Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2470. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, stran 6069.

Za izvrševanje 66. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
1. člen
V Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09) se v 1. členu besedilo »Ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za energijo«.
2. člen
V 3. členu se v 4. točki črta besedilo »izdelava lokalnega energetskega koncepta«.
Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. drugi subjekti so javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti«.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
»– proizvodnja orožja in streliva«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »podjetja« doda besedilo »in drugi subjekti«.
5. člen
V prvem in tretjem odstavku 14. člena se besedilo »Ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za energijo«.
6. člen
V prvi alinei prvega odstavka 16. člena se za besedilom »pri čemer ne gre« doda beseda »samo«.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »podjetja« doda besedilo »in drugi subjekti«.
8. člen
V prvem in petem odstavku 23. člena se besedilo »Ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za energijo«.
9. člen
26. člen se spremeni, tako da se glasi:
»26. člen
(upravičenci)
Upravičenci za pridobitev subvencij za investicije iz 5. člena tega pravilnika so:
– občine in drugi subjekti, če ne gre za pridobitno dejavnost, za svetovalne storitve in investicijske projekte,
– gospodinjstva za investicijske projekte.«.
10. člen
Besedilo prvega odstavka 29. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Dodeljene subvencije ne morejo presegati vrednosti upravičenih stroškov investicije oziroma 50 procentov stroškov svetovalne storitve.«.
V drugem odstavku se črta beseda »Bolj«, beseda »podrobno« pa se nadomesti z besedo »Podrobneje«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Intenzivnost subvencije je pri posameznem razpisu lahko različna glede na vrsto in število izvedenih ukrepov ter glede na socialni status prejemnika.«.
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »Ministrstvo za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za energijo«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-232/2012-1
Ljubljana, dne 18. junija 2012
EVA 2012-2430-0062
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti