Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 5376.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU), 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) in četrtega odstavka 171. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1. člen
V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07 in 30/09) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen
V 3. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– povračilo parkirnine,«.
V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se pred piko doda vejica in besedilo »vezanih na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »in tretjim«.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se številka »8« nadomesti s številko »10«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 10 do 14 ur pa dva obroka.«.
V tretjem odstavku se številka »8« nadomesti s številko »10«.
6. člen
V 14. členu se besedilo »in sicer« nadomesti z besedilom », zlasti«.
Črtajo se tretja, šesta in sedma alineja. Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
7. člen
V 15. členu se številka »30« nadomesti s številko »18«.
8. člen
V tretjem odstavku 19. člena se beseda »telegrafsko« nadomesti z besedilom »v elektronski obliki«.
9. člen
Priloga uredbe se spremeni tako, kot je določeno v prilogi te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Stroški, ki so nastali na službenem potovanju v tujino pred uveljavitvijo te uredbe, se obračunajo in povrnejo v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07 in 30/09).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-25/2012
Ljubljana, dne 5. julija 2012
EVA 2012-2030-0016
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA
+-------------------------------------+------------------------+
|Država/mesto             |Znesek dnevnice v$ ali €|
+-------------------------------------+------------------------+
|                   |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Avstralija              |48$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Albanija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Andora                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Armenija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Avstrija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Azerbajdžan             |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Belgija               |50 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Belorusija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Bolgarija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Bosna in Hercegovina         |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Ciper                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Češka                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Črna gora              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Danska                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Estonija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Finska                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Francija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Gruzija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Grčija                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Hrvaška               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Irska                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Islandija              |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Italija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Japonska               |80$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Kanada                |48$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Latvija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Lihtenštajn             |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Litva                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Luksemburg              |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Madžarska              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Makedonija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Malta                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Moldavija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Monako                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Nemčija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Nizozemska              |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Norveška               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Poljska               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Portugalska             |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Romunija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Rusija                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|San Marino              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Slovaška               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Srbija                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Španija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Švedska               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Švica                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Turčija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Ukrajina               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Vatikan               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Združene države Amerike       |48$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Združeno kraljestvo Velike Britanije |44 €          |
|in Irska               |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Druge države             |40$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Hong Kong              |56$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Moskva                |64 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Sankt Petersburg           |64 €          |
+-------------------------------------+------------------------+

AAA Zlata odličnost