Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2467. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ), stran 6065.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-32
Ljubljana, dne 30. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ DOLGOROČNEGA POSOJILA V VIŠINI 440 MILIJONOV EUROV, KI GA NAJAME TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI, ZA FINANCIRANJE PROJEKTA POSTAVITVE NADOMESTNEGA BLOKA 6 MOČI 600 MW V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ (ZPODPTEŠ)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: TEŠ) iz posojila, ki ga je TEŠ najela pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB) za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ v znesku 440 milijonov eurov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški posojila.
(2) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
– valuta črpanja je euro, britanski funt ali ameriški dolar;
– do sedemletni moratorij na odplačilo glavnice;
– skrajni rok črpanja posojila je 30. april 2013;
– zadnji obrok glavnice posojila zapade v plačilo najpozneje 25 let od dne črpanja zadnje tranše posojila;
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše posojila;
– obrestna mera je določena ob črpanju posamezne tranše, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva ali fiksna;
– TEŠ ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pred podpisom pogodbe o poroštvu skleneta pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije;
– TEŠ ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za energetiko, in minister, pristojen za finance, pred podpisom pogodbe o poroštvu sklenejo pogodbo o ureditvi razmerij, v kateri se določijo okviri izvedbe projekta v zvezi:
a) z znižanjem investicijske vrednosti projekta,
b) s sklenitvijo pogodbe med TEŠ in Premogovnikom Velenje o dolgoročni dobavi premoga, vključno z maksimalno ceno,
c) z roki za dokončanje projekta,
d) z doseganjem donosnosti projekta v skladu s sektorsko politiko za področje energetike,
e) z omejitvijo izpustov emisij CO(2);
– končna skupna vrednost projekta je manjša od skupne vrednost projekta, ki je navedena v četrti novelaciji investicijskega programa in v tej vrednosti so zajete vse postavke iz navedene novelacije investicijskega programa;
– premija, ki jo plača TEŠ za poroštvo Republiki Sloveniji, je vsaj tako visoka, da ustreza primerljivi poroštveni premiji, ki jo je mogoče najti na finančnih trgih.
(3) Če TEŠ ne bo poravnavala svojih veljavnih in zapadlih obveznosti iz posojila iz prvega odstavka tega člena, jih bo namesto TEŠ na pisni poziv EIB plačala Republika Slovenija.
2. člen
(1) Pogodbo o poroštvu z EIB sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
3. člen
(1) Če Republika Slovenija plača obveznosti iz posojila namesto TEŠ, pridobi Republika Slovenija v razmerju do TEŠ pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) S pogodbo o zavarovanju poroštva iz sedme alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona Republika Slovenija in TEŠ podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, instrumente zavarovanja in stroške poroštva.
4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
Izdano poroštvo iz prvega odstavka 1. člena tega zakona se všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/12-2/80
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 112-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti