del 1465, del 1478, del 1455/10, del 1466/1, del 1466/2, del 1467/1, del 1480/1, del 1866/11, del 1866/2, del 1887/3, del 1893/3, vse katastrska občina Brdo. Parcela, namenjena gradnji zaporničnega objekta, meri 504 m² in obsega del zemljišča s parcelno številko 1866/11 katastrska občina Brdo.
(35) Prostorska enota V4b: Parcela, namenjena vodotoku Pržanec znotraj območja OPPN, meri 6.720 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1223/3, del 1232/4, 1252/2, 1867/6 vse katastrska občina Zgornja Šiška, 1234/4, 1234/6, 1248/2, 1248/4, 1249/3, 1250/2, 1251/2, del 1255, del 1256, del 1259, del 1248/5, del 1250/3, del 1251/3, del 1252/4, del 1260/1, del 1260/2, del 1866/11, 1867/3, 1867/9, vse katastrska občina Brdo.
(36) Prostorska enota Z1: Parcela, namenjena POT-i znotraj zadrževalnika Brdnikova, meri 19.209 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1234/1, del 1234/3, 1234/5, del 1234/7, 1247/2, del 1248/2, del 1248/5, 1248/6, 1249/2, del 1250/3, del 1251/3, del 1252/3, del 1453, del 1454/1, del 1455/1, del 1455/5, del 1455/6, del 1866/11, del 1867/10, del 1867/3, del 1867/8, vse katastrska občina Brdo.
(37) Prostorska enota Z2: Parcela, namenjena POT-i dolvodno od Brdnikove ulice, meri 18.163 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1447, del 1455/2, del 1455/7, del 1455/8, del 1701/1, del 1701/3, del 1702/2, del 1703/3, del 1704/2, 1704/3, del 1704/4, del 1707/2, del 1708/2, del 1708/3, del 1814/1, del 1814/12, del 1814/13, del 1814/2, del 1814/4, del 1866/11, del 1887/4, del 1893/5, vse katastrska občina Brdo, ter del 1208/5, del 1208/20, 1208/25, 1210/2, 1211/1, 1212/3, 1212/4, vse katastrska občina Vič.
(38) Prostorska enota Z3: Parcela, namenjena POT-i severno od območja zadrževalnika Brdnikova, meri 2.968 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1234/3, del 1234/4, del 1252/3 vse katastrska občina Brdo, ter del 1223/2, del 1232/3, del 1232/4, vse katastrska občina Šiška.
(39) Mejne točke prostorskih enot C1, C2, C4 in C5 ter mejne točke parcele zaporničnega objekta so opredeljene po Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu in so priloga OPPN.
(40) Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 2.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 2.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja OPPN.
31. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo:
– parcele, namenjene gradnji ali rekonstrukciji prometne infrastrukture, z oznakami C1, C2, C3, C4, C5 in P9;
– parcele, namenjene protipoplavnim ureditvam in parcele obstoječih vodnih in obvodnih površin dolvodno od Brdnikove ulice, z oznakami P7a, P8, P10, P11, P12 in P13;
– parcele, namenjene ureditvi brvi čez Glinščico, z oznakami P14a in P14b;
– parcele, namenjene ureditvi POT-i, z oznakami Z1, Z2 in Z3;
– parcele vodnih in obvodnih zemljišč z oznakami V4a, V4b, P3a, in P3b.
(2) Parcele javnega dobra bodo po izvedenih posegih razdeljene na vodno javno dobro in grajeno javno dobro. Po izvedenih posegih, opredeljenih v devetem odstavku 55. člena, je treba skladno z izvedenim stanjem na novo določiti meje vodnega zemljišča in priobalnega pasu Glinščice, ki se ureja s tem OPPN, na podlagi določb Zakona o vodah in veljavnih podzakonskih predpisov.
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz grafičnih načrtov št. 2.5 »Površine, namenjene javnemu dobru, na katastrskem načrtu« in št. 2.6 »Površine, namenjene javnemu dobru, na geodetskem načrtu«.
VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
32. člen
(splošni pogoji za prometno urejanje)
(1) Vse prometne površine in vozne intervencijske površine morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska. Minimalni notranji radij robnika na javnih ulicah je 5 m, minimalni notranji radij robnika na uvozih je 2 m.
(2) Po končani gradnji je treba omogočiti neoviran dostop do kmetijskih zemljišč in urediti navezave na sprehajalne poti z ustrezno prometno signalizacijo. Tangirani obstoječi priključki se morajo situativno in niveletno prilagoditi novi niveleti ceste.
(3) Površine vozišč morajo biti asfaltirane in omejene z betonskim ali kamnitim robnikom. Na mestih predvidenih prehodov za pešce in dovozov na gozdne in poljske poti morajo biti robniki poglobljeni.
(4) Pešcem in kolesarjem namenjene površine je treba urediti s primerno strukturo površine tlaka, z ustrezno hortikulturno ureditvijo in urbano opremo.
(5) Za zaledne vode in padavinsko vodo, ki odteka s cestišča načrtovanih cest, je treba pri načrtovanju zagotoviti razpršeno odvajanje padavinske vode.
(6) Treba je urediti odvajanje zalednih padavinskih vod pod Potjo za Brdom.
33. člen
(ureditve javnih prometnih površin na Brdnikovi ulici – prostorski enoti C1 in C2)
(1) Deviacija Brdnikove ulice v prostorski enoti C1 je načrtovana tako, da se na obstoječo traso cestišča priključi pred mostom čez Glinščico. Projektirani normalni prečni profil severnega kraka Brdnikove ulice znaša 13,5 m, in sicer:
– širina vozišča:             2 x 3,00 m = 6,00 m
– obojestranski nivojsko ločeni      2 x 1,75 m = 3,50 m
kolesarski poti:
– obojestranska hodnika za pešce:     2 x 1,50 m = 3,00 m
– bankina ob hodniku za pešce:      2 x 0,50 m = 1,00 m.
(2) Celotni severni del rekonstruirane Brdnikove ulice mora biti načrtovan tako, da bo trasno in niveletno prilagojen protipoplavnim ureditvam, načrtovanim v tem OPPN. Niveleta Brdnikove ulice v prostorski enoti C2 mora biti višinsko prilagojena na koto 300,60 m.n.v. Niveleta Brdnikove ulice v prostorski enoti C1 mora biti višinsko prilagojena novemu križišču Brdnikove ulice in Poti za Brdom ter koti cestišča na mostu čez Glinščico.
(3) Načrtovana je nadomestitev obstoječe mostne konstrukcije čez Glinščico na Brdnikovi ulici z novo premostitvijo, prilagojeno ureditvi zadrževalnika. V času rekonstrukcije mostu čez Glinščico je predvidena začasna premostitev z izvedbo neposredno gorvodno prek nosilnih elementov zaporničnega objekta zadrževalnika Brdnikova.
(4) Prečkanje POT-i z Brdnikovo ulico je načrtovano z ureditvijo stopnic, ki morajo biti oblikovno skladne z oblikovnimi usmeritvami POT-i. Tik pred prečkanjem Brdnikove ulice je načrtovana ureditev širšega platoja, največji naklon med cesto in stopnicami je lahko 2 %. Na platojih na obeh straneh cestišča je predvidena postavitev betonskega stebrička. Za premostitev višinske razlike med POT-jo in prehodom za pešce je treba za funkcionalno ovirane ljudi urediti klančino, katere vzdolžni sklon ne bo presegal 5 %.
(5) Hodnik za pešce po Brdnikovi ulici se zaključi z navezavo na POT. Kolesarska steza po Brdnikovi ulici se severno od POT-i uredi po cestišču.
34. člen
(ureditve javnih prometnih površin na Poti za Brdom – prostorski enoti C1 in C4)
(1) Načrtovana skupna širina Poti za Brdom na manjkajočem odseku od enote urejanja prostora RD-230 do križišča z Brdnikovo ulico znaša 24,00 m, in sicer:
– vozišče:                 2 x 3,50 m = 7,00 m
– pas za zavijanje v levo:         1 x 3,00 m = 3,00 m
– obojestranska zelenica:         2 x 3,00 m = 6,00 m
– obojestranska nivojsko ločena      2 x 1,50 m = 3,00 m
kolesarska pot:
– obojestranska hodnika za pešce:     2 x 2,00 m = 4,00 m
– bankina ob hodniku za pešce:      2 x 0,50 m = 1,00 m.
(2) Načrtovana širina Poti za Brdom od križišča z Brdnikovo ulico do priključka za hotelsko-kongresni center znaša 18,50 m, in sicer:
– vozišče:                 2 x 3,50 m = 7,00 m
– pas za zavijanje v levo:         1 x 3,00 m = 3,00 m
– zelenica ob južnem robu vozišča:     1 x 2,00 m = 2,00 m
– enostranska dvosmerna kolesarska pot   1 x 2,50 m = 2,50 m
ob južnem robu:
– enostranski hodnik za pešce ob južnem  1 x 2,00 m = 2,00 m
robu:
– bankina ob južnem in severnem robu
cestišča:               0,50 m+1,50 m = 2,00 m.
(3) Od priključka za hotelsko-kongresni center do navezave na AC priključek Brdo je poleg vozišča načrtovan le hodnik za pešce širine 2,00 m z vmesno zelenico do vozišča širine 3,00 m. Na nasprotni strani ceste je načrtovana bankina širine 1,50 m.
(4) Obstoječa priključka, preko katerih je urejen dovoz do obstoječih stanovanjskih objektov in do vadbišča za pse ob jugozahodnem robu Poti za Brdom, je treba združiti in urediti skupni priključek na mestu priključka vadbišča za pse.
35. člen
(ureditve javnih prometnih površin – prostorska enota P9)
(1) Znotraj prostorske enote P9 je načrtovana rekonstrukcija obstoječe dvosmerne kolesarske poti v širini 2,50 m in ureditvi peš poti širine 1,60 m.
(2) Na južnem robu je treba kolesarsko pot navezati na obstoječo utrjeno površino z izvedbo lokalnega nadvišanja na njenem izteku oziroma na kolesarsko pot na protipoplavnem nasipu, načrtovano v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rožna dolina (ob ulicah Rožna dolina, cesta XVII in Rožna dolina, cesta VI), če bo novi odsek kolesarske poti zgrajen pred pričetkom izvedbe nadvišanja kolesarske poti po tem odloku.
(3) Na nivo protipoplavnega nasipa je treba kolesarsko pot in peš pot urediti le na odseku med rekonstruirano brvjo na Jamnikarjevi ulici in dostopom do vrtnarije. Od dostopa do vrtnarije do objekta ob Glinščici na parcelni številki 451/4, katastrska občina Vič, sta kolesarska pot in peš pot lahko urejeni na nivoju obstoječega terena.
36. člen
(ureditve javnih prometnih površin – prostorski enoti P14a in P14b)
(1) V prostorski enoti P14a je načrtovana rekonstrukcija obstoječe brvi na Jamnikarjevi ulici zaradi obstoječe neustrezne višine, ki ne omogoča nemotenega prevajanja vode pri merodajnem pretoku 20 m3/s. Predvidena je postavitev brvi v linijo Jamnikarjeve ulice.
(2) V prostorski enoti P14b je v liniji Kokaljeve ulice načrtovana izgradnja nove brvi za vzpostavitev peš povezave v smeri vzhod–zahod.
37. člen
(ureditve javnih prometnih površin – prostorska enota P15)
Za funkcionalno ovirane ljudi je za premostitev višinske razlike med POT-jo in prehodom za pešce predvidena uporaba poti za dostop do kmetijskih in gozdnih površin, katere vzdolžni sklon ne sme presegati 5 %.
38. člen
(mirujoči promet – prostorska enota C5)
(1) Ob zaporničnem objektu zadrževalnika Brdnikova je načrtovano parkirišče kapacitete 43 osebnih vozil s tlorisnim gabaritom 17,00 m x 56,00 m. Dovoz na parkirišče je z Brdnikove ulice. Zagotovljen mora biti prostor za obračanje vozil. Za zagotovitev preglednosti priključka na izvozu iz parkirišča na Brdnikovo ulico je treba na mostu čez Glinščico predvideti transparentno ograjo. Preko parkirišča mora biti zagotovljen dostop do kmetijskih površin znotraj zadrževalnika Brdnikova in za vzdrževanje Glinščice in zadrževalnika.
(2) Parkirišče mora biti urejeno z dvignjenimi betonskimi robniki, odvodnjavanje padavinskih voda iz parkirišča pa mora potekati preko standardiziranega lovilca olj (SIST EN 858-2).
39. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
(1) Obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci.
(2) Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je v skladu z določili 9. člena tega odloka dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih in nadzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, ki so nujni zaradi potreb lokalnih skupnosti ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju, pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku.
(3) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba evidentirati vse obstoječe vode, objekte in naprave in jih zaradi načrtovane gradnje po tem OPPN skladno s pogoji upravljavcev teh vodov, objektov in naprav zaščititi ali prestaviti.
(4) Zagotoviti je treba predpisane minimalne odmike načrtovanih objektov in naprav od obstoječih infrastrukturnih vodov.
(5) V primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov.
(6) Vsi načrtovani infrastrukturni vodi morajo praviloma potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, da potek po javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.
(7) Trase okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur.
(8) Dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
(9) Gradnja komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
(10) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje.
(11) Na odsekih, kjer trasa načrtovane komunalne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem zemljišču, je treba upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.
(12) Gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni dovoljena.
40. člen
(vodovodno omrežje)
(1) V primeru rekonstrukcije oziroma prestavitve javnega vodovoda na obravnavanem območju je treba pridobiti projektno nalogo, ki jo izdela upravljavec vodovodnega omrežja. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja.
(2) V prostorski enoti P1 je treba del vodovoda RD 150 mm ukiniti in ga nadomestiti z novim NL DN 100 mm.
41. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) V sklopu gradnje zadrževalnika je treba zaščititi obstoječo javno kanalizacijo za odvod komunalne odpadne in padavinske vode oziroma jo prestaviti izven vplivnega območja nasipov.
(2) Tlačni vod DN 250 mm, ki poteka preko manjšega zadrževalnika padavinskih vod v prostorski enoti P1, je treba ukiniti in ga nadomestiti z novim tlačnim vodom DN 300 mm južneje tako, da se izogne predvidenemu vtočnemu objektu in v prostorski enoti P1.
(3) V sklopu priprave na ukinitev črpališča ČP Brdo 1 in prevezave kanalov, ki odvajajo komunalno odpadno vodo iz Lesnine na Brdu in z območja Brda, je treba zgraditi nov kanal DN 300 mm, ki poteka po Pasji dolini in Poti za Brdom in se naveže na obstoječi kanal DN 250 mm v Poti za Brdom, ki odvaja komunalno odpadno vodo iz območja Tehnološkega parka.
(4) V prostorski enoti P1 je treba kanal DN 300 mm za odvod padavinske odpadne vode z Brda na območju zadrževalnika padavinskih vod prevezati na nov kanal DN 1200 mm. Obstoječi kanal je treba od prevezave naprej ukiniti.
(5) Pokrove jaškov na obstoječem kanalu za odvajanje komunalne odpadne vode, ki poteka po kolesarski poti na levem bregu Glinščice, je treba na odseku nadvišanja kolesarske poti višinsko prilagoditi.
(6) V sklopu izgradnje komunalne infrastrukture v območju Tehnološkega parka mora biti načrtovana gradnja kanalizacijskega omrežja usklajena z načrtovano prometno ureditvijo Brdnikove ulice in Potjo za Brdom.
(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo ter o odvajanju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
(8) Upoštevati je treba interni dokument Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o., TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema.
42. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Pri graditvi objektov ob plinovodu mora biti z ustreznim varnostnim odmikom, ki je odvisen od načina gradnje, strukture tal, geoloških razmer in globine plinovoda, zagotovljena stabilnost obstoječega plinovodnega omrežja. Povsod, kjer prek obstoječih plinovodov potekajo nasipi, je treba obstoječe plinovode ustrezno zaščititi. Obseg zaščite se določi v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s pogoji upravljavca tega plinovoda.
(2) Glavni plinovod S1010 ob Brdnikovi ulici in ob Poti za Brdom je treba prilagoditi novi cestni ureditvi s prestavitvijo v obcestno telo (hodnik za pešce oziroma kolesarsko pot).
(3) Glavni plinovod S1029 po Poti za Brdom zahodno od križišča z Brdnikovo ulico je treba prilagoditi novi cestni ureditvi s prestavitvijo v obcestno telo (pločnik ali kolesarsko pot). Izvesti je treba prevezavo obstoječega priključnega plinovoda.
(4) Glavni plinovod S1000 je treba ob zaporničnem objektu (pri poteku prek parkirišča) prestaviti izven območja načrtovanega parkirišča.
(5) Glavni plinovod S1000 je treba ob poteku na desnem bregu Glinščice na odseku od POT-i do enote urejanja prostora RD-359 prestaviti izven vplivnega območja nasipa. Pri prestavitvi plinovoda je treba upoštevati Inženirsko - geološko poročilo – vpliv izgradnje nasipa ob Glinščici na obstoječo plinovodno cev, GEOMAP Igor Buser s.p., D.N. 21-3/12, marec 2012).
(6) V nasipu ob suhem zadrževalniku padavinske vode na zahodnem delu enote urejanja prostora RD-359 je treba narediti zagatno steno za zaščito glavnega plinovoda S1003. Glavni plinovod S1003 je treba ustrezno ščititi na celotnem poteku ob Glinščici.
(7) Predvidena je obnova glavnega plinovoda N18000 s potekom pod strugo Glinščice pri Jamnikarjevi ulici.
(8) Pri rekonstrukciji mostu čez Glinščico je treba izvesti fizično zaščito glavnega plinovoda N18200 po Cesti na Brdo na delu, kjer plinovod poteka ob mostu preko Glinščice za varovanje plinovoda pred naletom plavajočih predmetov v primeru visoke vode.
(9) Pri projektiranju načrtovanih posegov v varovalnem pasu obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja je treba upoštevati predpise o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar in Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.).
43. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju novega križišča Brdnikove ulice in Poti za Brdom je predvidena pokablitev in prestavitev dela 10 kV DV RTP Šiška – TP62 Rožna dolina, cesta XV v cestno telo. Sredinski SN drog je treba demontirati, končni drog proti Tehnološkemu parku pa prestaviti izven območja nasipa.
(2) Obstoječi 20 kV daljnovod, ki prečka Brdnikovo ulico med Glinščico in Potjo za Brdom, je treba ustrezno nadvišati.
(3) SN drog v bližini izliva Pržanca v Glinščico je treba prestaviti izven območja nasipov in nadvišanj.
(4) Elektroenergetsko napajanje zaporničnega objekta je treba izvesti iz TP 1042 Tehnološki park, deloma v obstoječi, deloma v predvideni kabelski kanalizaciji.
(5) Merilno mesto na Kokaljevi se lahko napaja iz obstoječe transformatorske postaje na širšem območju Rožne doline.
(6) Elektroenergetski priključek oziroma priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavcev elektroenergetskega omrežja.
(7) Pri projektiranju in izvedbi načrtovanih posegov je potrebno upoštevati idejno rešitev EE napajanje za OPPN Brdnikova – zadrževalni bazen, št. projekta 1/12, Elektro Ljubljana d.d., februar 2012.
(8) Pred pričetkom posega v prostor je treba pri upravljavcu elektroenergetskega omrežja naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
44. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Od zaporničnega objekta v prostorski enoti V4a do merilnega mesta v prostorski enoti P12 je v desnem bregu Glinščice predvidena položitev komunikacijskega kabla.
(2) Obstoječe omrežje elektronskih komunikacij v Poti za Brdom je treba ustrezno zaščititi ali prestaviti. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega elektronsko komunikacijskega omrežja in predhodno pridobiti soglasje upravljavca omrežja k projektnim rešitvam.
(3) Gradnja baznih postaj ni dopustna.
45. člen
(javna razsvetljava)
(1) Po Poti za Brdom je treba prestaviti in dograditi omrežje javne razsvetljave. Načrt javne razsvetljave je treba izdelati v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) V sklopu gradnje prve etape Brdnikove ulice in Poti za Brdom je treba dograditi omrežje javne razsvetljave in semaforizirati križišče. V sklopu gradnje Poti za Brdom je v prostorski enoti C4 predvidena dograditev omrežja javne razsvetljave do uvoza do obstoječih objektov ob Poti za Brdom ob vadbišču za pse.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
46. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Vodnogospodarske ureditve ne smejo imeti trajnih degradacijskih vplivov na traso POT-i z drevoredi. Izvedba posegov v bližini POT-i in tistih, ki mejijo na POT, se mora izvajati v skladu s standardom DIN 18920 za zaščito dreves.
(2) Prepuste je dovoljeno izvesti s prekopavanjem, pri čemer je treba zagotoviti minimalne vplive na POT.
(3) V času izvajanja gradbenih del je treba zagotoviti stalno prehodnost POT-i za pešce. Prečkanje POT-i na Brdnikovi ulici mora biti izvedeno v skladu z 21., 26. in 28. členom tega odloka.
(4) Na območju načrtovanih nasipov in vkopov so bile izvedene predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča. Med arheološkimi raziskavami niso bile odkrite nobene starejše arheološke najdbe oziroma strukture.
(5) Na območju načrtovanih posegov znotraj območij registrirane kulturne dediščine je pri gradbenih delih obvezen nadzor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana. Investitor oziroma izvajalec mora o pričetku del pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana vsaj 14 dni pred pričetkom del.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN
47. člen
(ohranjanje narave)
(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da je v čim večji možni meri zagotovljeno varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Pri načrtovanju posegov in izvajanju dejavnosti je treba upoštevati varstvene režime zavarovanih območij in naravnih vrednot.
(2) Gradnjo protipoplavnih nasipov in prelivnih odprtin je v čim večji možni meri treba prilagoditi obstoječim morfološkim značilnostim terena (parcelni robovi, reliefni robovi, ceste, obstoječe živice, mokrišča, nasadi, omejki in gozdni rob).
(3) Posegi znotraj registrirane naravne vrednote »Tivoli z Rožnikom in Šišenskim hribom« morajo biti načrtovani tako, da je v čim večji možni meri ohranjen obstoječi hidrološki režim. V čim večji možni meri je treba ohraniti obstoječe retencijske površine za nepozidanih zemljiščih na levem bregu Glinščice dolvodno od Brdnikove ulice.
(4) Posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja naj se izvajajo v jesenskem času in zaključijo do meseca marca. Gradbena dela, kot so postavitev talnih pragov z grobimi lovilnimi grabljami in zapornični objekt, naj se izvedejo na način, da je zagotovljena nemotena migracija vodnih organizmov. Med gradbenimi deli naj se zagotovijo vsi tehnični ukrepi za preprečitev kakršnega koli onesnaženja vode, struge in brežin vodotokov.
(5) S posegi v obrežno rastlinstvo s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem in zasajanjem ni dovoljeno spreminjati fizikalnih lastnosti obrežja. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini je treba obdržati naravne elemente in danosti v krajini, predvsem na kmetijskih zemljiščih: živica, posamezna drevesa in grmovina. Poseganje v vegetacijo, ki ni načrtovana za posek s tem načrtom, ni dovoljeno.
(6) Gole površine na nasipih je treba zasejati s travo in cvetnicami.
(7) Zaradi izgube močvirnih jelševij in ostankov hrastovih belogabrovij ter srednjeevropskih mezotrofnih do evtrofnih nižinskih travnikov na območju rekonstrukcije Poti za Brdom se mora znotraj zadrževalnika Brdnikova vzpostaviti vsaj 1,6 ha ekstenzivnih travniških površin (mokrotni travniki) iz obstoječih kmetijskih zemljišč, ki so po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) evidentirani kot njive oziroma vrtovi. Te površine se morajo vzdrževati z eno pozno košnjo v mesecu avgustu ali kasneje.
(8) Zadrževalnik visokih vod ob Tehnološkem parku je treba izvesti tako, da se hidrološke razmere na bližnjem območju črnojelševij in ostankov hrastovih belogabrovij ne bodo spremenile. Talni izpust je treba urediti 10 cm nad tlemi, da se ohrani močvirni značaj območja. Na območju zadrževalnika je treba preprečiti izlivanje kanalizacijskih vod in sanirati morebitne iztoke.
(9) Habitatne tipe je treba ohranjati v obstoječem stanju in obsegu. Gnezda, kotišča, prenočevališča in drugi pomembni deli življenjskega prostora živali ne smejo biti poškodovani ali uničeni. Gradbene posege se mora izvesti izven razmnoževalne sezone rjavih žab.
(10) Na območju rekonstrukcije Poti za Brdom je treba pred rekonstrukcijo ceste narediti popis lokacij povozov dvoživk in drugih zavarovanih vrst in v skladu z rezultati te študije odločiti o potrebnosti izgradnje podhodov za dvoživke.
(11) Izdelati je treba načrt monitoringa za izbrane živalske skupine, ki so metulji, dvoživke in močvirska sklednica, in ga pričeti izvajati pred začetkom del ter ves čas obratovanja zadrževalnika Brdnikova.
48. člen
(varstvo voda in podzemnih voda)
(1) Načrtovana gradnja leži na širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja (VVO III). Gradnjo je treba načrtovati in izvajati skladno z veljavnimi predpisi za posege v vodovarstveno območje. Z gradnjo je dovoljeno poseganje v območje podzemne vode v vodonosniku v primeru, da pretok podzemne vode in s tem transmisivnost v vodonosniku pod območjem gradnje nista zmanjšana za več, kot so z veljavno zakonodajo določene dovoljene izjeme (10 %).
(2) Gradbeni poseg v vode mora biti prostorsko in časovno omejen in z minimalnim vnosom snovi v vodo. Izbrati je treba takšno tehnologijo gradnje, da bo dolvodno kalnost zmanjšana na minimum. V vodi ne smejo nastati razmere neprekinjene kalnosti.
(3) Med izvajanjem ureditve cest in suhega zadrževalnika ter v času obratovanja le-teh je treba za zaščito podtalnice in površinskih voda upoštevati naslednje pogoje:
– vodnega režima vodotokov (vertikalni in prečni profil) zaradi načrtovanih ureditev ni dovoljeno poslabšati;
– dela na objektih je treba prilagoditi hidrološkim razmeram odvodnikov in vodotokov in jih izvajati v sušnem obdobju,
– gradnja mora biti organizirana tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje,
– izbrana mora biti taka tehnologija, ki bo onemogočala permanentno onesnaževanje površinskih voda in podtalnice z olji in naftnimi derivati v času obratovanja strojev ali s cementnim mlekom v času betoniranja,
– objekti naj bodo izvedeni tako, da bodo varni pred silami vzgona,
– uporaba gradbenih materialov, iz katerih se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo, ni dovoljena,
– sanitarije na gradbišču morajo biti priključene na javno kanalizacijsko omrežje. Dovoljena je uporaba kemičnih stranišč,
– pri načrtovanju, projektiranju, gradnji ali rekonstrukciji zadrževalnikov in lovilcev olj mora investitor javne ceste izbrati takšno zasnovo in tehnične rešitve, ki ob sprejemljivih stroških zagotavljajo čim manjši vpliv na onesnaženost tal in kemijsko ter ekološko stanje voda.
(4) Na priobalnem zemljišču vodotoka morata biti omogočena dostop in vzdrževanje vodotoka.
(5) Pri pripravi projektne dokumentacije je treba podrobno obdelati vsa križanja vodotokov z načrtovanimi komunalnimi vodi. Pri načrtovanju križanj je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– teme cevi komunalnega voda mora biti na globini najmanj 1,2 m pod dnom struge potoka;
– na tej globini mora zaščitna cev potekati na razdalji med zgornjima robovoma brežin ter še 3 do 5 m na vsako stran;
– na območju križanja morajo biti dno struge in brežine vodotoka ustrezno zavarovani;
– vsa križanja vodotokov s komunalnimi vodi morajo biti načrtovani tako, da prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšana.
(6) V času gradnje je treba izvajati monitoring površinske vode Glinščice gorvodno in dolvodno od načrtovanih posegov na podlagi programa monitoringa. V programu se določijo merilne točke, kjer se izvedejo neprekinjene 24-urne meritve kvalitete vode s 15-minutnim intervalom zajema podatkov s pomočjo multiparametrske sonde. Meritve morajo zajemati vsaj naslednje parametre: temperatura vode, pH, motnost, elektroprevodnost, vsebnost raztopljenega kisika, skupne raztopljene snovi, redoks potencial, koncentracija nitrata in amonija.
49. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje je treba na dostopnih poteh in gradbiščih, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajati naslednje ukrepe:
– preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materiala na območju gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov;
– preprečevati prašenje s prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč; ukrep zahteva skladiščenje sipkih materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, iz katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij velikih posegov;
– upoštevati emisijske norme v skladu z zahtevami emisijskih uredb pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev emisij na stacionarnih objektih in napravah;
– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas, je treba ugasniti motor.
(2) V času obratovanja je treba izvajati v skladu z veljavno zakonodajo zahtevane ukrepe preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi v zrak.
50. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)
(1) Dno in brežine vodotoka morajo biti na vplivnem območju premostitve utrjeni na tak način, da je preprečena erozija dna in brežin ter da je omogočen transport plavin in plavja.
(2) Vse erozijske pojave v času gradnje ali v času obratovanja je treba nemudoma sanirati.
(3) Protipoplavni nasipi znotraj območja zadrževalnika Brdnikova in zadrževalnika ob Poti za Brdom, razen obodnih nasipov na Brdnikovi ulici in Poti za Brdom, vključno s parkiriščem, morajo biti proti kmetijskim zemljiščem izvedeni v blagem nagibu do največ 1:8.
(4) Pred izvedbo nadvišanj in gradnjo visokovodnih nasipov je treba vrhnjo rodovitno plast zemlje debeline 0,2–0,4 m začasno odstraniti na rob izkopa in po končani izvedbi uporabiti za ponovno humuziranje. Paziti je treba, da se ohrani rodovitnost prsti in količina ter pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice.
(5) Pri gradnji protipoplavnih nasipov se mora uporabljati zemljina, ki bo v skladu s predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov primerna za rekultivacijo tal na kmetijskih zemljiščih.
(6) Za začasne prometne in gradbene površine je treba uporabiti površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(7) Dela je treba časovno izvajati tako, da bo čim manj prizadeta kmetijska proizvodnja.
(8) Investitor je dolžan ponovno urediti prekinjene dostope na kmetijska zemljišča.
(9) Med gradnjo je treba gradbišče organizirati tako, da bo preprečeno onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi. Ob nezgodi je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olja in maziva ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.
(10) S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine.
51. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa, določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.
(2) V času gradnje je treba:
– uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem, po veljavni zakonodaji, ki ureja področje hrupa;
– upoštevati časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas in na delavnike;
– transportne poti na gradbišče določiti na način, da v največji možni meri potekajo izven stanovanjskih naselij.
(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim objektom, je treba čas obratovanja hrupnih operacij omejiti na najmanjšo možno mero, po potrebi pa se hrup lahko omeji tudi s premičnimi protihrupnimi ograjami.
52. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpadki ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
(2) Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da je onemogočena erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po zaključku del naj se sanira vse površine, ki so bile potrebne med gradnjo (dostopne ceste, začasne deponije materiala).
(3) V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki. Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence. Nevarne odpadke je treba skladiščiti v zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
53. člen
(varstvo pred požarom in zaščita pred poplavami)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe OPPN ne sme poslabšati. Pri gradnji in vzdrževanju vodnogospodarskih ureditev je treba upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.
(2) Na območjih, ogroženih zaradi poplav, je treba pri umeščanju posegov v prostor upoštevati določila predpisov, ki urejajo pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.
(3) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba posebno pozornost nameniti reševanju odvajanja zaledne padavinske vode s površin, ki bodo od struge Glinščice ločene z nasipi ali parapetnimi zidovi. Treba bo zagotoviti odvajanje zaledne vode v Glinščico in urediti zaščito teh območij zaradi gladine vode v Glinščici.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
54. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem, podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s hidrotehničnega, okoljevarstvenega ali prostorskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere oziroma spremeniti krajinsko-arhitekturna zasnova.
(2) V prostorski enoti V4a so za zapornični objekt, skladno s prvim odstavkom tega člena, dopustna odstopanja svetle širine in višine iz 25. člena tega odloka glede na tehnično rešitev.
(3) V prostorski enoti C5 so za parkirišče dopustna odstopanja tlorisnih gabaritov +- 2,0 m.
(4) V prostorski enoti P1 so za vtočni objekt dopustna odstopanja tlorisnih gabaritov +-1 m.
(5) V prostorski enoti P12 so za merilno mesto dopustna odstopanja tlorisnih gabaritov +- 1 m.
(6) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prvih petih odstavkov tega člena ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Navedena odstopanja so dovoljena le, če z njimi soglašajo pristojni upravljavci.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
55. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Ureditve, ki jih določa OPPN, je dopustno izvajati v več etapah, pri čemer mora biti posamezna etapa (če se lahko izvaja ločeno od ostalih) funkcionalno zaključena in mora predstavljati del končne rešitve. Vsako etapo je treba izvesti v celoti, vključno z vsemi načrtovanimi funkcionalnimi objekti in okoljskimi ureditvami.
(2) V prvi etapi so predvidene ureditve v prostorskih enotah C1 in V2. V prostorski enoti C1 je predvidena:
– prestavitev in izvedba semaforiziranega križišča Brdnikove ulice in Poti za Brdom;
– izvedba Brdnikove ulice od mostu čez Glinščico do novega križišča s Potjo za Brdom;
– navezava na obstoječo Pot za Brdom zahodno od križišča;
– navezava na rekonstruirano Pot za Brdom vzhodno od križišča;
– deviacija in navezava Brdnikove ulice jugozahodno od križišča;
– izvedba pripadajoče načrtovane komunalne infrastrukture.
(3) V drugi etapi so predvidene ureditve v prostorskih enotah C2, C3, V1a, V1b, V1c, V1d, V1e, V1f, V1g, V1h, V4a, V4b, Z1, Z2, P1, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14a, P15 in C5 ter druge ureditve v ostalih prostorskih enotah, če so povezane z ureditvami v navedenih prostorskih enotah. Ureditev parkirišča v prostorski enoti C5 je treba časovno izvesti po izgradnji zaporničnega objekta in rekonstrukciji mosta čez Glinščico.
(4) V tretji etapi so predvidene ureditve v prostorskih enotah P6a, P6b, P7a in P7b.
(5) V četrti etapi se izvedejo ureditve v prostorskih enotah V3a in V3b.
(6) Prvo etapo je treba izvesti pred drugo etapo oziroma se lahko izvedeta sočasno. Ureditve v tretji etapi je dopustno izvesti pred ureditvami v prvi etapi, najkasneje pa sočasno z izvedbo ureditev v drugi etapi. Četrta etapa se lahko izvede pred ali sočasno s prvo oziroma drugo etapo.
(7) Neodvisno od opredeljenih etap se lahko ločeno izvedejo ureditve v prostorski enoti C4.
(8) Gradnja nove brvi v prostorski enoti P14b se ne sme izvesti prej kot po izvedbi druge etape.
(9) Šteje se, da je poplavna ogroženost urbaniziranega območja na zlivnem območju potoka Glinščica zmanjšana po izvedbi ureditev v prvi, drugi, tretji in četrti etapi.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
56. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Poleg nalog in obveznosti, določenih v drugih členih tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi:
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje zadrževalnika in rekonstrukcije Brdnikove ulice;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov med gradnjo in po njej;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in poškodovane;
– urediti pogoje za varno gibanje pešcev;
– gradbišče zavarovati tako, da sta zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč. V času gradnje in obratovanja je treba zagotoviti nemoteno prometno, komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko oskrbo obstoječih uporabnikov;
– v času gradnje zagotoviti ustrezen strokovni nadzor stanja obstoječih objektov v vplivnem območju gradnje;
– v času gradnje zadrževalnika na Brdnikovi cesti je treba pripraviti in izvajati program monitoringa površinske vode tj. Glinščice (gorvodno in dolvodno od posegov). Merilne točke je treba določiti v programu monitoringa glede na faznost gradnje.
(2) Investitor mora vzpostaviti najmanj 1,6 ha ekstenzivnih travniških površin iz sedmega odstavka 47. člena tega odloka ob izvedbi rekonstrukcije Poti za Brdom v prostorski enoti C4.
(3) Investitor mora nadomestiti izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti na kmetijskih zemljiščih v primeru:
– da bo v času gradnje kmetijska raba ovirana;
– da bo poslabšan poplavni režim glede na trenutno stanje v času obratovanja zadrževalnika Brdnikova in zadrževalnika ob Poti za Brdom povzročil izpad dohodka izključno zaradi funkcije zadrževalnika.
(4) Investitor mora pred pričetkom del evidentirati lokalna depresijska območja na desnem bregu Glinščice v območju zadrževalnika Brdnikova, praviloma ob izrazitejšem deževnem dogodku, in nato na mestih depresijskih območij izvesti lokalna dosutja (izravnave) obstoječih nižjih površin.
(5) Investitor pred začetkom gradnje evidentira stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci. Investitor je pred začetkom gradnje z upravljavci infrastrukture dolžan skleniti pisni dogovor, v katerem je treba evidentirati stanje obstoječe infrastrukture, opredeliti način ravnanja z njo med gradnjo in določiti stanje infrastrukture po končani gradnji.
(6) Stroške vseh zaščit in prestavitev, potrebnih zaradi gradnje načrtovanega zadrževalnika in ceste, krije investitor gradnje.
(7) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh prestavljenih odsekov cest, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, ne bo prevzel v upravljanje.
(8) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje.
(9) V primeru, da se z gradnjo posega na vodna zemljišča, je treba skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za vsa zemljišča v lasti države.
(10) V primeru uporabe vodne infrastrukture za druge namene, kadar se na vodni infrastrukturi zgradi objekt v lasti tretje osebe, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice.
(11) Po končani gradnji je treba zapornični objekt predati v upravljanje organu, pristojnemu za upravljanje z vodami.
(12) Investitor mora po končani gradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja zagotoviti, da se lastništvo nove vodne infrastrukture prenese na državo, ter zagotoviti ustreznega upravljavca in vzdrževalca za njeno obratovanje.
57. člen
(organizacija gradbišča)
(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati načrt gradbišča, vključno s transportnimi potmi v času gradnje in lokacijami morebitnih deponij.
(2) Organizacijo gradbišča je treba v največji možni meri omejiti na lokacije protipoplavnih ureditev in trase ceste.
(3) Gradbišč ni dopustno urediti znotraj zavarovanih območij ali območij naravnih vrednot. Deponije materiala, odkopni zemeljski višek, parkirišča za delovno mehanizacijo ter logistično in drugo infrastrukturo je treba vzpostaviti na površinah z nizko vrednotenimi habitatnimi tipi.
(4) Dostop do strug vodotokov mora biti zagotovljen v vseh fazah gradnje in obratovanja.
(5) Vse dostopne poti so začasnega značaja. Locirane in urejene morajo biti tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi cest, bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve. Morebitne poškodbe, ki bi nastale na dostopnih poteh, je treba takoj po zaključku gradnje sanirati.
(6) V času gradnje je treba za dostop uporabljati obstoječe poti, morebitne nove poti se morajo izogniti visoko vrednotenim habitatnim tipom. Povsod v območju, še posebno pa pri prečkanju mokrotnih travnikov, je treba za dostopne poti uporabljati že obstoječa nasutja.
(7) Če se izkaže, da je treba med gradnjo izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, je treba pridobiti soglasje lastnikov zemljišča, upoštevati značilnosti zemljišča ter po uporabi sanirati morebitne poškodbe oziroma denarno nadomestiti nastalo škodo.
(8) V času gradnje je za začasno deponiranje gradbenega materiala, zagotovitev prehoda gradbene mehanizacije ali dostopa za izvedbo del treba zagotoviti potrebne površine na vseh zemljiščih, ki so znotraj območja OPPN. Za zemljišča na območju gradnje parapetnih zidov v prostorski enoti P13, ki nimajo neposrednega dostopa z javne površine ali je dostop do njih otežen, je dopustno do njih dostopati tudi preko zemljišč, ki niso znotraj meje območja OPPN. Ta zemljišča so zemljišča ali deli zemljišč s parcelnimi številkami 547/12, 549/11, 549/12, 861/1, 941/17, 941/18, 942/3, vse katastrska občina Vič, ter 1553, katastrska občina Brdo.
(9) Na območju POT-i, ki se ohranja v prvotnem stanju, je prepovedano odlaganje gradbenih materialov in gradbenih odpadkov. Na območje POT-i naj se z gradbeno mehanizacijo ne posega oziroma naj se posega v čim manjši možni meri. Če obstajajo druge rešitve, naj se POT ne uporablja za dostop do območij posameznih posegov. Gradbena dela na odsekih POT-i, kjer se posega v enoto kulturne dediščine (prečkanje Brdnikove ulice, izvedba zadrževalnika ob Poti za Brdom (izvedba nasipa in zamenjava obstoječega cevnega prepust z novim) in izvedba zadrževalnika ob tehnološkem parku (pod POT-jo se izvede vtočni objekt in nov cestni prepust)), je treba izvesti v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana.
58. člen
(vzdrževanje)
(1) V sklopu upravljanja in vzdrževanja objektov je treba organizirati redno vzdrževalno službo, katere namen je vzdrževanje objektov in naprav v skladu z načrtom vzdrževanja. Cilj je ohranjanje funkcionalnosti načrtovanih protipoplavnih ureditev.
(2) Izvajati je treba redne preglede zaporničnega objekta. V času vzdrževanja zaporničnega objekta je dovoljeno omejiti osnovno rabo parkirišča v prostorski enoti C5.
(3) Upravljavec je dolžan takoj po neurjih izvesti ogled terena in odpraviti vse naplavine in zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje.
(4) Naplavine se odstrani samo v primeru, da te povzročajo spremembo režima rečnega toka in posledično erozijo, poplavno ogroženost priobalnih zemljišč ali preusmeritev vodnega toka. Odstranjevanje obrežne grmovne zarasti je predvidena na 5 do 10 let.
(5) V primeru, da pri poplavah ribe ostanejo ujete na območju travnikov, jih je treba vrniti v potok. V času praznjenja zadrževalnika je treba nujno zagotoviti prisotnost upravljavca, ki mora poskrbeti za vrnitev rib.
(6) Močvirno jelševje in močvirne travnike ter povezavo med njimi je treba ohranjati.
(7) Upoštevati je treba tudi druge omejitve in pogoje, povezane z vzdrževanjem in izvajanjem javne službe skladno z določili zakonskih predpisov, ki urejajo varstvo voda.
59. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
(1) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni vsi posegi, ki so skladni z osnovno namensko rabo prostora ob pogoju, da ne poslabšujejo ali spreminjajo vodnega režima in ureditev za varstvo pred poplavami, ki bi lahko kakor koli povečali poplavno ogroženost ali zmanjševali koristno prostornino zadrževalnikov.
(2) Načrtovanim protipoplavnim objektom in drugim ureditvam ni dovoljeno spreminjati njihove funkcionalnosti.
XIII. KONČNE DOLOČBE
60. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila naslednjih občinskih prostorskih izvedbenih aktov v delih, ki se nanašajo na območje OPPN:
– Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04 in 78/10);
– Odloka o ureditvenem načrtu za del območja urejanja VI3/3 – Biotehniška fakulteta in VR3/5 – Biocenter – del (Uradni list SRS, št. 28/87, in Uradni list RS, št. 123/04 in 78/10);
– Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05, 100/07 in 78/10).
61. člen
(vpogled OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, oddelku, pristojnemu za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Vič - Rudnik in Izpostava Šiška,
– Četrtni skupnosti Rožnik, Četrtni skupnosti Vič in Četrtni skupnosti Šiška.
62. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-41/2008-139
Ljubljana, dne 9. julija 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
Po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost