Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2133. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena, stran 5287.

Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah je bil med:
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor Štibernik, (v nadaljevanju: Zavod IPF)
in
Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Anton Koren,
Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik, Peter Misja,
Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa direktorica mag. Maja Pak,
Javni sklad za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Igor Teršar,
Zveza kulturnih društev Slovenije, Štefanova 5, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Jože Osterman
(v nadaljevanju reprezentativna združenja uporabnikov)
dogovorjen in sklenjen naslednji
S K U P N I S P O R A Z U M
za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Podpisniki uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
1) da je Zavod IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino kolektivno uveljavlja sorodne glasbene pravice v primerih javne priobčitve fonogramov,
2) da so reprezentativna združenja uporabnikov krovne organizacije društev in združenj, ki so organizatorji javnih razvedrilnih prireditev, na katerih prihaja do javne priobčitve fonogramov, na način, za katerega se s tem sporazumom določa način obračunavanja in višina nadomestil.
ZAVEZANCI IN TARIFA
2. člen
Zavezanec za izpolnitev obveznosti prijave javne razvedrilne prireditve in poročanja Zavodu IPF v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: ZASP) je oseba ali poslovni subjekt, ki ima v skladu z določbami tega sporazuma status organizatorja prireditve (v nadaljevanju: organizator).
3. člen
(1) Podpisniki s tem sporazumom določajo pogoje za javno priobčitev fonogramov, sistem tarifiranja in tarife za:
1. prireditve razvedrilne narave, kjer uporaba fonogramov ni ključnega pomena, ampak se uporabljajo kot zvočno ozadje ali kot mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo;
2. prireditve razvedrilne narave:
– katerih primarni namen ni športno udejstvovanje in
– niso organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov.
(2) Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na prireditve:
1. pri katerih javna priobčitev fonogramov ne poteka le za zvočno ozadje ali kot mašilo,
2. ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov (npr. koncerti z uporabo posnete glasbe (rave-party, nastopi DJjev ...) oziroma nastopi na posneto glasbeno podlago (playback ...),
3. pri katerih gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti (npr. različni plesni nastopi in predstave, gledališke predstave in druge podobne prireditve ...).
SPLOŠNA TARIFA
4. člen
(1) Tarifa se določi s tarifnimi razredi glede na število obiskovalcev, in sicer po splošni tarifi v naslednji višini:
+----------+--------------------------------------+-------------+
|Tarifni  |Št. obiskovalcev           |Nadomestilo |
|razred  |                   |v EUR    |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|  1   |do 300                |      90|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|  2   |od 301 do 1.000            |     210|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|  3   |od 1.001 do 2.000           |     390|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|  4   |od 2.001 do 6.000           |     540|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|  5   |od 6.001 do 7.000           |     750|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|  6   |od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih|     450|
|     |1.000 obiskovalcev prišteje      |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
(2) Če organizator prireditve ni predhodno prijavil Zavodu IPF v skladu z določbami tega sporazuma, mora poleg nadomestila za uporabo plačati tudi stroške terenskega preverjanja in obdelave podatkov (zlasti kilometrino terenskega zastopnika, kupnino za vstopnico in stroške terenskega ogleda, stroške obdelave (iskanje podatkov o prireditvi, identifikacija, pošiljanje poziva za predložitev podatkov in sporeda uporabljenih fonogramov ...) ter administrativne in poštne stroške).
DISKONTIRANA TARIFA
5. člen
Podpisniki se dogovorijo, da bo Zavod IPF tistim organizatorjem, za katere se določa tarifa s tem sporazumom, ki bodo Zavodu IPF:
1. svoje prireditve prijavili 10 dni pred samo prireditvijo, vključno s predvidenim številom obiskovalcev in obsegom (navedba, ali se bodo fonogrami uporabljali tekom celotne prireditve, samo na začetku, samo na koncu, med samo prireditvijo) uporabe fonogramov, nato pa
2. najpozneje v 15 dneh po sami prireditvi predložili poročilo s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno s številom obiskovalcev in obsegom (navedba, ali so se fonogrami uporabljali tekom celotne prireditve, samo na začetku, samo na koncu, med samo prireditvijo) uporabe fonogramov,
pod pogojem, da bodo sporočeni podatki pravilni in bodo odražali dejansko stanje, nadomestilo obračunal po diskontirani tarifi v naslednji višini:
+----------+---------------------------------------+------------+
|Tarifni  |Št. obiskovalcev            |Nadomestilo |
|razred  |                    |v EUR    |
+----------+---------------------------------------+------------+
|  1   |do 300                 |     30|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  2   |od 301 do 1.000            |     70|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  3   |od 1.001 do 2.000           |     130|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  4   |od 2.001 do 6.000           |     180|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  5   |od 6.001 do 7.000           |     250|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  6   |od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih |     150|
|     |1.000 obiskovalcev prišteje      |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
6. člen
(1) Če organizator prireditev sicer prijavi, ne posreduje pa poročila s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno z načinom in obsegom uporabe fonogramov (navedba, ali so se fonogrami uporabljali tekom celotne prireditve, samo na začetku, samo na koncu, med samo prireditvijo), ter številom obiskovalcev (po tarifnih razredih) mu bo Zavod IPF obračunal nadomestilo v naslednji višini:
+----------+---------------------------------------+------------+
|Tarifni  |Št. obiskovalcev            |Nadomestilo |
|razred  |                    |v EUR    |
+----------+---------------------------------------+------------+
|  1   |do 300                 |     60|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  2   |od 301 do 1.000            |     140|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  3   |od 1.001 do 2.000           |     260|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  4   |od 2.001 do 6.000           |     360|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  5   |od 6.001 do 7.000           |     500|
+----------+---------------------------------------+------------+
|  6   |od 7.001 dalje se za vsakih nadaljnjih |     300|
|     |1.000 obiskovalcev prišteje      |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
(2) Po tarifi, določeni v prejšnjem odstavku se zaračuna nadomestilo tudi tistim organizatorjem, ki bi bili sicer upravičeni do obračuna nadomestila po diskontirani tarifi iz prejšnjega člena tega sporazuma, vendar se izkaže, da so posredovali neresnične podatke bodisi za odmero nadomestila bodisi glede uporabljenih fonogramov. Taki uporabniki so poleg nadomestila po tem členu dolžni plačati tudi stroške, opredeljene v zadnjem odstavku 4. člena.
DAVEK NA DODANO VREDNOST IN REVALORIZACIJA
7. člen
Vsa nadomestila v tem sporazumu so opredeljena v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost, denarne vrednosti iz tega sporazuma pa se letno usklajujejo s harmoniziranim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, pri čemer se Zavod IPF zaveže tako valorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu in začno nove vrednosti veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.
SPLOŠNI POGOJI
8. člen
(1) Ne glede na način tarifiranja in višino nadomestila se nadomestilo odmerja za vsak posamezen vsebinski sklop prireditve in vsak prireditveni prostor.
(2) Če je bila prireditev razvedrilne narave ali njen posamezen sklop izvedena znotraj druge prireditve, za katero se sicer uporablja tarifa, ki ni določena s tem sporazumom, ali se zanjo generalno po tem sporazumu uporablja druga tarifa (v nadaljevanju: krovna prireditev), se za prireditev ali njen posamezen sklop, izveden znotraj krovne prireditve, poleg tarife za krovno prireditev odmeri še nadomestilo za prireditev znotraj krovne prireditve oziroma njen posamezen sklop v skladu s tem sporazumom.
9. člen
(1) Če pride na prireditvi razvedrilne narave do javne priobčitve MIDI datotek ali drugih datotek, ki niso posnete v obliki posnetka zvokov, ali morebitne druge glasbene datoteke, je dolžan organizator Zavodu IPF posredovati podatke o izvajalcu in proizvajalcu take datoteke, če s tem podatkom razpolaga.
(2) Če organizator prireditve s podatki iz prejšnjega odstavka ne razpolaga, mora Zavodu IPF sporočiti vsaj ime vodilnega izvajalca, ki izvedbo, povzeto v MIDI oziroma drugi datoteki, izvaja v originalu.
10. člen
(1) Za organizatorja po tem sporazumu velja oseba ali subjekt, ki je prireditev prijavil pristojnim organom.
(2) V kolikor prireditev ni prijavljena, pa za organizatorja velja krovni nosilec aktivnosti, ki so povezane z oglaševanjem prireditve, v kolikor iz samih oglasov ne izhaja, kdo prireditev organizira.
(3) Presumpcija organizatorja v skladu z določili tega člena velja vse dotlej, dokler obveznosti, povezanih z javno priobčitvijo fonogramov na prireditvi ali njenem sklopu, na podlagi predloženih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soudeležbo pri organizaciji prireditve, ne prevzame tretja oseba ali subjekt.
(4) Kriterij ustreznosti soudeležbe iz prejšnjega odstavka za vsak primer posebej individualno presoja Zavod IPF, morebitna tretja oseba ali subjekt pa pridobi status organizatorja po določilih tega sporazuma od trenutka, ko mu Zavod IPF prizna tak status, pri čemer novi zavezanec vstopi v pravni položaj osebe ali subjekta, ki sicer velja za zavezanca po presumpciji, določeni s tem členom.
11. člen
(1) V primeru, da organizator ne izpolni svoje dolžnosti po predhodni prijavi prireditve, je dolžan Zavodu IPF povrniti tudi stroške preverjanja in obdelave podatkov.
(2) Taka obveznost nastane tudi tistemu organizatorju, ki prireditev sicer predhodno najavi, vendar pa se pri preverjanju pravilnosti prijave ugotovi, da je posredoval napačne podatke o:
– sami prireditvi, ali
– obsegu in načinu javne priobčitve fonogramov, ali
– uporabljenih fonogramih, ali
– drugih okoliščinah, potrebnih za pravilno odmero nadomestila in razdelitev zbranega nadomestila med upravičene imetnike sorodnih pravic.
REKLAMACIJA OBRAČUNA NADOMESTIL
12. člen
(1) Organizator, ki je v skladu z določbami tega sporazuma prireditev prijavil in je izpolnil vse svoje obveznosti po poročanju, ki je potrebno za pravilno odmero nadomestila za vsako posamezno prireditev razvedrilne narave ali njen sklop, in za razdelitev zbranega nadomestila upravičenim imetnikom sorodnih pravic, ima pravico do pisne reklamacije obračuna nadomestila v roku 8 dni po prejemu računa Zavoda IPF. Reklamaciji morajo biti priložena vsa dokazila, ki utemeljujejo reklamacijske navedbe, morebitnih pozneje predloženih dokazil pa Zavod IPF ni dolžan upoštevati.
(2) Zavod IPF se obveže, da bo z organizatorjem iz prejšnjega odstavka pred morebitnim nadaljevanjem postopka za izterjavo obračunanega nadomestila skušal uskladiti odmero glede na reklamacijske navedbe in dokazila, pri čemer si morata tako organizator kot Zavod IPF prizadevati za čim hitrejšo rešitev zadeve. Če se organizator in Zavod IPF ne moreta dogovoriti, v vsakem primeru pa najpozneje v 45 dneh po datumu izdaje računa, lahko Zavod IPF nadaljuje s postopkom za izterjavo.
(3) Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena Zavod IPF morebitnih ugovorov in dokazil, s katerimi bi organizator dokazoval nepravilnost odmerjenega nadomestila, ni več dolžan upoštevati.
13. člen
(1) Če organizator ne predloži obračuna, se za odmero nadomestil uporabijo podatki, ki jih zbere ali pridobi Zavod IPF.
(2) Odmerjeno nadomestilo ne izključuje možnosti za vtoževanje obveznosti po predložitvi sporeda uporabljenih fonogramov in civilne kazni za vsako od kršitev obveznosti organizatorja po določilih ZASP.
OBSEG SORODNIH PRAVIC, ZAJETIH S TEM SPORAZUMOM
14. člen
Podpisniki so sporazumni, da se s tem sporazumom ureja le odmera in plačilo nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, zajetih s tem sporazumom, ki se v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja kolektivno, ne pa tudi morebitne druge pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov izvornih pravic oziroma se ne uveljavljajo kolektivno.
POROČANJE O UPORABLJENIH FONOGRAMIH
15. člen
Organizatorji so dolžni Zavodu IPF sporede uporabljenih fonogramov posredovati v elektronski obliki, in sicer v enem od naslednjih formatov: *.doc, *.txt, *.xls oziroma morajo biti posamezni posnetki vpisani v enotni obliki in ločeni z vejicami ali tabulatorji, pri čemer morajo poročila vsebovati najmanj naslednje podatke, potrebne za identifikacijo javno priobčenih fonogramov:
1. naslov glasbenega posnetka,
2. ime izvajalca posnetka na fonogramu,
3. ime proizvajalca fonograma,
4. dolžina posnetka,
če za posamezen primer uporabe Zavod IPF ne odobri primernejšega načina.
16. člen
(1) Podpisniki se dogovorijo, da lahko Zavod IPF v primeru, da organizator ne izpolni svojih obveznosti po določilih ZASP, sam pridobi podatke, povezane s posamezno prireditvijo, ki bi se izkazali za potrebne za določanje višine ali obračun nadomestil ali za pravilno delitev zbranih nadomestil imetnikom pravic, tudi od vseh oseb ali institucij, ki posedujejo, obdelujejo ali imajo možnost priti do takih podatkov, pri čemer je taka oseba ali institucija potrebne podatke dolžan posredovati in se ne sme sklicevati na morebitno zavezanost k poslovni skrivnosti in se to določilo za organizatorje prireditev, za katere se sklepa ta sporazum, smiselno uporablja kot pravilo stroke.
(2) Z zbranimi podatki je Zavod IPF dolžan pred obračunom nadomestila seznaniti organizatorja.
(3) Upravičenje iz tega člena lahko Zavod IPF uveljavlja tudi za potrebe preverjanja sporočenih ali ugotovljenih podatkov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma delitev zbranih nadomestil upravičenim imetnikom pravic.
TRAJANJE SPORAZUMA
17. člen
Podpisnika se dogovorita, da se ta sporazum sklepa za čas do 31. 12. 2017, potem pa se vsakokrat tiho podaljšuje za obdobje enega koledarskega leta. V primeru odpovedi znaša odpovedni rok 10 mesecev, šteto od prvega naslednjega koledarskega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je stranka, ki se ji sporazum odpoveduje, prejela odpoved nasprotne stranke. Odpoved mora biti poslana s priporočeno pošiljko.
KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ta sporazum se v skladu z dogovorom med podpisniki uporablja za razvedrilne prireditve od vključno 1. 5. 2012 naprej.
(2) Sporazum je podpisan v 7 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je namenjen za potrebe obveščanja Urada RS za intelektualno lastnino.
(3) Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in obveščanje Urada RS za intelektualno lastnino poskrbi Zavod IPF.
Ljubljana, dne 27. junija 2012
Zavod IPF
Gregor Štibernik l.r.
 
Gasilska zveza Slovenije
Anton Koren l.r.
 
Turistična zveza Slovenije
Peter Misja l.r.
 
Slovenska turistična organizacija
mag. Maja Pak l.r.
 
Javni sklad za kulturne dejavnosti
mag. Igor Teršar l.r.
 
Zveza kulturnih društev
mag. Jože Osterman l.r.