Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2510. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto, stran 6154.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: mestna občina), članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine, članov drugih organov mestne občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta občinski svet in župan.
2. člen
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za oprav­ljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(6) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(7) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine, članom drugih organov mestne občine ter članom delovnih in projektnih skupin za njihovo delo pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
3. člen
(1) Župan Mestne občine Mestne občine Novo mesto je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 55. plačni razred.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 50 % plače poklicnega župana.
(4) Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o sklenitvi delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.
4. člen
(1) Podžupan, je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 40–47.
(2) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo največ 50 % plače poklicnega podžupana.
(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(5) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
5. člen
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije oziroma plačila za opravljeno delo članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine, članov drugih organov mestne občine, imenovanih s sklepom občinskega sveta ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan, je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).
1. Občinski svet in delovna telesa
6. člen
(1) Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana na letni ravni.
(2) Članu občinskega sveta se določi plačilo za opravljanje funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 5,5 % plače župana,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta – 3 % plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 3,5 % plače župana,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 2,5 % plače župana.
(3) Če je član občinskega sveta bil na seji prisoten manj kot polovico časa seje, ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije.
(4) Navedeno določilo iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru napovedane obstrukcije.
(5) Pravna podlaga za izplačilo sejnine za člane občinskega sveta je sklep o potrditvi mandata. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa.
(6) Za svečane in dopisne seje občinskega sveta ter nadaljevanje seje se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki znaša 1,5 % plače župana.
2. Nadzorni odbor
8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora mestne občine imajo pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora. Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % plače župana na letni ravni.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina za vodenje seje nadzornega odbora – 4,5 % plače župana,
– kot sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora, če je član prisoten več kot polovico časa trajanja seje – 3,5 % plače župana,
– kot plačilo za izvedbo nadzorov po programu dela ali sklepu nadzornega odbora po dokončnosti poročila ne glede na število opravljenih nadzorov v skupnem znesku 3 % letne plače župana.
(3) Plačilo predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo za čas trajanja mandata v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa.
3. Delovne skupine
9. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom organov delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta občinski svet in župan.
4. Člani svetov krajevnih skupnosti
10. člen
Predsedniku sveta krajevne skupnosti pripada mesečna sejnina, ki je enaka sejnini za udeležbo člana občinskega sveta na redni seji občinskega sveta, tajniku krajevne skupnosti pa polovico le-te.
5. Volilni organi
11. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Mestne občine Novo mesto. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
(1) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, plačil in drugih prejemkov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
(2) Sredstva za sejnine predsednika sveta in tajnika krajevnih skupnosti se zagotovijo iz prihodkov krajevnih skupnosti. Sredstva za sejnine se zagotovijo za deset sej letno.
15. člen
(1) Plače, sejnine, plačila in drugi prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec.
(2) Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v osmih dneh po končanem službenem potovanju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah funkcionarjev Mestne občine Novo mesto in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 48/99, 1/00, 3/04, 60/04, 44/05).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se v skladu z določili Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF).
Št. 007-14/2012
Novo mesto, dne 12. julija 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost