Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2172. Odlok o podelitvi priznanj Občine Tišina, stran 5366.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 15. redni seji dne 15. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o podelitvi priznanj Občine Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Namen odloka)
S tem odlokom Občinski svet Občine Tišina določa vrste, pogoje in pristojnosti podeljevanja priznanj Občine Tišina, postopke in način podeljevanja, celostno grafično podobo priznanj ter zagotovitev virov in vodenje evidence o podeljevanju priznanj.
II. VRSTE, POGOJI IN PRISTOJNOSTI PODELJEVANJA PRIZNANJ
2. člen
(Vrste priznanj)
(1) Priznanja Občine Tišina (v nadaljevanju: priznanja) so:
1. »ČASTNI OBČAN«, ima pomen priznanja za življenjsko delo kandidata.
2. »ZAHVALNA LISTINA«, ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo kandidata na kateremkoli področju.
3. »PRIZNANJE OBČINE TIŠINA«, ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu.
4. »ZLATA PLAKETA OBČINE TIŠINA«, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti.
5. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE TIŠINA«, ima pomen osebnega priznanja za uspehe oziroma dosežke na kulturno-prosvetnem, gospodarskem in zdravstvenem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
(2) Priznanja pod 1., 2., 3. in 5. so opremljena z datumom, potrjena z občinsko štampiljko in županovim podpisom, plaketa nosi le datum in županovo ime.
3. člen
(Častni občan)
(1) Najvišje častno priznanje Občine Tišina je »ČASTNI OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljaviti Občine Tišina, da ima to trajni pomen. Naziv častni občan je izjemnega pomena in se lahko podeljuje le enkrat v mandatu občinskega sveta, praviloma v drugi polovici mandata.
(2) Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer letno.
4. člen
(Zahvalna listina)
Drugo najvišje občinsko priznanje je »ZAHVALNA LISTINA« ki se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno uspešnost na različnih delovnih področjih na območju Občine Tišina.
5. člen
(Priznanje Občine Tišina)
(1) Tretje najvišje občinsko priznanje je »PRIZNANJE OBČINE TIŠINA«. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno in za Občino Tišina, pomembno delo.
(2) Župan naj bi izdal tri priznanja letno.
6. člen
(Zlata plaketa Občine Tišina)
(1) »ZLATA PLAKETA OBČINE TIŠINA« ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti.
(2) Podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.
7. člen
(Priznanje župana Občine Tišina)
(1) »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE TIŠINA« ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se zaslužnim posameznikom, lahko pa tudi skupinam, bodisi občanom, bodisi zunanjim sodelavcem. Rok podelitve je priložnosten.
(2) Podeli se lahko največ tri priznanja letno.
III. PODELJEVANJE PRIZNANJ
8. člen
(Imenovanje komisije za priznanja in nagrade)
Občinski svet kot svoje delovno telo na začetku mandata za svoje mandatno obdobje imenuje pet člansko Komisijo za priznanja in nagrade, (v nadaljevanju: komisija). Člane predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta in največ polovico članov izmed drugih občanov. Komisija ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani.
9. člen
(Razpis za podelitev priznanj)
(1) Komisija za priznanja in nagrade sprejme sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj, s katerim določi:
– vrsto priznanj in
– rok za vložitev predlogov.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani Občine Tišina, internem kanalu in kot nenaslovljeno pošiljko vsem gospodinjstvom v občini.
10. člen
(Predlaganje priznanj)
(1) Kandidate za 1., 2., 3. in 4. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov ter pravne osebe s sedežem v Občini Tišina. Kandidate za 5. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.
(2) Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
– ime in priimek, rojstni podatki in naslov predlaganega kandidata oziroma naziv in naslov pravne osebe, ki je predlagana za priznanje;
– vrsto priznanja;
– podrobnejšo obrazložitev predloga.
(3) Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki, v zapečateni ovojnici z napisom »Predlog za podelitev priznanja«.
(4) Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev priznanja.
(5) Priznanja iz 3. člena lahko dobijo posamezniki, priznanja iz 4., 5., 6. in 7. člena pa tako posamezniki kot ravne osebe.
(6) Kandidati po tem odloku ne morejo biti: člani organov občine, direktor občinske uprave in zaposleni na občinski upravi, razen kadar se predlog za priznanje ne nanaša na delo v občinski upravi.
11. člen
(Obravnava predlogov za podelitev priznanj)
(1) Komisija za priznanja in nagrade na podlagi prispelih predlogov iz javnega razpisa in na podlagi kriterijev iz tega pravilnika pripravi ustrezno obrazložitev za vse kandidate in oblikuje predlog o podelitvi priznanj.
(2) Komisija posreduje obrazložitve, predlog o podelitvi priznanj in kopije predlogov za podelitev priznanja občinskemu svetu.
(3) Delo komisije za priznanja in nagrade poteka na sejah komisije brez navzočnosti javnosti.
12. člen
(Odločanje o podelitvi priznanj)
(1) Občinski svet obravnava predlog za podelitev priznanj in ga sprejme v nespremenjeni ali ustrezno spremenjeni vsebini.
(2) O predlogu komisije občinski svet glasuje prednostno.
13. člen
(Izročitev priznanja)
Praviloma se priznanja podeljujejo ob občinskem prazniku po presoji in odločitvi občinskega sveta, pa lahko tudi ob drugih svečanostih ali jubilejih posameznih ustanov in organizacij.
14. člen
(Odločanje o podelitvi priznanja župana)
(1) O podelitvi priznanj župana odloča župan Občine Tišina po svoji presoji.
(2) O podelitvi priznanj iz prvega odstavka tega člena župan poroča občinskemu svetu.
15. člen
(Izročitev priznanja župana)
Priznanje župana Občine Tišina izroči župan Občine Tišina na javen in ustrezno svečan način. Rok podelitve je priložnosten.
IV. ODVZEM PRIZNANJA
16. člen
(Razlogi za odvzem priznanja)
Vsako podeljeno priznanje se lahko iz utemeljenih razlogov odvzame, če je bilo podeljeno v nasprotju s tem pravilnikom oziroma podeljeno na podlagi neresničnih podatkov.
17. člen
(Odločanje o odvzemu priznanja)
(1) O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje občinski svet odloča občinski svet na predlog župana, po predhodnem mnenju komisije za priznanja in nagrade.
(2) O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje župan, odloča župan. O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje župan, ta poroča občinskemu svetu.
V. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA PRIZNANJ
18. člen
(Grafična podoba priznanj)
(1) Priznanje »ČASTNI OBČAN« obsega umetniško izdelano listino v velikosti (ne manjša) kot F = A 3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi ga grb občine, ter štampiljka oziroma pečat občine. Priznanje naj bo namenu primerno uokvirjeno.
(2) Priznanje »ZAHVALNA LISTINA« se podeljuje v zato pripravljenih mapah.
(3) »PRIZNANJE OBČINE TIŠINA« vsebuje utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pečatom. Izdelani so umetniško na F = A 3 ter namenu primerno uokvirjena.
(4) Priznanje »ZLATA PLAKETA OBČINE TIŠINA« je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni sredini. Nje velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja pa jo odločba o priznanju.
(5) »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE TIŠINA« obsega pozlačeno priponko z občinskim grbom, podobno priponkam občinskih svetnikov, le z drugačno osnovo in drugačnim napisom. Izroča se ga v šatulji, spremlja ga odločba z zapisom o priznanju – pohvali v posebni mapi. Priznanju se lahko priloži še knjižno darilo s posvetilom.
VI. VIRI IN EVIDENCE O PODELJEVANJU PRIZNANJ
19. člen
(Sredstva in strokovno tehnična opravila)
(1) Sredstva za pripravo, organizacijo in podelitev priznanj se zagotovijo letno v proračunu Občine Tišina.
(2) Strokovno-tehnična opravila v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
20. člen
(Vodenje evidence o podeljevanju priznanj)
Občinska uprava vodi knjigo o podeljenih priznanjih, ki vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa;
– vrsta priznanja;
– podatke o predlagatelju;
– podatke o prejemniku;
– podatke o sklepu občinskega sveta s kratkim povzetkom vsebine;
– podpis župana občine;
– kraj in datum vročitve priznanja.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
(Veljavnost predhodnih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati VI. poglavje: Občinska priznanja v Odloku o istovetnostnih simbolih Občine Tišina (Uradni list RS, št. 2/01, z dne 12. 1. 2001).
22. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0019/2012-1
Tišina, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost