Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2281. Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofljica, stran 5568.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica, (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 28. junija 2012 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofljica
I. VSEBINA ODLOKA IN IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določa organizacija in delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljevanju: sistem) na območju Občine Škofljica:
1. vsebino in izvajanje nalog sistema,
2. programiranje in načrtovanje,
3. osebno in vzajemno zaščito,
4. organiziranost sistema,
5. dolžnosti in oblike sodelovanja občanov v sistemu,
6. pristojnost organov lokalne skupnosti v sistemu,
7. organizacija sistema v gospodarskih družbah in zavodih,
8. naloge gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v sistemu,
9. vloga društev in drugih nevladnih organizacij v delovanju sistema,
10. aktiviranje in mobilizacija,
11. opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
12. financiranje sistema,
13. izobraževanje in usposabljanje,
14. nadzor in inšpekcija,
15. kazenske določbe,
16. prehodne in končne določbe.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
2. člen
(ocena ogroženosti in načrti zaščite in reševanja)
Oceno ogroženosti za območje Občine Škofljica izdela strokovna služba v sodelovanju z občinsko upravo. Pri pripravi ocene ogroženosti upošteva regijsko oceno ogroženosti za osrednjo Slovenijo.
Ocena ogroženosti je:
– kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče;
– ocena možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi;
– predlog preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
Na podlagi ocene ogroženosti izdela strokovna služba v sodelovanju z občinsko upravo načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti, na področju Občine Škofljica.
3. člen
(naloge zaščite reševanja in pomoči)
Temeljne naloge zaščite, reševanja in pomoči so:
– organiziranje civilne zaščite,
– osebna in vzajemna zaščita,
– izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč,
– odkrivanje, spremljanje, preučevanje in preprečevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
– obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč,
– mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov ter reševanje in pomoč,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje.
4. člen
(izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči)
Izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti:
– štab, enote in službe civilne zaščite;
– poverjeniki za civilno zaščito (v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah);
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejavnost, pomembno za zaščito, reševanje in pomoč;
– javne reševalne službe;
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
– prebivalci občine kot posamezniki.
5. člen
(civilna zaščita)
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obsega:
– organe vodenja,
– enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč,
– zaščitno in reševalno opremo ter objekte in
– naprave za zaščito, reševanje in pomoč.
Civilna zaščita se aktivira ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma lahko povzročijo večjo materialno škodo.
O aktiviranju civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, odloča župan oziroma poveljnik Štaba civilne zaščite.
III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
6. člen
(obseg in odgovornost)
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, ter ukrepe za njihovo zdravje, življenje in varnost njihovega premoženja.
Sredstva in oprema za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe, druge organizacije in državni organi, mora biti zagotovljena v obsegu, ki jo določa veljavna zakonodaja.
Lastniki in uporabniki stanovanjskih ter drugih stavb, so odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
IV. ORGANIZIRANOST SIL ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V OBČINI ŠKOFLJICA
7. člen
(štab civilne zaščite)
Število članov štaba Civilne zaščite Občine Škofljica je odvisno od vrste in obsega ogroženosti področja delovanja. Člani štaba se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Za operativno-strokovno vodenje sistema ob naravnih in drugih nesrečah imenuje župan poveljnika in namestnika poveljnika štaba Civilne zaščite, ki sta za svoje ravnanje odgovorna županu.
Župan s sklepom imenuje poveljnika, njegovega namestnika in člane Štaba civilne zaščite za obdobje štiriletnega mandata. Mandatna doba članom štaba prične teči z dnem konstituiranja.
8. člen
(enote in službe civilne zaščite)
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, se v Občini Škofljica glede na potrebe in ogroženost, organizirajo enote in službe civilne zaščite.
V občini:
– službe in enote civilne zaščite,
– operativne gasilske enote.
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah:
– enote za prvo pomoč,
– poverjeniki za civilno zaščito.
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah se enote in službe za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, organizirajo v skladu z veljavno zakonodajo.
V. DOLŽNOSTI IN OBLIKE SODELOVANJA OBČANOV V SISTEMU
9. člen
(dolžnosti občanov)
Za nemoteno delovanje sistema so občani dolžni:
– sodelovati v civilni zaščiti,
– dati na razpolago materialna sredstva (v nadaljevanju: materialna dolžnost),
– se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov,
– obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanjo.
10. člen
(materialna dolžnost)
Občani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem vozil, strojev, opreme, drugih materialnih sredstev, zemljišč, objektov, naprav ter energetskih virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, v uporabo civilni zaščiti.
Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in opreme za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah. Občan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne sme preprečiti namestitve ali odstraniti sredstev in naprav iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(povračilo škode)
Občan, ki je pri opravljanju nalog in drugih dolžnosti v Civilni zaščiti utrpel škodo, ima pravico do njenega povračila po splošnih predpisih.
Občan in pravna oseba, ki sta zavezana k materialni dolžnosti, imata pravico do nadomestila za uporabo sredstev, ki sta jih predala za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ter do povračila škode, če so bila zato sredstva poškodovana ali uničena.
12. člen
(pogoji za razporejanje)
V civilno zaščito razporedi občana pristojni upravni organ Ministrstva za obrambo.
Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti se začne z 18. letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta starosti (ženske).
V civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
13. člen
(obveznost odzivanja na poziv)
Občan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v civilni zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem kraju in ob določenem času oziroma predati materialno sredstvo na podlagi poziva pristojnega organa. Če se ne odzove na poziv in ne opraviči svojega izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za privedbo.
14. člen
(prostovoljno sodelovanje)
Prostovoljno lahko v civilni zaščiti sodelujejo:
– osebe, ki so stare najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti,
– osebe, ki jim je prenehala dolžnost.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne zaščite.
Prostovoljce pri opravljanju nalog vodijo njihovi vodje v skladu z odločitvami in usmeritvami poveljnika Štaba civilne zaščite.
VI. PRISTOJNOSTI ORGANOV LOKALNE SKUPNOSTI V SISTEMU
15. člen
(pristojnosti in naloge občinskega sveta)
Občinski svet Občine Škofljica ima v sistemu varstva naslednje pristojnosti in naloge:
– v proračunu občine zagotovi sredstva za izvajanje delovanja sistema zaščite in reševanja in gasilske javne službe v Občini Škofljica, tako v mirnem času kot v času naravne nesreče,
– z odlokom ureja izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju,
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo ustrezne kadre in sredstva za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, da izvajajo naloge zaščite in reševanja,
– nadzira uresničevanje programa in načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter namensko porabo sredstev za financiranje nalog na področju zaščite in reševanja.
16. člen
(pristojnosti in naloge župana)
Župan ima v sistemu varstva naslednje pristojnosti in naloge:
– imenuje poveljnika in namestnika štaba civilne zaščite ter štab civilne zaščite za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Poveljnik je za svoje delo odgovoren županu,
– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost na območju občine ter predpiše posebne ukrepe za varstvo pred požarom,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– zagotovi, da je prebivalstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih,
– določi gospodarske družbe, zavode in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja in jih ne obvezujejo določila zakona,
– pridobiva podatke državne statistike za načrtovanje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
– zahteva pomoč pri izvajanju zaščite in reševanja,
– preko regijskega centra za obveščanje ali neposredno lahko zahteva, da mediji brez odlašanja brezplačno v skladu z zakonom, ki ureja medije, posredujejo javnosti zahteve,
– pozive, razglase, pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč,
– odredi evakuacijo prebivalstva,
– izjemoma lahko odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način,
– organizira svetovalno službo za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite,
– sklene pogodbo z gospodarsko družbo, zavodom ali drugo organizacijo, za opravljanje določenih nalog sistema. S pogodbo določi oblike sodelovanja, obveznosti in način financiranja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči,
– izmed strokovnjakov po posameznih področjih imenuje stalne ali začasne komisije za ocenjevanje škode, po predpisani metodologiji ob naravnih ali drugih nesrečah v občini,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– vodi sistem ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– določi vrsto in obseg sil za zaščito in reševanje skladno z zakonodajo,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
17. člen
(štab civilne zaščite)
Štab civilne zaščite ima naslednje pristojnosti in naloge:
– sodeluje pri vodenju enot, služb in drugih sil, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju;
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe in nadzira izvajanje;
– odloča o uporabi sil in sredstev;
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje pri odpravi posledic;
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite in reševanja in pomoči, ki jih sprejema občinski svet ali župan;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– v sodelovanju z upravo izdeluje oceno ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja;
– spremlja nevarnosti, obvešča in alarmira prebivalstvo.
18. člen
(pristojnosti in naloge poveljnika štaba civilne zaščite)
Poveljnik Štaba civilne zaščite ima v sistemu varstva naslednje pristojnosti in naloge:
– preko regijskega centra za obveščanje ali neposredno lahko zahteva, da mediji brez odlašanja brezplačno v skladu z zakonom, ki ureja medije, posredujejo javnosti zahteve, pozive, razglase, pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč,
– v nujnih primerih lahko odredi evakuacijo prebivalstva,
– odloči o aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči,
– vodi Civilno zaščito in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči,
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– predlaga imenovanje članov štaba Civilne zaščite,
– za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč lahko določi vodjo intervencije,
– med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi,
– odredi umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
– prepove ali odredi vstop v stanovanje,
– odredi uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,
– odredi odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
– odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje,
– odredi uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,
– odredi uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje,
– odredi porušitev objekta oziroma posek drevja,
– izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
V mirnem času poveljnik:
– sodeluje pri pripravi dokumentov zaščite in reševanja,
– sodeluje pri pripravi letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– pripravlja načrte (letne in petletne) za organiziranje, opremljanje, izobraževanje in usposabljanje ter kadrovsko popolnitev pripadnikov civilne zaščite v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot civilne zaščite,
– preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
19. člen
(pristojnosti in naloge občine)
Občina Škofljica – uprava skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na njenem območju v sodelovanju s Štabom in pripadniki civilne zaščite s tem ko skrbi:
– za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja,
– za vzdrževanje objektov (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– za nabavljanje sredstev in opreme za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih, administrativnih in drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč,
– za izvajanje drugih ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.
VII. ORGANIZACIJA SISTEMA V GOSPODARSKIH DRUŽBAH IN ZAVODIH
20. člen
(enote prve pomoči in poverjeniki za civilno zaščito)
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah se organizirajo:
– enote za prvo pomoč,
– poverjeniki za civilno zaščito.
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah imenuje člane ekipe prve pomoči in poverjenike za civilno zaščito, organ upravljanja. Poverjeniki za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju.
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, se enote in službe za opravljanje nalog sistema, organizirajo v skladu veljavnimi z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite.
21. člen
(varstveni ukrepi pred razlitjem nevarnih snovi)
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Škofljica, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi ali kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito in reševanje in jih posredovati pristojnim občinskim organom.
Organizacije, ki bodo v delovnem procesu uporabljale, proizvajale ali skladiščile nevarne snovi ali kemikalije in želijo delovati na območju Občine Škofljica, morajo pred začetkom obratovanja obrata izdelati načrte v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Načrte morajo posredovati pristojnim občinskim organom.
VIII. NALOGE GASILSKE ZVEZE IN PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV, V DELOVANJU SISTEMA
22. člen
(vloga gasilskih društev v sistemu)
Operativni sestavi gasilskih društev v občini opravljajo dejavnosti oziroma naloge zaščite in reševanja v skladu z zakonom in Uredbo o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje kot javno gasilsko službo.
23. člen
(pogodbeni odnos med gasilsko zvezo in občino)
Opravljanje javne gasilske službe med gasilsko zvezo in Občino Škofljica se uredi s pogodbo. Pristojni organ občine, v skladu z zakonom in tem odlokom, določi vsebino, obseg, način, začetek izvajanja javne službe ter finančna sredstva in izvajanje nadzora nad opravljanjem javne službe.
24. člen
(naloge gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev)
Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi izvajajo prostovoljna gasilska društva (v nadaljevanju: PGD) v okviru Gasilske zveze Škofljica:
– Vrh nad Želimljami,
– Pijava Gorica,
– Želimlje,
– Škofljica,
– Lavrica,
– Orle.
Gasilska zveza Škofljica opravlja naloge na področju požarnega varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo gasilske organizacije in opravlja druge strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilski enot, vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po činu.
Poveljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih del na območju Občine Škofljica vodi in vsem poveljuje poveljnik gasilske zveze.
25. člen
(izdelava programov gasilske zveze in gasilskih društev)
Prostovoljna gasilska društva in Gasilska zveza Škofljica pripravijo predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– finančni načrt,
– nabavo opreme in investicijska nabava ter druga vlaganja in
– usposabljanje in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.
26. člen
(sodelovanje in opremljanje gasilskih društev)
V zaščito, reševanje in pomoč so vključena vsa prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze Škofljica.
Prostovoljna gasilska društva so na podlagi veljavnih meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena po kategorijah in skladno s tem usposobljena in tehnično opremljena.
Občina Škofljica zagotavlja gasilskim društvom sredstva za opremljanje in organiziranje, skladno z letnim načrtom varstva pred požarom in merili.
Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini Škofljica Regijski center za obveščanje Ljubljana, gasilske organizacije in pristojne službe.
O medsebojnem sodelovanju vseh prostovoljnih gasilskih društev z Gasilsko zvezo Škofljica je sklenjena posebna pogodba.
27. člen
(nadzor nad izvajanjem gasilske službe)
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih pa lahko ustrezno omeji ali odvzame pristojnosti gasilskemu društvu.
Župan nadzoruje tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
28. člen
(dejavnost gasilskih društev izven občine)
Prostovoljna gasilska društva, ki so vključena v Gasilsko zvezo Škofljica lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja Občine Škofljica (na območju RS) pod pogojem, da se občina, v kateri bodo gasilska društva in gasilska zveza opravljala svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan Občine Škofljica.
Prostovoljna gasilska društva, ki so vključena v Gasilsko zvezo Škofljica lahko opravljajo svojo dejavnost izven območja Občine Škofljica (na območju RS) brezplačno, v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju operativnih enot.
29. člen
(požarna ogroženost)
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
V obdobju razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti je kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja v naravnem okolju prepovedana.
Na podlagi razglasa o povečani požarni ogroženosti naravnega okolja Uprave RS za zaščito in reševanje, lahko župan na območju Občine Škofljica razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja.
Župan lahko, glede na specifično požarno ogroženost območja Krajinskega parka Ljubljansko barje, razglasi zelo veliko požarno ogroženost.
Razglas Uprave RS in/ali župana o zelo veliki požarni ogroženosti, je podlaga za uvedbo požarnih straž, ki jih na podlagi sklepa, na svojem območju, izvajajo prostovoljna gasilska društva. Požarne straže izvajajo opazovanje, opozarjanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
Občina društvom na podlagi predloženih poročil, povrne del stroškov izvajanja požarnih straž (kilometrina), ki so nastali ob izvajanju straže.
Nadzor nad izvajanjem prepovedi kurjenja v naravi izvaja, poleg državnih inštitucij, tudi medobčinska inšpekcijska služba.
IX. VLOGA DRUŠTEV IN DRUGIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ V DELOVANJU SISTEMA
30. člen
(društva in druge nevladne organizacije)
Za opravljanje nalog sistema v Občini Škofljica se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij na podlagi sklepa župana po potrebi organizirajo:
– Lovska družina Škofljica in Ribiška družina na območju Občine Škofljica (v primeru nesreče onesnaževanja okolja ali v primeru velikega požara v naravi zaradi zaščite živali),
– Karitas Škofljica in Karitas Želimlje (v primeru oskrbe ogroženih občanov),
– Skavtska skupina Škofljica (v primeru urejanja nastanitvenih kapacitet ob evakuaciji),
– Rdeči Križ (pri delitvi pomoči ogroženim občanom).
Navedena društva in druge nevladne organizacije, ki jih lahko za 26. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
X. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
31. člen
(aktiviranje in mobilizacija sil za zaščito in reševanje)
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan, v njegovi odsotnosti pa poveljnik Štaba civilne zaščite ali namestnik poveljnika Štaba civilne zaščite.
32. člen
(odzivni čas aktiviranja in mobilizacije sil sistema)
Občina Škofljica zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija opravijo v naslednjem času:
– Štab Civilne zaščite                    do 4 ure
– službe za podporo                     do 4 ure
– poklicne službe in pogodbeniki               do 4 ure
– službe in posamezniki po dolžnosti             do 8 ur
– prostovoljci                        do 8 ur.
Prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze Škofljica, ki opravljajo gasilsko službo na območju Občine Škofljica, morajo zagotoviti izvoz enote v času kot ga predvidevajo Pravila gasilske službe, in sicer:
– prostovoljno gasilsko društvo Škofljica, kot osrednja enota v občini v najkrajšem možnem času oziroma v 5 minutah, po prejetem pozivu,
– ostala društva pa v roku 15 minut po prejetem pozivu.
33. člen
(obveznost odzivanja občana na poziv)
Občan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v civilni zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem kraju in ob določenem času oziroma predati materialno sredstvo na podlagi poziva pristojnega organa.
Če se ne odzove na poziv in ne opraviči svojega izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za privedbo.
XI. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
34. člen
(izvajalci službe za opazovanje in obveščanje)
Izvajalci službe za opazovanje in obveščanje so:
– Regijski center za obveščanje Ljubljana, ki deluje neprekinjeno 24 ur dnevno na številki 112,
– štab civilne zaščite – enota za informacijsko podporo,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije, gospodarske družbe ter društva, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, ki jih določi župan s svojim sklepom.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini Škofljica, Regijski center za obveščanje Ljubljana, gasilske organizacije in pristojne službe.
O medsebojnem sodelovanju vseh prostovoljnih gasilskih društev z Gasilsko zvezo Škofljica je sklenjena posebna pogodba.
35. člen
(naloge službe za opazovanje in obveščanje)
Naloge službe za opazovanje in obveščanje so:
– zbiranje in obdelovanje podatkov in informacij, ki so pomembne za zaščito in reševanje,
– posredovanje obdelanih podatkov in informacij organom vodenja ter izvajalcem zaščitnih in reševalnih ukrepov,
– obveščanje, opozarjanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito,
– izvajanje posebnih nalog in informacij pri mobilizaciji sil in sredstev za izvajanje zaščitnih ukrepov,
– posredovanje odločitev pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog zaščite ter reševanja, kot tudi dajanje napotkov za njihovo izvajanje,
– zbiranje podatkov o odpravljanju posledic nesreč in njihovi sanaciji.
XII. FINANCIRANJE SISTEMA
36. člen
(viri financiranja sistema v Občini Škofljica)
Financiranje sistema se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna občine,
– iz zavarovalnin,
– iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
– iz prostovoljnih prispevkov,
– iz drugih virov.
37. člen
(pogoji financiranja sistema)
Programi sistema se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Škofljica za to področje.
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi štab Civilne zaščite Občine Škofljica.
Višino sredstev določi Občinski svet Občine Škofljica z občinskim proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.
Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev.
38. člen
(zagotavljanje finančnih sredstev)
Poveljnik štaba v sodelovanju z občinsko upravo izdela letni, finančno ovrednoteni plan zaščite in reševanja, ki ga sprejme štab in župan. Skupaj z osnutkom proračuna se predloži v obravnavo občinskemu svetu tudi letni, finančno ovrednoteni plan za kritje stroškov nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati civilno zaščito ter izvajati naloge in ukrepe zaščite, reševanja in pomoči, zagotavljajo sredstva za nadomestila plač za svoje delavce v času njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in druge stroške varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
39. člen
(sredstva za odpravljanje škode)
Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženje, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
XIII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
40. člen
(dolžnost usposabljanja)
Pripadniki vodenja sistema ter civilne zaščite se morajo usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
Stroške izobraževanja krije Občina Škofljica (odsotnost z dela, kilometrina, prehrana, stroške izvedbe seminarja …) skladno z veljavno zakonodajo.
Občina Škofljica lahko organizira tudi izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
Upravljavci javnih služb zagotavljajo sredstva za nadomestila plač za svoje delavce v času njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in druge stroške varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
XIV. NADZOR IN INŠPEKCIJA
41. člen
(opravljanje nadzora)
Nadzor nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(stroški intervencije)
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške intervencije in zaščitnih ukrepov. Zahtevek za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, aktiviranih s stani odgovorne osebe, posreduje župan Občine Škofljica.
Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).
43. člen
(stroški intervencije nastale iz malomarnosti)
Fizična, pravna, ali mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in so v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške intervencije in zaščitnih ukrepov,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko je za ogroženost oziroma nesrečo odgovornih več povzročiteljev in njihovega deleža ni mogoče ugotoviti, krijejo stroške povzročitelji v enakih deležih.
44. člen
Za ostale prekrške se pravne ali fizične osebe kaznujejo v skladu z veljavno zakonodajo.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(rok za uskladitev odloka)
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo akte o urejanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, uskladiti s tem odlokom v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
46. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi pa se tudi v Občinskem glasilu Občine Škofljica.
47. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05).
Št. 846-21/2012
Škofljica, dne 28. junija 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti