Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2119. Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, stran 5260.

Na podlagi sedmega odstavka 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
(1) Ta pravilnik ureja okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/125/ES).
(2) Ta pravilnik določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, povezani z energijo, da se lahko dajo na trg ali v uporabo.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za potniška ali tovorna prevozna sredstva.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na porabo energije in je dan na trg ali v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg ali v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;
2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji, za plačilo ali brezplačno, ne glede na vrsto prodaje (prodajno tehniko);
3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predvideni namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;
4. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;
5. ekološki profil pomeni opis vnosov in iznosov (na primer materialov, emisij in odpadkov) v skladu z izvedbenim predpisom, ki velja za proizvod, v njegovi celotni življenjski dobi, pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje in izraženih v merljivih fizikalnih količinah;
6. energijska predelava pomeni uporabo gorljivih odpadkov za proizvodnjo energije z neposrednim sežigom, skupaj z drugimi odpadki ali brez njih, vendar z uporabo toplote;
7. harmoniziran standard je standard, ki ga je sprejel evropski organ za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18), na predlog Komisije Evropske unije v skladu s 6. členom te direktive;
8. izboljšanje okoljske učinkovitosti pomeni postopek izboljšanja okoljske učinkovitosti proizvoda v času več generacij, čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih proizvoda hkrati;
9. izvedbeni predpisi so uredbe Komisije Evropske unije, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo posameznih skupin proizvodov;
10. materiali so snovi ali tvarine, ki se uporabijo pri izdelavi, dodelavi ali predelavi proizvoda v njegovi celotni življenjski dobi;
11. nevarni odpadek je odpadek, ki ima eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11);
12. odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči;
13. okoljska učinkovitost proizvoda pomeni rezultate proizvajalčevega upravljanja z okoljskimi vidiki proizvoda, navedenimi v tehnični dokumentaciji;
14. okoljsko primerna zasnova pomeni sistematično vključitev okoljskih vidikov v zasnovo proizvoda, da bi se izboljšala okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski dobi;
15. okoljski vidik pomeni element ali funkcijo proizvoda, ki lahko v njegovi življenjski dobi vpliva na okolje;
16. okoljski vpliv pomeni vsako spremembo okolja, ki v celoti ali delno izhaja iz proizvoda v njegovi življenjski dobi;
17. organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in je z odločbo pristojnega ministrstva določen za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo, preizkušanjem, certificiranjem in kontrolo;
18. ponovna uporaba pomeni postopek, v katerem se proizvod ali njegovi deli ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili ustvarjeni, vključno z nadaljnjo uporabo proizvoda, ki se vrača na zbiralno mesto, k distributerju, izvajalcu recikliranja ali proizvajalcu, pa tudi z uporabo obnovljenega proizvoda;
19. pooblaščeni zastopnik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki je pridobila pisno pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti in formalnosti v zvezi s proizvodi v njegovem imenu;
20. posebna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni količinsko določeno in merljivo zahtevo po okoljsko primerni zasnovi, povezano z določenim okoljskim vidikom proizvoda, na primer porabo energije med delovanjem, preračunano na enoto izhodnega učinka;
21. predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije;
22. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja proizvode, za katere velja ta pravilnik, in je odgovorna za njihovo skladnost glede dajanja na trg ali v uporabo pod proizvajalčevim lastnim imenom ali blagovno znamko ali za lastno uporabo proizvajalca. Če proizvajalca v skladu z opredelitvijo v prvem stavku te točke ali uvoznika, kakor je opredeljen v 27. točki tega člena, ni mogoče določiti, je proizvajalec fizična ali pravna oseba, ki daje na trg ali v uporabo proizvode, za katere velja ta pravilnik;
23. recikliranje pomeni ponovno obdelavo odpadnih materialov v proizvodnem procesu za prvotni namen ali v druge namene, vendar ne za energetsko predelavo;
24. sestavni deli in sklopi so deli, ki so namenjeni vgradnji v proizvode in niso dani na trg ali v uporabo kot samostojni deli za končne uporabnike ali zanje ni mogoče pripraviti samostojne ocene okoljske učinkovitosti;
25. splošna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo po okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na ekološkem profilu proizvoda kot celoti in nima določenih mejnih vrednosti za posamezne okoljske vidike;
26. usklajevalna zakonodaja Evropske unije je zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
27. uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost s sedežem v Evropski uniji, in daje na trg Evropske unije proizvode iz tretjih držav;
28. zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo v zvezi s proizvodom ali načrtovanjem proizvoda, namenjeno izboljšanju njegove okoljske učinkovitosti, ali zahtevo po zagotavljanju podatkov o okoljskih vidikih proizvoda;
29. zasnova proizvoda pomeni več postopkov, ki v tehničnih lastnostih proizvoda upoštevajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali druge zahteve, ki jim mora proizvod ustrezati;
30. znak skladnosti CE je znak, s katerim proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev;
31. življenjska doba pomeni zaporedna in med seboj povezana obdobja proizvoda od uporabe surovin do dokončne odstranitve.
3. člen
(znak skladnosti CE in izjava EU o skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo nanj pritrditi znak skladnosti CE in sestaviti izjavo EU o skladnosti, s čimer zagotavlja in izjavlja, da proizvod ustreza zahtevam za okoljsko primerno zasnovo.
(2) Znak skladnosti CE je sestavljen iz začetnic „CE“ in mora imeti lastnosti, ki so navedene v Prilogi I tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora sestaviti izjavo EU o skladnosti, ki mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
b) opis modela, ki zadošča za nedvoumno prepoznavanje;
c) navedbo izvedbenega predpisa in sklic na drugo zakonodajo Evropske unije, ki določa označevanje z znakom skladnosti CE;
d) sklicevanje na uporabljene harmonizirane standarde;
e) druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;
f) ime in podpis odgovorne osebe, ki jo je pooblastil proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
4. člen
(obveznosti uvoznika)
Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji in v Evropski uniji nima pooblaščenega predstavnika, mora uvoznik:
a) zagotoviti, da je proizvod, ki je dan na trg ali v uporabo, skladen z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo in s tem pravilnikom,
b) hraniti in dati na voljo nadzornim organom izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo.
5. člen
(prosti pretok)
(1) Proizvoda, ki izpolnjuje zahteve za okoljsko primerno zasnovo in je označen z znakom skladnosti CE v skladu s 3. členom tega pravilnika, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati njegovega dajanja na trg ali v uporabo.
(2) Proizvoda, za katerega izvedbeni predpis določa, da zanj ni potrebna zahteva za okoljsko primerno zasnovo, in je označen z znakom skladnosti CE, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati njegovega dajanja na trg ali v uporabo.
6. člen
(ugotavljanje skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo izvesti postopek ugotavljanja skladnosti proizvoda z zahtevami izvedbenega predpisa, ki ureja okoljske zahteve za posamezno skupino proizvodov (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni predpis).
(2) Na podlagi postopkov ugotavljanja skladnosti, ki so določeni v izvedbenem predpisu, se proizvajalci odločijo za:
– notranji nadzor načrtovanja proizvoda, ki je določen v Prilogi II tega pravilnika in je njegov sestavni del, ali
– sistem upravljanja, ki je določen v Prilogi III tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se postopek ugotavljanja skladnosti lahko izbere tudi med moduli iz Priloge II Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82), če je to upravičeno in sorazmerno s tveganjem.
7. člen
(domneva o skladnosti)
(1) Za proizvod, ki je označen z znakom skladnosti CE iz 3. člena tega pravilnika, se šteje, da je skladen z določbami tega pravilnika in izvedbenega predpisa.
(2) Za proizvod, pri katerem so bili pri načrtovanju proizvoda uporabljeni harmonizirani standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je skladen z določbami tega pravilnika in z določbami izvedbenega predpisa, na katerega se ti standardi nanašajo.
(3) Šteje se, da so proizvodi, za katere je bil pridobljen znak za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1), v skladu z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo.
(4) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis, zasnuje organizacija, registrirana v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L št. 114 z dne 24. 4. 2001, str. 1), in je zasnova proizvoda vključena v obseg registracije, se domneva, da sistem upravljanja organizacije ustreza zahtevam iz Priloge III tega pravilnika.
(5) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis, zasnuje organizacija s sistemom upravljanja, ki vključuje zasnovo proizvoda in se izvaja v skladu s harmoniziranimi standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da je sistem upravljanja v skladu z zahtevami iz Priloge III tega pravilnika.
(6) Če za posamezni proizvod obstaja sum o neskladnosti proizvoda, mora nadzorni organ zaradi določitve morebitnih pravočasnih popravnih ukrepov na svojih spletnih straneh objaviti utemeljeno oceno o neskladnosti proizvoda, ki jo izdela organ za ugotavljanje skladnosti ali proizvajalec proizvoda.
8. člen
(zaščitna klavzula)
(1) Kadar nadzorni organ ugotovi, da proizvod, ki nosi znak skladnosti CE iz 3. člena tega pravilnika in je na trgu ali se uporablja v skladu z njegovim namenom uporabe, ne izpolnjuje zahtev za okoljsko primerno zasnovo, se proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika pozove, da zagotovi skladnost proizvoda in preneha s kršitvijo, pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ. Kadar se neskladnost nadaljuje, nadzorni organ sprejme ukrepe o prepovedi ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda, ali odloči, da se proizvod umakne s trga.
(2) Kadar nadzorni organ sprejme odločitev o prepovedi ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda, ali odloči, da se proizvod umakne s trga, se priglasi zaščitna klavzula skladno s predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. V obvestilu se navedejo razlogi za odločitev, in sicer:
– neizpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa;
– nepravilna uporaba harmoniziranih standardov;
– pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih.
(3) Odločitve, ki jih nadzorni organ sprejme na podlagi prejšnjega odstavka, morajo biti dostopne javnosti.
9. člen
(zahteve za sestavne dele in sklope)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki daje na trg ali v uporabo sestavne dele in sklope, mora zagotoviti proizvajalcu proizvoda podatke o sestavi materialov in porabi energije, materialih ali virih za sestavne dele ali sklope.
10. člen
(obveščanje potrošnikov)
Proizvajalci morajo skladno z zahtevami izvedbenega predpisa končnim uporabnikom proizvodov zagotoviti:
– informacije o tem, kako lahko sami prispevajo k trajnostni uporabi proizvoda, ter
– podatke o ekološkem profilu proizvoda in koristih njegove okoljsko primerne zasnove.
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad okoljsko primerno zasnovo proizvodov, ki so na trgu, izvaja inšpekcija, pristojna za trg. Za proizvode v uporabi izvaja nadzor energetska inšpekcija.
12. člen
(razveljavitev podzakonskih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (Uradni list RS, št. 58/03 in 47/07);
– Pravilnik o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 107/01, 16/02 in 40/07).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 6. julija 2012.
Št. 007-153/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2430-0013
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti