Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2245. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, stran 5530.

Na podlagi 9. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 44/12), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70106 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. seji dne 3. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 9. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 40/12) subvencionirala cene storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, ki so opredeljene v potrjenem programu javne službe storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje za leto 2012 (v nadaljevanju: program javne službe). Subvencioniranje cene teh storitev se izvaja ločeno po naslednjih podprogramih, vključenih v izvajanje gospodarske javne službe:
– podprogram A: počitniške kolonije socialno ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje,
– podprogram B: zdravstvene počitniške kolonije predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje,
– podprogram C: poletne šole v naravi osnovnih šol z območja Mestne občine Celje.
2. člen
Kot osnove za določitev subvencije cene za leto 2012 do polne cene izvajanja programa gospodarske javne službe so:
a) cena storitev, ki je opredeljena v potrjenem programu
izvajanja gospodarske javne službe za leto 2012 in znaša za:
– podprograma A + B:                 44,00 EUR
                        na osebo na dan
– podprogram C:                   32,85 EUR
                       na osebo na dan;
b) stroški prevoza na relaciji Celje–Baška–Celje, ki znašajo
35,00 EUR/osebo;
c) trajanje posameznega programa, ki znaša za:
– podprograma A + B:                  10 dni
– podprogram C:                     5 dni;
d) število otrok in učencev, vključenih v izvajanje programa
gospodarske javne službe, ki je po podprogramih naslednje:
– podprogram A:                   231 otrok
                          in učencev
– podprogram B:                   223 otrok
                          in učencev
– podprogram C:                  369 učencev.
3. člen
Mestna občina Celje priznava kot subvencijo k ceni storitve iz programa gospodarske javne službe v višini, ki je enaka zmnožku vrednostno opredeljenega prispevka k pokritju stroškov na posameznega uporabnika storitev (predšolski otrok in učenec) po posameznih podprogramih v celotnem času trajanja storitve (10 dni za programa A + B in 5 dni za program C).
Število predšolskih otrok in učencev, ki bodo vključeni v izvajanje programa gospodarske javne službe se določi na podlagi:
– kriterijev za izdelavo predloga otrok in učencev, koristnikov storitev javne službe;
– predloga predšolskih otrok in učencev, ki jih letno pripravijo osnovne šole in zdravstvene ustanove ter
– letno opredeljenih proračunskih možnosti za sofinanciranje dela stroškovne cene počitniških kolonij v Baški.
Ob upoštevanju v proračunu MOC za leto 2012 določene postavke za izvajanje programa gospodarske javne službe, sta določena višina subvencije do polne cene in obseg subvencioniranja, ki za leto 2012 znašata:
+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+
|Podprogrami|Stroškovna| Višina |  Delež |Število|  Letna |
|      |  cena  |subvencije|subvencije| otrok | vrednost |
|      | (v EUR) | cene MOC |   v  |  in | (v EUR) |
|      |     | (v EUR) |stroškovni|učencev|     |
|      |     |     |ceni (v %)|    |     |
+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+
|Kolonija za| 475,00 | 475,00 | 100,0 % | 231 |109.725,00|
|socialno  |     |     |     |    |     |
|ogrožene  |     |     |     |    |     |
|otroke in |     |     |     |    |     |
|učence   |     |     |     |    |     |
+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+
|Kolonija za| 475,00 | 112,20 | 23,6 % |  52 | 25.019,71|
|zdravstveno|     |     |     |    |     |
|ogrožene  |     |     |     |    |     |
|otroke in |     |     |     |    |     |
|učence   |     |     |     |    |     |
+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+
|Šola v   | 166,41 |  16,41 |  9,9 % | 369 | 6.055,29 |
|naravi   |     |     |     |    |     |
+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+
|SKUPAJ   |     |     |     | 652 |140.800,00|
+-----------+----------+----------+----------+-------+----------+
S subvencijo cene nepokrite stroške izvajanja storitev javnega programa bo koncesionar zagotovil:
– s sofinanciranjem zdravstvenega letovanja predšolskih otrok in šolarjev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– s prispevkom staršev k pokritju stroškov izvajanja programa javne službe,
– s prispevkom osnovnih šol k pokritju stroškov izvajanja programa javne službe.
4. člen
Mestna občina Celje bo subvencije do polne cene nakazovala koncesionarju Celeia d.o.o., Poslovna enota Celje na podlagi mesečnega zahtevka, ki mora zajemati vrednost subvencije do polne cene izračunano na podlagi:
– vrednosti subvencije iz tega odloka po posameznih podprogramih,
– dejanskega števila predšolskih otrok in šolarjev, vključenih v program javne službe.
V primeru, da se število koristnikov subvencije do polne cene po posameznih podprogramih spremeni (poveča ali zmanjša) se lahko koncesionarju priznajo te razlike, vendar le do višine sredstev, ki so za to namenjena v proračunu.
Natančnejše odnose, povezani s subvencijami do polne cene, bosta koncendent in koncesionar določala s posebno pogodbo.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-40/2012
Celje, dne 3. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Mestne občine Celje
Darja Turk l.r.