Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2122. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 5268.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US št. U-I-156/08-16, Uradni list RS, št. 34/11, ZUPJS-A; Uradni list RS, št. 40/11, ZViS-H; Uradni list RS, št. 78/11, Uradni list RS, št. 32/12-UPB7, Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 6. 2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 6. 2012 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Statuta Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta naslov poglavja »C) Absolventski staž« in 158. člen.
2. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani se 239. člen spremeni, tako da se glasi:
»Status študentu preneha v skladu z zakonom.
Status študenta tretje stopnje preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.
V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, poseben status študenta, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.«
3. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani se črta 240. člen.
4. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s študijskim letom 2012/2013.
Št. 014/12
Ljubljana, dne 21. junija 2012 in 26. junija 2012
prof. dr.
Dušan Mramor l.r.
predsednik
Upravnega odbora
 
prof. dr.
Radovan Stanislav Pejovnik l.r.
rektor

AAA Zlata odličnost