Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2134. Spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, stran 5290.

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet gorenjskih sindikatov na strani delojemalcev
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev
na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata naslednje
S P R E M E M B E T A R I F N E P R I L O G E
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami)
1. člen
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami) se:
– Besedilo prvega odstavka 1. točke (Prevoz na delo in z dela) 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Povračilo stroška prevoza na delo in z dela se izplača najmanj v višini 70 % cene javnega prevoza. V primeru, ko ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,16 EUR za vsak polni kilometer in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.«
– Besedilo prvega odstavka 2. točke (Prehrana med delom) 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj 4,16 EUR za dneve prisotnosti na delu.«
– Besedilo prvega odstavka 1. točke (Regres za letni dopust) 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Minimalni regres za letni dopust za leto 2012 znaša 763,06 EUR, če ga delodajalec v celoti izplača v denarju. V primeru, da delodajalec izplača del regresa v nedenarni obliki, znaša minimalni regres za letni dopust za leto 2012 790,00 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska, preostali del pa v skladu s četrtim odstavkom 1. točke 81. člena normativnega dela KP trgovine.«
2. člen
Z določitvijo nove višine povračila stroška za prevoz na delo in z dela ter povračila stroška prehrane med delom, se šteje, da je na ta način izvedena redna letna uskladitev teh stroškov za leto 2012 v smislu 4. člena Tarifne priloge h KPDTS.
3. člen
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije ostanejo nespremenjene.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporabljajo pa se od 1. 6. 2012.
Ljubljana, dne 11. junija 2012
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS
Vesna Stojanovič l.r.
Predsednica
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
Sindikat trgovine Slovenije
Darica Radeka l.r.
Predsednica
 
Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar l.r.
Predsednica
 
Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Marija Lah l.r.
Predsednica
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Nina Potisek l.r.
Predsednica Odbora sekcije za trgovino pri ZDS
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Brane Lotrič l.r.
Predsednik
GZS – Podjetniško trgovske zbornice
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 26. 6. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-38 o tem, da so Spremembe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 1/8.