Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2424. Pravilnik o zaposlitvenih centrih, stran 5991.

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 87/11) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o zaposlitvenih centrih
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje zaposlitvenega centra (v nadaljnjem besedilu: pridobitev statusa zaposlitvenega centra), način financiranja njegovega delovanja in način porabe sredstev iz naslova državnih pomoči.
(2) Ta pravilnik ureja tudi postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa zaposlitvenega centra ter način izvajanja nadzora nad poslovanjem zaposlitvenega centra.
2. člen
(namen zaposlitvenega centra)
Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena, ki zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.
3. člen
(vodenje delovnih procesov)
Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih, morajo biti strokovno vodeni in opravljati delo po navodilih strokovnih delavcev in sodelavcev, zaposlenih v zaposlitvenem centru, kar velja tudi v primeru, ko delovni procesi potekajo izven prostorov zaposlitvenega centra.
4. člen
(kadrovski, organizacijski in tehnični pogoji)
(1) Za pomoč invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zaposluje zaposlitveni center strokovne delavce in sodelavce iz 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 87/11, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI). Število strokovnih delavcev in sodelavcev ne sme presegati 50 % zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih.
(2) Zaposlitveni center mora zaposlovati najmanj enega strokovnega delavca, če ima zaposlenih do vključno 14 invalidov.
(3) Zaposlitveni center, ki ima zaposlenih najmanj 15 invalidov, mora imeti poleg strokovnega delavca iz prejšnjega odstavka zaposlenega vsaj še enega strokovnega sodelavca, od vključno 25 zaposlenih invalidov najmanj dva strokovna sodelavca, od vključno 35 zaposlenih invalidov tri, od vključno 45 zaposlenih invalidov štiri strokovne sodelavce in na vsakih nadaljnjih 10 zaposlenih invalidov še enega strokovnega sodelavca, ki je usposobljen za vodenje delovnih procesov zaposlenih invalidov glede na njihovo invalidnost.
(4) Zaposlitveni center mora ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, posredovati obrazce prijave v zavarovanje za zaposlene strokovne delavce in strokovne sodelavce, na zahtevo ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, pa tudi podatke o drugih zaposlenih delavcih zaposlitvenega centra.
(5) Zaposlitveni center mora razpolagati z ustreznimi poslovnimi prostori, ki morajo biti primerno opremljeni in dostopni zaposlenim invalidom glede na vrsto njihove invalidnosti ter imeti ustrezna delovna sredstva za delo.
5. člen
(vloga)
(1) Pravna oseba, ki želi delovati kot zaposlitveni center, vloži vlogo na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(2) Vlogi mora pravna oseba priložiti:
– izpis iz registra,
– izjavo o nameravanem datumu začetka poslovanja,
– dokazila o strokovni usposobljenosti in referencah strokovnih delavcev, ki bodo zaposleni v zaposlitvenem centru,
– odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, iz katerih je razvidno, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih,
– splošni akt, v katerem pravna oseba opredeli najmanj 5 zaščitenih delovnih mest za invalide ter število delovnih mest za strokovne delavce oziroma sodelavce z opisom njihovih del in nalog,
– osnutke pogodb o zaposlitvi in
– finančno ovrednoten poslovni načrt.
6. člen
(odločba)
(1) Vlogo za pridobitev statusa zaposlitvenega centra pregleda strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI, ki lahko opravi pregled načrtovanega zaposlitvenega centra in razgovor z vodstvom načrtovanega zaposlitvenega centra, o čemer vodi zapisnik.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, načrtovanemu zaposlitvenemu centru po predložitvi in presoji dokumentov iz prejšnjega člena izda odločbo o podelitvi statusa zaposlitvenega centra.
7. člen
(povečanje števila zaposlenih invalidov)
(1) V primeru, da namerava zaposlitveni center zaradi širitve dejavnosti povečati število zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih za več kot 10, mora ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, predložiti poslovni načrt, odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, iz katerih je razvidno, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih in obrazce prijave v zavarovanje.
(2) Zaposlitveni center mora ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, obvestiti o vključitvi oseb, napotenih s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na zaposlitveno rehabilitacijo ali v programe aktivne politike zaposlovanja.
(3) Število zaposlenih oseb v zaposlitvenem centru, ki niso invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih, skupaj s številom napotenih oseb iz prejšnjega odstavka, ne sme presegati števila invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih.
(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena mora zaposlitveni center za delo z napotenimi osebami zagotoviti sredstva za zaposlitev dodatnih strokovnih delavcev ali sodelavcev, število teh zaposlitev pa mora biti v enakem razmerju, kot to velja za invalide, ki delajo na zaščitenih delovnih mestih.
(5) V zaposlitvenem centru ne smejo delati osebe preko delodajalcev, vpisanih v register domačih ali tujih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu ali preko koncesionarjev, ki posredujejo začasno ali občasno delo dijakom in študentom, če gre za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz naslova nadomestne izpolnitve kvote.
8. člen
(financiranje)
(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, zaposlitveni center, ki zaposluje do vključno 10 invalidov na zaščitenih delovnih mestih, financira v višini 3600 EUR mesečno.
(2) Za vsakega nadaljnjega zaposlenega invalida na zaščitenem delovnem mestu se financiranje zviša za 5 % mesečno.
9. člen
(državne pomoči)
Zaposlitveni centri lahko poleg finančnih sredstev iz prejšnjega člena prejmejo tudi druga javna sredstva. Pri tem morajo upoštevati določbe Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
10. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev, da lahko pravna oseba posluje kot zaposlitveni center ter nadzor nad uporabo finančnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoč zaradi zaposlenih invalidov, opravlja strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI.
(2) Nadzor nad porabo sredstev, ki jih prejme zaposlitveni center po pogodbi z ministrstvom, izvaja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(3) Nadzor se opravi najmanj enkrat v obdobju 5 let.
11. člen
(odprava nepravilnosti)
Če strokovna komisija iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nadzoru ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti ministrstvo, ki zaposlitvenemu centru naloži odpravo nepravilnosti v določenem roku ali v primeru težjih nepravilnosti takoj ravna skladno s 60. členom ZZRZI.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 117/05).
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2012.
Št. 0072-10/2012/12
Ljubljana, dne 16. julija 2012
EVA 2012-2611-0039
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti