Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2451. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 6035.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 9. julija 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1. člen
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, Ljubljana; Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, Ljubljana; Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana; Vrtec Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana; Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, Ljubljana; Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, Ljubljana; Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18a, Ljubljana; Vrtec Kolezija, Rezijanska ulica 22, Ljubljana; Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana; Vrtec Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, Ljubljana; Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana; Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana; Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, Ljubljana; Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, Ljubljana; Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana; Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica 11, Ljubljana; Viški vrtci, Jamova cesta 23, Ljubljana; Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, Ljubljana; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana; Vrtec Viški gaj, Reška ulica 31, Ljubljana; Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vrtec), znašajo mesečno na otroka:
+-----------------------------+-----------------+
|Dnevni programi:       |         |
+-----------------------------+-----------------+
|– Prvo starostno obdobje   |    485 eurov|
+-----------------------------+-----------------+
|– Drugo starostno obdobje  |    346 eurov|
+-----------------------------+-----------------+
|– Kombinirani oddelki    |    379 eurov|
+-----------------------------+-----------------+
|– Oddelki 3–4 letnih otrok  |    379 eurov|
+-----------------------------+-----------------+
|– Razvojni oddelki      |    937 eurov|
+-----------------------------+-----------------+
|– Vzgojno-varstvene družine |    485 eurov|
+-----------------------------+-----------------+
|Poldnevni programi:     |         |
+-----------------------------+-----------------+
|– 4 do 5 ur dnevno brez   |    290 eurov|
|obrokov           |         |
+-----------------------------+-----------------+
|– do 3 ure dnevno brez    |    160 eurov|
|obrokov           |         |
+-----------------------------+-----------------+
2. člen
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric v vrtcu iz 1. člena tega sklepa znaša 3 eure na uro.
3. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 38,85 eurov mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 8,16 eurov, kosila 25,64 eurov in popoldanske malice 5,05 eurov. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
4. člen
Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 55 eurov mesečno na otroka, vključenega v dnevne programe, in 40 eurov na otroka v poldnevnih programih.
5. člen
Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, morajo v roku enega meseca po vključitvi otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
6. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Mestne občine Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja, vzgojno-varstveni družini in razvojnih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 20 % nižjo ceno programa in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 14 % nižjo ceno programa,
ter v programu drugega starostnega obdobja, oddelkih 3–4-letnih otrok in kombiniranih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 10 % nižjo ceno programa in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 7 % nižjo ceno programa.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec iz 1. člena tega sklepa v poldnevni ali krajši program, se zniža plačilo tako, da plačajo za 7 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
7. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
8. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
9. člen
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, jim znižanja iz 6., 7. ali 8. člena ne pripadajo.
10. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena tega sklepa.
11. člen
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 18/08, 93/08, 97/08 – popr., 84/09 in 14/12).
13. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60202-11/2012-2
Ljubljana, dne 9. julija 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti