Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2469. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E), stran 6067.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-3
Ljubljana, dne 30. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS-E)
1. člen
V Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11 in 109/11) se v 10. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov, in sicer:
1. Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 16 članov, od tega:
– enega člana na predlog Združenja občin Slovenije,
– enega člana na predlog Skupnosti občin Slovenije,
– štirinajst članov na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport izmed predlogov nacionalnih športnih zvez, občinskih športnih zvez, predstavnikov športnikov in predstavnikov trenerjev, pri čemer Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga:
a) deset članov na predlog nacionalnih športnih zvez, od tega:
– štiri člane na predlog nacionalnih športnih zvez s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo te člane,
– dva člana na predlog nacionalnih športnih zvez s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo ta člana,
– dva člana na predlog nacionalnih športnih zvez, katerih področje delovanja je pretežno športna rekreacija, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo ta člana,
– dva člana na predlog nacionalnih športnih zvez, katerih športne panoge niso na rednem programu olimpijskih iger, na predlog nacionalnih športnih zvez v miselnih športih in na predlog nacionalne športne zveze s področja športa invalidov, pri čemer te nacionalne športne zveze same izvolijo ta člana,
b) dva člana na predlog občinskih športnih zvez, pri čemer občinske športne zveze same izvolijo ta člana, in sicer po načelu regionalne zastopanosti, en član iz vzhodne in en iz zahodne Slovenije,
c) enega člana na predlog športnikov, pri čemer športniki sami izvolijo tega člana,
č) enega člana na predlog športnih trenerjev in na predlog drugih športnih strokovnjakov, pri čemer športni trenerji in drugi športni strokovnjaki sami izvolijo tega člana.
2. Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance, imenuje in razrešuje enega člana.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izbor štirinajstih predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v skladu z določili tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka, ki jih nato v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport, poteka po postopku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.«.
Sedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
V 10.a členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Člani Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ne morejo biti osebe, ki:
– niso polnoletne ali niso poslovno sposobne,
– so zaposlene na fundaciji,
– opravljajo nadzor nad fundacijo,
– so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki so prejemnice finančnih sredstev fundacije,
– so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije,
– so funkcionarji v državnih organih,
– so zaposleni v Loteriji Slovenije d.d.,
– so osebe, ki imajo v lasti več kot en odstotek kapitala ali upravljavskih pravic ali glasovalnih pravic v Loteriji Slovenije d.d.,
– so člani vodstev političnih strank.
Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za člane Komisije za pritožbe fundacije.«.
3. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovodni organ Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je direktor.
Direktor organizira in vodi poslovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, predstavlja in zastopa Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in je odgovoren za zakonitost dela Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji določajo pravila Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Poslovodni organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji organizira in vodi poslovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, predstavlja in zastopa Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in je odgovoren za zakonitost dela Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja ministrstvo, pristojno za šport.«.
5. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in člani Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravljajo svoje delo nepoklicno. Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije imenujeta člane Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za dobo petih let in so lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo.
Funkcija direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je poklicna in lahko traja največ dva zaporedna mandata. Mandat direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je pet let.
Direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji imenuje in razrešuje Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. K imenovanju in razrešitvi direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Glede razrešitve direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se uporabljajo določbe Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), ki urejajo razrešitev članov uprave ustanov.
Z direktorjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji sklene pogodbo, v kateri se opredelijo pravice in dolžnosti direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije lahko določi zgornjo mejo plače, ki jo prejema direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja svoje delo nepoklicno, upravičen pa je do mesečne nagrade v višini 50 odstotkov minimalne bruto plače za delo s polnim delovnim časom v Republiki Sloveniji.«.
6. člen
V 14.a členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Organ Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, pristojen za odločanje o pritožbi, se določi s pravili Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Odločitev pristojnega organa Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za pritožbe je dokončna.«.
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, pristojen za odločanje o pritožbi, je Komisija za pritožbe. Komisija za pritožbe ima tri člane, ki jih imenuje in razrešuje Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za šport, enega na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in enega na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport. Mandat člana Komisije za pritožbe preneha s sklepom Sveta fundacije o razrešitvi ali s potekom mandata Sveta, ki ga je imenoval.
Komisija za pritožbe lahko pritožbo zavrne, s čimer je odločitev dokončna, ali pa odločitev Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v celoti ali deloma odpravi ter zadevo vrne Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v ponovno odločanje. Ponovna odločitev Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je dokončna.«.
Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije imenujeta nove člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v roku šestih mesecev po uveljaviti tega zakona. Do imenovanja novih članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja vse naloge Sveta dosedanji Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
8. člen
Z imenovanjem novih članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji preneha mandat dosedanjim članom Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
9. člen
Do izvolitve novega predsednika Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je poslovodni organ Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji dosedanji direktor Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Z dnem izvolitve novega predsednika Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji preneha mandat dosedanjemu direktorju Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
10. člen
Zaposleni, ki opravljajo administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem začne veljati ta zakon, preidejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
11. člen
Splošni pravni akti Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se uskladijo z določbami tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
12. člen
Vlada izda uredbo iz četrtega odstavka 10. člena zakona v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/12-10/27
Ljubljana, dne 20. julija 2012
EPA 335-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost