Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2508. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012, stran 6150.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
'2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.'
2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:
– v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
– med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10 % zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta;
– med programi, pri čemer sprememba posameznega programa ne sme presegati 5 % programa v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna in prerazporejenih sredstvih.«
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko župan na predlog Urada za finance in računovodstvo začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov občinskega proračuna za več kot 45 dni, vendar najdlje do konca septembra 2012, če se v letu 2012 zaradi negativnih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.«
4. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika:
– v letu 2013 80 % navedenih pravic porabe in
– v letu 2014 60 % navedenih pravic porabe.
Glede na drugi odstavek tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti v prihodnjih letih samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v sprejetem načrtu razvojnih programov.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki nimajo finančnih posledic ali sprememb, ki so posledice tečajnih razlik.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne občine Novo mesto.«
5. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 410-7/2011
Novo mesto, dne 12. julija 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost