Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Kazalo

2322. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav, stran 5640.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določata pristojni organ in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L št. 86 z dne 24. 3. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 236/2012/EU).
2. člen
(pristojni organ)
(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 236/2012/EU in te uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 5. in 6. člena te uredbe.
3. člen
(način opravljanja nadzora)
(1) Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 236/2012/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po Uredbi 236/2012/EU in tej uredbi ali drugih predpisih poročati agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu s 33. členom Uredbe 236/2012/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.
(2) Za odločanje agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
4. člen
(nadzorni ukrepi agencije)
Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 236/2012/EU in te uredbe, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
2. odredi začasno ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom,
3. prepove posamezni osebi razpolaganje z njenimi finančnimi instrumenti ali drugim premoženjem,
4. začasno prepove posamezni osebi opravljanje dejavnosti oziroma poklica.
5. člen
(kršitve pravnih oseb)
(1) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne priglasi neto kratke pozicije v izdanem kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 236/2012/EU;
2. javno ne razkrije podrobnosti o neto kratki poziciji v izdanem kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja, v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 236/2012/EU;
3. ne priglasi neto kratke pozicije v zvezi z izdanim državnim vrednostnim papirjem v skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 236/2012/EU;
4. ne priglasi nekrite pozicije v poslih kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev v skladu z 8. členom Uredbe 236/2012/EU;
5. ne vodijo pet let evidence o bruto pozicijah, ki tvorijo znatno neto kratko pozicijo (prvi odstavek 9. člena Uredbe 236/2012/EU);
6. izvede prodajo na kratko delnice v nasprotju s pogoji iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 236/2012/EU;
7. izvede prodajo na kratko državnega vrednostnega papirja v nasprotju s pogoji iz prvega odstavka 13. člena Uredbe 236/2012/EU;
8. sklepa posle kreditnih zamenjav v državnih vrednostnih papirjih v nasprotju s pogoji iz prvega odstavka 14. člena Uredbe 236/2012/EU;
9. na zahtevo agencije ne priglasi ali javnosti ne razkrije podrobnosti o neto kratki poziciji v določenem finančnem instrumentu ali kategoriji finančnih instrumentov v skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe 236/2012/EU;
10. na zahtevo agencije ne priglasi vseh večjih sprememb pristojbin v skladu z drugim odstavkom 19. člena Uredbe 236/2012/EU;
11. krši ukrepe agencije iz 20. člena Uredbe 236/2012/EU;
12. krši omejitve agencije glede omejitev sklepanja transakcij s posli kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev ali vrednosti pozicij v poslih kreditnih zamenjav državnih vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 21. člena Uredbe 236/2012/EU;
13. ne spoštuje ukrepov agencije glede omejitev ali prepovedi prodaje na kratko iz prvega odstavka 23. člena Uredbe 236/2012/EU.
(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 6.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(kršitve centralne nasprotne stranke)
(1) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje centralna nasprotna stranka, če ne vzpostavi vseh postopkov v skladu s 15. členom Uredbe 236/2012/EU.
(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje centralna nasprotna stranka, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba centralne nasprotne stranke, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-44/2012
Ljubljana, dne 12. julija 2012
EVA 2012-1611-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik