Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2068. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu, stran 5161.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa kriterije za ugotavljanje obstoja gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu (v nadaljnjem besedilu: gospodarski interes).
(2) Mnenje, s katerim tujec izkaže obstoj gospodarskega interesa, se izda za vsa področja gospodarstva.
2. člen
(kriteriji)
Obstoj gospodarskega interesa je izkazan, če tujec:
– izkazuje specializirana znanja in posebne izkušnje, ki so koristne za slovensko gospodarstvo,
– lahko omogoči povečanje poslovnih povezav slovenskega gospodarstva s tujino ali
– lahko omogoči uvajanje in uporabo novih tehnologij, poslovnih modelov ali znanja v Republiki Sloveniji ali vlaganje kapitala v Republiki Sloveniji ali širjenje in odpiranje novih tržišč za slovenske proizvode.
3. člen
(dokazila)
(1) Prošnji za izdajo mnenja o obstoju gospodarskega interesa mora tujec priložiti pisna dokazila, iz katerih je razvidno, da je izpolnjen eden od kriterijev iz prejšnjega člena.
(2) Kot dokazila iz prejšnjega odstavka se štejejo predvsem potrdila, poslovni načrti, mnenja in priporočila podjetij, poslovnih združenj in zbornic.
4. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-119/2012-5
Ljubljana, dne 8. junija 2012
EVA 2012-2130-0037
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo