Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2114. Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo, stran 5252.

Na podlagi desetega odstavka 68.f člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
(1) Ta uredba določa način informiranja končnega uporabnika z energijskimi nalepkami in podatki o proizvodu, ki se nanašajo na porabo energije in drugih bistvenih virov med uporabo, in dodatnimi podatki v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, kar omogoča izbiro energijsko učinkovitejših proizvodov, v skladu z Direktivo 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/30/EU).
(2) Ta uredba se uporablja za proizvode, povezane z energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na porabo energije in na druge bistvene vire.
(3) Ta uredba se ne uporablja za rabljene proizvode, potniška ali tovorna prevozna sredstva ter ne velja za opozorilne ali druge tablice, ki so pritrjene na proizvode zaradi varnosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na porabo energije ter je dan na trg oziroma v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg oziroma v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;
2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji, za plačilo ali brezplačno, ne glede na vrsto prodaje oziroma prodajno tehniko;
3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predviden namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;
4. delegirane uredbe so uredbe Komisije Evropske unije, ki določajo vsebino energijske nalepke in standardiziranih podatkov za posamezno skupino proizvodov;
5. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;
6. dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik v Evropski uniji ali uvoznik, ki daje proizvode na trg ali v uporabo v Evropski uniji;
7. dodatni podatki so drugi podatki o učinkovitosti in lastnostih proizvoda v zvezi z njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov, ki na podlagi izmerljivih podatkov pomagajo oceniti njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov;
8. drugi bistveni viri so voda, kemikalije ali druga snov, ki jo proizvod porabi pri normalnem delovanju;
9. končni uporabnik je uporabnik proizvoda, ki le-tega uporablja za svoje lastne potrebe ali za opravljanje poklicne ali pridobitne dejavnosti;
10. nedovoljena raba nalepke pomeni rabo nalepke, s katero se označuje energijski razred, v katerega se proizvod uvršča, ki je v nasprotju s to uredbo ali delegirano uredbo Komisije Evropske unije za proizvod;
11. neposredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki med uporabo porabljajo energijo;
12. podatkovna kartica proizvoda je standardna preglednica podatkov v zvezi s proizvodom;
13. posredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki ne porabljajo energije, ampak prispevajo k varčevanju z energijo med uporabo;
14. trgovec je prodajalec na drobno ali druga oseba, ki končnemu uporabniku prodaja proizvode, jih oddaja v najem ali daje na ogled.
3. člen
(zahteve v zvezi s podatki)
(1) Proizvodi, ki so dani na trg ali v uporabo, v najem ali so dani na ogled neposredno ali posredno preko sredstev za prodajo na daljavo, vključno z internetom, in so namenjeni končnemu uporabniku, morajo biti opremljeni z energijsko nalepko (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in podatkovno kartico proizvoda. Na nalepki in podatkovni kartici proizvoda morajo biti navedeni podatki, ki se nanašajo na porabo električne ali drugih oblik energije, navedba drugih virov med uporabo proizvoda ter dodatni podatki v skladu z delegirano uredbo.
(2) Oglas za proizvode iz prejšnjega odstavka, pri katerem so objavljene informacije v zvezi z energijo ali ceno, mora vključevati tudi podatek o razredu energijske učinkovitosti proizvoda.
(3) Tehnični promocijski material o proizvodu, v katerem so opisani specifični tehnični parametri proizvoda, kot so tehnični priročniki in prospekti v tiskani obliki ali na spletu, mora končnim uporabnikom zagotoviti potrebne podatke o porabi energije ali vključevati podatek o razredu energijske učinkovitosti proizvoda.
(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena se morajo zagotoviti tudi za že vgrajene ali nameščene proizvode, če tako zahteva delegirana uredba.
4. člen
(odgovornost dobaviteljev in distributerjev)
(1) Dobavitelj proizvoda:
a) izdela tehnično dokumentacijo, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in podatkovna kartica proizvoda;
b) odgovarja za točnost podatkov na nalepki in podatkovni kartici proizvodov, ki jih dobavljajo.
(2) Dobavitelj ali distributer proizvoda:
a) zagotovi, da je proizvod, ki je dan na trg, v uporabo oziroma je dostopen na trgu, opremljen z nalepko in podatkovno kartico proizvoda v skladu s to uredbo in delegirano uredbo;
b) posreduje elektronsko različico tehnične dokumentacije na zahtevo nadzornega organa ali Komisije Evropske unije v roku desetih delovnih dni po prejetju take zahteve;
c) trgovcem brezplačno in pravočasno zagotovi nalepke in podatkovne kartice proizvoda;
č) vključi standardne podatke s podatkovne kartice proizvoda v prospekte o proizvodih ali kadar to ni mogoče, v drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu.
(3) Podatki na nalepki in podatkovni kartici so javni.
5. člen
(tehnična dokumentacija)
Tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti:
– splošen opis proizvoda;
– rezultate opravljenih projektnih izračunov;
– poročila o preskusih;
– sklice, ki omogočajo identifikacijo modelov, kadar se uporabijo vrednosti za podobne modele.
6. člen
(odgovornost trgovcev)
Trgovci morajo proizvode, ki se prodajajo končnemu uporabniku, jasno, na viden in čitljiv način opremiti z nalepkami. Podatki s podatkovne kartice proizvoda se vključijo v prospekt o proizvodu ali drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu, ko se ta proda končnemu uporabniku.
7. člen
(prodaja na daljavo in druge oblike prodaje)
Če so proizvodi ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke po pošti, s kataloško prodajo, prek interneta, telefonske prodaje ali na drug način, ko končni uporabnik pred nakupom ne more videti proizvoda razstavljenega, mora biti končni uporabnik seznanjen s podatki o proizvodu, navedenimi na nalepki proizvoda in podatkovni kartici, preden proizvod kupi.
8. člen
(prosti pretok)
(1) Proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve te uredbe in delegirane uredbe, se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati njihovega dajanja na trg ali v uporabo.
(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da podatki na nalepki in podatkovni kartici ustrezajo zahtevam te uredbe in delegirani uredbi. Če obstaja dvom v točnost podatkov, navedenih na nalepki oziroma podatkovni kartici, lahko nadzorni organ od dobavitelja zahteva, da zagotovi dokazila o točnosti podatkov.
9. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi:
– Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01);
– Pravilnik za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 104/01 in 64/04);
– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06);
– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati naslednja podzakonska predpisa, ki se uporabljata do 1. januarja 2013:
– Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 5/04);
– Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti klimatske naprave s Pravilnikom o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 60/05).
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01, 4/02 – popr. in 100/06), ki se uporablja do 28. maja 2013.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 6. julija 2012.
Št. 00729-16/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0012
Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti