Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2282. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica, stran 5574.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/l/91, 45/l/94 – odločba US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 28. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Škofljica, s sedežem Šmarska cesta 3, Škofljica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za osnovnošolsko izobraževanje javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Škofljica (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Škofljica.
K sistemizaciji delovnih mest, ki se financirajo iz občinskega proračuna, daje soglasje župan.
II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Škofljica.
Sedež zavoda: Klanec 5, 1291 Škofljica.
III. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je bil sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščeni v naslednje podrazrede:
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58/190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– N/82-300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– O/93.110 Obratovanje športnih objektov
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
6. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu.
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:
– OŠ ŠKOFLJICA: Škofljica, Dole pri Škofljici, Drenik, Glinek, Gorenje Blato, Gradišče, Gumnišče, Lanišče, Pijava Gorica, Pleše, Reber pri Škofljici, Smrjene, Vrh nad Želimljami, Zalog pri Škofljici, Orle.
– PŠ ŽELIMLJE: Želimlje, Klada.
– PŠ LAVRICA: Lavrica.
Vpis otrok v osnovno šolo poteka v Osnovni šoli Škofljica, Klanec 5, Škofljica, kjer je sedež zavoda.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda, ki šteje enajst članov, sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda (od tega mora biti en predstavnik delavcev zavoda iz podružnične šole),
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Škofljica skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
9. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
10. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
11. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
12. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
13. člen
Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Kolikor ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
14. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
15. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
16. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo oblikuje svet staršev.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člana sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
17. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.
Predlog mora biti podan v pisni obliki.
Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred iztekom mandata.
2. Ravnatelj
18. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
19. člen
V skladu z normativi lahko ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
3. Strokovni organi
20. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
4. Svet staršev
21. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
5. Svetovalna služba
22. člen
Zavod organizira, v skladu z zakonom, normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
23. člen
Šola ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
Šola ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
VII. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazala na dan 31. 12. 2012, JVZ OŠ IN VRTEC ŠKOF­LJICA za enoto osnovna šola, ki je v okviru zavoda delovala do izločitve na lokacijah Klanec 5, Želimlje 43 in Dolenjska cesta 342, Škofljica.
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem dejavnosti, ki jih je financirala lokalna skupnost in so opredeljene v 5. členu tega odloka, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije.
V primeru presežka odhodkov nad prihodki za opravljanje dejavnosti zavoda, se način kritja le-tega določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
28. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Občine Škofljica,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto predložiti:
– letni delovni načrt,
– poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
XI. JAVNOST DELA
29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
30. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Osnovna šola Škofljica je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
32. člen
Z dnem vpisa zavoda v sodni register se prenese vse premoženje, s katerim je do sedaj upravljal Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica na lokacijah enote osnovna šola, na novoustanovljeni zavod Osnovno šolo Škofljica.
Prenos upravljanja premoženja ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova se v skladu s predpisi in tem aktom uredijo s pogodbo, katere sestavni del je natančen popis premoženja, ki ga ustanovitelj daje v upravljanje zavodu.
Prevzem delavcev, ki so bili v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica sistemizirani na delovna mesta v okviru enote osnovna šola, od dosedanjega delodajalca Javno vzgojnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica na Javno vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Škofljica, se opravi z dnem vpisa Osnovne šole Škofljica v sodni register predvidoma z dne 1. 1. 2013.
Z dnem prevzema delavcev preidejo na prevzemni zavod tudi vse pravice in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan 31. 12. 2012 pri dosedanjem delodajalcu.
Vse terjatve, ki so nastale iz naslova plačil staršev ter vse druge terjatve in obveznosti, ki se nanašajo na izločeno enoto osnovna šola, z dnem vpisa v sodni register preidejo na novoustanovljeni Javno vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Škofljica.
33. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom.
34. člen
Ravnatelj je dolžan v roku petnajstih dni od pričetka uporabe tega odloka opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom sprememb statusa zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi, ter v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ter druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda in zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega izvajanja dela zavoda v skladu s tem odlokom.
35. člen
Zaradi izločitve enote vrtca je potrebno izvesti nadomestne volitve v svet zavoda za 2 predstavnika delavcev in 1 predstavnika staršev iz izločene enote vrtca. Ostali člani sveta zavoda nadaljujejo svoje delo do izteka mandata.
Nadomestne volitve se opravijo v roku 2 mesecev od pričetka uporabe tega odloka.
36. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 48/98) z vsemi spremembami in dopolnitvami.
37. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje oziroma z dnem vpisa spremembe v sodni register.
Št. 007-15/2012
Škofljica, dne 28. junija 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost