Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2238. Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu, stran 5524.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 16. redni seji dne 2. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja prodaja blaga zunaj prodajaln, to je prodaja blaga na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati, potujočimi prodajalnami v Občini Brežice in na tržnici Brežice ter se določa upravljavec tržnice Brežice, njegove pravice in obveznosti, obratovalni čas, pogoji trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
(2) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln in predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in varnost živil ter v skladu z določili tega odloka.
II. PRODAJA NA PREMIČNIH STOJNICAH, S PRODAJNIMI AVTOMATI ALI S POTUJOČO PRODAJALNO
2. člen
(1) Prodaja blaga na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati ali s potujočo prodajalno se na območju Občine Brežice opravlja na javnih površinah, ki so v lasti ali upravljanju Občine Brežice (v nadaljevanju: občina).
(2) Prodaja se lahko opravlja tudi na zasebnih površinah. V primerih, določenih z odlokom o javnih cestah in drugih javnih površinah, je potrebno poleg soglasja lastnika pridobiti tudi soglasje občine.
(3) V soglasju občina v skladu z odlokom, ki ureja javne ceste in javne površine določi prostor in časovni termin prodaje blaga ter v primerih iz prvega odstavka tega člena tudi obveznost plačila pripadajoče takse ali najemnine. Soglasje se izda za občasno ali posamično prodajo, in sicer najdlje za obdobje enega leta.
(4) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah, vključno s sejmi, shodi in podobno. V teh primerih lahko organizator pridobi pisno soglasje za vse prodajalce.
(5) Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, določen v soglasju, na lokaciji, na način in v rokih, ki so določeni v soglasju. Po koncu prodaje mora prodajalec odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje stanje.
3. člen
(1) Prodajajo lahko:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– društva in humanitarne organizacije,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
(2) Pred pričetkom prodaje na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati ali s potujočo prodajalno mora v primerih, določenih v drugem členu tega odloka, prodajalec pridobiti soglasje občine. Vlogo mora občini oddati najmanj 10 dni pred začetkom nameravane prodaje, z izjemo vloge za pridobitev soglasja za prodajo hitro pokvarljivega sezonskega blaga, ki jo mora prodajalec oddati najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje. V vlogi mora navesti:
– podatke o prodajalcu,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala (naslov, parcelna številka in podobno),
– način prodaje zunaj prodajaln, opis ali fotografijo prodajnega mesta (npr. stojnice, avtomata ipd.) in
– časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje).
(3) Vlogi v primerih iz drugega odstavka 2. člena potrebno priložiti soglasje lastnika zemljišča.
(4) Občina lahko odreče izdajo soglasja predvsem zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, če stranka nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine, če je predlagani način prodaje neustrezen ali prodajno mesto neprimerno ali je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij.
III. TRŽNI RED NA TRŽNICI V BREŽICAH
4. člen
(1) Tržnica Brežice posluje na urejenem tržnem prostoru, ki se nahaja na južnem delu parc. št. 438 k.o. Brežice in je last Občine Brežice.
(2) Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo in predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in varnost živil ter v skladu z določili tega odloka.
(3) Upravljavec tržnice je Javno podjetje Komunala Brežice, d.o.o.
5. člen
Upravljavec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje,
– odloča o podaljšanju obratovalnega časa,
– občinskemu svetu občine predlaga višino pristojbin za uporabo prodajnih mest,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine,
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom občinskega sveta občine,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah, in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za red in čistočo skupnih sanitarnih prostorov, prostora kjer je tekoča voda, skrbi za priklop elektrike,
– postavi in demontira premične prodajne pulte,
– pred uporabo očisti prodajalne površine in opremo,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine,
– opravlja druge naloge, ki so opredeljene v predpisih in v pogodbi.
6. člen
(1) Tržnica obratuje ob delovnikih in sobotah od 7.00 do 14.00 ure.
(2) Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
7. člen
(1) Upravljavec lahko ne glede na določbo 6. člena tega odloka v primerih, ko je za to izkazan interes prodajalcev in je to ekonomsko upravičeno, podaljša obratovalni čas. Spremembo mora pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa objaviti na svoji spletni strani in na tržnici.
(2) Obratovalni čas tržnice lahko upravljavec podaljša tudi pred prazniki, s katerimi je povezana prodaja določenih artiklov. Upravljavec mora takšno spremembo 15 dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa objaviti na svoji spletni strani in na tržnici.
8. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
(2) Stalni prodajalci so tisti, ki prodajajo vse obratovalne dni v vsaj treh zaporednih mesecih. Drugi prodajalci so občasni.
9. člen
(1) Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem, v kateri je določena pristojbina za pogodbeno obdobje.
(2) Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občinski svet občine na predlog upravljavca.
(3) S stalnimi prodajalci upravljavec sklene pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajna mesta, v pogodbi se določi tudi obratovalni čas in zahteve glede opremljenosti in urejenosti prodajnega mesta. Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi. Prodajalci lahko rezervirajo najem posameznega prodajnega mesta za najmanj mesec dni v naprej proti plačilu posebne pristojbine za rezervacijo prodajnega mesta. V primeru, da do 8.00 ure ne zasedejo prodajnega mesta, lahko le-to upravljavec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu, pri čemer zadrži že plačani znesek pristojbine za prodajo in za rezervacijo prodajnega mesta.
(4) Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo najkasneje pred pričetkom prodaje na dan prodaje, praviloma do 8.00 ure. Pristojbino je potrebno plačati pred začetkom prodaje in potrdilo o plačilu hraniti do konca prodaje. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.
(5) V primerih, da je večje število zainteresiranih prodajalcev za isto prodajno mesto lahko upravljavec prodajne prostore odda z javnim natečajem, v katerem se pristojbina določi kot najnižja ponudbena cena.
(6) Oddaja prodajnega mesta v podnajem je prepovedana.
10. člen
(1) Prodajalci so dolžni ves čas prodaje izpolnjevati vse pogoje, ki jih predpisi določajo za prodajalce in za prodajo tiste vrste artiklov, ki jih prodajajo na tržnici.
(2) Za neizpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena je v celoti odgovoren prodajalec.
11. člen
(1) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje morajo pogrniti prodajni pult z ustreznim čistim pregrinjalom in označiti cene. Brez pisnega dovoljenja upravljavca ne smejo postavljati ograj, dodatnih stojnic, polic ali drugih elementov. Poseganje v konstrukcijo objekta je prepovedano.
(2) Dostava ali parkiranje na tržnici se v obratovalnem času tržnice lahko vrši le z dovoljenjem in v skladu z navodili upravljavca.
(3) Po končanem trgovanju so prodajalci dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti prazno, v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago. Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter druge odpadke morajo odstraniti s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov po koncu prodaje, v primeru, da kazi urejenost prodajnega mesta, pa tudi sproti.
12. člen
Upravljavec lahko zavrne oddajo prodajnega prostora prodajalcem v naslednjih primerih:
– neplačevanje pristojbin,
– neurejenost prodajnega mesta,
– prodaja oporečnega blaga,
– prodaja izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobno obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljno zasedanje in širitev tržnega mesta,
– nespoštovanje tržnega reda,
– oddajanje prodajnega prostora v podnajem ali
– če po koncu prodaje prodajno mesto ni prazno in čisto.
13. člen
(1) Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, predvsem se na tržnici prodaja kmetijske pridelke in živila, gozdne sadeže, cvetje, izdelke domače in umetne obrti, tekstilne izdelke in obutev.
(2) Prodaja živih živali ni dovoljena.
14. člen
(1) Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
(2) Izjemoma je prodaja s tal dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
15. člen
(1) Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo. Skrbeti morajo za higieno in urejen videz prodajnega mesta, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja, vsiljivi do kupcev ali drugih prodajalcev na tržnici in da ne kršijo javnega reda in miru.
(2) Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom. Obliko in velikost označitve določi upravljavec.
(3) Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
16. člen
Na tržnici je prepovedano:
– vodenje psov,
– pljuvanje po tleh,
– onesnaževanje ali poškodovanje inventarja,
– samovoljno premikanje prodajnih mest,
– metanje, puščanje, odlaganje, odpadkov,
– parkiranje na tržnici izven obratovalnega časa tržnice.
17. člen
Nadzor opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe in Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica in
– upravljavec.
18. člen
(1) Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljavec, ki hrani tudi kopije dokumentacije.
(2) Prodajalec je dolžan upravljavcu na njegovo zahtevo predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
19. člen
(1) Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v čisti embalaži, ki preprečuje razsutje blaga.
(2) Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin in tal.
20. člen
Ta odlok in obratovalni čas tržnice morata biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici in skupaj s cenikom objavljena tudi na spletni strani upravljavca.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(1) Z globo v znesku 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. prodaja brez pridobljenega soglasja ali v nasprotju s soglasjem ali po koncu prodaje ne odstrani vse opreme, blaga in odpadkov ter povrne površine v prejšnje stanje (2. člen),
2. prodaja na tržnici izven obratovalnega časa (6. in 7. člen),
3. prodaja, ne da bi z upravljavcem sklenil pogodbo ali plačal pristojbino za prodajno mesto (9. člen),
4. odda prodajno mesto v podnajem (šesti odstavek 9. člena),
5. ne vzdržuje reda in čistoče na in ob svojih prodajnih mestih ali postavlja ograje, dodatne stojnice, police ali druge elemente ali posega v konstrukcijo objekta (prvi odstavek 11. člena),
6. opravlja dostavo ali parkiranje na tržnici v obratovalnem času brez dovoljenja upravljavca ali v nasprotju z navodili upravljavca (drugi odstavek 11. člena),
7. po končanem trgovanju prodajnega mesta ne izprazni, očisti ali uredi ali ne odstrani embalaže, odpadkov in neprodanega blaga na prostor za ločeno zbiranje odpadkov (tretji odstavek 11. člena),
8. prodaja žive živali (drugi odstavek 13. člena),
9. samovoljno premika prodajna mesta (četrta alineja 16. člena),
10. upravljavcu na njegovo zahtevo ne predloži dokumentov, ki so potrebni za prodajo na tržnici (drugi odstavek 18. člena),
11. na tržnico dostavi umazano ali za prodajo pripravljeno blago ali blago, ki ni hranjeno v čisti embalaži, ki preprečuje razsutje blaga (prvi odstavek 19. člena),
12. skladišči blago na tržnici ali po končanem tržnem dnevu ne odstrani vsega blaga s tržnih površin (drugi odstavek 19. člena).
(2) Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo v znesku 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
22. člen
Z globo v znesku 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki v nasprotju s 16. členom tega odloka na tržnici:
– vodi psa,
– pljune po tleh,
– onesnažuje ali poškoduje inventar,
– meče, pušča, odlaga odpadke,
– parkira na tržnici izven obratovalnega časa tržnice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o tržnem redu na tržnici v mestu Brežice (Uradni list RS, št. 14/92) in Tržni red na tržnici v mestu Brežice (Uradni list RS, št. 14/92).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Brežice, dne 2. julija 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost