Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2112. Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice, stran 5219.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt sta v maju 2012 izdelala Savaprojekt, d. d., Krško, in Acer Novo mesto, d. o. o., pod številko naloge 07018-00.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa: območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Brežice in Občini Krško.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) ni bil izveden s postopkom priprave državnega prostorskega načrta.
(4) Oznake, navedene v uredbi, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(5) Kratice, uporabljene v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– HE: hidroelektrarna,
– NEK: Nuklearna elektrarna Krško.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet državnega prostorskega načrta)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, so:
– HE Brežice z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, priključek na omrežje, prelivni objekti, odlagališča za sedimente, poglabljanja struge),
– prehod za vodne organizme, drstišča in drugi habitati,
– nadomestni habitati in mirna območja,
– ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
– ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščita pred njenimi vplivi,
– ureditve izlivnih delov pritokov Save,
– ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju HE Brežice,
– dostopi do vode za namakanje in zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
– ureditve za protierozijsko zaščito na območjih zunaj bazena,
– ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj vplivnega območja HE Brežice,
– ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc,
– center za obiskovalce hidroelektrarne in poslovni prostori koncesionarja,
– splavnica ob jezovni zgradbi hidroelektrarne,
– rekreacijsko območje v Vrbini pri Brežicah,
– cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta, vključno z ureditvijo parkirišč,
– čistilna naprava Brežice – zahod,
– umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem,
– območje Raceland na območju gramoznice Stari Grad,
– ureditev gramoznice Stari Grad,
– brv v središču Krškega,
– ureditev starega mostu (»vojaški most«) v Krškem,
– obvoznica industrijske cone Žadovinek in občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save,
– ureditve državne kolesarske povezave in lokalnih kolesarskih povezav na vplivnem območju HE Brežice v občinah Brežice in Krško, vključno s premostitvami, ter
– razširitev Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je razdeljeno na območja posameznih prostorskih ureditev, ki obsegajo parcele oziroma dele parcel po teh katastrskih občinah (z zvezdico* so označene parcelne številke stavbišč):
a) Območja za ureditev HE Brežice z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekti, odlagališča za sedimente), poglabljanje struge, ureditev prehoda za vodne organizme, drstišč in drugih habitatov, ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena, ureditve za uravnavanje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi; ureditev splavnice; ureditve izlivnih delov pritokov Save; ureditev brvi v središču Krškega, visokovodni zid za zaščito obstoječega igrišča gorvodno od stadiona, povišanje travnatega igrišča gorvodno od stadiona v Krškem, ureditev dostopov do vode, kolesarske in druge poti ter druge ureditve za rekreacijo:
– k. o. Šentlenart (1281): 779/1, 779/2, 779/27, 779/28, 779/29, 779/30, 779/31, 779/32, 809/1, 809/50, 809/51, 811/1, 811/2;
– k. o. Brežice (1300): 1279, 1280, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491/1, 1491/2, 1492, 1501, 1505;
– k. o. Krška vas (1301): 1759/10, 1759/11, 1759/12, 1759/13, 1759/14, 1759/17, 1759/18, 1759/2, 1759/22, 1759/23, 1759/24, 1759/25, 1759/3, 1759/4, 1759/41, 1761/6, 1765, 1766, 1768, 1792/1, 1792/2, 1792/3, 1793/1, 1793/2, 1794, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/6, 1808/1, 1808/12, 1808/13, 1808/14, 1808/16, 1808/2, 1808/7, 1808/8, 1818/10, 1818/11, 1818/12, 1818/13, 1818/14, 1818/15, 1818/16, 1818/17, 1818/18, 1818/19, 1818/20, 1818/21, 1818/22, 1818/3, 1818/4, 1818/5, 1818/7, 1818/8, 1818/9, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1832/10, 1832/11, 1832/12, 1832/13, 1832/14, 1832/15, 1832/17, 1832/18, 1832/19, 1832/21, 1832/23, 1832/24, 1832/25, 1832/5, 1832/6, 1832/7, 1832/8, 1832/9, 1839/2, 1840/1, 1840/2, 3212, 3213/2, 3249/17, 3249/18, 3249/19, 3249/20, 3249/21, 3249/22, 3250/4, 3250/5, 3250/6, 3250/7, 3251/12, 3251/13, 3251/2, 3251/55, 3251/56, 3251/57, 3251/58, 3251/62, 3251/63, 3251/69, 3251/76, 3251/77, 3251/79, 3252/26, 3252/27, 3252/6, 3252/7, 3461/10, 3461/11, 3461/115, 3461/118, 3461/12, 3461/123, 3461/129, 3461/13, 3461/14, 3461/15, 3461/16, 3461/17, 3461/18, 3461/19, 3461/197, 3461/20, 3461/200, 3461/235, 3461/236, 3461/237, 3461/238, 3461/239, 3461/24, 3461/240, 3461/241, 3461/242, 3461/243, 3461/244, 3461/245, 3461/246, 3461/247, 3461/248, 3461/249, 3461/250, 3461/251, 3461/252, 3461/253, 3461/254, 3461/255, 3461/256, 3461/257, 3461/259, 3461/292, 3461/293, 3461/297, 3461/301, 3461/302, 3461/303, 3461/304, 3461/305, 3461/32, 3461/335, 3461/35, 3461/36, 3461/366, 3461/37, 3461/38, 3461/39, 3461/40, 3461/41, 3461/411, 3461/413, 3461/42, 3461/422, 3461/427, 3461/429, 3461/43, 3461/433, 3461/44, 3461/447, 3461/448, 3461/449, 3461/45, 3461/450, 3461/451, 3461/46, 3461/47, 3461/48, 3461/49, 3461/50, 3461/51, 3461/52, 3461/53, 3461/54, 3461/55, 3461/554, 3461/558, 3461/56, 3461/560, 3461/591, 3461/6, 3461/650, 3461/665, 3461/666, 3461/7, 3461/703, 3461/704, 3461/705, 3461/711, 3461/8, 3461/9, 3472/2, 3472/5, 3473/2, 3473/3, 3473/4, 3473/7, 3475/11, 3475/12, 3475/14, 3475/4, 3476/2, 3477/1, 3477/21, 3479, 3483/1, 3484/3, 3484/45, 3484/46, 3484/5, 3484/55, 3484/56, 3484/57, 3484/58, 3484/59, 3484/6, 3484/60, 3484/61, 3484/62, 3484/63, 3484/64, 3484/65, 3484/66, 3484/67, 3484/68, 3484/69, 3484/7, 3484/70, 3484/71, 3484/72, 3484/73, 3484/74, 3484/75, 3484/76, 3484/77, 3484/78, 3484/79, 3484/88, 3484/89, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496/1, 3496/2, 3497, 3498, 3501/6, 3501/7, 3501/9, 4128, 4134, 4135, 4137, 4138, 4171, 4172, 4173, 4175/1, 4175/2, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4194/1, 4194/3, 4194/4, 4194/5, 4195/1, 4195/3, 4195/4, 4195/5, 4196/1, 4196/3, 4196/4, 4196/5, 4197/1, 4197/3, 4197/4, 4197/5, 4199/1, 4290/1, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4317/1, 4317/2, 4318/1, 4318/2, 4319/1, 4319/2, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/2, 4322/1, 4322/2;
– k. o. Čatež (1306): 1879/2, 1879/4, 1895;
– k. o. Videm (1315): *27, 11/2, 15/2, 28/2, 343/1, 343/2, 354/2, 355/10, 355/11, 355/12, 383/2, 396/1, 396/3;
– k. o. Stara vas (1316): 105/10, 105/11, 105/12, 105/14, 105/16, 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/21, 105/22, 105/4, 105/5, 105/7, 105/8, 105/9, 111/12, 111/15, 111/4, 111/5, 113/3, 114/1, 114/2, 114/4, 114/6, 115/1, 115/4, 115/7, 115/8, 117/1, 117/2, 119/10, 119/7, 119/8, 119/9, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 122/2, 124/1, 128/2, 129/1, 130/2, 131/3, 134/14, 134/15, 134/16, 134/18, 134/19, 134/22, 135, 136/1, 136/2, 175/4, 175/7, 187/10, 187/11, 187/13, 188/4, 188/71, 188/72, 188/78, 188/84, 189/44, 747/2, 748/1, 748/2, 751/1, 751/2, 751/3, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 752/1, 795/1, 795/2, 795/3, 796/2, 797, 798/1, 798/10, 798/2, 798/3, 798/5, 798/6, 798/7, 819/2, 834/1, 834/2, 834/3, 835/9, 94/2, 96/3, 96/7;
– k. o. Stari Grad (1317): 1179/13, 1179/14, 1179/15, 1179/16, 1179/17, 1179/18, 1179/19, 1179/20, 1179/22, 1179/24, 1179/27, 1179/28, 1179/34, 1179/36, 1179/40, 1179/58, 1179/59, 1179/61, 1241/13, 1241/14, 1241/15, 1241/16;
– k. o. Dolenja vas (1318): 1269;
– k. o. Pesje (1319): 216, 217, 224/2, 241, 242, 246/2, 266/20, 274/103, 274/111, 274/112, 274/113, 274/114, 274/115, 274/117, 274/118, 274/121, 274/122, 274/125, 274/126, 274/127, 274/128, 274/129, 274/196, 274/252, 274/253, 274/256, 274/257, 274/260, 274/263, 274/266, 274/272, 274/281, 274/282, 274/285, 274/286, 274/287, 274/288, 274/296, 274/297, 274/308, 274/315, 274/316, 274/318, 274/319, 274/320, 274/321, 274/322, 274/328, 274/358, 274/359, 274/419, 274/42, 274/420, 274/421, 274/422, 274/423, 274/426, 274/427, 274/428, 274/429, 274/430, 274/431, 274/432, 274/433, 274/435, 274/438, 274/439, 274/443, 274/444, 274/45, 274/46, 274/47, 274/48, 274/493, 274/496, 274/501, 274/533, 274/534, 274/535, 274/536, 275/1, 275/2, 275/3, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/7, 276/9, 292/1, 292/10, 292/2, 292/4, 292/5, 292/55, 292/56, 292/58, 292/6, 292/8, 292/9, 293/2;
– k. o. Drnovo (1320): 1719/31, 1719/32, 1719/33, 1719/34, 1719/35, 1719/36, 1719/37, 1719/38, 1719/39, 1719/40, 1719/41, 1719/42, 1719/43, 1719/44, 1719/45, 1719/46, 1719/47, 1719/60, 1719/61, 1719/62, 2098/14, 2103/15, 2103/75, 2103/76, 2106/1, 2106/22, 2106/23, 2106/24, 2106/3, 2106/49, 2106/5, 2106/50, 2106/6, 2106/7, 2106/74, 2106/80, 2106/86, 2106/88, 2110/27, 2110/28, 2110/29, 2110/30, 2110/31, 2111/18, 2111/19, 2111/20, 2111/21, 2111/22, 2111/23, 2111/26, 2111/27, 2111/28, 2111/29, 2111/30, 2111/31, 2111/32, 2111/33, 2111/34, 2111/35, 2111/36, 2111/37, 2111/39, 2111/40, 2111/43, 2111/44, 2111/45, 2111/50, 2111/51, 2111/59, 2111/60, 2111/61, 2111/62, 2111/63, 2111/64, 2111/76, 2112/2, 2112/23, 2112/24, 2112/25, 2112/26, 2112/27, 2112/28, 2112/29, 2112/3, 2112/30, 2112/31, 2112/32, 2112/33, 2112/34, 2112/35, 2112/36, 2112/37, 2112/4, 2112/40, 2112/47, 2112/48, 2112/49, 2112/5, 2112/50, 2112/51, 2112/52, 2112/6, 2112/7, 2112/9, 2214/144, 2214/145, 2214/146, 2214/147, 2214/148, 2214/149, 2214/150, 2214/151, 2214/152, 2214/153, 2214/154, 2214/155, 2214/156, 2214/157, 2214/158, 2214/159, 2214/161, 2642/2, 2642/5, 2645/1, 2645/6, 2645/7, 2645/8;
– k. o. Leskovec (1321): 1001/1, 1022/1, 1022/12, 1022/2, 1022/22, 1022/3, 1022/39, 1022/4, 1022/41, 1022/42, 1022/8, 1022/9, 1023, 1079/3, 1082/23, 1083/1, 1193/1, 1193/10, 1193/11, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1193/6, 1193/7, 1193/8, 1193/9, 1195/1, 1195/10, 1195/11, 1195/12, 1195/13, 1195/14, 1195/16, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1195/44, 1195/45, 1195/46, 1195/47, 1195/48, 1195/49, 1195/5, 1195/50, 1195/51, 1195/52, 1195/53, 1195/54, 1195/55, 1195/56, 1195/58, 1195/6, 1195/7, 1195/8, 1195/9, 1197/100, 1197/101, 1197/102, 1197/103, 1197/104, 1197/13, 1197/274, 1197/275, 1197/276, 1197/282, 1197/283, 1197/398, 1197/435, 1197/436, 1197/44, 1197/68, 1197/98, 1197/99, 1204/206, 1205/210, 1205/212, 1206, 1246/1, 1246/2, 1246/5, 1246/6, 1246/9, 1247/1, 1249/1, 1249/2, 1369, 1372, 1373, 988/3, 997/1, 997/2;
– k. o. Krško (1322): 2981/2, 2981/4, 2981/5, 3046, 3051/6, 3071/3, 3071/5, 3071/6, 3110/1.
b) Območje, na katerem je načrtovan kablovod za priključitev hidroelektrarne v omrežje:
– k. o. Trnje (1298): 1/121, 1/123, 1/125, 1/126, 1/207, 1/214, 1/241, 1/243, 1/245, 1/249, 1/251, 1/252, 1/301, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/358, 1/36, 1/37, 1/39, 1/40, 1/44, 1/50, 1/60, 1/65, 1/71, 20, 208/2, 210/1, 210/10, 210/14, 210/15, 210/16, 210/9, 238, 29/19, 29/20, 29/22, 29/8, 36/1, 36/22, 36/23, 36/24, 36/3, 36/6, 38/1, 38/4, 39/16, 39/27, 39/28, 39/5, 39/6, 43/1, 43/11, 43/14, 48/17, 48/27, 48/28, 48/29;
– k. o. Brežice (1300): 1207/1, 1207/2, 1208, 1209/1, 1210, 1211, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217/1, 1217/2, 1279, 1285, 1286, 1287, 1355/1, 1355/2, 1357/1, 1357/2, 1359, 1361, 1368, 1369, 1371, 1379/1, 1379/2, 1380/2, 1382, 1385/1, 1385/2, 1402, 1404/2, 1405/2, 1492, 1501, 1502, 1503/1;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/366, 3461/554, 3461/558, 3461/560, 3473/4, 3475/4, 3479, 4135.
c) Območja za ureditev nadomestnih habitatov:
– k. o. Šentlenart (1281): 809/1, 809/55, 911;
– k. o. Krška vas (1301): 3249/14, 3249/15, 3249/16, 3249/17, 3249/18, 3249/19, 3249/20, 3250/9, 3251/62, 3251/63, 3251/69, 3461/24, 3461/558, 3479, 4128, 4169, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175/1, 4175/2, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4199/1;
– k. o. Pesje (1319): 263/1, 263/2, 263/4, 266/10, 266/11, 266/12, 266/2, 266/20, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 274/133, 274/134, 274/135, 274/152, 274/153, 274/154, 274/155, 274/156, 274/157, 274/158, 274/159, 274/160, 274/161, 274/162, 274/163, 274/164, 274/165, 274/166, 274/199, 274/248, 274/249, 274/250, 274/251, 274/252, 274/253, 274/254, 274/255, 274/256, 274/257, 274/258, 274/259, 274/260, 274/262, 274/263, 274/266, 274/271, 274/272, 274/273, 274/274, 274/275, 274/276, 274/277, 274/279, 274/280, 274/281, 274/288, 274/289, 274/290, 274/291, 274/292, 274/293, 274/294, 274/295, 274/297, 274/298, 274/299, 274/300, 274/301, 274/302, 274/303, 274/304, 274/305, 274/307, 274/308, 274/309, 274/310, 274/311, 274/312, 274/313, 274/314, 274/315, 274/316, 274/321, 274/324, 274/328, 274/332, 274/333, 274/334, 274/335, 274/336, 274/337, 274/338, 274/339, 274/340, 274/341, 274/342, 274/343, 274/344, 274/345, 274/346, 274/347, 274/348, 274/349, 274/350, 274/351, 274/352, 274/353, 274/354, 274/355, 274/356, 274/358, 274/361, 274/362, 274/365, 274/368, 274/369, 274/372, 274/373, 274/374, 274/375, 274/376, 274/397, 274/398, 274/493, 274/498, 274/499, 274/501, 274/502, 274/503, 274/504, 274/505, 274/506, 274/519, 274/533, 274/534, 274/535, 274/536, 274/537, 274/538, 274/551, 274/77, 274/80, 274/84, 274/85, 274/86, 274/90, 274/93, 292/41, 292/42, 292/43, 292/45, 292/46, 292/47, 292/48, 292/49, 292/50, 292/51, 292/54;
– k. o. Drnovo (1320): 2111/26, 2111/29, 2111/30, 2111/31, 2111/32, 2111/33, 2111/34, 2111/35, 2111/36, 2111/37, 2111/38, 2111/39, 2111/43, 2111/50, 2111/51, 2111/52, 2111/53, 2111/54, 2111/55, 2111/56, 2111/57, 2111/58, 2111/59, 2111/60, 2111/64, 2111/65, 2111/66, 2111/67.
d) Območja za zagotavljanje protipoplavne zaščite naselij na vplivnem območju HE Brežice in ureditve za zaščito podvozov pod avtocesto:
– k. o. Zgornji Obrež (1280): 332, 333, 334, 350, 352;
– k. o. Šentlenart (1281): 546/1, 546/2, 546/3, 547/4, 548/2, 608, 617, 621/7, 624, 648/1, 648/2, 650, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 710/7, 714/1, 715/1, 715/3, 715/4, 716, 717, 719/3, 719/4, 723/1, 723/3, 729, 730, 731, 733/2, 733/5, 745, 746, 747/2, 748/1, 748/2, 749/1, 756/1, 757, 758, 777/119, 777/20, 777/22, 777/23, 777/24, 777/25, 777/26, 777/27, 777/29, 777/30, 777/31, 777/32, 777/33, 777/34, 777/35, 777/36, 777/37, 777/38, 787/44, 797, 799/1, 801/1, 801/4, 805/1, 810/1, 811/3, 900, 921, 922, 923/1, 923/2, 924, 928, 931, 932, 933, 934, 935;
– k. o. Krška vas (1301): 1834/2, 3316/3, 3470/9, 4156/3, 4156/5, 4199/6, 4199/7, 4204/2, 4204/3, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4219/5, 4220/1, 4220/2, 4220/3, 4221/4, 4221/1, 4231/1, 4231/8, 4231/9, 4231/11, 4239/1, 4239/2, 4256/1, 4256/5, 4257/2, 4258/1, 4258/3, 4397/2, 4795/3, 4795/4, 4827/5, 4827/6, 4889/4, 4889/5, 4918/2, 4919/1, 4919/2, 5047/1, 5047/4, 5047/5, 5048/4, 5049;
– k. o. Drnovo (1320): 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1014/5, 1014/6, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1467, 1525, 1526, 1527/1, 1527/2, 1528/1, 1528/2, 1529/1, 1529/2, 1634, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1643/1, 1644, 1649/3, 1649/4, 1650/1, 1651, 1653, 1784, 1785/1, 1785/2, 1786, 2633/4, 2634, 2635/12, 3626/2, 3627/1, 3627/2, 3628/1, 3628/2, 3629/1, 3629/2, 3630/1, 3630/2, 3639, 3640, 936/2, 936/3, 964;
– k. o. Leskovec (1321): 1079/8.
e) Območja za ureditev Potočnice, Drnika in Žlapovca:
– k. o. Stara vas (1316): *15/1, *15/3, *18, *25, *26, *543, *60/1, *60/2, *61/3, 11/2, 160/3, 3/1, 3/3, 327/1, 329/1, 359/1, 362/10, 362/13, 362/14, 362/15, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 365/1, 365/2, 365/5, 365/6, 365/7, 367/1, 46/1, 48/3, 49/1, 50/1, 50/5, 53/3, 742/4, 743, 744, 750/2, 755, 762/11, 762/6, 762/7, 763, 794, 795/1, 796/1, 801/10, 801/11, 801/12, 801/5, 801/8, 801/9, 807;
– k. o. Leskovec (1321): 1244/15;
– k. o. Krško (1322): 3007/1, 3022/3, 3022/4, 3022/6, 3022/7, 3023/1, 3023/2, 3030/1, 3030/15, 3042, 3047/3, 3047/4, 3093/1, 3093/2.
f) Območja za ureditev protipoplavne zaščite Krške vasi in Malenc:
– k. o. Krška vas (1301): *103, *224, *84, *86, *89, *91, *93/2, *97/2, 1417/1, 1425/2, 1431, 1438, 1442, 1474/1, 1474/4, 1475/2, 1476/4, 1476/5, 1476/6, 1476/7, 1476/8, 1476/9, 1478/18, 1629, 1630, 1631, 3472/6, 3473/6, 3474/1, 3474/3, 4289/1, 4289/2, 4359/1, 4359/2, 4360/1, 4360/2, 4361/1, 4361/2, 4362/1, 4362/2, 4363/1, 4363/2, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2;
– k. o. Čatež (1306): *135, *215, *3/1, *3/2, *4, *87/2, 172/2, 172/3, 172/6, 172/7, 173/1, 173/3, 174/1, 177/1, 177/2, 177/5, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 183, 184/2, 1878/1, 1880/3, 1881, 1882/12, 1882/35, 1886/7, 1887/22, 1887/24, 1887/4, 1887/7, 2545, 267/1, 267/5, 271/2, 271/3, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/7, 276/8, 276/9, 464/1, 464/6, 467/3, 475/2, 478, 480/1, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 484/1, 484/2, 484/3, 486/1, 486/2, 487/1, 490/1, 490/2.
g) Območje za ureditev centra za obiskovalce hidroelektrarne in poslovnih prostorov koncesionarja:
– k. o. Brežice (1300): 1279, 1280, 1285, 1286, 1287, 1293, 1294, 1298, 1299, 1300.
h) Območje za ureditev rekreacijskega območja Vrbina med bazenom HE Brežice in mestnim jedrom Brežic:
– k. o. Brežice (1300): 1492, 660, 662/1, 663/1, 663/2, 663/3, 663/4;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/470, 3461/490, 3461/528, 3461/644, 3479, 4125.
i) Območje za ureditev cestne povezave od gradu Brežice do Šentlenarta, vključno z ureditvijo parkirišč:
– k. o. Šentlenart (1281): 769/1, 771/11, 771/12, 771/14, 771/15, 771/16, 771/17, 771/19, 771/20, 771/21, 771/24, 771/25, 771/6, 771/7, 773/1, 776/2, 776/5, 801/1, 801/2;
– k. o. Brežice (1300): 1, 104, 11, 113, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 124, 1250, 1255, 1258, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1276/2, 1277, 13, 1514, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 59/1, 59/2, 6, 60/1, 60/2, 621, 624, 626, 64, 647, 659/1, 66, 660, 663/1, 663/2, 663/3, 664, 667/4, 669, 67, 672, 678, 679, 68, 683, 686, 688, 689, 69, 691, 692, 694, 695, 697, 698, 70, 700, 701, 703, 704, 71, 72, 73, 76, 92.
j) Območje za ureditev čistilne naprave Brežice – zahod, vključno z ureditvijo dovozne ceste:
– k. o. Šentlenart (1281): 778/10, 778/11, 778/12, 778/13, 778/26, 778/7, 778/8, 810/1.
k) Območja za ureditev območja Raceland na območju gramoznice Stari Grad, vključno z ureditvijo zahodne in severne brežine gramoznice za zagotavljanje poplavne varnosti:
– k. o. Pesje (1319): 274/101, 274/129, 274/197, 274/203, 274/204, 274/205, 274/206, 274/207, 274/208, 274/209, 274/210, 274/211, 274/212, 274/214, 274/215, 274/216, 274/217, 274/219, 274/221, 274/222, 274/223, 274/224, 274/225, 274/226, 274/227, 274/228, 274/229, 274/230, 274/231, 274/232, 274/233, 274/234, 274/235, 274/236, 274/237, 274/238, 274/239, 274/240, 274/241, 274/242, 274/244, 274/246, 274/247, 274/248, 274/249, 274/250, 274/275, 274/276, 274/277, 274/278, 274/292, 274/293, 274/294, 274/295, 274/297, 274/303, 274/338, 274/341, 274/342, 274/346, 274/350, 274/351, 274/352, 274/355, 274/356, 274/491, 274/497, 274/500, 274/503, 274/504, 274/510, 274/519, 274/520, 274/521, 274/522, 274/523, 274/524, 274/525, 274/526, 274/527, 274/528, 274/529, 274/530, 274/531, 274/532, 274/534, 274/537, 274/55, 274/551, 274/552, 274/553, 274/554, 274/56, 274/57, 274/58, 274/67, 274/68, 274/69, 274/70, 274/71, 274/74, 292/10, 292/11, 292/12, 292/13, 292/14, 292/15, 292/16, 292/18, 292/19, 292/20, 292/21, 292/22, 292/23, 292/24, 292/25, 292/26, 292/27, 292/28, 292/29, 292/30, 292/31, 292/32, 292/33, 292/34, 292/35, 292/36, 292/38, 292/40, 292/41, 292/43, 292/44, 292/45, 292/47, 292/48, 292/49, 292/54, 292/57, 292/59, 292/60, 292/61, 292/62, 292/63, 292/64, 292/9;
– k. o. Drnovo (1320): 2106/51, 2106/52, 2106/53, 2106/54, 2106/55, 2106/68, 2106/76, 2106/77, 2106/78, 2106/79, 2106/80, 2111/26, 2111/38, 2111/49, 2111/52, 2111/53, 2111/54, 2111/55, 2111/56, 2111/57, 2111/58, 2111/59, 2111/65, 2111/66, 2111/67, 2111/68, 2111/69, 2111/70, 2111/71, 2111/72, 2111/73, 2111/74, 2111/75, 2645/8.
l) Območja za umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem, vključno z ureditvijo vojaškega mostu:
– k. o. Stara vas (1316): 798/2, 798/3, 798/4, 798/8, 819/2;
– k. o. Leskovec (1321): 1001/1, 1014/1, 1022/1, 1022/10, 1022/11, 1022/12, 1022/13, 1022/14, 1022/16, 1022/17, 1022/18, 1022/19, 1022/2, 1022/20, 1022/23, 1022/3, 1022/4, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1246/1, 1249/2.
m) Območja za razširitev Zbirnega centra Spodnji Stari Grad:
– k. o. Pesje (1319): 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/56, 292/58, 292/6, 292/7, 292/8;
– k. o. Drnovo (1320): 2106/10, 2106/11, 2106/12, 2106/31, 2106/32, 2106/33, 2106/34, 2106/35, 2106/36, 2106/37, 2106/38, 2106/39, 2106/40, 2106/41, 2106/43, 2106/44, 2106/45, 2106/46, 2106/47, 2106/48, 2106/49, 2106/50, 2106/57, 2106/58, 2106/62, 2106/63, 2106/64, 2106/70, 2106/74, 2106/75, 2106/82, 2106/85, 2106/87, 2106/88, 2106/89, 2106/9, 2642/5, 2645/5, 2645/6.
n) Območja za ureditev Močnika in Struge:
– k. o. Šentlenart (1281): 771/11, 771/14, 771/17, 771/20, 773/2, 773/3, 775/1, 775/2, 778/25, 809/3, 809/55, 809/6, 811/6, 895, 896, 903, 909, 910, 911, 915, 942, 947, 948;
– k. o. Brežice (1300): 11, 12, 1250, 1255, 1265, 1266, 1268, 1278, 1492, 17, 18, 2, 20, 21, 24, 25, 3, 4, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 5, 6, 60/1, 60/2, 64, 662/1, 662/2, 663/1, 664, 7, 8;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/24, 3461/32, 3461/336, 3461/337, 3461/340, 3461/341, 3461/344, 3461/345, 3461/349, 3461/352, 3461/353, 3461/356, 3461/357, 3461/470, 3461/482, 3461/490, 3461/554, 3461/584, 3461/588, 3461/590, 3461/591, 3461/593, 3461/594, 3461/623, 3461/662, 3461/663, 3461/671, 3461/672, 3461/673, 3461/705, 3479, 3483/1, 3483/2, 4125, 4126, 4128.
o) Območja za ureditev Močnika na območju Zgornje Pohance:
– k. o. Zgornja Pohanca (1262): *12, *123, *20, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 10, 17, 21, 22, 3/1, 34, 35, 43, 45, 5, 54, 56, 57/1, 57/2, 60, 63, 676/1, 676/2, 681/33, 681/34, 681/4, 7, 701/1, 701/2;
– k. o. Pleterje (1312): *122, 1232/1, 1271/2, 1272/1, 1275, 1276, 1277/1, 1277/3, 1277/4, 1278, 1279/1, 1281, 1286, 1289, 1294, 1295, 1299, 1300, 1301, 1302, 1306, 1307, 1309, 1310, 1312, 1313, 1315, 1317, 1318, 1354, 1355, 1357, 1359, 1361/2, 1361/3, 1362/3, 1362/4, 1362/5, 1363/2, 1519, 1523/2, 1526/12, 1526/14, 1526/15, 1526/16, 1526/2, 1534, 1535.
p) Območje za ureditev obvoznice Žadovinek, občinske ceste za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče in ureditev dostopa do MRP, vključno z visokovodnim nasipom:
– k. o. Leskovec (1321): *100/1, *100/2, *415, 1001/1, 1011/1, 1011/13, 1011/14, 1011/23, 1011/26, 1011/27, 1011/36, 1014/1, 1014/11, 1014/3, 1014/5, 1022/21, 1022/22, 1022/8, 1022/9, 1023, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1032/3, 1032/4, 1032/5, 1038, 1039/1, 1039/6, 1041/2, 1041/3, 1044/1, 1045/1, 1045/10, 1045/15, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9, 1062/1, 1062/2, 1063, 1067/207, 1067/233, 1075/11, 1075/12, 1075/15, 1075/7, 1079/3, 1079/8, 1246/1, 1246/12, 1247/1, 1248/4, 803/1, 803/2, 805/1, 805/2, 807, 808, 809.
q) Območje za ureditev dovozne ceste do jezovne zgradbe:
– k. o. Brežice (1300): 1214, 1215, 1279, 1285, 1286, 1287, 1300, 1355/1, 1355/2, 1357/1, 1357/2, 1358, 1359, 1361, 1368, 1369, 1371, 1379/1, 1379/2, 1380/2, 1382, 1385/1, 1385/2, 1402, 1404/2, 1405/2, 1492, 1501, 1502, 1503/1;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/558, 3479, 4135.
r) Območje za ureditev dostopa do objekta Jutranjka:
– k. o. Brežice (1300): 1371, 1379/1, 1379/2, 1379/4, 1379/5, 1491/1, 1501, 1503/1, 1505.
s) Preostala območja v mejah območja državnega prostorskega načrta, ki se urejajo v skladu z določili te uredbe:
– k. o. Zgornja Pohanca (1262): *123, 17;
– k. o. Zgornji Obrež (1280): 327, 328/1, 328/2, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 352;
– k. o. Šentlenart (1281): *38, *39, 546/1, 546/2, 546/3, 546/5, 547/1, 547/4, 548/1, 548/2, 570/34, 570/35, 608, 611/1, 611/2, 612, 613, 614, 616, 617, 621/7, 624, 625, 648/2, 650, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 710/1, 710/7, 714/1, 715/1, 715/3, 715/4, 716, 717, 718, 719/1, 719/3, 719/4, 720/1, 720/10, 720/11, 720/12, 720/13, 720/14, 720/3, 720/4, 720/5, 720/6, 720/7, 720/8, 720/9, 721, 722, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 729, 730, 731, 732, 733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 736/1, 736/2, 737, 738, 744, 745, 746, 747/2, 748/2, 749/1, 749/2, 749/3, 750, 751, 752, 753/1, 753/2, 754, 755, 756/1, 756/2, 757, 758, 759, 760, 761, 764/1, 764/10, 764/11, 764/12, 764/13, 764/14, 764/15, 764/16, 764/17, 764/18, 764/19, 764/2, 764/20, 764/21, 764/22, 764/23, 764/3, 764/4, 764/5, 764/6, 764/7, 764/8, 764/9, 766, 769/1, 769/11, 769/12, 769/17, 769/6, 771/11, 771/12, 771/14, 771/15, 771/16, 771/17, 771/19, 771/2, 771/20, 771/21, 771/24, 771/25, 771/6, 771/7, 773/1, 773/2, 773/3, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 775/5, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6, 776/7, 776/8, 776/9, 777/1, 777/10, 777/105, 777/106, 777/109, 777/11, 777/110, 777/111, 777/112, 777/113, 777/114, 777/115, 777/116, 777/117, 777/118, 777/119, 777/12, 777/13, 777/14, 777/15, 777/16, 777/17, 777/18, 777/19, 777/2, 777/20, 777/21, 777/22, 777/23, 777/25, 777/26, 777/27, 777/28, 777/29, 777/3, 777/30, 777/32, 777/33, 777/34, 777/35, 777/36, 777/37, 777/38, 777/39, 777/4, 777/40, 777/41, 777/42, 777/43, 777/45, 777/46, 777/47, 777/48, 777/49, 777/5, 777/50, 777/51, 777/52, 777/53, 777/54, 777/55, 777/56, 777/57, 777/58, 777/59, 777/6, 777/60, 777/64, 777/65, 777/66, 777/74, 777/77, 777/78, 777/79, 777/8, 777/80, 777/81, 777/82, 777/83, 777/84, 777/85, 777/86, 777/87, 777/88, 777/89, 777/9, 777/90, 778/10, 778/11, 778/12, 778/13, 778/14, 778/18, 778/19, 778/2, 778/22, 778/23, 778/25, 778/26, 778/27, 778/28, 778/29, 778/3, 778/32, 778/33, 778/34, 778/35, 778/36, 778/37, 778/38, 778/39, 778/4, 778/40, 778/41, 778/42, 778/43, 778/44, 778/5, 778/6, 778/7, 778/8, 778/9, 779/1, 779/2, 779/27, 779/29, 779/32, 787/44, 797, 799/1, 799/2, 800, 801/1, 801/2, 801/4, 801/5, 801/6, 801/7, 801/8, 805/1, 809/1, 809/3, 809/41, 809/50, 809/51, 809/55, 809/6, 810/1, 811/2, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/8, 811/9, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917/1, 917/2, 918, 919, 920, 921, 923/2, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961;
– k. o. Brežice (1300): 1, 10, 104, 11, 113, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 124, 1249, 1250, 1254, 1255, 1258, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1276/1, 1276/2, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1286, 1287, 13, 1300, 1304, 1307, 1312, 1315, 1318, 1319, 1354, 1355/1, 1355/2, 1357/1, 1357/2, 1358, 1359, 1362/1, 1362/2, 1363, 1368, 1371, 1379/1, 1379/2, 1379/4, 1379/5, 1382, 1385/1, 1385/2, 1390, 1392/2, 1402, 1404/2, 1405/2, 1473/2, 1474, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1487, 1489, 1490, 1491/1, 1492, 1501, 1502, 1503/1, 1503/4, 1505, 1514, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 33, 34, 35, 36, 39/1, 39/2, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59/1, 59/2, 6, 60/1, 60/2, 61, 62, 621, 624, 626, 627, 628, 63, 633, 634, 64, 641/1, 641/2, 646, 647, 65, 659/1, 66, 660, 661, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 663/3, 663/4, 664, 667/4, 669, 67, 672, 674, 677, 678, 679, 68, 681, 682, 683, 685, 686, 688, 689, 69, 692, 695, 698, 7, 70, 701, 703, 704, 71, 72, 73, 76, 8, 9, 92;
– k. o. Krška vas (1301): *431, 1396/1, 1396/5, 1398/1, 1399/1, 1475/2, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4, 1476/5, 1476/9, 1478/18, 1750, 1758, 1759/1, 1759/10, 1759/12, 1759/13, 1759/14, 1759/17, 1759/18, 1759/19, 1759/2, 1759/20, 1759/21, 1759/22, 1759/23, 1759/24, 1759/25, 1759/26, 1759/27, 1759/28, 1759/29, 1759/3, 1759/30, 1759/31, 1759/32, 1759/33, 1759/34, 1759/35, 1759/36, 1759/37, 1759/38, 1759/39, 1759/40, 1759/41, 1759/42, 1759/5, 1759/6, 1759/7, 1759/8, 1759/9, 1765, 1794, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/4, 1807/5, 1807/6, 1808/1, 1808/10, 1808/11, 1808/12, 1808/13, 1808/14, 1808/15, 1808/16, 1808/17, 1808/2, 1808/3, 1808/4, 1808/5, 1808/6, 1808/7, 1808/9, 1818/1, 1818/11, 1818/12, 1818/16, 1818/17, 1818/2, 1818/20, 1818/21, 1818/3, 1818/4, 1818/5, 1818/6, 1818/7, 1821, 1822, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1824, 1825/1, 1825/3, 1826/1, 1826/3, 1828/3, 1828/4, 1829, 1830/1, 1830/2, 1831, 1832/12, 1832/13, 1832/14, 1832/15, 1832/16, 1832/17, 1832/18, 1832/19, 1832/21, 1832/23, 1832/26, 1832/27, 1832/28, 1833/1, 1833/2, 1833/4, 1833/5, 1833/6, 1833/7, 1834/1, 1834/2, 1837/3, 1839/1, 1839/2, 1840/1, 1840/2, 1841/1, 1841/3, 1842, 1846, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, 1848/3, 1849/1, 1849/3, 1849/4, 1850/1, 1850/4, 1850/5, 1850/6, 1850/7, 2150/10, 2150/2, 2150/3, 2150/4, 2150/5, 2150/6, 2150/7, 2150/8, 2150/9, 2151/1, 2151/2, 2151/3, 2151/4, 2151/5, 2151/6, 2151/7, 2152/1, 2152/2, 2153/1, 2153/2, 2153/3, 2153/4, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161/1, 2161/10, 2161/11, 2161/12, 2161/13, 2161/14, 2161/15, 2161/16, 2161/17, 2161/18, 2161/19, 2161/2, 2161/20, 2161/21, 2161/22, 2161/23, 2161/24, 2161/3, 2161/4, 2161/5, 2161/6, 2161/7, 2161/8, 2161/9, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2162/4, 2162/5, 2162/6, 2162/7, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253/2, 3044/64, 3044/65, 3044/66, 3163, 3164, 3212, 3249/1, 3249/10, 3249/11, 3249/12, 3249/13, 3249/14, 3249/15, 3249/16, 3249/17, 3249/18, 3249/2, 3249/23, 3249/24, 3249/3, 3249/4, 3249/5, 3249/6, 3249/7, 3249/8, 3249/9, 3250/1, 3250/2, 3250/3, 3250/4, 3250/5, 3250/6, 3250/7, 3250/8, 3250/9, 3251/11, 3251/12, 3251/13, 3251/2, 3251/25, 3251/26, 3251/27, 3251/28, 3251/29, 3251/30, 3251/31, 3251/32, 3251/33, 3251/35, 3251/38, 3251/39, 3251/44, 3251/47, 3251/55, 3251/58, 3251/62, 3251/74, 3251/75, 3251/77, 3251/78, 3251/79, 3251/80, 3251/81, 3251/82, 3251/83, 3251/85, 3251/86, 3252/26, 3316/1, 3316/3, 3316/5, 3316/6, 3461/1, 3461/10, 3461/11, 3461/115, 3461/12, 3461/129, 3461/13, 3461/14, 3461/15, 3461/16, 3461/17, 3461/18, 3461/19, 3461/197, 3461/198, 3461/2, 3461/22, 3461/220, 3461/221, 3461/234, 3461/235, 3461/236, 3461/237, 3461/238, 3461/239, 3461/24, 3461/240, 3461/241, 3461/242, 3461/243, 3461/244, 3461/245, 3461/246, 3461/247, 3461/248, 3461/249, 3461/250, 3461/251, 3461/252, 3461/253, 3461/254, 3461/255, 3461/256, 3461/257, 3461/259, 3461/28, 3461/283, 3461/284, 3461/285, 3461/286, 3461/287, 3461/288, 3461/290, 3461/291, 3461/292, 3461/293, 3461/297, 3461/3, 3461/300, 3461/301, 3461/302, 3461/303, 3461/31, 3461/32, 3461/335, 3461/336, 3461/337, 3461/338, 3461/339, 3461/340, 3461/341, 3461/342, 3461/343, 3461/344, 3461/345, 3461/346, 3461/347, 3461/348, 3461/349, 3461/350, 3461/351, 3461/352, 3461/353, 3461/354, 3461/355, 3461/356, 3461/357, 3461/358, 3461/359, 3461/360, 3461/361, 3461/362, 3461/4, 3461/411, 3461/413, 3461/427, 3461/433, 3461/444, 3461/462, 3461/464, 3461/465, 3461/470, 3461/482, 3461/490, 3461/5, 3461/50, 3461/500, 3461/501, 3461/502, 3461/508, 3461/51, 3461/517, 3461/52, 3461/526, 3461/528, 3461/53, 3461/538, 3461/539, 3461/54, 3461/541, 3461/542, 3461/543, 3461/544, 3461/545, 3461/546, 3461/547, 3461/549, 3461/55, 3461/550, 3461/552, 3461/554, 3461/56, 3461/560, 3461/562, 3461/57, 3461/576, 3461/58, 3461/584, 3461/585, 3461/588, 3461/59, 3461/590, 3461/591, 3461/593, 3461/594, 3461/595, 3461/596, 3461/597, 3461/6, 3461/60, 3461/605, 3461/606, 3461/61, 3461/62, 3461/623, 3461/624, 3461/625, 3461/63, 3461/633, 3461/635, 3461/636, 3461/637, 3461/64, 3461/640, 3461/644, 3461/65, 3461/650, 3461/652, 3461/654, 3461/657, 3461/658, 3461/66, 3461/661, 3461/662, 3461/663, 3461/664, 3461/665, 3461/666, 3461/67, 3461/671, 3461/672, 3461/673, 3461/68, 3461/69, 3461/699, 3461/7, 3461/70, 3461/700, 3461/701, 3461/702, 3461/705, 3461/706, 3461/707, 3461/708, 3461/709, 3461/71, 3461/710, 3461/72, 3461/73, 3461/74, 3461/75, 3461/76, 3461/77, 3461/78, 3461/79, 3461/8, 3461/80, 3461/85, 3461/9, 3467/3, 3470/10, 3470/12, 3470/13, 3470/2, 3470/3, 3470/7, 3470/8, 3470/9, 3471, 3472/5, 3472/6, 3473/2, 3473/6, 3473/7, 3474/6, 3475/4, 3479, 3480/1, 3480/2, 3483/1, 3483/2, 3483/3, 3484/1, 3484/17, 3484/18, 3484/19, 3484/20, 3484/21, 3484/22, 3484/23, 3484/24, 3484/25, 3484/26, 3484/27, 3484/28, 3484/29, 3484/30, 3484/31, 3484/32, 3484/33, 3484/34, 3484/35, 3484/36, 3484/37, 3484/38, 3484/39, 3484/40, 3484/41, 3484/42, 3484/43, 3484/44, 3484/45, 3484/47, 3484/48, 3484/49, 3484/50, 3484/51, 3484/52, 3484/53, 3484/54, 3484/55, 3484/56, 3484/72, 3484/79, 3484/80, 3484/81, 3484/87, 3485, 3486/1, 3486/2, 3486/3, 3488/1, 3488/10, 3488/11, 3488/12, 3488/13, 3488/14, 3488/15, 3488/16, 3488/2, 3488/25, 3488/26, 3488/27, 3488/28, 3488/29, 3488/3, 3488/30, 3488/31, 3488/32, 3488/33, 3488/34, 3488/35, 3488/36, 3488/37, 3488/38, 3488/39, 3488/4, 3488/40, 3488/41, 3488/42, 3488/43, 3488/44, 3488/45, 3488/46, 3488/47, 3488/48, 3488/5, 3488/6, 3488/7, 3488/8, 3488/9, 3499/4, 3500/10, 3500/19, 3500/20, 3500/5, 3500/6, 4109/1, 4109/2, 4124, 4125, 4126, 4128, 4137, 4138, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149/1, 4149/2, 4150/1, 4150/2, 4151, 4152/1, 4152/2, 4153/1, 4153/2, 4154/1, 4154/2, 4154/3, 4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6, 4155/7, 4155/8, 4155/9, 4156/1, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 4157/1, 4157/2, 4158/1, 4158/2, 4159/1, 4159/2, 4160/1, 4160/2, 4161, 4162, 4163/1, 4163/2, 4163/3, 4163/4, 4164, 4165, 4166, 4167/1, 4167/2, 4168, 4169, 4170, 4171, 4174, 4175/1, 4175/2, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182/1, 4182/2, 4184/1, 4184/3, 4184/4, 4184/5, 4185/1, 4185/3, 4185/4, 4185/5, 4186/1, 4186/3, 4186/4, 4186/5, 4187/1, 4187/3, 4187/4, 4187/5, 4188/1, 4188/3, 4188/4, 4188/5, 4189/1, 4189/3, 4189/4, 4189/5, 4190/1, 4190/3, 4190/4, 4190/5, 4191/1, 4191/3, 4191/4, 4191/5, 4192/1, 4192/3, 4192/4, 4192/5, 4193/1, 4193/3, 4193/4, 4193/5, 4194/1, 4194/3, 4194/4, 4194/5, 4195/1, 4195/3, 4196/1, 4196/3, 4197/1, 4197/3, 4197/4, 4197/5, 4198, 4199/1, 4199/4, 4199/5, 4199/6, 4199/7, 4200/1, 4200/3, 4200/4, 4200/5, 4201/1, 4201/3, 4201/4, 4201/5, 4202/1, 4202/3, 4202/4, 4202/5, 4203/1, 4203/3, 4203/4, 4203/5, 4204/1, 4204/2, 4204/3, 4210/3, 4210/4, 4211/1, 4211/3, 4211/4, 4212/1, 4212/3, 4212/4, 4212/5, 4213/1, 4213/3, 4213/4, 4213/5, 4214/1, 4214/3, 4214/4, 4216/1, 4216/3, 4216/4, 4217/1, 4217/3, 4217/4, 4218/1, 4218/3, 4218/4, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4219/5, 4220/1, 4220/3, 4221/1, 4221/3, 4221/4, 4222/1, 4222/2, 4223/1, 4223/3, 4223/4, 4224/1, 4224/3, 4224/4, 4225/2, 4226/1, 4226/3, 4226/4, 4227/1, 4227/3, 4227/4, 4228/1, 4228/3, 4228/4, 4229/1, 4229/3, 4229/4, 4230/3, 4230/4, 4231/1, 4231/10, 4231/11, 4231/5, 4231/6, 4231/7, 4231/8, 4231/9, 4239/1, 4239/2, 4240/1, 4240/2, 4241/1, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4244/2, 4245/2, 4246/2, 4247/2, 4248/2, 4255, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4256/6, 4257/1, 4257/2, 4257/4, 4257/5, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4259/1, 4259/2, 4260, 4261/2, 4262/2, 4263/2, 4264/2, 4265/2, 4266/2, 4267/2, 4269/2, 4270/2, 4271/2, 4272/2, 4273/2, 4274/2, 4275/2, 4276/2, 4277/2, 4278/2, 4279/2, 4280/2, 4281/2, 4282/2, 4283/2, 4284/1, 4284/2, 4285/2, 4286/2, 4287/2, 4288/2, 4289/2, 4290/1, 4290/2, 4291, 4292, 4293/1, 4293/2, 4294/1, 4294/2, 4295/1, 4295/2, 4296/1, 4296/2, 4297/1, 4297/2, 4298/1, 4298/2, 4299/1, 4299/2, 4300/1, 4300/2, 4301/1, 4301/2, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4313, 4314, 4315/1, 4315/2, 4316/1, 4316/2, 4317/1, 4317/2, 4318/1, 4318/2, 4319/1, 4319/2, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/2, 4322/1, 4322/2, 4323/1, 4323/2, 4324/1, 4324/2, 4325/1, 4325/2, 4326/1, 4326/2, 4327, 4328, 4329/1, 4329/2, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334/1, 4334/2, 4335/1, 4335/2, 4336/1, 4336/2, 4337/1, 4337/2, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4340/1, 4340/2, 4340/3, 4348/2, 4349/2, 4350/2, 4351/2, 4356/2, 4357/2, 4358/2, 4359/1, 4359/2, 4379/1, 4379/2, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385/1, 4397/1, 4397/2, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432/1, 4432/2, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4469, 4478, 4509, 4524, 4525, 4795/2, 4795/3, 4795/4, 4795/5, 4795/6, 4798/1, 4798/2, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806/1, 4806/2, 4807/1, 4807/2, 4808/1, 4808/2, 4809/1, 4809/2, 4810/1, 4810/2, 4811/1, 4811/3, 4811/4, 4811/5, 4812/1, 4812/2, 4813/1, 4813/2, 4814/1, 4814/2, 4815/1, 4815/2, 4816/1, 4816/2, 4817/1, 4817/2, 4818/1, 4818/2, 4819/1, 4819/2, 4820/1, 4820/2, 4821, 4822/1, 4822/2, 4823/1, 4823/2, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 4825/1, 4825/2, 4826/3, 4826/4, 4826/5, 4826/6, 4826/7, 4826/8, 4827/2, 4827/3, 4827/4, 4827/5, 4827/6, 4828/1, 4828/2, 4828/3, 4829/1, 4829/2, 4829/3, 4829/4, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843/1, 4843/2, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851/1, 4851/2, 4852/1, 4852/2, 4853/1, 4853/2, 4854/1, 4854/2, 4855/1, 4855/2, 4856/1, 4856/2, 4857/1, 4857/3, 4857/4, 4857/5, 4858/1, 4858/3, 4858/4, 4858/5, 4858/6, 4859/1, 4859/2, 4859/3, 4860/1, 4860/2, 4862/1, 4862/3, 4862/4, 4863/3, 4863/4, 4875, 4881, 4885/3, 4885/4, 4886/1, 4886/3, 4886/4, 4888/1, 4888/2, 4889/1, 4889/4, 4889/6, 4889/7, 4889/8, 4890/3, 4890/4, 4892/1, 4892/3, 4892/4, 4893/1, 4893/3, 4893/4, 4893/5, 4894/3, 4894/4, 4894/5, 4895/3, 4895/4, 4918/2, 4918/3, 4918/4, 4919/1, 4919/2, 5044/1, 5047/1, 5047/2, 5047/3, 5047/4, 5047/5, 5048/1, 5048/3, 5048/4, 5048/5, 5049, 6211;
– k. o. Čatež (1306): *1, *117, *135, *3/2, *4, 1878/1, 1880/1, 1881, 1886/7, 1887/7, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/5, 1895, 276/2, 276/5, 276/9, 467/3, 475/2, 480/1, 480/4, 480/5, 480/6;
– k. o. Pleterje (1312): *122, 1355, 1519, 1523/2, 1534;
– k. o. Videm (1315): *27, 11/2, 15/2, 355/10, 355/11, 355/12, 383/2, 406;
– k. o. Stara vas (1316): *15/1, *18, *25, *26, *27, *28/2, *543, *59, *60/1, *60/2, *61/3, 1/1, 11/2, 134/18, 160/3, 188/2, 188/53, 188/60, 188/63, 189/44, 189/65, 189/67, 3/1, 3/2, 3/3, 320/1, 320/2, 327/1, 329/1, 359/1, 362/10, 362/13, 362/14, 362/15, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9, 364, 365/1, 365/2, 365/5, 365/6, 365/7, 367/1, 369/1, 46/1, 48/3, 49/1, 50/1, 50/5, 50/6, 53/3, 742/4, 743, 744, 750/2, 755, 762/11, 762/6, 762/7, 763, 794, 795/1, 795/3, 796/1, 796/2, 798/1, 798/3, 798/7, 801/10, 801/11, 801/12, 801/5, 801/9, 807, 819/2, 834/1, 834/2, 834/3;
– k. o. Stari Grad (1317): 1088/2, 1094/2, 1094/4, 1096, 1097, 1234/2, 1241/14, 1241/16, 1241/17, 1241/18, 55/1;
– k. o. Dolenja vas (1318): 1268/2, 1269, 17/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 43, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 59/3, 60/1, 60/2, 61/1, 62/2, 62/3;
– k. o. Pesje (1319): 167, 168/1, 168/2, 170/1, 170/3, 173/2, 174, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 193, 194, 195/1, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/16, 195/17, 195/18, 195/19, 195/2, 195/20, 195/21, 195/22, 195/23, 195/24, 195/25, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 196/1, 196/10, 196/11, 196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 196/18, 196/19, 196/2, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23, 196/24, 196/25, 196/26, 196/27, 196/28, 196/29, 196/3, 196/30, 196/31, 196/32, 196/33, 196/34, 196/35, 196/36, 196/37, 196/38, 196/39, 196/4, 196/40, 196/41, 196/42, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 213/1, 213/2, 213/3, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246/2, 262/10, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 263/1, 263/2, 263/4, 263/5, 263/6, 263/7, 266/1, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 266/16, 266/17, 266/18, 266/19, 266/2, 266/20, 266/21, 266/22, 274/10, 274/100, 274/101, 274/102, 274/103, 274/104, 274/105, 274/107, 274/108, 274/109, 274/11, 274/110, 274/111, 274/112, 274/113, 274/114, 274/115, 274/116, 274/117, 274/118, 274/119, 274/12, 274/120, 274/121, 274/122, 274/123, 274/124, 274/125, 274/126, 274/127, 274/128, 274/129, 274/13, 274/130, 274/131, 274/132, 274/133, 274/134, 274/135, 274/136, 274/137, 274/138, 274/139, 274/14, 274/140, 274/141, 274/142, 274/143, 274/144, 274/145, 274/146, 274/147, 274/148, 274/149, 274/15, 274/150, 274/151, 274/152, 274/156, 274/157, 274/158, 274/159, 274/16, 274/160, 274/161, 274/162, 274/163, 274/164, 274/165, 274/166, 274/167, 274/169, 274/17, 274/170, 274/171, 274/172, 274/173, 274/174, 274/175, 274/176, 274/177, 274/178, 274/179, 274/18, 274/180, 274/181, 274/182, 274/183, 274/184, 274/185, 274/186, 274/187, 274/188, 274/189, 274/19, 274/190, 274/196, 274/197, 274/198, 274/199, 274/20, 274/200, 274/202, 274/204, 274/209, 274/21, 274/210, 274/214, 274/219, 274/22, 274/221, 274/222, 274/23, 274/24, 274/247, 274/25, 274/26, 274/27, 274/28, 274/29, 274/30, 274/305, 274/307, 274/308, 274/31, 274/32, 274/328, 274/329, 274/33, 274/330, 274/331, 274/333, 274/34, 274/35, 274/355, 274/358, 274/359, 274/36, 274/360, 274/361, 274/362, 274/363, 274/364, 274/365, 274/366, 274/367, 274/368, 274/369, 274/37, 274/370, 274/371, 274/374, 274/375, 274/376, 274/377, 274/378, 274/379, 274/38, 274/380, 274/381, 274/382, 274/383, 274/384, 274/385, 274/386, 274/387, 274/388, 274/389, 274/39, 274/390, 274/391, 274/392, 274/393, 274/394, 274/395, 274/396, 274/397, 274/398, 274/399, 274/40, 274/400, 274/401, 274/402, 274/403, 274/404, 274/405, 274/406, 274/407, 274/408, 274/409, 274/41, 274/410, 274/411, 274/412, 274/413, 274/414, 274/415, 274/416, 274/417, 274/418, 274/419, 274/42, 274/420, 274/421, 274/422, 274/423, 274/424, 274/425, 274/426, 274/427, 274/428, 274/429, 274/43, 274/430, 274/431, 274/432, 274/433, 274/434, 274/435, 274/436, 274/437, 274/438, 274/439, 274/44, 274/440, 274/441, 274/442, 274/443, 274/444, 274/445, 274/446, 274/447, 274/448, 274/449, 274/45, 274/450, 274/451, 274/452, 274/453, 274/454, 274/455, 274/456, 274/457, 274/458, 274/46, 274/462, 274/467, 274/468, 274/469, 274/47, 274/470, 274/471, 274/475, 274/48, 274/49, 274/491, 274/492, 274/494, 274/495, 274/496, 274/497, 274/498, 274/499, 274/5, 274/50, 274/505, 274/506, 274/508, 274/509, 274/51, 274/511, 274/512, 274/516, 274/517, 274/518, 274/52, 274/53, 274/54, 274/540, 274/541, 274/542, 274/543, 274/544, 274/545, 274/546, 274/547, 274/549, 274/55, 274/555, 274/56, 274/57, 274/58, 274/59, 274/6, 274/60, 274/61, 274/62, 274/63, 274/64, 274/65, 274/66, 274/67, 274/68, 274/69, 274/7, 274/70, 274/71, 274/72, 274/73, 274/74, 274/75, 274/76, 274/77, 274/78, 274/79, 274/8, 274/80, 274/81, 274/82, 274/83, 274/84, 274/85, 274/86, 274/87, 274/88, 274/89, 274/9, 274/90, 274/91, 274/92, 274/93, 274/94, 274/95, 274/96, 274/97, 274/98, 274/99, 275/1, 275/2, 275/3, 276/1, 276/10, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8, 276/9, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 280/1, 285/2, 287, 288, 292/1, 292/10, 292/12, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/56, 292/58, 292/6, 292/65, 292/7, 292/8, 292/9, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 295/1, 295/2, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 317, 318, 319, 320, 321;
– k. o. Drnovo (1320): *231, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/1, 1014/3, 1014/4, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209/1, 1209/2, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222, 1225, 1226, 1227, 1232, 1233, 1234, 1235/1, 1235/2, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1283, 1305, 1306, 1307, 1308, 1314, 1315, 1316/1, 1316/2, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327, 1328/1, 1328/2, 1333/1, 1333/2, 1336/1, 1336/2, 1337, 1338, 1339/1, 1339/2, 1342/1, 1342/2, 1343, 1346/1, 1346/2, 1347/2, 1347/3, 1350/2, 1351, 1354, 1355, 1358/2, 1359/2, 1362, 1363/3, 1363/4, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1370/2, 1370/3, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490/1, 1490/2, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/1, 1527/2, 1528/1, 1528/2, 1529/1, 1529/2, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533, 1534/1, 1534/2, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541, 1542, 1543/1, 1543/2, 1544, 1545/1, 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552/1, 1552/2, 1553/1, 1553/2, 1554, 1555/1, 1555/2, 1556, 1558/1, 1558/2, 1558/3, 1558/4, 1558/5, 1558/6, 1559/1, 1559/10, 1559/11, 1559/12, 1559/13, 1559/14, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1559/5, 1559/6, 1559/7, 1559/8, 1559/9, 1561, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643/1, 1643/2, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648/1, 1648/2, 1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/4, 1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654/1, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1655, 1656, 1657/1, 1657/2, 1658/1, 1658/2, 1659, 1660, 1661/1, 1661/2, 1661/3, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674/1, 1674/2, 1674/3, 1674/4, 1674/5, 1675, 1677/1, 1677/10, 1677/11, 1677/2, 1677/3, 1677/4, 1677/5, 1677/6, 1677/7, 1677/8, 1677/9, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702/1, 1702/2, 1703, 1704, 1705, 1706, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716/1, 1716/2, 1716/3, 1716/4, 1716/5, 1716/6, 1716/7, 1716/8, 1716/9, 1717/1, 1717/2, 1718/1, 1718/2, 1719/1, 1719/10, 1719/11, 1719/12, 1719/13, 1719/14, 1719/15, 1719/16, 1719/17, 1719/18, 1719/19, 1719/2, 1719/20, 1719/21, 1719/22, 1719/24, 1719/26, 1719/27, 1719/28, 1719/29, 1719/3, 1719/30, 1719/31, 1719/32, 1719/33, 1719/34, 1719/35, 1719/36, 1719/37, 1719/38, 1719/39, 1719/4, 1719/40, 1719/41, 1719/42, 1719/43, 1719/44, 1719/45, 1719/46, 1719/47, 1719/48, 1719/49, 1719/5, 1719/50, 1719/51, 1719/52, 1719/53, 1719/54, 1719/55, 1719/56, 1719/57, 1719/58, 1719/59, 1719/6, 1719/61, 1719/62, 1719/63, 1719/64, 1719/65, 1719/7, 1719/8, 1719/9, 1729, 1730, 1731, 1734, 1735/1, 1735/2, 1736, 1737, 1738, 1739/1, 1739/10, 1739/100, 1739/101, 1739/102, 1739/103, 1739/104, 1739/105, 1739/106, 1739/107, 1739/108, 1739/109, 1739/11, 1739/110, 1739/111, 1739/112, 1739/113, 1739/114, 1739/115, 1739/116, 1739/117, 1739/118, 1739/119, 1739/12, 1739/120, 1739/121, 1739/122, 1739/123, 1739/124, 1739/125, 1739/126, 1739/127, 1739/128, 1739/129, 1739/13, 1739/130, 1739/131, 1739/132, 1739/133, 1739/135, 1739/136, 1739/137, 1739/138, 1739/139, 1739/14, 1739/140, 1739/141, 1739/142, 1739/143, 1739/144, 1739/145, 1739/146, 1739/147, 1739/148, 1739/149, 1739/15, 1739/150, 1739/151, 1739/16, 1739/17, 1739/18, 1739/19, 1739/2, 1739/20, 1739/21, 1739/22, 1739/23, 1739/24, 1739/25, 1739/26, 1739/27, 1739/28, 1739/29, 1739/3, 1739/30, 1739/31, 1739/32, 1739/33, 1739/34, 1739/35, 1739/36, 1739/37, 1739/38, 1739/39, 1739/4, 1739/40, 1739/41, 1739/42, 1739/43, 1739/44, 1739/45, 1739/46, 1739/47, 1739/48, 1739/49, 1739/5, 1739/50, 1739/51, 1739/52, 1739/53, 1739/54, 1739/55, 1739/56, 1739/57, 1739/58, 1739/59, 1739/6, 1739/60, 1739/61, 1739/62, 1739/63, 1739/64, 1739/65, 1739/66, 1739/67, 1739/68, 1739/69, 1739/7, 1739/70, 1739/71, 1739/72, 1739/73, 1739/74, 1739/75, 1739/76, 1739/77, 1739/78, 1739/79, 1739/8, 1739/80, 1739/81, 1739/82, 1739/83, 1739/84, 1739/85, 1739/86, 1739/87, 1739/88, 1739/89, 1739/9, 1739/90, 1739/91, 1739/92, 1739/93, 1739/94, 1739/95, 1739/96, 1739/97, 1739/98, 1739/99, 1740/1, 1740/2, 1743, 1744, 1747, 1748, 1751, 1752, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1761, 1762/1, 1762/2, 1763, 1766, 1767, 1768, 1771/1, 1771/2, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776/1, 1776/2, 1777, 1778, 1779, 1780/1, 1780/2, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1937/5, 1938/1, 1938/2, 1939, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1940/4, 1940/5, 1940/6, 1940/7, 1941/1, 1941/2, 1941/3, 1941/4, 1941/5, 1941/6, 1945/1, 1945/2, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954/1, 1954/2, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963/1, 1963/2, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970/1, 1970/2, 1971/1, 1971/2, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983/1, 1983/2, 1984/1, 1984/2, 1984/3, 1986/1, 1986/2, 1987/1, 1987/2, 1989/1, 1989/2, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999/1, 1999/2, 2000, 2001/1, 2001/2, 2003/1, 2003/2, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014/1, 2014/2, 2015, 2016/1, 2017, 2018, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2022/4, 2022/5, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2032, 2033/1, 2033/2, 2034/1, 2034/2, 2035, 2036, 2037/1, 2037/2, 2040/1, 2040/2, 2041, 2042/1, 2042/2, 2042/3, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2047/4, 2048/1, 2048/2, 2048/3, 2052, 2053, 2054, 2055/1, 2055/2, 2056, 2057, 2098/14, 2103/15, 2103/74, 2103/75, 2103/76, 2104/1, 2104/8, 2105/1, 2105/100, 2105/109, 2105/111, 2105/112, 2105/122, 2105/123, 2105/124, 2105/127, 2105/49, 2105/50, 2105/51, 2105/52, 2105/53, 2105/56, 2105/57, 2105/62, 2105/63, 2105/68, 2105/69, 2105/72, 2105/73, 2105/76, 2105/77, 2105/80, 2105/81, 2105/84, 2105/85, 2105/86, 2105/87, 2105/88, 2105/89, 2105/90, 2105/91, 2105/92, 2105/93, 2105/94, 2105/95, 2105/96, 2105/97, 2105/98, 2105/99, 2106/11, 2106/12, 2106/13, 2106/14, 2106/15, 2106/16, 2106/17, 2106/18, 2106/19, 2106/20, 2106/21, 2106/22, 2106/23, 2106/24, 2106/25, 2106/26, 2106/27, 2106/28, 2106/29, 2106/3, 2106/30, 2106/31, 2106/32, 2106/33, 2106/4, 2106/42, 2106/43, 2106/49, 2106/5, 2106/50, 2106/51, 2106/55, 2106/56, 2106/61, 2106/65, 2106/66, 2106/67, 2106/68, 2106/69, 2106/71, 2106/72, 2106/73, 2106/74, 2106/75, 2106/80, 2106/81, 2106/83, 2106/84, 2106/85, 2106/86, 2106/87, 2106/88, 2110/27, 2110/28, 2110/29, 2110/30, 2110/31, 2111/18, 2111/19, 2111/20, 2111/21, 2111/22, 2111/26, 2111/49, 2111/61, 2111/62, 2111/63, 2112/10, 2112/11, 2112/12, 2112/13, 2112/14, 2112/15, 2112/16, 2112/17, 2112/18, 2112/19, 2112/2, 2112/20, 2112/21, 2112/22, 2112/23, 2112/24, 2112/25, 2112/26, 2112/27, 2112/29, 2112/3, 2112/30, 2112/31, 2112/32, 2112/33, 2112/34, 2112/35, 2112/36, 2112/37, 2112/40, 2112/47, 2112/48, 2112/49, 2112/5, 2112/50, 2112/51, 2112/7, 2112/8, 2112/9, 2113/1, 2113/2, 2113/3, 2113/4, 2113/5, 2113/6, 2113/7, 2113/8, 2114, 2202, 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2203/4, 2203/5, 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2204/1, 2204/2, 2204/3, 2204/4, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214/1, 2214/10, 2214/100, 2214/101, 2214/102, 2214/103, 2214/104, 2214/105, 2214/106, 2214/107, 2214/108, 2214/109, 2214/11, 2214/110, 2214/111, 2214/112, 2214/113, 2214/114, 2214/115, 2214/116, 2214/117, 2214/118, 2214/119, 2214/12, 2214/120, 2214/121, 2214/122, 2214/123, 2214/124, 2214/125, 2214/126, 2214/127, 2214/128, 2214/129, 2214/13, 2214/130, 2214/131, 2214/132, 2214/133, 2214/134, 2214/135, 2214/136, 2214/137, 2214/138, 2214/139, 2214/14, 2214/140, 2214/141, 2214/142, 2214/143, 2214/144, 2214/145, 2214/146, 2214/147, 2214/148, 2214/149, 2214/15, 2214/150, 2214/151, 2214/152, 2214/153, 2214/154, 2214/155, 2214/156, 2214/157, 2214/158, 2214/159, 2214/16, 2214/160, 2214/161, 2214/162, 2214/163, 2214/17, 2214/18, 2214/19, 2214/2, 2214/20, 2214/21, 2214/22, 2214/23, 2214/24, 2214/25, 2214/26, 2214/27, 2214/28, 2214/29, 2214/3, 2214/30, 2214/31, 2214/32, 2214/33, 2214/34, 2214/35, 2214/36, 2214/37, 2214/38, 2214/39, 2214/4, 2214/40, 2214/41, 2214/42, 2214/43, 2214/44, 2214/45, 2214/46, 2214/47, 2214/48, 2214/49, 2214/5, 2214/50, 2214/51, 2214/52, 2214/53, 2214/54, 2214/55, 2214/56, 2214/57, 2214/58, 2214/59, 2214/6, 2214/60, 2214/61, 2214/62, 2214/63, 2214/64, 2214/65, 2214/66, 2214/69, 2214/7, 2214/70, 2214/71, 2214/72, 2214/73, 2214/74, 2214/75, 2214/76, 2214/77, 2214/78, 2214/79, 2214/8, 2214/80, 2214/81, 2214/82, 2214/83, 2214/84, 2214/85, 2214/86, 2214/87, 2214/88, 2214/89, 2214/9, 2214/90, 2214/91, 2214/92, 2214/93, 2214/94, 2214/95, 2214/96, 2214/97, 2214/98, 2214/99, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232/1, 2232/2, 2233, 2234, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246/1, 2246/2, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251/1, 2251/2, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258/1, 2258/2, 2259/1, 2259/2, 2260, 2261, 2263, 2264, 2265, 2266/1, 2266/2, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272/1, 2272/2, 2273, 2274, 2275, 2277, 2278, 2279/1, 2279/2, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291/1, 2291/2, 2292/1, 2292/2, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2302, 2303, 2306, 2307, 2310, 2311, 2314, 2315, 2316, 2317/1, 2317/2, 2318, 2319/1, 2319/2, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341/1, 2341/2, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346/1, 2346/2, 2347, 2348, 2349, 2350/1, 2350/2, 2351, 2352, 2353/1, 2353/2, 2354, 2355/1, 2355/2, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362/1, 2362/2, 2363, 2364, 2365, 2366/1, 2366/2, 2367, 2369, 2370, 2371/1, 2371/2, 2372, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378/1, 2378/2, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391/1, 2391/2, 2391/3, 2392/1, 2392/2, 2393, 2394, 2395/1, 2395/2, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2410/1, 2410/2, 2410/3, 2412/1, 2412/2, 2413, 2414, 2415/1, 2415/2, 2415/3, 2415/4, 2415/5, 2416, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2419/1, 2419/10, 2419/11, 2419/12, 2419/13, 2419/14, 2419/15, 2419/2, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/6, 2419/7, 2419/8, 2419/9, 2476, 2478, 2490, 2491, 2492, 2494, 2497, 2498, 2499, 2517/2, 2633/1, 2633/4, 2634, 2635/11, 2635/12, 2635/3, 2635/4, 2635/6, 2635/7, 2635/8, 2639/1, 2639/2, 2639/3, 2642/1, 2642/2, 2642/3, 2642/5, 2642/6, 2645/1, 2645/2, 2645/3, 2645/4, 2645/6, 2645/7, 2645/8, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594/1, 3594/2, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608/1, 3608/2, 3609/1, 3610/1, 3610/2, 3611/1, 3611/2, 3612/1, 3612/2, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624/1, 3624/2, 3624/3, 3625, 3626/1, 3626/2, 3627/1, 3627/2, 3628/1, 3628/2, 3629/1, 3629/2, 3630/1, 3630/2, 3631/2, 3639, 3640, 3641, 517/1, 517/2, 518/8, 518/9, 552/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 579, 580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 580/5, 580/6, 580/7, 580/8, 580/9, 581/1, 581/2, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 593, 594/1, 594/2, 595, 596, 597/1, 597/2, 598/1, 598/2, 599, 637/10, 637/11, 637/12, 637/13, 637/14, 637/15, 637/16, 637/6, 637/8, 637/9, 638/1, 638/2, 639/1, 639/2, 640/1, 640/2, 641, 642, 643/2, 644, 645/1, 645/2, 646, 648, 649, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 658/1, 658/2, 659/1, 659/2, 659/3, 661/1, 661/10, 661/9, 663/1, 663/2, 664, 667, 904/1, 905, 906, 907, 908/1, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927/1, 928, 929, 930, 931, 934, 935, 936/3, 936/4, 936/5, 936/6, 936/7, 936/8, 936/9, 937, 942, 943, 944, 948, 949, 950, 955, 956, 957, 963, 964, 973, 974, 975, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999;
– k. o. Leskovec (1321): *163, 1011/1, 1014/1, 1022/2, 1022/8, 1023, 1039/1, 1039/6, 1044/1, 1045/1, 1045/10, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1056/1, 1056/2, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 1060/6, 1062/1, 1062/2, 1063, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1064/4, 1064/5, 1065, 1067/109, 1075/7, 1077/1, 1077/10, 1077/12, 1077/16, 1077/2, 1077/25, 1077/29, 1077/3, 1077/30, 1077/31, 1077/9, 1079/1, 1079/3, 1079/8, 1082/2, 1082/23, 1083/1, 1084/1, 1084/10, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 1084/5, 1084/6, 1088/1, 1088/2, 1088/5, 1089/1, 1090, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1091/7, 1092/1, 1092/10, 1092/100, 1092/101, 1092/102, 1092/103, 1092/104, 1092/105, 1092/106, 1092/107, 1092/108, 1092/109, 1092/11, 1092/110, 1092/111, 1092/112, 1092/113, 1092/114, 1092/115, 1092/116, 1092/117, 1092/118, 1092/119, 1092/12, 1092/120, 1092/121, 1092/13, 1092/14, 1092/2, 1092/20, 1092/21, 1092/22, 1092/25, 1092/26, 1092/27, 1092/28, 1092/29, 1092/30, 1092/31, 1092/32, 1092/33, 1092/34, 1092/36, 1092/37, 1092/38, 1092/39, 1092/4, 1092/40, 1092/42, 1092/45, 1092/5, 1092/6, 1092/63, 1092/64, 1092/65, 1092/66, 1092/67, 1092/68, 1092/69, 1092/7, 1092/70, 1092/71, 1092/74, 1092/75, 1092/76, 1092/77, 1092/78, 1092/79, 1092/8, 1092/80, 1092/81, 1092/82, 1092/83, 1092/84, 1092/85, 1092/86, 1092/9, 1092/90, 1092/92, 1092/96, 1092/97, 1092/98, 1092/99, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1096/1, 1096/2, 1098/1, 1098/10, 1098/11, 1098/12, 1098/13, 1098/14, 1098/15, 1098/17, 1098/18, 1098/19, 1098/2, 1098/20, 1098/22, 1098/23, 1098/24, 1098/25, 1098/26, 1098/3, 1098/6, 1098/9, 1099/3, 1102, 1106/1, 1106/2, 1107, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114/1, 1114/2, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/6, 1117/7, 1117/8, 1117/9, 1118, 1119, 1120, 1121/1, 1121/2, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182/1, 1182/2, 1183, 1184, 1185, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1186/4, 1186/5, 1186/6, 1186/7, 1187, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1188/4, 1188/5, 1188/6, 1188/7, 1188/8, 1190, 1192, 1193/1, 1193/10, 1193/11, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1193/5, 1193/6, 1193/7, 1193/8, 1193/9, 1195/1, 1195/10, 1195/11, 1195/12, 1195/13, 1195/14, 1195/15, 1195/16, 1195/17, 1195/18, 1195/19, 1195/2, 1195/20, 1195/21, 1195/22, 1195/23, 1195/24, 1195/25, 1195/26, 1195/27, 1195/28, 1195/29, 1195/3, 1195/30, 1195/31, 1195/32, 1195/33, 1195/34, 1195/35, 1195/36, 1195/37, 1195/38, 1195/39, 1195/4, 1195/40, 1195/41, 1195/42, 1195/43, 1195/44, 1195/45, 1195/46, 1195/47, 1195/48, 1195/49, 1195/5, 1195/50, 1195/51, 1195/52, 1195/53, 1195/54, 1195/55, 1195/56, 1195/57, 1195/58, 1195/6, 1195/7, 1195/8, 1195/9, 1196/1, 1196/10, 1196/11, 1196/12, 1196/13, 1196/14, 1196/15, 1196/16, 1196/17, 1196/18, 1196/19, 1196/2, 1196/20, 1196/21, 1196/22, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1196/6, 1196/7, 1196/8, 1196/9, 1197/1, 1197/13, 1197/162, 1197/163, 1197/164, 1197/165, 1197/166, 1197/167, 1197/168, 1197/169, 1197/170, 1197/171, 1197/172, 1197/173, 1197/174, 1197/175, 1197/176, 1197/177, 1197/178, 1197/179, 1197/180, 1197/181, 1197/182, 1197/183, 1197/184, 1197/185, 1197/186, 1197/187, 1197/188, 1197/189, 1197/190, 1197/191, 1197/192, 1197/193, 1197/194, 1197/195, 1197/196, 1197/197, 1197/198, 1197/199, 1197/2, 1197/200, 1197/201, 1197/202, 1197/203, 1197/204, 1197/205, 1197/206, 1197/207, 1197/208, 1197/209, 1197/210, 1197/211, 1197/212, 1197/213, 1197/214, 1197/215, 1197/216, 1197/217, 1197/218, 1197/219, 1197/220, 1197/221, 1197/222, 1197/223, 1197/224, 1197/225, 1197/226, 1197/227, 1197/228, 1197/229, 1197/230, 1197/231, 1197/232, 1197/233, 1197/234, 1197/235, 1197/236, 1197/237, 1197/238, 1197/239, 1197/240, 1197/249, 1197/263, 1197/270, 1197/271, 1197/272, 1197/273, 1197/274, 1197/275, 1197/276, 1197/277, 1197/278, 1197/279, 1197/280, 1197/281, 1197/282, 1197/283, 1197/284, 1197/285, 1197/289, 1197/290, 1197/291, 1197/292, 1197/293, 1197/294, 1197/295, 1197/296, 1197/297, 1197/298, 1197/299, 1197/3, 1197/300, 1197/301, 1197/302, 1197/303, 1197/304, 1197/305, 1197/306, 1197/307, 1197/308, 1197/309, 1197/310, 1197/311, 1197/312, 1197/313, 1197/314, 1197/315, 1197/316, 1197/317, 1197/318, 1197/319, 1197/320, 1197/321, 1197/322, 1197/323, 1197/324, 1197/325, 1197/326, 1197/327, 1197/328, 1197/329, 1197/330, 1197/331, 1197/332, 1197/333, 1197/334, 1197/335, 1197/336, 1197/337, 1197/338, 1197/339, 1197/340, 1197/341, 1197/342, 1197/343, 1197/344, 1197/345, 1197/346, 1197/347, 1197/348, 1197/349, 1197/350, 1197/351, 1197/352, 1197/353, 1197/354, 1197/355, 1197/356, 1197/357, 1197/358, 1197/359, 1197/360, 1197/361, 1197/362, 1197/363, 1197/380, 1197/4, 1197/435, 1197/436, 1197/56, 1197/68, 1198/1, 1204/17, 1204/170, 1204/197, 1204/198, 1204/199, 1204/200, 1204/202, 1204/40, 1204/42, 1204/43, 1204/44, 1204/46, 1204/47, 1204/52, 1205/57, 1205/58, 1205/84, 1243/19, 1243/20, 1243/21, 1244/1, 1244/11, 1244/15, 1246/1, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1248/4, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320/1, 1320/2, 1321, 1322, 1323, 1324/1, 1324/2, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1350, 1351/10, 1351/11, 1351/14, 1351/33, 1351/34, 1351/9, 1376/6, 805/1, 984/6, 984/7;
– k. o. Krško (1322): *470/1, *470/2, 2844, 2927/10, 2927/3, 2941/2, 2945/4, 2955/15, 2955/16, 2955/2, 3030/1, 3046, 3049/5, 3051/6, 3071/3, 3071/5, 3071/6, 3093/1, 3110/1, 3110/3.
5. člen
(raba zemljišč)
Na območju državnega prostorskega načrta je glede na zasedbo zemljišč opredeljena ta njihova raba:
– zemljišča na območju prostorskih ureditev, ki jih določa ta državni prostorski načrt: to so območja izključne rabe za energetsko, vodno in prometno infrastrukturo, na katerih so dovoljeni le gradnja, obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarne z vsemi pripadajočimi ureditvami, splavnice, protipoplavnih ukrepov, cest, zbirnega centra za ravnanje z odpadki in s tem povezanih drugih ureditev, vključno z rekreacijo, kakor je to določeno v tej uredbi;
– zemljišča na območjih za rekreacijo: to so območja izključne rabe za šport in rekreacijo ter spremljajoče dejavnosti;
– zemljišča na območjih za obrambne potrebe: to so območja izključne rabe za obrambne potrebe;
– zemljišča na območjih stavbnih zemljišč za bivanje: to so območja, na katerih se ohranja raba prostora; upoštevajo se pogoji omejene rabe iz 35. člena te uredbe;
– zemljišča na območjih, ki imajo funkcijo zadrževanja visokih voda: to so kmetijske in gozdne površine, ki ohranjajo obstoječo namembnost; upoštevajo se pogoji omejene rabe iz 33. in 34. člena te uredbe;
– zemljišča na območjih voda: to so območja površinskih voda, na katerih se izvajajo vodnogospodarske ureditve in dejavnosti s področij rabe voda, športa in rekreacije ter urejajo nadomestni habitati;
– zemljišča pod dostopno cesto na odseku, na katerem poteka na viaduktu: to so zemljišča, ki se delno uredijo kot nadomestni habitat NH4.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(jezovna zgradba, strojnica in prelivna polja)
(1) HE Brežice je sestavni del sklenjene verige hidroelektrarn na Savi. Obratovala bo po načelu pretočne akumulacije, zasnovana pa je kot rečni tip hidroelektrarne, pri kateri je jezovna zgradba hkrati pregradna konstrukcija.
(2) Jezovna zgradba se izvede v profilu Save P-127 v rečnem km 738. Sestavljajo jo strojnica s tremi turbinami in prelivna polja s podslapjem ter krilni zidovi, ki povezujejo strojnico in prelivna polja z obema bregovoma. Jezovna zgradba se s priključnimi nasipi navezuje na nasipe bazena na obeh bregovih Save in ni javno prehodna ali prevozna. Jezovna zgradba (strojnica in pretočna polja) ima prečno na rečni tok dolžino približno 160 m, dolžina pretočnih polj s podslapji pa znaša približno 60 m. Krona jezovne zgradbe se uredi približno 2 m nad zgornjo obratovalno gladino v bazenu HE Brežice.
(3) Strojnica, katere višina nad okoliškim terenom je 14,5–16,0 m, z okvirno skupno višino 44 m (merjeno od najnižje točke temeljev do zgornje kote objekta) se umesti na levi strani jezovne zgradbe prečno na tok reke ter se višinsko prilagaja kotam ploščadi in gladine vode. Dimenzije in notranja struktura objekta se prilagodijo tehnološkemu procesu pri proizvodnji električne energije.
(4) Prelivna polja s petimi prelivi svetle širine 15 m, opremljenimi z zapornicami, se izvedejo v strugi na desni strani jezovne zgradbe, to je desno od strojnice.
(5) Na gorvodni strani strojnice in čez prelivna polja ter na dolvodni strani strojnice sta progi za dvigalni napravi za pomožne zapornice. Zgornja kota dvigalne naprave na prelivnih poljih na gorvodni strani strojnice je približno enaka najvišji koti strojnice.
(6) Pri oblikovanju jezovne zgradbe s strojnico se uveljavijo načela kakovostnega sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih tehnoloških objektov, ki temelji na skladnem ustreznem razmerju vseh delov oziroma volumnov objekta ter enostavnosti in čistosti arhitektonskih oblik. Oblikuje se kakovostna vertikalna in horizontalna členitev fasade objekta z ustreznim izborom fasadnih materialov, barv in struktur (transparentni, lahki materiali, predvsem kovina in steklo, beton naj ne bo prevladujoč); fasada ne sme biti izstopajoča ali z barvnimi poslikavami. Oblikovanje in dimenzioniranje jezovne zgradbe in strojnice ter drugih pripadajočih ureditev se prilagodita zahtevam za njihovo čim manjšo vidnost in ohranitev dominantnosti brežiškega gradu in mestnega jedra pri vseh pomembnih pogledih.
7. člen
(akumulacijski bazen, visokovodno-energetski nasipi, drenažni kanali in poglabljanje struge)
(1) Vodna površina akumulacije znaša približno 3 120 000 m2. Zaradi zajezitve Save na koto 153,0 m n. m. se na obeh bregovih izvedejo nasipi s koto krone 154,5 m n. m., tako da nasipi zagotavljajo izravnalni volumen za vode za obratovanje verige elektrarn na spodnji in srednji Savi.
(2) Na levem bregu se izvede visokovodno-energetski nasip dolžine 6 400 m od jezovne zgradbe do dolvodnega zaključka visokovodnega nasipa NEK, 5 300 m s krono na koti 154,5 m n. m. in 1 100 m s krono v vzdolžnem naklonu 1–13 ‰. Na desnem bregu se dolvodno od jezu NEK izvede nasip po celotni dolžini. Dolžina desnega nasipa je 7 500 m, od tega približno 5 100 m s krono na koti 154,5 m n. m. in približno 2 400 m v vzdolžnem naklonu 1–9 ‰. Gorvodno od jezu NEK se brežina na desnem bregu zniža na koto 154,10 m n. m., nizki breg na območju stare savske struge pa se zasuje na isto koto. Višina predvidenih visokovodno-energetskih nasipov je med 3,0 in 9,5 m na levem bregu ter med 1,5 in 8,5 m na desnem bregu akumulacije.
(3) Visokovodno-energetski nasipi se izvedejo pretežno s prečnimi izravnavami. Za gradnjo nasipov se uporabijo materiali, ki se pridobijo na območju načrtovanega bazena, in presežki materiala, ki bodo nastali pri izvedbi drugih objektov in ureditev. Nasipi so v splošnem trapeznega profila s širino krone 4 m in pretežno z naklonom brežin 1: 2. Ponekod se brežina nasipa izvede stopničasto in v različnih naklonih, ponekod so na kroni nasipa razširitve za ureditev manipulacijskih površin ob načrtovanih dostopih do vode zaradi reševanja in za zasaditev: ponekod se na vodni strani izvedejo plitvine. Na zaledni strani nasipov se po celotni dolžini izvedejo drenažni kanali globine 1,0 m do 3,5 m. Med drenažnim kanalom in krono nasipa se izvede po ena ali dve vmesni bermi z večnamenskimi potmi. Krona nasipa se izvede kot povozna površina za vzdrževalna dela.
(4) Na notranjih brežinah akumulacije se tam, kjer je to hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi velikosti od 2 do 10 metrov z različno globino vode (sipine, tolmuni).
(5) Za zmanjšanje infiltracije vode iz bazena v podzemno vodo v zaledju se izvede tesnitev nasipov in temeljnih tal pod nasipi ter tesnitev brežin do profila 106 na desnem in profila 107 na levem bregu Save.
(6) Spodnja struga dolvodno od HE Brežice se poglobi na odseku od jezovne zgradbe do meje območja državnega prostorskega načrta, in sicer v širini obstoječega dna brez širjenja struge.
(7) Zaradi zvišanja uradne vrednosti Q(100) na 3.750 m3/s na območju Krškega glede na podatek o visokih vodah, v skladu s katerim mora biti dimenzionirano zavarovanje mesta Krško, se preverijo in izvedejo ukrepi za povečanje pretočnosti struge Save in znižanje gladine ob visokih vodah, tako da se zagotovi ustrezna varnost Krškega ob visokih vodah. Rečno dno se poglobi in zmanjša njegova hrapavost z odstranitvijo večjih skal iz struge pod mostom in dolvodno od mostu v Krškem. Ukrep se predvidoma izvede gorvodno od stacionaže Save km 749 + 100, dokončni obseg ureditve pa se določi z optimizacijo tehničnih rešitev v nadaljnjih fazah načrtovanja. Pri morebitni poglobitvi struge na območju mostu v Krškem se zaščitijo mostni stebri in oporniki.
(8) Pred polnitvijo akumulacijskega bazena se na površini, ki bo trajno potopljena, odstranijo drevesa, grmičevje, travna ruša in drug organski material ter rodovitni del tal na način iz 60. člena te uredbe (varstvo tal).
8. člen
(transformator, stikališče in priključek na omrežje)
(1) Omrežni transformator 110/10,5 kV se namesti v polzaprti transformatorski prostor v podaljšku strojnice, poleg njega pa se v zaprti prostor postavi stikališče 110 kV.
(2) Elektrarna se priključi na omrežje v razdelilni transformatorski postaji Brežice s kablovodom 110 kV.
9. člen
(ureditve za prelivanje vode v inundacije)
(1) Na levem bregu se v profilu P114 izvede prelivni objekt s hidromehansko regulacijsko opremo kot betonska konstrukcija okvirne skupne dolžine 160 m in širine 20 m. Ob delovanju razbremenilnika se voda pri pretokih, višjih od Q(10)–Q(20), preliva z razmeroma majhno hitrostjo prek ojezeritve (nadomestnega habitata NH1) na obstoječe naravne retenzijske površine.
(2) Spuščanje visoke vode na levo poplavno območje se uravnava z zapornicami. Po podslapju prelivnega objekta poteka prestavljena lokalna pot, opremljena s signalizacijo (opozorilna tabla, zvočni in/ali svetlobni signal), ki opozarja na odpiranje prelivov in začetek prelivanja.
(3) Na desnem bregu se izvede zasipanje nizkega brega na območju stare savske struge, kjer Sava danes začne poplavljati. Desni breg med staro strugo in jezom NEK bo znižan za 0,2–0,3 m na koto 154,10 m n. m., da se zagotovi zadosten pretok razlivanja Save na poplavno območje, s čimer se ohranja varnost NEK pred poplavami pri najvišji verjetni vodi (PMF). Visoka voda se bo tako kakor v obstoječem stanju prosto razlivala čez desni breg Save.
10. člen
(odlagališča za sedimente)
(1) Za odlaganje sedimentov, ki jih bo treba pri vzdrževanju odstranjevati iz bazena, se uredijo tri odlagališča (D1, D2 in D3), od tega dve na levem in eno na desnem bregu.
(2) Na območjih odlagališč za sedimente se po izkopu gramoza z njihovega območja oziroma po končanem izkoriščanju mineralnih surovin uredijo vodne površine, ki so lahko tudi začasni habitati, v skupnem obsegu približno 19 ha. Trajanje teh vodnih površin od začetka izkopa do končnega zasutja s sedimenti, v katerih bo z naravno sukcesijo ali tudi z nekaterimi ureditvami nastal habitat, bo odvisno od dinamike sedimentacije v bazenu HE Brežice in potreb po odstranjevanju sedimentov iz bazena. Po končni ureditvi odlagališč se te površine uredijo za kmetijske potrebe.
(3) Do izkopa materiala na območjih odlagališč se neposredno ob visokovodno-energetskih nasipih uredijo drenažni kanali za zbiranje vode, ki se bo precejala iz bazena skozi nasip ali skozi podlago nasipa.
(4) Na območjih odlagališč za sedimente je dopustna umestitev začasnih montažnih tribun ob pogoju, da ne ovirajo delovanja odlagališča, da se med njegovim obratovanjem zagotovi ustrezna varnost pri uporabi tribun in ob dogovoru z upravljavcem bazena.
11. člen
(prehod za vodne organizme in drstišča)
(1) Prek nasipa na levem bregu se v bližini jezovne zgradbe izvede prehod za vodne organizme v obliki sonaravno oblikovane struge, katere senčenje se zagotovi z zasaditvijo avtohtone drevnine. Prehod se uredi tudi kot habitat za reofilne vrste rib. V fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja se preverijo in določijo pogoji za izvedbo kombiniranega prehoda za vodne organizme širšega pomena, ki jih mora izdelovalec PVO izdelati v sodelovanju s strokovnjakom za ribe. Pobudnik oziroma investitor širše namembnosti prehoda za vodne organizme mora pri preverjanju in določanju pogojev za tovrsten prehod ter v nadaljnjih fazah projektiranja in pridobivanja soglasja za širši namen prehoda za vodne organizme sodelovati s strokovnjakom za ribe.
(2) Če bo pri načrtovanju prehoda za vodne organizme treba zagotoviti dodaten pretok za atrakcijo, se ta lahko izvede kot mala hidroelektrarna, ki se umesti ob iztoku prehoda za vodne organizme in priključi v električno omrežje na najbližji transformatorski postaji ali razdelilni transformatorski postaji Brežice v skladu s predpisi na tem področju ali v stikališču HE Brežice. Dimenzije in zmogljivost objekta se prilagodijo velikosti pretoka za atrakcijo, ki jo določi strokovna institucija oziroma strokovnjak za prehode za vodne organizme.
(3) Izlivi pritokov Save se uredijo tako, da je vodnim organizmom mogoč prehod iz reke v pritoke. Drstišče v Potočnici se ohrani, uredi se nadomestno drstišče na izlivnem delu Močnika in Struge ali pa v prehodu za vodne organizme, tako da bo ponudilo habitat tudi reofilnim vrstam rib – pohri, upiravcu in zvezdogledu. Nadomestno drstišče se uredi z globino, manjšo od 0,5 m, pri srednjem pretoku z naravnim substratom na dnu. V glavni drstitveni sezoni od 1. marca do 31. maja se rekreacija na območju nadomestnih drstišč ne sme izvajati.
12. člen
(nadomestni habitati in mirna območja ter drugi habitati)
(1) Na območjih, določenih v točki c) 4. člena te uredbe, se izvedejo omilitveni ukrepi vzpostavitve nadomestnih habitatov.
(2) Na celotnih območjih, določenih v točki c) 4. člena te uredbe, se do začetka urejanja nadomestnega habitata ohrani nespremenjena kmetijska raba ali se ta raba prilagodi pogojem za izvedbo nadomestnega habitata.
(3) Za nadomestitev naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov v gramoznici Vrbina ter na gozdnih in travniških površinah, ki bodo trajno izgubljeni zaradi ureditve bazena in odlagališč sedimenta, se uredijo nadomestni habitati, s katerimi bodo zagotovljene ugodne razmere za razvoj naravne sukcesije in vrst. Nadomestne gramoznice (NH1, NH2, NH4 in NH5) se urejajo na približno 45 ha vodnih površin z napajanjem iz podzemne vode, in sicer s postopnim izkopom gramoza tako, da se v čim krajšem času pridobijo čim večje vodne površine z urejenimi brežinami. Poskrbi se za zasaditev avtohtonega hidrofilnega rastja, ki bo v najkrajšem možnem času sprožila naravno sukcesijo ob hkratnem črpanju gramoza vse do predvidenih končnih meja vsakega nadomestnega habitata. V vodi ob južnem bregu NH1, ob polotočku ter ob vzhodni strani otočka med NH1 in NH2 se uredijo strukture – otočki z uporabo debel in skal, ki bodo primerni za močvirsko sklednico. Na zahodni strani otočka med NH1 in NH2 se uredi habitat, primeren za malega martinca; peščene brežine se izvedejo položno v nagibu 1: 5 z zveznim prehodom v naravno brežino. Vsaj tretjina novonastalih brežin NH2 se na zgornjem, suhem delu izvede v nagibu 1: 5 in zveznim prehodom v naravno brežino.
(4) Na brežinah ter po nasipu NH1 in NH2 se zasadijo obrečno vrbovje, jelševje in jesenovje ter dob. V gramoznicah se zasadi vodno rastje (navadni rogolist, klasasti in vretenčasti rmanec, črnordeča in dolgolistna ostrica, bleščeči dristavec, suličastolistni porečnik, nemška in vodna perunika ter podobno).
(5) Dostopi do vode se na območju NH1 ne načrtujejo.
(6) Na območju nadomestnega habitata NH1-gramoznice je dopustno veslanje od 1. julija do 15. septembra. Organizirane veslaške tekme naj se končajo do 18. ure. Plovna pot je dopustna 15 m od brežin, v ta namen se vzdolž slednjih postavijo varovalne boje.
(7) Nadomestno mokrišče (NH4) se uredi na levem bregu tik pod jezovno zgradbo, delno kot plitve vodne površine in delno kot poglobitev v terenu z gladino podzemne vode neposredno pod površino terena z začetno zasaditvijo hidrofilnih rastlinskih vrst.
(8) Nadomestni habitat Mlake za želvo sklednico (NH6) se uredi na mestu obstoječih mlak, ki se sanirajo in obnovijo, uredijo pa se tudi površine za odlaganje jajc.
(9) Nadomestni gozdovi in travniki (NH3) se urejajo s takim načinom gospodarjenja, ki bo omogočil razvoj habitatov, značilnih za ekstenzivne travnike; drugačna raba teh površin ni dopustna. Na površinah, predvidenih za ureditev suhih travnikov, se zamenja vrhnji sloj tal ter prenesejo travna ruša in podzemni deli posameznih vrst (npr. kukavičevk) z obstoječih suhih travnikov. Zagotovijo se ukrepi za preprečitev dviga podzemne vode nad 2 m pod površino terena. Po potrebi se izvedejo ureditve (npr. drenažni kanali) za odvod morebitnih vodnih količin, ki bi lahko povzročile spremembo teh habitatov. Ureditve ne smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova površina ostane nezmanjšana.
(10) Kot mirna območja se urejajo vsi nadomestni habitati, pa tudi površine ob sotočju Save in Krke ter obrežja akumulacijskega bazena in sam akumulacijski bazen na odseku dolvodno od načrtovanega mostu pri Žadovinku do odlagališč za sedimente ter obrežja akumulacijskega bazena vzdolž nadomestnega habitata NH5 in razširjenih brežin z gnezdilnimi stenami.
(11) Plitvine s trstišči se izvedejo v bazenu vzdolž desne brežine okvirno med km 744 330 in km 745 130 ter vzdolž leve brežine med km 745 120 in km 745 640, delno pa se zasadijo z grmovnicami, tako da bo omogočeno tudi gnezdenje malega martinca.
(12) Za gnezdenje vodomca se na vsaj desetih lokacijah na razširjenih delih nasipov vzdolž bazena zgradijo peščene stene iz menjajočih se slojev peska in melja s skoraj navpično brežino na vodni strani.
(13) Plavajoči otoki, namenjeni gnezdenju čiger, se izvedejo kot splavi, pritrjeni na brežino ali dno bazena. Otok kot habitat za ptice se izvede v bazenu v bližini novourejene brežine; uredijo se položne brežine otoka, ograje na otoku pa niso dopustne.
(14) Drenažni kanal na desnem bregu se v dolžini približno 3,5 km uredi sonaravno, tako da bodo v njem zagotovljene ustrezne življenjske razmere za reofilne vrste rib. Pri načrtovanju kanala se ne posega v območje suhih travnikov. Drenažni kanal se dimenzionira tako, da bo na svojem iztoku v Savo ob srednjem dotoku podzemne vode prevajal 0,8 m3/s. Dno drenažnega kanala se uredi v splošnem naklonu 0,05–0,12?% %. Izvedejo se brzice z globino toka 0,2–0,5 m in s hitrostjo toka do 1 m/s ter tolmuni z globino toka 0,25–1,00 m, temu pa se prilagodijo širina in vzdolžni nakloni dna kanala. Sonaravno urejeni drenažni kanal se zgradi vzporedno z drugimi deli, tako da bo deloval takoj ob polnitvi akumulacije. Do izdelave poročila o vplivih na okolje se zagotovijo strokovne podlage za natančnejšo ureditev tega kanala.
(15) Območje med Savo in Krko se od železnega mostu ohrani kot mirno območje brez dodatnih poti in ureditev z ohranitvijo obstoječega reliefa in rastja, morebitni nujni posegi v brežine Save pa se izvedejo čim bolj sonaravno.
(16) Zagotovi se postavitev netopirnic, katerih podrobnejše lokacije se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(17) Na območju med nadomestnim habitatom NH2 in Brežicami se za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ohranijo: del topolovih nasadov in obrečnih gozdov ter obstoječe in predvideno obrežno rastje ob potokih Močnik in Struga v skupni površini približno 101 ha, tako da se oblikuje habitat mehkolesne loke, ki bo dolgoročno zagotavljal preživetje populacije hrošča kukuja. Na tem območju se opredeli vsaj deset enakomerno razporejenih ekocelic velikosti med 1–2 ha oziroma vsaj 13?% % celotne površine (13,13 ha). Naslednjih deset let naj se na območju 101 ha zagotovita vsakoletno spremljanje stanja populacije hrošča kukuja in poročanje o tem.
(18) Na območju topolovih nasadov, ki se s kombinacijo naravne sukcesije in zasaditve avtohtonih, rastišču primernih drevesnih vrst spremenijo v naravni gozd, ter na območju obrečnih gozdov se ohranijo mrtva in odmirajoča drevesa (vrba, topol, jesen, hrast) s premerom najmanj 20 cm, s poudarkom na drevesih, debelejših od 50 cm, tako da se ohrani vsaj 5?% % odmrle lesne mase glede na celotno lesno zalogo. Na ti območji in na obrežne pasove potokov Močnik in Struga ter na območje nadomestnega gozda (NH3) se iz gozdov z levega brega Save, ki bodo zaliti zaradi akumulacije, in iz topolovih nasadov, ki bodo odstranjeni (posekani, izruvani), prestavijo posamezna starejša, odmrla stoječa in ležeča drevesa (vrba, topol, jesen, hrast) s premerom vsaj 50 cm. Natančno število dreves, ki se prestavijo, se določi v strokovnih podlagah med pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje, toda znaša naj vsaj 4 drevesa/ha. Natančne lokacije se določijo na terenu s sodelovanjem dendrologa in biologa (strokovnjaka za saproksilne hrošče). Prestavitev se izvede še pred začetkom poseganja v obstoječe obrežno rastje ob Savi.
(19) Dolvodno od NEK in dolvodno od HE Brežice se izvedejo odseki brežin z naklonom največ 1: 2,5, s čimer se omogoči prehod divjadi.
(20) Razširjene brežine visokovodno-energetskih nasipov na vodni strani se izvedejo na levih in desnih brežinah bazena, tako da se zagotovi razgibanost, podobna naravni, z različnimi nakloni in zveznimi prehodi v raščeni teren ter z vgradnjo kamnov ali skal različne velikosti. Na razširjenih delih brežin se zasadijo avtohtona obvodna drevnina in plezalke.
(21) Pri ureditvi brežin bazena se zagotovijo:
– ozelenitev zgornjih delov utrjenih brežin z avtohtonim rastjem (na vodni strani nasipov – zasaditev grmovnic in plezalk na območju kamnitih oblog, setev trave in semena drevnine – vse kot začetni ukrepi, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj ozelenjevanja brežin),
– sonaravna ekoremediacijska ureditev, ki vključuje npr. protierozijski pas trstičevja, kašte, fašine, zasaditev obrežnega rastja, in sicer na erozijsko manj obremenjenih mestih; kamnometi na brežini struge se izvedejo le na nujno potrebnih odsekih,
– zasaditev drevnine na brežinah in ob vznožju nasipov vzdolž bazena na zračni strani nasipov, ob poteh in drenažnih kanalih, ureditev neporavnanih kamnitih oblog,
– ureditev privezov oziroma pritrdišč za gnezdilne splave kot nadomestne habitate,
– redno vzdrževanje zasaditve, da se preprečijo morebitne poškodbe oblog.
(22) Vzdolž avtocestne ograje se izvedejo tri povišanja terena v približno 100 m dolgih in 10 m širokih pasovih zemljišča nad gladino visoke vode s povratno dobo 100 let, z zelo blagimi brežinami, ki bodo omogočale kmetijsko rabo, na zgornji površini pa se zasadijo drevesa in grmovnice, tako da se zagotovijo dodatne površine za umik divjadi ob poplavah.
(23) Za vse prizadete vrste in habitatne tipe je treba ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje zagotoviti strokovne podlage za natančno določitev lokacij nadomestnih habitatov in njihove ureditve, vključno z ureditvijo prehoda za vodne organizme.
(24) Na območju nadomestnih habitatov se letno spremlja stanje vrst in habitatnih tipov.
(25) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habitatov izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki izda tudi mnenje, da je nadomestni habitat vzpostavljen.
(26) Med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne se zagotovi vzdrževanje habitatov.
13. člen
(zavarovanje brežin na območju bazena)
Brežine visokovodno-energetskih nasipov se zaščitijo proti eroziji v celotni dolžini. Brežine dela bazena brez nasipov gorvodno od Nuklearne elektrarne Krško se utrdijo ob objektih (NEK, mostovi, daljnovodni stebri, prometnice) in na območjih večje erozijske moči vodnega toka. Na preostalih delih brežin se predvidi le posek rastja pod načrtovano vodno gladino z ohranitvijo koreninskega sistema.
14. člen
(ureditev za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi)
(1) Na levem in desnem bregu bazena se izvedejo drenažni kanali in povišanje terena kot ureditev za reguliranje globine podzemne vode.
(2) Drenažni kanali globine 1,0 m do 3,5 m potekajo ob zunanji strani visokovodno-energetskih nasipov ter večinoma v starih rečnih strugah in drugih depresijah na inundacijskem območju Krško-Brežiškega polja. Na krajših odsekih, na katerih zaradi pomanjkanja prostora ureditev odprtega kanala ni mogoča, se izvede vkopana cevna drenaža. Dopustna je premostitev čez drenažne kanale povsod tam, kjer je to potrebno za normalno delovanje prometa, tako da ne bosta ovirani osnovna funkcija in prevodnost kanalov. Podrobnejši poteki drenažnih kanalov in njihovih tehničnih rešitev se določijo v projektni dokumentaciji, pri čemer se zagotovi ohranitev osnovne funkcije drenažnega kanala.
(3) Če se na podlagi monitoringa ugotovi, da gladina podzemne vode v zaledju visokovodno-energetskih nasipov presega sprejemljivo koto, je dopustna zgostitev mreže drenažnih kanalov in izvedba drugih ukrepov za vzdrževanje sprejemljivega nivoja gladine podzemne vode.
(4) Za dreniranje podzemne vode se uredi tudi potok Močnik, ki se gorvodno od izlivnega dela na odseku dolžine približno 3,7 km poglobi do 1,0 m pod sedanjim dnom, in sicer z enostransko razširitvijo struge, en breg in del dna pa se ohranita v sedanjem stanju. Na območju poglobitve se peta brežina utrdi s kamnito zložbo. Nova brežina se humusira, zatravi in zasadi z avtohtonim rastjem.
(5) Lokalna povišanja terena se izvedejo na kmetijskih območjih, ki so prikazana na grafičnih prilogah in na drugih površinah, ki so v depresijah, na katerih bo na podlagi podrobnejših hidrološko-hidravličnih preveritev med izdelavo projektne dokumentacije ali po polnitvi bazena ugotovljeno, da bo kota gladine podzemne vode nižja od 1,5 m pod površino terena. Povišanje se izvede bodisi z rodovitno zemljino, odstranjeno z območja bazena, bodisi z drugim ustreznim materialom po predhodni odstranitvi in ponovni vgraditvi rodovitne plasti. Pri izvedbi povišanj je obvezno sodelovanje strokovnjaka pedologa.
(6) Kleti stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov, ki bi jih ogrožala dvignjena kota gladine podzemne vode, se sanirajo ali ščitijo s tesnitvijo kleti ter ureditvijo drenaže glede na konstrukcijo in geometrijo objektov ter koto gladine vode. Če kleti tehnično ni mogoče zavarovati ali so ukrepi dražji od njene vrednosti, se v dogovoru z lastniki zagotovita odškodnina za zmanjšano uporabnost kleti in izoliranje zgornjega dela objekta ali zgradi nadomestni objekt v sklopu funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov ali pa izvede drugo ustrezno nadomestilo.
(7) Ob desnem bregu Save se tik nad jezom NEK, na območju podzemne drenaže s črpališčem tehnološke vode za potrebe NEK, uredi ponikalno polje za bogatenje podzemne vode, s čimer se zagotovi dodaten dotok savske vode v podzemno vodo na območju črpališča. Ponikalno polje se uredi kot jarek med drenažo črpališča in tesnilno zaveso, vanj pa se spušča voda iz Save skozi vtočni objekt, opremljen z zapornico za uravnavanje dotoka.
(8) Podvozi pod avtocesto, na katere vpliva dvig podzemne vode, se zatesnijo po načelu za vodo neprepustne sklede, padavinska in pronicajoča voda pa se prečrpava v ponikalnice.
(9) Ponikalnice, ki se jim zaradi dviga podzemne vode zmanjša zmogljivost, se povišajo na ustrezno višino nad gladino podzemne vode oziroma razširijo.
(10) Dopustno je odvajanje padavinske vode iz poslovne cone Vrbina ter z lokalnih cest in kolesarskih povezav v drenažni kanal.
(11) Če se ugotovi, da dvig gladine podzemne vode povzroča škodo v objektih zunaj tega državnega prostorskega načrta, se zagotovijo ustrezni sanacijski ukrepi.
15. člen
(ureditev izlivnih delov pritokov Save)
(1) Na izlivnih delih pritokov Save Žlapovca, Potočnice, Leskovškega potoka in Močnika se izvedejo manjša ureditvena dela, kakršna so lokalno zavarovanje, ureditev struge in sanitarna sečnja. Izvede se bogatitev vode potoka Močnik s priključitvijo drenažnega kanala, ki se izvede za visokovodno-energetskim nasipom ob bazenu na levem bregu.
(2) Na območjih potokov Močnik in Struga na območju Vrbine pri Brežicah se izvedejo čiščenje struge in opravijo redna vzdrževalna dela.
(3) Delno se prestavi in razširi struga potoka Struga ter se tudi poglobi zaradi rekreacijske plovbe oziroma čolnarjenja. Uredijo in utrdijo se brežine, utrdi se dno. Z ureditvijo potoka Struge se uravnava tudi gladina podtalnice.
(4) Izlivni deli pritokov se uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz bazena oziroma struge Save v pritoke in obratno. Obrežna zarast se čim bolj ohrani, odstranjeno rastje pa se nadomesti z drevnino avtohtonih vrst, pri čemer se zagotovi zasaditev čim večjih sadik dreves.
16. člen
(ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju HE Brežice)
(1) Za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na levem in desnem bregu se izvedejo visokovodni nasipi.
(2) Visokovodni nasipi se izvedejo s krono v okvirni širini 4,0 m in z naklonom brežine 1: 2 na vodni strani. Trase nasipov potekajo vzdolž starih rokavov ter obstoječih drevesnih in grmovnih živic z okvirnim odmikom približno 4,0 m. Na zračni strani je lahko naklon brežine od 1: 2 do 1: 10. Nasipi se zatesnijo z uporabo glinenega jedra ali bentonitno tesnilno folijo. Za njimi se izvedejo retenzije za padavinske vode in prepusti s povratnimi zaklopkami.
(3) Zaščita pred visokimi vodami se izvede na teh odsekih:
– Šentlenart – visokovodni nasip dolžine približno 2 084 m, retenzija, prepust s povratno zaklopko,
– Gornji Lenart – visokovodni nasip dolžine 890 m, dve retenziji, dva prepusta s povratno zaklopko,
– Spodnji Stari Grad – zahodna in severna brežina gramoznice pri Starem Gradu morata biti izvedeni ali ohranjeni na koti, višji od 151,90 m n. m., s čimer se prepreči tok vode proti Spodnjemu Staremu Gradu ob aktiviranju visokovodnega preliva v inundacijo; drenažna kanala, ki se na zahodni strani izlivata v gramoznico, se na iztokih opremita s povratno zaklopko,
– Mrtvice in Brege – visokovodna zaščita je predvidena na območju starih rokavov in depresij. Skupna dolžina visokovodnih nasipov v Mrtvicah je 510 m, v Bregah pa 205 m,
– Žadovinek – visokovodni nasip dolžine približno 860 m, retenzija, prepust s povratno zaklopko; trasa nasipa poteka v dolžini 474 m po trasi predvidene obvoznice industrijske cone Žadovinek in krožišča na desnem bregu Save ter v dolžini 160 m po trasi občinske ceste – severnega priključka krožnega križišča na desnem bregu. Dolvodno od trase obvoznice je dolžina visokovodnega nasipa 220 m,
– Krško – visokovodni zid za zaščito obstoječega igrišča gorvodno od stadiona v dolžini 145 m in višini 1,90 m. Na vodni in zračni strani se izvede nasip za optično znižanje višine zidu. Za odvajanje padavinskih voda s površine med zidom in cesto se izvedejo ureditve za prečrpavanje. Gorvodno od zidu se v dolžini 110 m teren dvigne na koto 100-letne visoke vode za zaščitno športne površine pred poplavami.
(4) Na območjih potekov visokovodnih nasipov po trasah obstoječih prometnic in na območjih križanj se zagotovi ustrezna prilagoditev nivelet cest in poti, tako da se ohranijo vse obstoječe povezave.
(5) Nasipi ob avtocestnih podvozih se zvišajo na ustrezno višino, tako da se preprečita njihova poplavitev iz Save in pretok vode iz retenzije ob bazenu HE Brežice na drugo stran avtoceste; prepreči se tudi pretok vode ob poplavah po betonski cevi pod avtocesto.
17. člen
(ureditev dostopov do vode v akumulacijskem bazenu)
(1) Za zaščito in reševanje, za dostop mehanizacije za odstranjevanje sedimenta iz bazena, za zajem požarne vode in vode za namakanje kmetijskih površin ter za rekreacijske potrebe se uredijo dostopi do vode v bazenu, ki se navežejo na obstoječe in načrtovano omrežje cest in poti.
(2) Dostopi do vode se na levem bregu približno v km 744 + 600, km 743 + 400, km 741 + 600 in km 739 + 500 ter na desnem bregu približno v km 744 + 800, km 742 + 300 in km 740 + 300 izvedejo s položnimi klančinami z naklonom največ 1: 8, vzporedno s tokom Save ali pravokotno nanj, tako da se zagotovi varno splavljanje plovil. Prehodi prek visokovodno-energetskih nasipov se prav tako uredijo s klančinami, ki se izvedejo v širini 4 m in vzponom do 15 %, tako da bodo omogočale dovoz z vozili za prevoz plovil. Klančine se opremijo z zapornico za nadzorovan dostop.
(3) Prehodi prek visokovodno-energetskih nasipov se prav tako uredijo s klančinami, ki se izvedejo v širini 4 m in vzponom do 15 %, tako da bodo omogočale dovoz z vozili za prevoz plovil.
(4) Vsi navedeni dostopi do vode se izvedejo s stopnicami, ki se lahko opremijo z varnostnimi oprijemali.
(5) Na kroni nasipa se na lokacijah dostopov do vode izvedejo razširitve, tako da se zagotovi utrjena površina v obsegu približno 20 m x 20 m za manipulacijo z dostavnimi vozili za plovila in mehanizacijo.
(6) Ob dostopih do vode, naštetih v drugem in petem odstavku tega člena, se lahko zgradijo črpališča za namakanje kmetijskih površin.
(7) Dostopi do vode za rekreacijske potrebe se lahko uredijo tudi na drugih lokacijah.
18. člen
(protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena)
(1) Zaščita brežin pri Racelandu se po potrebi izvede tako, da se pred erozijo vode, ki se ob visokih vodah Save preliva iz bazena, nasipi na ogroženih mestih zaščitijo s kombinacijo skalometne obloge in rastja. Če se na podlagi monitoringa izkaže, da je to potrebno, se na podoben način zagotovi tudi zaščita brežin nasipov avtoceste in Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.
(2) Lokalna zaščita terena se izvede povsod, kjer se zaradi prelivanja poplavnih voda iz bazena na retenzijske površine poveča erozijska moč vode nad mejne vrednosti, pri katerih se lahko poškodujejo zemljišča. Lokacije in dimenzije te zaščite se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za zaščito se uporabijo predvsem vegetacijsko zavarovanje ter ukrepi za preusmerjanje in upočasnjevanje vodnega toka s preoblikovanjem reliefa, lokalno tudi zaščita iz kamna v kombinaciji z rastlinami. Kjer zaščita kmetijskih zemljišč ni mogoča, se kmetijske kulture prilagodijo.
(3) Nasipi lokalne cestne povezave grad Brežice–Šentlenart se uredijo tudi kot zaščita brežin pod območjem starega mestnega jedra pred erozijo.
(4) Ukrepi za protierozijsko zaščito se izvedejo tako, da ne zmanjšujejo prostornine retenzijskega poplavnega prostora.
19. člen
(ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj vplivnega območja HE Brežice)
(1) Za zagotovitev poplavne varnosti naselij oziroma objektov se izvedejo ukrepi za ureditev pritokov Save: Močnika na območju Zgornje Pohance ter Žlapovca in Potočnice gorvodno od izlivnih delov na urbaniziranih območjih.
(2) Ureditev Močnika na območju Zgornje Pohance: za zaščito poselitve pred 100-letnimi vodami se izvede ureditev v dolžini približno 1 130 m. Poveča se profil korita, korito pa se zavaruje z drčami in talnimi pragovi s poglobitvijo pod pragom ter oblikovanim profilom za pretok nizkih voda. Zavarujejo se tudi brežine, in sicer s kamnito oblogo do gladine Q(20), zafugirano s humusom, tako da se omogoči čim hitrejša zarast. Obloge na brežini nad gladino Q(20) se pokrijejo s humusom in zatravijo, tako da ne bodo vidne. Nožica se zavaruje s piloti, dodatno pa se po brežini izvedejo vrbovi popleti. Na odsekih, na katerih zaradi obstoječih objektov ni dovolj prostora, so predvideni obrežni zidovi. Zaradi spremembe poteka obstoječe struge in širitve se spremenijo dostopne poti do objektov in obdelovalnih površin, odstranjene brvi pa nadomestijo.
(3) Ureditev Žlapovca: za zadostno varnost poselitve tega dela Krškega pred 100-letnimi vodami sta predvidena novo prekritje gorvodno od izlivnega dela do Ceste krških žrtev za Q(100) in prodni zadrževalnik. Poveča se profil v dimenzijah b/h = 2,50 m/2,00 m, v dolžini 140 m od že izvedenega prekritja na izlivnem odseku do prečkanja s plinovodom po obstoječi trasi, vključno s prekritjem, tako da se bodo prevajale 100-letne visoke vode in bo mogoče tudi vzdrževanje. Na območju prečkanja s plinovodom se zgradita dva cevna prepusta Ø 100, na odseku med Cesto krških žrtev in Leskovškovo cesto pa se ohrani obstoječe prekritje. Gorvodno od obstoječega vtoka v prekritje se izvede prodni zadrževalnik s prostornino približno 145 m3. Zaplavni prostor se po zapolnitvi očisti, dostop pa uredi po poti na levem bregu Žlapovca. Gorvodno od prekritega odseka se izvede sanitarni posek po brežinah v dolžini približno 350 m. Zagotovijo se redno opazovanje razmer v zaledju, čiščenje zaplavnega prostora in sprotno saniranje morebitnih poškodb.
(4) Ureditev Potočnice v dolžini približno 550 m: za zaščito Stare vasi pred 20-letnimi vodami se gorvodno od železnice skozi naselje poveča pretočni profil in poglobi dno; za utrditev dna in razgibavanje vodnega toka se med nizke pragove vgradijo betonsko-kamniti talni pragovi, za premagovanje višinske razlike pa zgradijo kamnite drče. Obstoječe premostitve in prepusti se ohranijo in preuredijo. Brežina se zavaruje z vipo, kamnometom ter kamnom v betonu in kamnito zložbo v betonu, pri čemer se izvedejo globoke fuge in zagotovi razgibanost dna. Desni breg ob Mlinščici gorvodno od Stare vasi se poviša, gorvodno od tod pa se ohranijo poplavne površine Potočnice. Uredi se tudi izlivni odsek Drnika z zgraditvijo večjega škatlastega profila v dolžini približno 208 m v okviru cestišča obstoječe lokalne ceste, ki se po končani gradnji ponovno uredi, gorvodno pa se izvede sanitarni posek zarasti v strugi Drnika.
(5) Pri vseh ureditvah se obstoječa zarast čim bolj ohranja, morebitno odstranjeno rastje pa se nadomesti z drevnino avtohtonih vrst.
(6) Na odsekih, na katerih bodo potrebni večji posegi v struge, se takoj po končanih zemeljskih delih zasadijo drevesa in grmovnice avtohtonih hidrofilnih vrst z naravno razmestitvijo na zgornjem delu brežin nad zavarovanjem, spodbudi se tudi razvoj naravne zarasti, pri čemer se upošteva obstoječi krajinski vzorec.
20. člen
(ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc)
(1) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od mostu čez reko ob obstoječih zidovih, ki podpirajo vrtove, zgradi nov zid dolžine 275 m na izravnanem poteku gladine Q(20Save)–Q(100Krke). Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni montažni elementi, katerih montaža je intervencijska ob morebitni napovedi katastrofalne visoke vode Save. Na jeklene nosilce v zidu se namesti tudi fiksna varovalna ograja. Del površin med Krko in predvidenim visokovodnem nasipom ostane poplavljen.
(2) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od mostu čez reko izvede visokovodni nasip kot nadaljevanje obrežnega zidu v izvedbi nasipa z blagimi nakloni brežin. Visokovodni nasip poteka med reko in naseljem, na vzhodni strani Krške vasi do obstoječe poti. Obstoječa poljska pot in priključek na nadvoz čez avtocesto se povišata. Dolžina nasipa je približno 650 m, njegova povprečna višina pa 1,5 m. Izvedejo se blagi nakloni brežin nasipa, tako da bo na njem mogoča tudi kmetijska raba.
(3) Na levem bregu Krke sta v Krški vasi kot protipoplavni ukrep predvideni retenziji, namenjeni zadrževanju notranjih voda do upada gladine v reki Krki. Za odvod notranjih voda iz retenzij se izvede prepust s povratno zaklopko v nasipu, skozi katerega bodo vode odtekle, ko bo upadla gladina Krke.
(4) Na desnem bregu Krke se v Velikih Malencah dolvodno od mostu čez reko izvede visokovodni nasip v dolžini 205 m in višini od 1,50 m do 2,35 m na niveleti v izravnanem poteku gladine Q(20Save)–Q(100Krke) ter varnostni višini 1,00 m. Na tem odseku se do izvedbe ukrepov, ki bodo izvedeni v okviru zgraditve HE Brežice in HE Mokrice ob nastopu visokih voda zagotovi zaščita pred poplavami zaradi vdora teh voda z zaporo ceste, namestitvijo montažnih elementov ali vreč s peskom.
(5) Za zbiranje notranjih voda ob visokih vodostajih Krke oziroma Save je predvidena retenzija, za prečrpavanje teh voda pa se uredi črpališče. Za njihov težnostni odvod je v nasipu predviden prepust s povratno zaklopko.
(6) Na desnem bregu Krke v Velikih Malencah (pri Prahu) se gorvodno od mostu čez reko izvede visokovodna zaščita v skupni dolžini 215 m. V dolžini 140 m se izvede lokalno zavarovanje z visokovodnimi nasipi višine od 1,50 m do 2,35 m na niveleti v izravnanem poteku gladine Q(20Save)–Q(100Krke) in varnostno višino 1,00 m. Visokovodni nasip ob objektih preide v obrežni zid v betonu dolžine 75 m, pri čemer se zviša obstoječa brežina Krke, obstoječi plato – parkirišče pa se čim bolj ohrani. Niveleta zidu je na izravnanem poteku gladine Q(20Save)–Q(100Krke). Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni montažni elementi, katerih montaža je intervencijska ob morebitni napovedi katastrofalne visoke vode Save. V nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije se preveri, ali je obstoječi objekt (prvi objekt gorvodno od mostu) treba sanirati ali zaščititi z visokovodnim zidom.
(7) V Velikih Malencah se na desnem bregu Krke poveča profil Globoškega potoka. Lokalno varovanje objektov na desnem bregu Krke gorvodno od Globoškega potoka se izvede z zidom do višine Q(20Save)–Q(100Krke), nad njim pa se namestijo montažni elementi višine 1,0 m; zid preide v nasip (skupna dolžina protipoplavnih ukrepov je 175 m) do visokega terena. Poleg tega se poviša obstoječa cesta Krška vas–Velike Malence v dolžini 140 m z ureditvijo obstoječih dostopov na niveleti Q(20Save)–Q(100Krke) + 0,50 m; ob morebitni višji vodi se intervencijsko položijo vreče do višine montažnih elementov nad obrežnim zidom. Z načrtovanimi ukrepi se bodo oblikovale kasete; za odtok notranjih voda iz kaset ob nizkih vodostajih Globoškega potoka se izvedejo prepusti s povratno zaklopko, ob visokih vodostajih, ko ni mogoč težnostni odtok, pa se predvidi prečrpavanje.
(8) Na površinah med obstoječimi objekti in načrtovanimi visokovodnimi zaščitami so prepovedane kakršne koli gradnje ali drugi posegi, ki bi oteževali dostop do teh zaščit, ali nameščanje montažnih elementov za zaščito pred visokimi vodami.
(9) Na območju načrtovanih visokovodnih zaščit se ohranijo vsi obstoječi dostopi do Krke; ti dostopi se ob nastopu visokih voda zaprejo z montažnimi elementi ali vrečami s peskom.
(10) Visokovodni nasipi ob Krki se zatravijo. Na zračni strani nasipov in vzdolž zidov se zasadi avtohtona hidrofilna drevnina – drevesa, grmovnice in plezalke.
(11) Načrtovani ukrepi za zagotavljanje dokončne protipoplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, upoštevajoč visoke vode iz leta 2010, se izvedejo najpozneje do 30. 6. 2017.
21. člen
(center za obiskovalce hidroelektrarne in poslovni prostori koncesionarja)
(1) Center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se uredi na območju opuščene klavnice v neposredni navezavi na dostopno cesto do jezovne zgradbe.
(2) Umestijo se večnamenska upravna stavba, ki se kombinira s prostori javnega programa (razstavni prostor, predavalnica in podobno), servisne delavnice z garažo in skladišče tehnološke opreme. Upravna stavba se umesti južno od ceste ob cesti, ki vodi od Prešernove ceste do jezovne zgradbe, objekta servisnih delavnic in skladišče pa se umestita na severni del zemljišča. Med objekti se uredijo parkirišča za zaposlene in za obiskovalce.
(3) Urbanistična ureditev in gradbene linije objektov morajo upoštevati veljavne varstvene režime, predvsem pa naselbinsko zasnovo, zgodovinske (naravne) robove naselja, značilno podobo naselja v prostoru, odnos med naseljem in okolico ter vedute na grad. Novi objekti naj tvorijo prekinjen obcestni niz, ki povzema obstoječo tipologijo urbanizma naselja. Dopustni so objekti podolgovatega tlorisa z višino do P+1 oziroma največ 9 m od kote pritličja, ki je največ 0,60 m nad koto terena oziroma dostopne ceste. Dolžina posameznega objekta mora biti krajša od dolžin stranic največjih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v mestu, kot sta grad in hiša Prešernova 19. Objekti in ureditve ne smejo segati preko roba brežine proti Vrbini, ki predstavlja naravni in zgodovinski rob poselitve. Stavbe so zato lahko tudi členjene v manjše smiselne celote. Dopustna je ravna streha.
(4) Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture za potrebe tega centra in hidroelektrarne, v kolikor ni v nasprotju z varstvom kulturne dediščine. Dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, katerih namembnost je usklajena z osnovno namembnostjo tega območja, v kolikor ni v nasprotju z varstvom kulturne dediščine.
(5) Pri oblikovanju objektov se upoštevajo omejitve, ki veljajo v območju mestnega jedra in v vplivnem območju gradu Brežice, zato se dimenzije, razmerja volumnov in oblikovanje objektov smiselno prilagodijo. Obvezna je medsebojna funkcionalna in oblikovna usklajenost vseh objektov. Zagotovi se sodoben gradbeno-tehnični in oblikovalski pristop, vključno z ureditvami za zagotavljanje visoke stopnje energetske učinkovitosti stavb (morebitni fotovoltaični elementi ne smejo biti kakorkoli izstopajoči v podobi mestnega jedra).
(6) Postavitev objektov v prostor in njihovo oblikovanje morata biti podrejena ohranitvi značilne prostorske podobe mestnega jedra in gradu ter usklajeno s pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.
(7) Pri zunanji ureditvi se zaradi ohranjanja historičnih prostorskih razmerij ter blaženja vidne izpostavljenosti okoli centra oblikuje pas drevesne vegetacije, pri čemer se kar najbolj ohranjajo obstoječa drevesa. Z drevesi se zasadijo tudi parkirne površine.
22. člen
(splavnica)
(1) Na desnem bregu Save se ob jezovni zgradbi uredi ladijska splavnica, ki se izvede v dimenzijah, potrebnih za vzpostavitev plovne poti v IV. ali drugi ustrezni plovni kategoriji, primerni za izvajanje mednarodnega potniškega in tovornega prometa po savski celinski vodni poti v Sloveniji.
(2) Obratovalna dolžina enopasovne ladijske splavnice je približno 115 m, svetla širina v obratovalnem delu pa približno 13 m. Zgornja kota splavnice je po celotni dolžini objekta približno 155,70 m n. m., kota temeljev splavnice pa je na koti temeljev prelivnih polj jezovne zgradbe. Kota zgornje vode je enaka koti zajezbe – zgornje vode hidroenergetskega objekta, enako velja za koto spodnje vode splavnice. Globina vode v obratovalnem delu splavnice je vsaj 3 m. Ta del je gorvodno in dolvodno omejen z zapornicami. Polnjenje oziroma praznjenje splavnice se izvaja težnostno. Za preprečitev erozije pod temeljem splavnice in ob njem se namesti tesnilna diafragma do okvirne globine 4,0 m pod temelji.
23. člen
(čistilna naprava Brežice – zahod)
(1) Ob vodotoku Struga pod Gornjim Lenartom se zunaj vodovarstvenega območja zgradi čistilna naprava za naselja Artiče, Arnovo selo, Dolenja vas pri Artičah, Zgornji Obrež, Spodnja Pohanca, Trebež in Gornji Lenart.
(2) Čistilna naprava se izvede ob visokovodnem nasipu Šentlenart nad koto poplavnega območja Q100. Nasip se izvede z naklonom brežin 1: 1,5.
(3) Tip čistilne naprave in zunanja ureditev: izvede se tipska biološka čistilna naprava zmogljivosti 1500 PE, v celoti vkopana v zemljo. Izpust iz biološke čistilne naprave se spelje v potok Strugo. Izlivni objekt na obrežju Struge se izvede sonaravno. Pri vhodu se izvede asfaltni plato in preostale površine se zatravijo. Območje se ogradi z ograjo, ob njej pa se zasadi avtohtona drevnina.
(4) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se podrobno opredelijo tehnični elementi čistilne naprave ter arhitekturni in krajinskoarhitekturni elementi objektov in zunanje ureditve.
(5) Ko so gradbena dela končana, se na območju čistilne naprave vzpostavi prejšnje stanje z ustreznim oblikovanjem terena ter zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
24. člen
(ureditev območja za rekreacijo v Vrbini pri Brežicah)
(1) V Vrbini pri Brežicah se uredi rekreacijsko območje, ki se naveže na mestno jedro.
(2) Vstop na območje Vrbine se uredi s ceste pri gradu Brežice. Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov iz Brežic in s širšega območja Vrbina.
(3) Pešdostopi se na severnem delu uredijo v bližini stadiona in po Holijevi stezi, z območja mestnega jedra s Ceste prvih borcev pa se lahko uredijo vstopi v Vrbino skozi obstoječe objekte, ki že imajo urejene dostope do Vrbine skozi kleti in po sistemih stopnišč. Vsi pešdostopi so namenjeni obiskovalcem Vrbine, pa tudi dostopom do mestnega jedra s parkirišč v Vrbini. Uredi se cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta v dolžini okoli 2 350 m, in sicer kot dvosmerna cesta v širini 5,5 m ter kot vzdrževalna pot za potok Struga in kot cestna povezava, ki bo sestavni del dostopnih poti rekreacijskega območja Vrbina, hkrati pa kot ureditev in zaščita brežin pod območjem starega mestnega jedra. S to cestno povezavo se zagotovi dostop za avtomobile iz mestnega jedra v Vrbino pri Šentlenartu, in sicer s ceste pri gradu Brežice (ki se nadaljuje po mostu čez Strugo v Vrbino) in z navezavo na Čolnarsko pot. Na južnem delu trase se brežina nad cesto ter med cesto in potokom Strugo zavaruje pred erozijo, pri čemer se, kjer je to tehnično mogoče, uporabijo sonaravne tehnike, ki bodo omogočile hitro ozelenitev brežin.
(4) Približno 200 m severno od gradu Brežice se na zemljišču s koto nad Q(100) uredijo parkirišča, ki se navezujejo na obravnavano cesto z dvema priključkoma.
(5) Dopustna je ureditev okoli 2 ha velike vodne površine in ribnikov ob Strugi, zelenih površin za rekreacijo (piknike, igre z žogo na travi in podobno) ter pešpoti, kolesarskih poti, tematskih poti in podobno vzdolž potoka Struga, vse brez poviševanja terena in umeščanja grajenih objektov. Na območju se uredi tudi potrebna komunalna infrastruktura (vodovod, elektrika), ki bo omogočala razvijanje rekreacijskih dejavnosti. Dopustna je postavitev gospodarske javne infrastrukture in enostavnih objektov (začasni in vadbeni objekti ter urbana oprema) ter nezahtevnih objektov (začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni infrastrukturni objekti) pod pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne zmanjšujejo retenzijske sposobnosti območja in da se zagotovi varnost ob uporabi.
(6) Na več mestih na zračni strani krone visokovodno-energetskega nasipa je dopustna ureditev tribun za ogled veslaških tekmovanj, katerih zgornja kota ne sme presegati višine 5 m nad koto krone nasipa ter katere tlorisni gabarit mora zagotavljati možnosti za redno vzdrževanje nasipov in brežin bazena.
(7) Zagotovijo se prostorske možnosti za plovbo oziroma čolnarjenje po samem bazenu in ureditev za organiziranje veslaških prireditev in tekmovanj. Za veslaški šport se lahko uredijo tekmovalne veslaške steze na bazenu, na visokovodno-energetskem nasipu pa se v oddaljenosti najmanj 800 m od jezovne zgradbe lahko uredi pristan za čolne in postavi čolnarna.
(8) Ob dostopu do vode pri arheološkem najdišču Zasavje se uredijo privezi za čolne.
(9) Dopustna je ureditev javnih dostopov do vode, a biti morajo najmanj 500 m gorvodno oddaljeni od jezovne zgradbe.
(10) Na desnem bregu visokovodno-energetskega nasipa je na kroni dopustna namestitev podestov v okviru tekmovalne ribiške poti.
(11) Dostopi do vode in tekmovalna ribiška pot se ne urejajo v oddaljenosti manj kot 50 m od gnezdilnih sten za vodomca in gnezdilnih splavov v bazenu.
(12) Na vseh mestih, na katerih se omogočijo javni dostopi do vode, se zagotovijo stopnice z oprijemali.
(13) Za rekreacijsko plovbo oziroma čolnarjenje se prestavi, poglobi in delno razširi struga potoka Struge v dolžini približno 1 100 m. Poveča se prečni profil potoka Struge do potrebne širine, ki omogoča rekreacijsko-čolnarsko uporabo tega dela potoka. Prav tako se poglobi njegovo dno do nivelete, ki bo zagotavljala zadostno globino za rekreacijsko čolnarjenje, pri čemer se za izhodiščni gladini pri določanju nivelete poglobljenega dna oziroma gladinskega stanja v tem delu potoka Struga upoštevata gladini, ki ju bosta na izlivu Struge v Savo določala zgornji in spodnji nivo koristne akumulacije HE Mokrice. Zavarovanje in ureditev brežin ter utrditev dna se načrtujejo skladno s sonaravnimi načeli urejanja nižinskih potokov. Ob vzhodnem robu poplavnega območja se po potrebi izvedejo stabilizacijski ukrepi in protierozijska zaščita brežine zahodnega robu mestnega jedra Brežic, kar se podrobneje obdela v nadaljnjih fazah načrtovanja.
25. člen
(umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem)
(1) Južno od Stadiona Matije Gubca je v sklopu športno-rekreacijskega območja predvidena ureditev bazenskega kompleksa, športnega parka, večnamenske poti, rečnega pristana s spremljajočimi objekti ter pripadajočih funkcionalnih površin in infrastrukturnih ureditev. Dostop do območja je po Cesti krških žrtev in načrtovani lokalni cesti za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožišče na desnem bregu Save.
(2) Na severnem delu območja se uredi bazenski kompleks s funkcionalnimi površinami in parkirnimi mesti, ki se lahko izvede kot kombinirano bazensko kopališče (dvoransko in bazensko kopališče na prostem). V objekt je dopustno umestiti tudi pomožne prostore za obratovanje kopališča in dopolnilno ponudbo, npr. športno trgovino, gostinski lokal, bovling, masaže, solarije, fizioterapijo, aerobiko ipd. Okvirna velikost stavbe je 80 x 60 m, največja dopustna etažnost pa K + P + 1, pri čemer se upošteva gladina podzemne vode. Lega in največja dopustna tlorisna površina stavbe sta določeni s prikazano gradbeno mejo, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Strehe in kritine se oblikujejo v skladu s tehnologijo oziroma namembnostjo objekta. Dopustna je kombinacija več oblik streh, na strehe je dopustno postavljati steklene kupole, piramide s poljubnim naklonom, strešna okna, frčade, sončne zbiralnike, oddajnike ipd. Fasade so iz ometa, stekla, fasadnih oblog iz različnih materialov, dopustna je kombinacija več vrst fasad in fasadnih odtenkov. Za dopolnilne dejavnosti se lahko poleg osnovnega objekta zgradi en ali več manjših objektov, ki se glede lege in oblikovanja uskladijo z osnovnim. Zunanje funkcionalne površine objekta, namenjene ureditvi zunanje plaže z bazenom, so usmerjene proti vzhodu (Savi) in južnemu delu. Parkirne površine se umestijo na skrajni severni del, med predvideni bazenski kompleks in obstoječa teniška igrišča ter med lokalno cesto (Cesto krških žrtev) in predvideni objekt ali pa na severovzhodni del območja.
(3) Južno od bazenskega kompleksa se na območju do Leskovškega potoka uredijo površine za umestitev zunanjih športno-rekreacijskih vsebin oziroma športni park, v katerem so lahko drsališče, kotalkališče, igrišča za hokej, odbojko, nogomet, minigolf, rolkanje, zunanje kegljišče, trimska steza ter prostori za druge športne, skupinske in družabne igre, pa tudi otroška igrišča z igrali. Vsebine se med seboj povežejo in prepletejo s kolesarskimi in pešaškimi povezami ter utrjenimi površinami, namenjenimi teku in uporabi rolerjev. Na vzhodnem delu kompleksa se uredijo razgledne terase, ki se spuščajo pod koto 100-letne poplavne vode in so orientirane proti reki. Nad koto 100-letne visoke vode je ob terasah in na preostalih delih parka dopustna postavitev manjših stalnih ali začasnih objektov – paviljonov z gostinsko, turistično in priložnostno ponudbo za kulturne predstave, prireditve, delavnice in druge dogodke. Če se zgradi več objektov, morajo biti po velikosti in oblikovanju med seboj usklajeni. Predvideni so pritlični objekti največjih tlorisnih gabaritov 6,00 x 4,00 m.
(4) Za obiskovalce se na območju bazenskega kompleksa in športnega parka zagotovi najmanj 200 parkirnih mest oziroma v skladu s predpisi glede na predvideno ureditev.
(5) Ob zahodni, severni in vzhodni meji športno-rekreacijskega območja se uredi večnamenska javna pot, kolesarska in pešpot, ki se čez vojaški most naveže na načrtovano pot na levem bregu Save.
(6) Celoten severni del športno-rekreacijskega območja se čim bolj zasadi, izvede se kakovostna krajinska ureditev. Gostejša, intenzivnejša zasaditev se izvede vzdolž zahodne meje ob javni cesti, ki meji na površine, namenjene razširitvi pokopališča Krško.
(7) Območje južno od Leskovškega potoka se nameni gradnji rečnega pristana ter ureditvi dostopa do vode z zatokom s pristani za plovila in čolnarno na vodi. Čolnarjenje je dopustno zunaj območja omejene rabe Nuklearne elektrarne Krško. Poleg zatoka se nad koto 100-letne visoke vode uredi en ali več večnamenskih objektov za spravilo ali izposojo čolnov in druge športno-rekreacijske opreme ali za umestitev drugih turističnih, športnih, rekreacijskih in gostinskih dejavnosti. Lega večnamenskih objektov in njihova največja dopustna tlorisna površina je določena z gradbeno mejo. Če se zgradi več objektov, morajo biti oblikovno med seboj poenoteni. Njihova največja dopustna etažnost je P + 1.
(8) Športni park se protipoplavno zaščiti s povišanjem celotnega območja z nasipom, da bodo ureditvene kote terena in objektov po zgraditvi HE Brežice segale vsaj 0,50 m nad poplavno koto Q(100) Save in Leskovškega potoka. Zavarovanje zasipa terena proti strugama Save in Leskovškega potoka se izvede tako, kakor je opisano v 15. členu te uredbe.
(9) Dopustna je postavitev enostavnih objektov (začasni in vadbeni objekti ter objekti urbane opreme) in nezahtevnih objektov (začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni infrastrukturni objekti) pod pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne zmanjšajo retenzijske sposobnosti območja.
(10) Na območju okoljske infrastrukture ob Leskovškem potoku je dopustna gradnja infrastrukturnih gradbenih inženirskih objektov in stavb v skladu z namensko rabo območja.
26. člen
(ureditev območja Raceland na območju gramoznice Stari Grad)
(1) Zahodno in severozahodno od obstoječe steze Raceland in pripadajočih objektov, kjer se izvajajo kulturne, razvedrilne, rekreacijske in izobraževalne dejavnosti, povezane z avtomobilizmom, je predvidena širitev območja za ureditev poligona varne vožnje. V sklopu načrtovane širitve je dopustna izvedba tečajev in treningov varne vožnje, tečajev avtošole, treningov terenskih voženj in podobnih dejavnosti, povezanih z izobraževanjem na tem poligonu. Za izvedbo poligona varne vožnje je dopustno lokalno povišanje terena.
(2) Vzhodno od obstoječega Racelanda se skladno z določeno namensko rabo prostora uredijo parkirišča za osebna vozila in bivalne avtomobile ter površine za šport in rekreacijo na prostem (prostori za piknik, igrišča za igre z žogo, namestitev urbane opreme ipd.).
(3) Na vodnih površinah severno in vzhodno od Racelanda, ki so nastale s sanacijo po končanem izkoriščanju gramoza, se dopuščajo mirne rekreacijske dejavnosti, kakršne so: veslanje, jadranje na deski, smučanje na vodi, deskanje s padalom, plavanje in potapljanje. Izvajanje rekreacijskih dejavnosti je dopustno med 15. majem in 15. oktobrom, organizirane dejavnosti na vodi (npr. tekme in regate) pa se končajo do 18. ure. Na območju nista dovoljena ribolov in vlaganje rib. Na območju gramoznice naj se ne izvajajo posegi in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem na različne vrste ptic. V okviru okoljevarstvenega soglasja se mora ugotoviti sprejemljivost vlečnice in površin za smučanje na vodi glede na naravovarstveno vsebino oziroma prisotnost živalskih vrst, za katere bi bila ta dejavnost lahko moteča. V kolikor bo ugotovljeno, da je le-ta možna, se na podlagi le-teh ugotovitev določi ustrezna lokacija. Na območju gramoznice naj se ne izvajajo posegi in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem na različne vrste ptic. Dostop do vode za čolne in kopalce se uredi severno od predvidenega turističnega objekta, ki je načrtovan na območju zunaj meje državnega prostorskega načrta. Vzdolž celotne severne brežine gramoznice se uredi gnezdilna stena za breguljke (morda tudi za čebelarje in vodomce) ter izvaja letno spremljanje stanja breguljk in drugih ogroženih vrst ptic. Stena mora biti pretežno navpična, visoka vsaj dva metra. Če se bo gradila na mestu obstoječe kolonije breguljk, se ne sme graditi med 20. aprilom in 30. avgustom. Stena se ohrani neporasla in zagotavlja se njeno redno letno vzdrževanje. Če se bo naklon zaradi posuvanja peska spremenil, naj se ponovno vzpostavi prvotno izvedeni naklon. Postavitev varovalnih boj se uredi 15 m od gnezdilne stene za breguljke, s čimer se zagotovi odmik plovne poti od brežin.
(4) Južno od Racelanda je ob brežini akumulacijskega bazena načrtovan pristan z rampo za čolne in s privezi. Območje se opremi z opozorilom, da je raba omejena z zahtevami za zagotavljanje ustreznih razmer na območju nadomestnih habitatov in mirnih območjih v neposredni bližini. Dostop iz Racelanda do rečnega pristana je mogoč po večnamenski poti ob visokovodnem nasipu.
(5) Zunanje meje območja se zasadijo z drevesi lokalno značilnih vrst (npr. veliki jesen, dob, črna jelša, brogovita, črni bezeg, kalina, enovrati in navadni glog). Vrstna sestava se prilagodi predvidenemu dvigu kote gladine podtalnice. Za širše območje Racelanda se med projektiranjem izdela načrt krajinske arhitekture, ki zajema tudi protihrupni zeleni zaščitni pas proti naselju Spodnji Stari Grad.
(6) V poročilu o vplivih na okolje se natančneje določijo ukrepi za preprečevanje onesnaženja podzemne vode (lovilci olj, zadrževalniki in drugi tehnični ukrepi pri odvajanju padavinskih in komunalnih odpadnih voda). Komunalne odpadne in padavinske vode je prepovedano spuščati v ojezeritve nadomestnih habitatov.
27. člen
(gramoznica Stari Grad)
(1) Vzhodno in južno od obstoječega izkoriščanega območja se na območjih nadomestnih habitatov NH1 in NH2 nadaljuje izkoriščanje mineralnih surovin v dveh fazah:
– izkop zgornje (suhe) plasti proda pod nivojem talne debeline približno 3 m (I. etaža E + 150/147),
– izkop proda pod koto gladine talne vode (etaža E + 147 do globine 137 m oziroma gladine talne vode do stika z laporjem),
– zaradi zagotavljanja trdnosti brežin se mora meja odkopnega prostora (zgornjega roba brežine jezera) odriniti od meje pridobivalnega prostora za varnostni pas, ki znaša približno 10 m.
(2) Po končanih izkopih se območje predvidenega izkoriščanja mineralnih surovin na območju NH1 in NH2 uredi v skladu z 12. členom te uredbe.
(3) Na obstoječem izkoriščenem območju se tehnično sanira ureditev brežin. Brežine se izvedejo stopničasto z vmesno bermo. Njihov splošni naklon (od dna jezera do obstoječega terena) znaša 20–30°, nakloni posameznih brežin pa so lahko tudi strmejši. Suhi del brežine se utrdi s slojem ilovice ali podobnega materiala, nanj pa se nasuje humusna plast in zatravi. Na območju je med izkoriščanjem mogoča postavitev objektov, naprav in drugih postrojenj za eksploatacijo. Končna ureditev prostora je vodna površina za šport in rekreacijo.
28. člen
(ureditev brvi v središču Krškega)
(1) Na območju starega mestnega jedra Krškega se postavi brv za kolesarje in pešce.
(2) Brv se izvede v vitki konstrukciji in širini, ki omogoča kolesarski in pešaški promet. Oblikovanje konstrukcijskih elementov brvi, ograje in druge urbane opreme se uskladi z arhitekturo in elementi urbane opreme v mestnem jedru.
29. člen
(ureditev starega Vojaškega mostu)
(1) Izvede se rekonstrukcija ali porušitev in nova gradnja z razširitvijo in podaljšanjem trase starega Vojaškega mostu v Krškem kot jeklena palična transparentna konstrukcija na višinski koti obstoječega mostu, tako da se premostitveni objekt inštalacijskega mostu preuredi v most za javni promet, pri čemer je čezenj dopustno vodenje instalacij, kar se upošteva pri oblikovanju objekta, tako da ne bodo moteče.
(2) Na mostu se uredijo površine za kolesarje in pešce v skupni širini najmanj 6,10 m, most pa se naveže na predvidene kolesarske in pešaške povezave na levem in desnem bregu Save.
(3) Mostna ograja se oblikuje transparentno kot sestavni del celotne konstrukcije in podobe mostu.
30. člen
(obvoznica industrijske cone Žadovinek)
(1) Na območju Žadovinka se izvede obvoznica industrijske cone Žadovinek, ki se načrtuje od obstoječega krožnega križišča na glavni cesti G1-5/366 Krško–Drnovo do krožnega križišča ob mostu na desnem bregu Save v dolžini približno 1,258 km.
(2) Za priključitev naselja Žadovinek na obvoznico se med obstoječe naselje in poslovno-trgovski objekt Eurogarden umesti krožno križišče.
(3) Uredi se dostop do merilno-regulacijske plinske postaje.
(4) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se za dostop do stebra na stojnem mestu SM 219 daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo – Krško uredi dostop kot je načrtovan v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06). Po izgradnji obvoznice Žadovinek pa se za dostop do stebra SM 219 uredi priključek iz obvoznice.
(5) Na celotni dolžini ceste sta predvidena dva vozna pasova. Normalni prečni profil obvoznice vključuje dva vozna pasova širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m, levo bankino širine 1,25 m, desno koritnico širine 0,75 m in desno bermo širine 1,25 m. Na severnem delu trase je profil v dolžni približno 90 m razširjen za širino kolesarske steze vzdolž desnega roba obvoznice.
(6) Ob vznožju nasipa obvoznice se v dolžini 450 m preuredi večnamenska pot od krožnega križišča na desnem bregu Save proti jugu, kjer prečka načrtovani visokovodni nasip in se naveže na obstoječo večnamensko pot. Na večnamensko pot se priključi kolesarska steza, ki poteka od krožišča na desnem bregu Save. Krožno križišče za naselje Žadovinek prečkata kolesarska steza in hodnik za pešce.
(7) Padavinske vode z območja ceste in krožnega križišča se zbirajo v padavinski kanalizaciji ter odvajajo v Savo in ponikovalnico prek standardiziranih lovilcev olj.
(8) Del obvoznice med naseljem Žadovinek in krožnim križiščem na desnem bregu Save ima tudi vlogo visokovodnega nasipa.
31. člen
(občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save)
(1) Občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save se izvede kot severni krak štirikrakega krožnega križišča v dolžini približno 200 m.
(2) Uredita se dva vozna pasova ter v dolžini 90 m od krožnega križišča obojestranska kolesarska steza in hodnik za pešce. Na preostalem odseku se uredi enostranska večnamenska steza za kolesarje in pešce za dostop do območja novonačrtovanega Raya centra in do predvidene ureditve južnega dela površin za šport in rekreacijo ob Savi.
(3) Niveleta ceste upošteva kote predvidene ureditve južnega dela območja za šport in rekreacijo; med občinsko cesto in tem območjem se uredi večnamenska pot. Uvoz na južni del območja za šport in rekreacijo se v nadaljnjih postopkih načrtovanja po potrebi prestavi in prilagodi mestu uvoza na območje Raya centra.
(4) Padavinske vode z območja ceste se zbirajo v padavinski kanalizaciji in odvajajo v Savo prek standardiziranih lovilcev olj.
(5) Občinska cesta ima tudi vlogo visokovodnega nasipa.
32. člen
(razširitev zbirnega centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad)
(1) Na območju, predvidenem za nadgradnjo in širitev obstoječega Zbirnega centra Spodnji Stari Grad, se uredijo:
– nosilni in zaščitni nasip,
– plato za obdelavo plavja z bazeni za sušenje muljev, platojem in boksi za začasno skladiščenje različnih frakcij plavja, manipulacijski prostor, prostor za postavitev potrebne tehnološke opreme in mehanizacije ter kanalizacija izcednih voda,
– plato za razvoj novih tehnologij za obdelavo bioloških odpadkov ter pripravo in uporabo alternativnih energentov z laboratoriji za pripravo in preizkušnje biogoriva, obrat za predelavo oljne ogrščice ter drugih bioloških odpadkov in mešanic,
– prestavitev in razširitev platoja za obdelavo in predelavo gradbenih odpadkov,
– plato z betonarno,
– razširitev platoja za obdelavo in predelavo bioloških odpadkov, plavja in biogoriva (vključno z izvedbo nadstrešnice nad kompostarno),
– plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih surovin in kosovnih odpadkov,
– fotovoltaična elektrarna na zgornjem platoju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad,
– pripadajoča infrastruktura, objekti in oprema,
– padavinska kanalizacija, zunanja ureditev z varovalnimi ograjami med posameznimi platoji in parkirišči na celotni površini urejanja,
– dostopna cesta za navezavo na lokalno cesto.
(2) Uvoz na območje zbirnega centra se uredi v severozahodnem delu slednjega ter višinsko uskladi z niveletama načrtovane Vrbinske ceste in rekonstruirane javne poti mimo tega centra.
(3) Nasip se izvede na celotni površini na koti 152,00 m n. m. kot zaščita obstoječega saniranega odlagališča pred razlitjem Save in kot nosilna konstrukcija, na kateri je mogoča nadaljnja gradnja. Izvede se z drenažo in merilnimi jaški za preverjanje posedanja in prisotnosti podzemne vode. Okrog nasipa se zgradi servisna cesta. Plato se zavaruje z varovalno ograjo. Brežine se zaščitijo pred erozijo in telo nasipa se izvede potresno varno.
(4) Na platoju za obdelavo in skladiščenje gradbenih odpadkov se na zemljišču za postavitev strojne mehanizacije uredi sistem odvajanja padavinskih voda. Vse prometne površine se izvedejo primerno utrjene s spodnjim nevezanim ustrojem, zato da se zmanjša emisij prahu in pluženja pozimi. Območje ločenega skladiščenja odpadkov in mineralnih produktov se opremi z vodnim sistemom za vlaženje oziroma prhanje odlagališč v izjemno suhem obdobju, da se prepreči emisij prahu zaradi vetra. Uredi se ploščad za mobilni rezervoar goriva in postavi zabojnik za skladiščenje morebitnih izločenih nevarnih ali škodljivih sestavin gradbenih odpadkov. Uredijo se parkirišča za vozila zaposlenih ali strank. Nadstrešnica za komunalna vozila se izvede kot jeklena konstrukcija na armiranobetonski temeljni plošči tlorisnih dimenzij 10 x 30 m. Prenovi/dozida/rekonstruira se obstoječi poslovni objekt.
(5) Velikost betonarne se projektira glede na študijo, ki bo opredelila najverjetnejše pričakovane količine vhodnega materiala in potreb po končnem proizvodu na trgu. Izvedejo se dozirni boksi za agregate, silosi za cement in dodatke ter laboratorij za preverjanje vhodnih materialov in preizkušanje odvzetih vzorcev betona. Iz javnega vodovodnega omrežja ali lastne vrtine ob betonarni se zagotovi zadostna količina tehnološke vode za pripravo betona.
(6) V obstoječi nadstrešnici pred kompostarno se uredi prostor za skladiščenje olj okvirnih tlorisnih dimenzij 10 x 12 m, v sklopu katerega se izvede pripadajoči lovilni bazen. Vse elektroinštalacije morajo biti v S-izvedbi, vsi ključavničarski izdelki pa ozemljeni.
(7) Plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih surovin in kosovnih odpadkov se zgradi severno od obstoječe kompostarne v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad. Na njem se izvedejo dve nadstrešnici, manipulativne površine in boksi za začasno skladiščenje in demontažo odpadne električne in elektronske opreme ter začasno skladiščenje sekundarnih surovin, kosovnih odpadkov in stekla.
(8) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse rešitve prilagodijo ugotovitvam dodatnih hidravličnih analiz. Prav tako se podrobno opredelijo tehnični elementi posameznih objektov in ureditev v zbirnem centru, arhitekturni in krajinskoarhitekturni elementi objektov in ureditev ter navezave na gospodarsko javno infrastrukturo.
33. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih površin in za agrarne operacije)
(1) Dopustna je kmetijska dejavnost.
(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave (opazovalnice za ptice in podobno), namakalnih sistemov, mrež za zaščito pred točo in podobne kmetijske opreme. Dopustna je tudi gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev teh objektov:
a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja, objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (poljska pot, lovska preža),
b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje), pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma toplovod), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, poljska pot, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče), vadbeni objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza).
(3) Za kmetijske potrebe se lahko uredijo tudi manjši lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. Dopustna so tudi agrarne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih, vodnogospodarske ureditve zaradi varstva pred negativnim delovanjem voda (drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za odvajanje visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne gladine podzemne vode) in sanacija površinskih kopov oziroma razvrednotenih območij. Niso pa dopustni ukrepi, ki bi poslabšali retenzijsko sposobnost območja.
(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na kmetijskih zemljiščih omogoči raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da se zagotovi odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v kmetijsko rabo.
(5) Dopustna je tudi izvedba namakalnih in osuševalnih sistemov in/ali ukrepov, pri čemer se upoštevajo omejitve glede skupne količine odvzete vode iz bazena.
(6) Dopustna je zgraditev črpališč kot nadzemnih objektov zunaj poplavnih površin. Črpališča kot podzemni objekti so dopustna tudi na poplavnem območju.
(7) Merila in pogoji za oblikovanje in gradnjo objektov:
– gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati;
– vodno zajetje, ureditve vodotokov in ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize;
– agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajine ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev in ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem vode;
– prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal retenzijski prostor.
34. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih površin)
(1) Dopustni sta gozdarska dejavnost in rekreacija v naravi.
(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave. Dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev teh objektov:
a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja, objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (rastlinjak, betonsko korito, poljska pot, gozdna cesta, lovska preža),
b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski priključek), pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma toplovod), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, gozdna učna pot, poljska pot, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče, ograje za pašo živine), vadbeni objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza in spominska obeležja).
(3) Dopustni so tudi posegi in ureditve na gozdnih zemljiščih skladno s predpisi o gozdovih, vodnogospodarske ureditve zaradi varstva pred negativnim delovanjem voda (drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za odvajanje visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne gladine podzemne vode), sanacija površinskih kopov oziroma razvrednotenih območij, pri čemer se ne smejo poslabšati retenzijske sposobnosti območja.
(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na gozdnih zemljiščih omogoči raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda pod pogojem, da se zagotovi odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v gozd.
(5) Prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal retenzijski prostor.
35. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin stavbnih zemljišč za bivanje zunaj razlivnih območij)
(1) Tipologija zazidave: eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe, nestanovanjske stavbe, enostavni in nezahtevni objekti.
(2) Upošteva se faktor izrabe do 0,70.
(3) Površine so namenjene bivanju in kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi.
(4) Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti (gospodarska poslopja, hlevi, kmetijski objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v podeželskem naselju in objekti, namenjeni dopolnilni dejavnosti na kmetiji) in gradbenoinženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim na območju. Dovoljena je gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v funkciji kmetijske dejavnosti, lastne potrebe in opreme parcele, namenjene gradnji gospodarske javne infrastrukture.
(5) Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava ter odstranitev objekta. Dopustna je tudi gradnja novega stanovanjskega objekta, pri čemer se obstoječa stanovanjska stavba poruši. Dopustne so še novogradnje objektov za kmetijske potrebe.
(6) Na površinah ob obstoječih objektih v bližini načrtovanih visokovodnih nasipov in zidov nista dopustni umeščanje objektov in izvajanje posegov, ki bi onemogočili ali otežili dostop do nasipov in zidov ter dostavo in nameščanje montažnih protipoplavnih elementov.
(7) Merila in pogoji za oblikovanje:
– v osnovi podolgovat tloris z osnovnima stranicama v razmerju najmanj od 1: 1,2 do 1: 2;
– dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovati tloris;
– pritlične stavbe: kota pritličja je največ 0,60 m nad koto terena, višinski gabarit: na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali delno vkopana klet, kolenčni zid 0,80 cm;
– stanovanjske stavbe: dopustna je etažnost do največ (K) + P + 1 + (M). Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dopustna etažnost je K + P ali K + M ali K + P + M, kota pritličja je največ 0,20 m nad koto terena ob vhodni fasadi, največja višina objekta je 12,50 m nad koto pritličja, kolenčni zid 0,80 m, na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren, lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže;
– višinski gabarit za nestanovanjske stavbe je največ: klet (K), pritličje (P) in podstrešje (M);
– dopustne so klasične dvokapne strehe z naklonom od 30° do 45° in kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami pri pokritih terasah, vetrolovih, zimskih vrtovih ipd. Dopustna so strešna okna, čopi in frčade. Elementi na strehi stavbe naj bodo med seboj usklajeni. Dopustne so kritine opečne, rjave ali druge temne barve, lahko v večjih dimenzijah, vendar drobne strukture, svetlobo odbijajoče kritine niso dovoljene, pač pa slamnate strehe. Dopustna je postavitev in vgradnja nebleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije na strehah stavb v skladu s pogoji in soglasjem pristojnih soglasodajalcev. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah oziroma strehah z najmanjšim naklonom se postavijo pod največjim mogočim kotom in najboljšo mogočo orientacijo, praviloma skrite za fasadni venec. Pri nestanovanjskih objektih je dopustno odstopanje od naklona zaradi tehnologije dejavnosti v objektu ali izvedbe montažnega objekta iz vnaprej izdelanih konstrukcijskih elementov;
– novi objekti se umestijo v prostor z daljšo stranico, vzporedno s plastnicami, rekonstrukcija obstoječih objektov in nove gradnje na mestu obstoječih objektov se izvedejo tako, da se smer slemena prilagodi obstoječim grajenim objektom v neposredni bližini;
– oblikovanje, horizontalna ter vertikalna členitev fasad in uporaba materialov se uskladijo s tradicionalnimi objekti v bližini. Fasade so lahko delno lesene in obložene s kamnom. Izvedejo se v svetlih, belih in peščenih tonih. Ni dopustna uporaba signalnih barv, kakršne so citronsko rumena, vijolična, živo zelena, živo modra, živo oranžna in rdeča.
36. člen
(območja posebnega pomena za obrambo)
(1) Območje Vrbina Skopice – območje posebnega pomena za obrambo je namenjeno usposabljanju pripadnikov Slovenske vojske. Na njem so dopustne rekonstrukcije, tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov ter postavitev nezahtevnih in enostavnih vadbenih objektov za usposabljanje, brez priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo. Med usposabljanjem se izvede omejitev dostopa na območje.
(2) Območje Brege – območje posebnega pomena za obrambo je namenjeno operativnim in bojnim nalogam vojske v izrednem ali vojnem stanju in občasnemu usposabljanju vojske. Predvideni so prostorski posegi za utrditev površin za postavitev mobilnih sistemov oborožitve, zvez in nadzora zračnega prostora. Dopustni sta rekonstrukcija ter tekoče vzdrževanje obstoječih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture.
37. člen
(ureditve na stičnem območju občinske ceste in obvoznice industrijske cone Žadovinek z območjem Raya centra in industrijsko cono Žadovinek)
(1) Ob občinski cesti za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save in ob tem krožnem križišču je dopustna ureditev predvidenega Raya centra, ki vključuje:
– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in občinsko cesto,
– dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih Raya centra,
– transformatorska postaja in druga gospodarska infrastruktura,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema, začasni objekti),
– zasaditev na odprtih površinah Raya centra.
(2) Ob obvoznici industrijske cone Žadovinek je dopustna ureditev predvidene industrijske cone, ki vključuje:
– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in obvoznico,
– dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih v industrijski coni, brez neposrednih navezav na obvoznico,
– gospodarska infrastruktura, brez neposrednih navezav na obvoznico,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema),
– zasaditev drevoreda ali grmovnic, pri čemer se zagotovi ustrezen odmik dreves, tako da korenine ne bodo posegale v cestno telo.
(3) Ureditev Raya centra in industrijske cone na obravnavanem območju se izvede z elementi za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
38. člen
(ureditev in obveznosti, povezane z delovanjem NEK)
Poleg določil te uredbe se za nemoteno delovanje NEK zagotovijo:
– vsi potrebni ukrepi, da posegi in gradnja ter končna ureditev HE Brežice, jezovne zgradbe, energetskih nasipov in infrastrukturnih ureditev v okviru tega državnega prostorskega načrta nimajo negativnih vplivov na NEK;
– enako ali boljše stanje vseh dejavnikov varnosti, obratovanja in dovoljenj za obratovanje NEK med gradnjo, po njej in med obratovanjem HE Brežice, pri čemer se v vseh fazah projekta z najvišjo stopnjo pozornosti obravnava jedrska varnost;
– pravočasna in s postopki NEK usklajena izvedba vseh ukrepov za prilagoditev struktur, sistemov in procedur NEK, ki so potrebni zaradi spremenjenih razmer njenega obratovanja zaradi izvedbe ureditev, ki jih določa ta državni prostorski načrt;
– ob izvedbi vseh posegov na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta v vseh fazah ustrezno fizično varovanje, komunikacijske in evakuacijske poti ter po potrebi preoblikovanje načrtov zaščite in reševanja;
– najpozneje na začetku poskusnega obratovanja HE Brežice na posameznih hidroelektrarnah na spodnji Savi izvedba vseh sistemov in povezav sistemov teh hidroelektrarn in NEK, ki omogočajo nadzor nad ključnimi parametri varnosti in obratovanja NEK (pretok, temperatura, fizikalne in kemične lastnosti Save).
39. člen
(krajinskoarhitekturne ureditve)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval kakovostne krajinskoarhitekturne rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa in zasaditev, ureditvami nadomestnih habitatov in dostopov do vode, ureditvami vodotokov, rešitve v zvezi z urejanjem javnih parkovnih in rekreacijskih površin, predvsem ureditev za rekreacijo in dostopov do vode, ter rešitve v zvezi z urejanjem vodotokov ter umeščanjem in oblikovanjem urbane opreme. Vodnogospodarske ureditve se izvajajo čim bolj sonaravno.
(2) Obstoječe rastje se na širšem območju posegov čim bolj ohranja, kar velja predvsem za avtohtone vrste in naravno obvodno zarast. Sklenjeno obrežno rastje se prav tako čim bolj ohranja; kjer to ni mogoče, se takoj po končanih zemeljskih delih zasadi ustrezno avtohtono rastje.
(3) Vzdolž brežin bazena in pritokov Save ter gramoznic oziroma nadomestnih habitatov in na drugih površinah, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, se zasadijo drevesa in grmovnice. Zasaditve morajo čim bolj povzemati vzorce in vrstno sestavo obstoječe obvodne zarasti, med drugimi se zasadijo vrba iva, rumeni dren, divja češnja, ostrolistni javor, ozkolistna lipa, navadna vrba in vrba žalujka. Na teh površinah se z upoštevanjem krajinskega vzorca območja zasadijo drevesa in grmovnice v gručah in v obliki mejic. Zasaditve se izvajajo takoj po končanih zemeljskih delih kot prvi ukrep, s katerim bo zagotovljena nadaljnja razrast z naravno sukcesijo.
(4) Zarast se odstrani samo v nujnem obsegu, postopoma in na manjših odsekih.
(5) Na rekreacijskih območjih in območjih prezentacije kulturne dediščine (deželna meja med Štajersko in Kranjsko, arheološko najdišče Zasavje) se zasadi drevnina zato, da se oblikujejo ambienti in vidne, prepoznavne točke v prostoru.
(6) Brežine Save se na odsekih, na katerih niso potrebne utrditve, ohranijo v obstoječem stanju, na odsekih, na katerih so predvidene obloge in lokalno zavarovanje, pa se urejajo sonaravno, s pretežno vegetacijskimi zaščitami. Brežine pritokov se razen izjem, pri katerih je zaradi neposredne bližine pozidave in cest v naseljih potrebna klasična ureditev, urejajo sonaravno, z zasaditvijo večjih sadik dreves.
(7) Na levem bregu Save na odseku od 500 m gorvodno od jezu NEK do 380 m dolvodno od tega jezu ter na desnem bregu Save na odseku od 400 m gorvodno od jezu NEK do 290 m dolvodno od tega jezu se nova drevesa ne zasadijo, zagotovi pa se redno vzdrževanje obstoječega rastja.
(8) Na desnem bregu akumulacijskega bazena na območju približno 700 m gorvodno od pregrade se vznožje zračne strani brežin visokovodno-energetskih nasipov obsadi s hitro rastočim visokoraslim drevjem, sama brežina pa le z nižjim rastjem. Na levem bregu, proti gradu Brežice, se izvede položnejša brežina, v katero se umesti tudi prehod za vodne organizme, ob katerem se prav tako zasadi drevnina, da je umestitev načrtovanih ureditev na vplivnem območju gradu Brežice čim manj moteča.
(9) Elementi urbane opreme morajo biti na območjih posameznih prostorskih ureditev usklajeni med seboj ter skladni tudi z arhitekturnim in krajinskoarhitekturnim oblikovanjem na teh območjih in v širšem prostoru.
40. člen
(arhitekturno-urbanistične ureditve)
(1) Na celotnem območju se zagotovita medsebojna funkcionalna in oblikovna usklajenost načrtovanih objektov in ureditev znotraj posameznih funkcionalnih sklopov in med njimi.
(2) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje posameznih ureditev z upoštevanjem medsebojne skladnosti višine objektov, kot pritličij, gradbenih linij in odmikov od javnih površin, pa tudi kakovostno arhitekturno oblikovanje mostov, brvi, nezahtevnih in enostavnih objektov ter urbane opreme.
(3) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje odprtih površin na območju posameznih prostorskih ureditev.
(4) Pri oblikovanju celotnega območja se uporabijo sodobna načela. Na območjih v vidnih stikih in funkcionalnih povezavah z mestnim jedrom in gradom Brežice ter z mestnim jedrom Krškega se upoštevajo posebnosti in omejitve zaradi bližine teh območij in objektov ter pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.
(5) V bližini gradu Brežice se z ustreznim oblikovanjem objektov in ureditev upošteva obstoječa kakovost širšega prostora mestnega jedra. Povezava med objektom jezovne zgradbe ter centrom za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja elektrarne in upravnim objektom mora biti zasnovana tako, da bo usklajena z okolico.
41. člen
(izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je na stanovanjskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt, vgradnja strešnih oken, namestitev naprave za ogrevanje, hišnih TV-anten, toplotne črpalke, klimatskih naprav, izvedba notranjih instalacij, zamenjava oken in vrat ter prenova fasad in streh, pri čemer se ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna pa je barva fasade v svetlih peščenih ali sivih tonih in siva ali opečna barva strehe.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta je na gospodarskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt, zamenjava oken in vrat ter prenova fasad in streh, pri čemer se ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna pa je barva fasade v svetlih peščenih ali sivih tonih in siva barva strehe.
(3) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljeno izvajanje vseh vzdrževalnih del v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo področje gradenj in prometne, energetske ter vodne infrastrukture.
42. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do izvedbe prostorske ureditve)
(1) Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, določenih v 66. členu te uredbe, je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dovoljeno:
– vzdrževanje, rekonstrukcija brez povečanja bruto tlorisne površine stavb pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, in odstranitev obstoječih objektov,
– urejanje vodotokov in
– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
(2) Za vse posege iz prvega odstavka velja, da ne smejo poslabšati ali kakor koli spreminjati vodnega režima in pogojev za izvedbo ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.
(3) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se na območju križanja obvoznice in dostopne ceste do stebra SM 219 2 x 400 kV daljnovoda Beričevo–Krško omogoči dostop do stebra.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJU
43. člen
(skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture)
(1) Zaradi izvajanja ureditev tega državnega prostorskega načrta so dopustne gradnja in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena.
(2) Lokacija objektov in naprav, potek tras in vsa križanja komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov se medsebojno uskladijo z upoštevanjem ustreznih medsebojnih odmikov in odmikov od naravnih ali grajenih struktur.
(3) Pri pripravi projektne dokumentacije se podrobno obdelajo križanja in vzporedni poteki predvidenih ureditev s komunalnimi, energetskimi in komunikacijskimi vodi ter prometno infrastrukturo in podajo ustrezne tehnične rešitve. Projektne rešitve za vsa križanja in tangence se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami pristojnih upravljavcev.
(4) Objekti znotraj območja državnega prostorskega načrta se priključijo na obstoječe ali predvideno kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, komunikacijsko in plinovodno omrežje. Priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev posameznih vodov in po pridobitvi njihovih soglasij. Dopustna je ureditev lastnih sistemom za čiščenje odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda.
(5) Potek vodov se zagotovi po ali ob prometnih, intervencijskih površinah ali površinah v javni rabi. Če zaradi časovne ali funkcionalne neusklajenosti ni mogoče uskladiti poteka prometnic in drugih infrastrukturnih vodov, je vode dopustno graditi tudi izven koridorjev teh površin, vendar tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje.
(6) Znotraj meje območja tega državnega prostorskega načrta so dopustni gradnja in vzdrževanje tudi drugih infrastrukturnih omrežij in priključkov lokalnega pomena v skladu z načrti Občin, upravljavcev vodov in občinskimi prostorskimi akti, v kolikor niso v nasprotju z določili te uredbe in ne poslabšajo ali kakor koli spreminjajo vodnega režima in ostalih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.
(7) Pred predvideno gradnjo se zakoliči obstoječa komunalna, energetska in komunikacijska infrastruktura na kraju samem.
(8) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine. Če se gradnji infrastrukture na območjih kulturne dediščine ni mogoče izogniti, je ta dopustna le v skladu s soglasjem pristojnega organa.
(9) Dopustne so spremembe tras in lokacij posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
(10) Natančni potek priključkov, lokacije in oprema priključnih mest ter drugi tehnični elementi za vso gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
44. člen
(omrežje cest, kolesarskih in drugih poti)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se poleg ureditev cest in poti, opredeljenih v drugih členih te uredbe, izvedejo:
– ureditev večnamenskih poti vzdolž drenažnih kanalov ob vznožju nasipov in po obrežju Save na delu, kjer ne bo nasipov;
– ureditev poljskih poti vzdolž nasipov, s katerimi se zagotovi dobra dostopnost kmetijskih zemljišč. Na odsekih, na katerih nasipi niso predvideni, lahko vlogo poljske poti prevzame večnamenska pot. Za navezavo poljskih in drugih poti na večnamensko pot se izvedejo premostitve s cevnimi prepusti čez drenažne kanale;
– navezave vseh poti na obstoječe omrežje poti, z navezavo na Krško in Brežice ter druga naselja, navezavo na zaledje, navezavo na obstoječe poljske in tematske poti ter lokalne ceste, pa tudi na obvodni prostor Krke pri Krški vasi;
– ureditev državne kolesarske povezave na levem bregu Save vzdolž visokovodno-energetskih nasipov z navezavami na omrežja javnih in drugih poti na območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega, pri čemer se po lokalnih cestah načrtuje mešani promet motornih vozil in kolesarjev, ki se uredi le z dodatno prometno signalizacijo za kolesarje.
(2) Na levem bregu Save se zaradi gradnje visokovodno-energetskega nasipa prestavi obstoječa gozdna cesta, ki povezuje območje ob NEK prek Vrbine do Brežic oziroma Gornjega Lenarta v dolžini približno 3,3 km. Trasa prestavljene ceste poteka med nasipom in drenažnim kanalom, izvede pa se v makadamu, pri čemer normalni prečni profil cestišča znaša 6,0 m, niveleta je 0,5 m nad terenom z horizontalni in vertikalni elementi za računsko hitrost 30 km/h. Obstoječe poljske poti v smeri sever–jug se priključijo na prestavljeno gozdno cesto in prečkajo drenažni kanal s cevnimi prepusti. V km Save 741,800 in 743,450 se uredi dovoz na energetski nasip oziroma dostop do reke. Brežine cestnega telesa se ustrezno zavarujejo pred erozijo vode.
(3) Do jezovne zgradbe se zgradi cesta, ki poteka od Dobovske ceste po kmetijskih površinah in čez Sejmarsko pot do Prešernove ceste, prečka območje načrtovanega centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in se nadaljuje do platoja pri jezovni zgradbi. Odcep z Dobovske ceste se uredi kot trikrako, prečkanje Prešernove ceste pa kot štirikrako nivojsko križišče. Normalni prečni profil ceste znaša 7,0 m s horizontalnimi in vertikalnimi elementi za projektno hitrost 50 km/h. Na območju pod ježo Save, ki je del retenzijskih površin, cesta prečka potok Strugo in retenzijo z mostom dolžine približno 200 m in normalnim profilom širine 5,50 m, ki se izvede z okvirno sedmimi odprtinami in se s svojo geometrijo v celoti vključuje v elemente dovozne ceste. Cesta se izvede v asfaltu.
(4) Niveleta ceste pri gramoznici Stari Grad se poviša tako, da bo imela vlogo visokovodnega nasipa, ki ob poplavah preprečuje tok vodi po stari strugi in ščiti območje Spodnjega Starega Gradu pred poplavo v času, ko bo s prelivanjem vode iz Save čez visokovodni razbremenilnik aktiviran retenzijski prostor na levem bregu reke.
(5) Na območju državnega prostorskega načrta se uredijo kolesarske povezave lokalnega pomena vzdolž bazena po večnamenskih poteh, po obstoječih prometnicah ter po novih poteh in cestah iz tega državnega prostorskega načrta. Vse rekonstrukcije mostov in prehodov čez potoke ter nove premostitve potokov se izvedejo v širini, ki omogoča kolesarski in pešaški promet. Za dostop kolesarjev v inundacijo se izvede dostopna klančina z železnega mostu tik ob obstoječih stopnicah. Uredi se še dodaten dostop v inundacijo. Kolesarske povezave se ne urejajo v neposredni bližini nadomestnih habitatov. Za urejanje kolesarskih poti po obstoječih poljskih poteh na posebnem ohranitvenem območju SCI Vrbina niso dopustni posegi zunaj teh poti. Ob kolesarskih poteh se lahko uredijo počivališča in pripadajoča drobna urbana oprema (klopi) ter javna razsvetljava, ta pa ni dopustna na odsekih tik ob nadomestnih habitatih, na drugih mirnih območjih in območjih Natura 2000.
(6) Do čistilne naprave Brežice – zahod se z lokalne ceste zgradi nova dovozna pot v širini 3 m.
(7) Preuredi se dostop do objekta Jutranjka, v prvi fazi kot priključek na Prešernovo cesto pred štirikrakim križiščem, ob morebitnem povečanju prometa pa po trasi dovozne ceste do objekta Policije.
(8) Na območju tega državnega prostorskega načrta je na levem bregu Save dopustna umestitev novonačrtovane regionalne ceste Krško–Brežice, če se oblikuje tako, da ne spreminja retenzijske zmožnosti poplavnega območja, kar se dokaže s celovito hidrološko hidravlično analizo v sklopu enotnega hidravličnega modela poplavnega območja HE Brežice.
(9) Na območjih, na katerih načrtovane ureditve posegajo v območje avtoceste oziroma veljavnih lokacijskih načrtov se omogoča nemoteno obratovanje in vzdrževanje avtoceste. Posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. Zaradi načrtovanih ureditev v nobenem primeru ne smejo biti ogrožene stabilnost cestnega telesa, stabilnost nasipov in odvodnja avtoceste.
45. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za potrebe napajanja gradbišča in hidroelektrarne se izvede 20 kV kabelski priključek na TP Jutranjka ter priključek na 20 kV daljnovod RTP Brežice–Cerklje na desnem bregu Save.
(2) Za potrebe napajanja visokovodnega preliva se izvede 20 kV priključek na TP Raceland.
(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se na vsakem platoju izvede odjemno mesto za električno energijo. Poleg obstoječih priključkov je predvidena tudi izraba električne energije iz fotovoltaične elektrarne, ki se zgradi na tem območju.
(4) Center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in rekreacijsko območje Vrbina se priključujeta na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
(5) Za potrebe športno rekreacijskega območja pri Krškem se na severnem delu območja umesti nova transformatorska postaja, ki se naveže na obstoječo TP Stadion Matije Gubca ali na TP Mizarska Krško. Na območju se odstrani obstoječe NN vodi ter se zgradi novo NN omrežje.
(6) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od najbližjega priključka na elektroenergetsko omrežje v naselju Gornji Lenart izvede elektro priključek do čistilne naprave ob predvideni dovozni poti.
(7) Črpališča pri zatesnjenih podvozih pod avtocesto se priključijo na elektroenergetsko omrežje preko nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje Skopice.
(8) Črpališča pri retenzijah v Krški vasi in Velikih Malencah se priključijo na elektroenergetsko omrežje preko nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje Krška vas Obrtna cona ali transformatorske postaje Krška vas na desnem bregu Krke.
(9) Obstoječi stebri elektroenergetskih vodov, ki se nahajajo na lokaciji načrtovanih ureditev, se prestavijo. Preverijo se razdalje med načrtovanimi ureditvami in vodniki nadzemnih elektroenergetskih vodov ter izvedejo ustrezni ukrepi. Podzemno elektroenergetsko omrežje se na območjih križanja z načrtovanimi ureditvami ustrezno zaščiti, tako da ne pride do poškodb v času gradnje in obratovanja ali nadomesti z novim.
(10) Pri načrtovanju obvoznice industrijske cone Žadovinek v bližini stebrov daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško je dopustna ureditev ceste z robom vozišča v oddaljenosti najmanj 13,25 m od osi temelja stebra SM218, določenega v projektni dokumentaciji.
46. člen
(plinovodno omrežje)
Na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim in načrtovanim plinovodnim omrežjem, kjer ne bo potrebna odstranitev, se zagotovi ustrezna zaščita plinovoda, da se preprečijo poškodbe med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev. Odstranjeno plinovodno omrežje se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.
47. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za napajanje hidroelektrarne se izvede priključek na vodovodno omrežje v Brežicah po skupnem vodu za center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja.
(2) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se rekonstruira in dogradi obstoječi vodovod PE DN 50. Na vsakem platoju se izvede vodovodni priključek z vodomernim jaškom.
(3) Objekt informacijskega centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in rekreacijsko območje Vrbina se priključita na obstoječe vodovodno omrežje.
(4) Za potrebe športno-rekreacijskega območja pri Krškem se prestavi glavni vodovod v celotni dolžini urejanja območja, to je v skupni dolžini 280 m. Novi vodovod se zgradi v komunalnem koridorju ob pešpoti z zahodne strani območja in v nadaljevanju ob Leskovškem potoku do navezave na obstoječi vodovod.
(5) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od obstoječega javnega vodovoda v Gornjem Lenartu izvede vodovodni priključek do čistilne naprave ob predvideni dovozni poti.
(6) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in drugih porabnikov se zgradi povezovalni vodovod med črpališčema Drnovo in Brege v skupni dolžini 1907 m. Od črpališča Brege do jezu pred NEK in čez jez se zgradi nov oziroma rekonstruira obstoječi vodovod v skupni dolini 2 x 1652 m. Novi cevovod v skupni dolžini 1531 m se zgradi tudi južno od NEK do odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, s čimer se izboljša varnost oskrbovanja tega odlagališča s pitno in požarno vodo.
(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodovodnim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se omrežje med gradnjo in obratovanjem teh ureditev ne poškoduje. Vodovodno omrežje, ki se s temi ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.
48. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta ni dovoljena gradnja mobilnega javnega komunikacijskega omrežja (antenski stolpi in antene, bazne postaje).
(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim komunikacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje. Komunikacijsko omrežje, ki se s temi ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, pri čemer se zagotoviti prilagoditev ureditvam, načrtovanimi s tem državnim prostorskim načrtom.
49. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju državnega prostorskega načrta se izvajata skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest, in predpisom, ki določa naloge opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
(2) Za potrebe hidroelektrarne se zgradi nepretočna in za vodo neprepustna greznica.
(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v prvi fazi zgradi nepretočna in za vodo neprepustna greznica oziroma mala čistilna naprava za objekta laboratorija, po zgraditvi z drugimi dokumenti načrtovane kanalizacije Spodnji Stari Grad pa se območje priključi na kanalizacijsko omrežje, ki vodi v čistilno napravo Krško.
(4) Območje centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se priključi na javno kanalizacijsko omrežje ali pa se zgradi mala čistilna naprava. Obstoječa kanalizacija, ki je z območja načrtovanega centra speljana v Savo, se odstrani.
(5) Športno-rekreacijsko območje pri Krškem se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje na severnem delu območja. Za južni del območja se zgradi nov vod, ki se priključi na obstoječega na območju okoljske infrastrukture.
(6) Iztok iz čistilne naprave Krška vas se uredi tako, da se združi z drenažnim kanalom za zbiranje izcednih voda južno od splavnice, pri čemer voda iz čistilne naprave odteka v spodnjo vodo ladijske splavnice. Za odvod očiščene vode v reko Savo se zgradi iztočni kanal DN 400 mm. Po potrebi se na iztočnem kanalu izvede črpališče, kar se preveri v nadaljnji projektni obdelavi. Iztočni objekti, ki se podrobneje projektno obdelajo, ne smejo segati v pretočni profil vodotoka, oblikujejo se v naklonu brežine, po potrebi z vgrajeno povratno zaklopko. Kota dna iztoka se uredi na spodnjem delu brežine. Predvidi se po obsegu in načinu ustrezna protierozijska zaščita struge vodotoka v območju izpusta. Predvidi se ustrezno urejeno in dostopno merilno mesto za odvzem vzorcev očiščene odpadne vode pred iztokom v vodotok.
(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev s kanalizacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se kanalizacijsko omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje. Kanalizacijsko omrežje, ki se z načrtovanimi ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.
50. člen
(črpališča za namakanje kmetijskih površin)
Črpališča za namakanje se navežejo na elektroomrežje. Njihova zgraditev se uskladi z upravljavcem hidroelektrarne. Črpališča za namakanje v ničemer ne smejo ogrožati varnosti, funkcije in vzdrževanja visokovodno-energetskih in visokovodnih nasipov. Morebitni posegi v nasipe, povezani z gradnjo črpališč, se predvidijo med načrtovanjem in izvedbo nasipov akumulacijskega bazena, črpališča v okviru nasipov pa se zgradijo ob izvedbi le-teh.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
51. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
52. člen
(ukrepi za ohranjanje narave)
(1) Celotno območje urejanja se pred gradnjo fotodokumentira v skladu z navodili službe, pristojne za ohranjanje narave.
(2) Pri urejanju nadomestnih habitatov gramoznic se upoštevajo te zahteve:
– pred potopitvijo gramoznic se zagotovi fizična premestitev odmrlih in požaganih starih dreves skladno z določili 12. člena te uredbe in manj mobilnih živalskih vrst, npr. močvirske sklednice, v nadomestne biotope ali začasno v druge biotope, iz katerih bodo vanje premeščene po njihovi dokončni ureditvi;
– pred potopitvijo gramoznice Vrbina se larve kačjih pastirjev in osebki močvirske sklednice preselijo v NH1 in NH2;
– polovica vseh načrtovanih nadomestnih habitatov se uredi pred začetkom polnitve bazena, preostale ureditve pa se začnejo izvajati po prvi polnitvi in se izvedejo postopno v nadaljnjih letih glede na dinamiko pridobivanja gramoza iz gramoznic;
– na začetku fizičnega poseganja v območje gramoznice Vrbina mora biti funkcionalnih 50 % vodnih habitatov. Območje gramoznice Vrbina obsega vodno površino in pas zemljišča širine 40 m ob gramoznici;
– na območju nadomestnih habitatov se v soglasju s službo, pristojno za varstvo narave, uredijo dostopne in učne poti, namestijo opazovalnice za ptice in informativne table ter izvedejo druge ureditve, povezane z vzdrževanjem in promocijo habitatov;
– na območjih nadomestnih habitatov niso dopustne športne dejavnosti in ribolov, razen v delu območja NH1, na katerem je dovoljeno veslanje. Časovni razpored in vrste dejavnosti na teh območjih ter predstavitve se prilagodijo ekološkim zahtevam prisotnih vrst in drugim značilnostim posameznega nadomestnega habitata.
(3) Vse nove zasaditve se načrtujejo ob upoštevanju obstoječega krajinskega vzorca obvodne zarasti, drevesnih gruč, posamičnih dreves in živice ob poteh ter vrstne sestave obstoječega rastja.
(4) Na čim daljših odsekih brežin Save se ohrani obstoječe rastja. Posekano obrežno rastje se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst drevnine na brežinah bazena, ob novih gramoznicah ter v obvodnem prostoru potokov Močnik, Struga in Potočnica na odsekih, kjer bo to mogoče, še pred začetkom poseganja v obstoječe obrežno rastje ob Savi.
(5) Obstoječe rastje se ohranja na območjih, na katerih ni načrtovane prostorske ureditve oziroma posegi v prostor. Posebno pomembna je ohranitev starejših vrbovih, dobovih in drugih listopadnih sestojev ter suhih travnikov. Na odsekih brežin bazena, na katerih niso predvidene ureditve brežin s kamnitimi oblogami, se zagotovijo sonaravne oblike utrditve brežin ter zasaditev avtohtonih vrst grmovnic in plezalk. Uredi se čim več takšnih habitatov, ki bodo omogočili tudi uspevanje dreves. Na brežinah s kamnitimi oblogami na območju nihanja gladine vode v bazenu se zasadijo plezalke in grmovne vrste vrb. Po zgraditvi nasipov in ureditvi brežin se nemudoma začne sanacija območja.
(6) Pri urejanju površinskih voda in načrtovanju ureditev za uravnavanje dinamike in gladine podzemne vode se praviloma zagotavlja ohranitev sedanjih vodnih razmer v vodotokih, pa tudi na mokriščih oziroma površinah, ki so danes pod vplivom visokih voda.
(7) Z ureditvami visokovodno-energetskih nasipov ter uravnavanjem vodnega režima na kmetijskih in gozdnih površinah na desnem bregu Save se prepreči pogostejše poplavljanje suhih travnikov na območjih Natura 2000.
(8) Protipoplavni nasipi se uredijo tako, da bodo omogočali nemoten prehod dvoživkam na mrestišča.
(9) Z zgraditvijo tesnilnih zaves in drenažnih kanalov ter drugimi ustreznimi ukrepi se prepreči dvig podzemne vode, ki bi ogrozil obstoj suhih travnikov na območjih Natura 2000. Ureditve ne smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova površina ostane nezmanjšana.
(10) Pri zemeljskih delih se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih vrst steblik, tako da se ustrezno ravna z zemljino, v kateri so ostanki teh rastlin, in prepreči njihov nadaljnji obstoj.
(11) Po končanih delih v okviru načrtovanih ureditev se zagotovita sanacija poškodovanih površin (območje gradbišča) in zatravitev z uporabo travne mešanice v sestavi, podobni rastju na obstoječih ekstenzivnih travnikih.
(12) Pri urejanju brežin bazena in pritokov Save se upoštevajo te zahteve:
– pritoki Save se urejajo le v nujnem obsegu, in sicer s sonaravnimi ukrepi in uporabo naravnih materialov,
– obrežna zarast ob strugi Močnika se pri celotni potezi urejanja lahko odstrani le v najnujnejših primerih in samo na enem bregu. Struga se ob morebitni prestavitvi na novo zasadi. Dela naj se izvajajo kolikor mogoče hitro, da se motnje omejijo na kar najkrajši čas,
– na območjih, na katerih bo treba odstraniti obvodno zarast ali omejke, se zagotovi ustrezna nadomestitev z zasaditvijo avtohtonih vrst drevnine,
– kjer se posegom v brežine pritokov ni mogoče izogniti, se za utrjevanje uporabljajo naravni materiali in oblikujejo brežine z razgibanimi nakloni,
– pri pritokih, v katerih so pomembnejše ribe z naravovarstvenega in ribogojnega vidika, se njihovi izlivi v bazen ali strugo Save uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz akumulacije hidroelektrarne v pritoke in obratno, tako da se zagotovi nemotena prehodnost vodnih koridorjev vidre,
– predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne smejo onemogočati gorvodnega in dolvodnega prehajanja vodnih organizmov,
– na vodni strani brežin akumulacije naj se na mestih, na katerih je to hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi velikosti od 2 do 10 metrov z različnimi globinami vode (sipine, tolmuni).
(13) Na ureditvenem območju državnega prostorskega načrta se gensko ali kako drugače biotehnološko spremenjeni organizmi ne smejo spuščati v naravo.
(14) Med gradnjo se prepreči izcejanje snovi, ki so strupene ali škodljive za vodne organizme ali onesnaženje z nevarnimi gradbenimi odpadki. Zemeljska dela se izvajajo tako, da se ne ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti.
(15) Za preprečitev svetlobnega onesnaževanja se dela med gradnjo v čim večjem obsegu opravljajo podnevi, ponoči pa le v izjemnih primerih in na omejenem območju. Za osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila in s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe.
(16) Izvajalci morajo posege čim bolj prilagoditi življenjskemu ciklu živali:
– v Savi ter potokih Potočnica, Močnik in Struga se vsi posegi načrtujejo zunaj časa drsti nesalmonidnih vrst rib, ki traja od 1. marca do 30. junija, in se izvedejo kar najhitreje, da bo vpliv na ribe čim manjši;
– posegi na območje gramoznice Vrbina in širše območje potoka Struga se začnejo izvajati v avgustu ali pozneje, ko so paglavci dvoživk že preobraženi in imajo možnost umika iz vodnih habitatov;
– gradnja iztočnega kanala čistilne naprave Brežice – zahod in Krška vas ter najhrupnejše dejavnosti na objektu naj se izvedejo zunaj gnezditvene in rastne sezone, torej od septembra do februarja;
– odvažanja proda in poglabljanja struge ter povečevanja naravne kalnosti naj, kolikor je to mogoče, ne bo v življenjsko pomembnih obdobjih živali.
(17) Na območju državnega prostorskega načrta naj se zagotovi sanacija virov onesnaženja Save še pred gradnjo akumulacije.
(18) Mikrolokacija trase iztočnega kanala čistilne naprave Krška vas in Brežice – zahod, dostopnih poti in minimalnega območja gradbišča se določi tako, da bo prizadete čim manj drevnine.
(19) Temperatura vode se v točki mešanja ne sme dvigniti za več, kolikor je predpisano v upravnih dovoljenjih NEK, in ne sme preseči mejne dopustne vrednosti, predpisane v upravnih dovoljenjih NEK.
(20) Če bodo parametri za ciprinidne vode presegli mejne vrednosti, določene v predpisih s področja kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, koncesionar s svojim delovanjem ne sme poslabšati kakovosti vode na območju koncesije, za zagotovitev predpisane kakovosti vode reke Save pa je odgovoren Koncedent. Izvzeti so dogodki, ki so opredeljeni kot višja sila.
(21) Na območjih naravnih vrednot ali v njihovi neposredni bližini se ob morebitnih posegih, ki bi ta območja kakor koli ogrozili, zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot in njihovega ohranjanja zagotovi naravovarstveni nadzor območne službe, pristojne za varstvo narave. Zagotovi se tudi občasen naravovarstveno-geološki nadzor nad zemeljskimi deli. O morebitnih posebnostih ali najdbi se obvesti ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, oziroma območna služba, pristojna za varstvo narave. Zagotovi se naravovarstveno ukrepanje ob odkritju najdb, za katere se upravičeno domneva, da imajo lastnosti naravnih vrednot, ter za ohranitev teh vrednot v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave, in v skladu z Naravovarstvenimi smernicami za državni prostorski načrt za območje HE Brežice, ki jih je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, junija 2008.
(22) Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah iz prejšnjega odstavka tega člena in navajajo posebno varstveno območje pSCI 3000227 Krka (območje Natura 2000), ekološko pomembno območje Save od Radeč do državne meje, predlog območja Natura 2000 spodnja Sava (pSCI), naravne vrednote Stari Grad – gramoznica, 8169 V Močnik, 8336 Struga, 128 V Krka in predlog naravne vrednote gramoznica Vrbina.
(23) Ribiško gospodarjenje v bazenu se uskladi z novimi razmerami, kar se opredeli v ribiško-gojitvenih načrtih.
(24) Izvajalci vsaj 14 dni pred začetkom posegov v vodotoke obvestijo pristojno ribiško družino, ji predložijo časovni načrt gradnje in omogočijo dostop do gradbišča, pa tudi nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru.
53. člen
(prenos zemljišč na območjih nadomestnih habitatov v upravljanje)
Investitor po izdaji mnenja iz predzadnjega odstavka 12. člena prenese zemljišča na območju nadomestnega habitata NH 3 (nadomestni gozd in travniki) v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, zemljišča na območjih nadomestnih habitatov z vodnimi površinami (NH1, NH2, NH4, NH 5 in NH6) pa Agenciji Republike Slovenije za okolje.
54. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno varstvo.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo na registrirano arheološko najdišče, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve prilagodijo skladno z varstvenim režimom, tako da dediščina ne bo ogrožena.
(4) Obseg predhodnih in drugih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi v skladu s študijo Predhodne arheološke raziskave, Poročilo o ekstenzivnih in intenzivnih arheoloških pregledih na območju gradnje HE Brežice (Mlekuž, Pergar, april 2009).
(5) Za posege v registrirana arheološka najdišča je potrebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(6) Investitor o začetku del vsaj 30 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
55. člen
(varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Za kmetije, ki zaradi posameznih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta, izgubijo kmetijska zemljišča, morajo investitorji teh ureditev narediti sanacijski program v skladu s strokovno podlago »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet«, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za urejanje kmetijskega prostora in agrohidrologijo, november 2009.
(2) Posamezni investitorji poskrbijo za odkup vseh zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, in ostankov parcel, ki bodo po posegu postale manjše od 0,3 ha.
(3) Morebitni posegi na njivskih površinah, katerih namenska raba se ne bo spremenila, se izvajajo v poznojesenskem in zimskem obdobju.
(4) S površin, ki so namenjene gradnji objektov in akumulacijskega bazena, se pobere rodovitni del tal in odloži na primernih lokacijah. Odstranjena tla se uporabijo za rekultivacijo in sanacijo razvrednotenih zemljišč na območju tega državnega prostorskega načrta ter za rekultivacijo in sanacijo razvrednotenih in manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v širši okolici.
(5) Začasno zasedena zemljišča se po končani gradnji rekultivirajo in ponovno usposobijo za kmetijsko obdelavo.
(6) Na podlagi izsledkov monitoringa kot gladine podzemne vode se na kmetijskih zemljiščih ob akumulacijskem bazenu na območju morebitnih sprememb kote gladine podzemne vode izvedejo hidromelioracijski ukrepi.
(7) Investitorji omogočijo dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišča med gradnjo in po njej. Omogočiti morajo obdelovanje kmetijskih zemljišč, ki se ne preurejajo, in gospodarjenje z gozdom ter dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor doslej.
(8) Dovozne poti pri gradnji nasipov morajo v čim večjem obsegu potekati po notranji strani akumulacijskega jezera zaradi čim manjšega začasnega zasedanja gozdnih in kmetijskih površin. V skladu s 17. členom te uredbe se uredijo dostopi do vode za namakanje kmetijskih zemljišč.
(9) Na kmetijskih zemljiščih je prepovedano kakršno koli poviševanje terena in zmanjševanje retenzijskih površin za zadrževanje poplavnih voda, razen na območjih, ki so že predvidena s tem državnim prostorskim načrtom in določena v petem odstavku 14. člena te uredbe.
(10) Na površinah, ki bodo prizadete z gradnjo načrtovanih ureditev, je dopustna izvedba zložbe – komasacije kmetijskih zemljišč.
(11) Pred posekom na območjih gozda in obvodne zarasti mora biti skupaj z zavodom, pristojnim za gozdove, določena površina za posek in evidentirana lesna masa. Po končani gradnji pa je treba sanirati morebitne poškodbe na gozdnem drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz gozda pa odstraniti ves neporabljeni material.
(12) Pri sečnji se dosledno upošteva gozdni red, pri spravilu pa se uporablja lahka mehanizacija oziroma se spravilo opravlja pozimi, ko so tla zavarovana s snegom ali zamrznjena.
(13) Aktivna in nenaseljena gnezdišča, brlogi in zavetišča ogroženih živalskih vrst se čim bolj ohranijo.
56. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
(2) Med obratovanjem se v objektu HE Brežice zagotovi protipožarni sistem v skladu z veljavnimi predpisi o požarnem varstvu.
(3) Dostop do bazena za dodatno črpanje požarne vode se zagotovi na območju dostopov do vode za namakanje, na rekreacijskih območjih in na posebej za ta namen urejenih dostopih. Manipulativne površine za intervencijska vozila in druge potrebe gašenja požara ter za varen umik ljudi in premoženja se zagotovijo na ploščadi ob jezovni zgradbi in posameznih rekreacijskih ureditvah. Na območju jezovne zgradbe se zagotovijo razmere za varen umik ljudi ob nesreči.
(4) Zagotovijo se potrebni odmiki med objekti. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.
(5) Dostopi do vode v bazenu se uredijo tudi za črpanje požarne vode.
(6) Na obrobju razširjenega območja Zbirnega centra Spodnji Stari Grad se vzpostavi 10 m širok pas brez gozda za večjo požarno varnost. Požarna varnost se zagotovi s protipožarnim sistemom z dograditvijo lastnega hidrantnega omrežja v skladu z veljavnimi predpisi o požarnem varstvu. Pri namestitvi objektov v prostor morajo biti upoštevani požarnovarnostni odmiki med stavbami, tako da se prepreči širjenje požara. Požarna voda se zagotovi na območju z vodovodnim omrežjem in z lastnimi vrtinami.
57. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Investitor energetskih ureditev pred začetkom obratovanja hidroelektrarne izdela načrt ukrepov, oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja ob morebitni porušitvi jezovne zgradbe. Pri načrtovanju objektov se izdela in upošteva študija o ogroženosti zaradi morebitne porušitve jezu oziroma poplavnega vala, upoštevajo pa se tudi posledice porušitve jezovne zgradbe, morebitne okvare ali napake pri obratovanju zapornic ali posledice izjemno visokih voda in predvidijo se ustrezni ukrepi.
(2) Zagotovita se protierozijska zaščita površin, določenih v 18. členu te uredbe, in ureditev podvozov pod avtocesto.
(3) Območja retenzijskih površin se označijo z opozorili o možnih poplavah ob nastanku izrednih razmer (visoke vode) in evakuaciji s teh površin. V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se predvidi način vizualnega ali zvočnega obveščanja pred začetkom prelivanja in določijo ukrepi za fizično preprečitev dostopa nepooblaščenim na nevarna območja.
(4) Na območjih za rekreacijo ob vodnih površinah, na katerih se predvideva zadrževanje večjega števila oseb, se v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidijo otoki z opremo za reševanje iz vode.
(5) Za preprečitev dostopa plovil in oseb (plavalcev) v akumulacijskem bazenu do objekta HE Brežice se približno 200 m pred jezovno zgradbo in na robu območja omejene rabe NEK zagotovijo opozorilne table o prepovedi približevanja in drugi ustrezni ukrepi.
(6) Na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad se zaradi tvorjenja deponijskih plinov in nevarnosti eksplozije predvidi ustrezen sistem odplinjevanja. Ta bo vodil do bakle, ki mora biti ustrezno odmaknjena od drugih objektov in rastja. Dopustna je tudi izraba plina za proizvodnjo toplotne in/ali električne energije, vključno z zgraditvijo ustreznih naprav na območju centra.
(7) Rekreativne dejavnosti na območju akumulacijskega bazena in na poplavnih območjih v času visokih voda niso dovoljene.
58. člen
(rušitve in sanacije objektov ter odškodnine)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se porušijo objekti opuščene klavnice na zemljiščih s parcelnima številkama *1285 in *1286, obe k. o. Brežice.
(2) Zaradi ureditve športno-rekreacijskega območja v Krškem so predvidene te porušitve objektov: enoetažna garažna stavba na zemljišču s parcelno številko 1022/18, k. o. Leskovec, enoetažna stavba (druga nestanovanjska stavba) na zemljišču s parcelno številko 102289, k. o. Leskovec, in enoetažna nestanovanjska stavba s trgovskim delom na zemljišču s parcelno številko 1022/7, k. o. Leskovec.
(3) Zaradi negativnih vplivov visokih voda na poselitev se porušijo objekti:
– domačija Pesje 19: stanovanjski objekt na zemljišču s parcelno številko 212/9, k. o. Pesje;
– domačija Pesje 20: stanovanjski objekt na zemljiščih s parcelnimi številkami 274/447, 274/455 in 274/540, vse k. o. Pesje;
– domačija Pesje 21: en stanovanjski objekt in dva gospodarska oziroma pomožna objekta na zemljišču s parcelno številko 263/7, k. o. Pesje;
– domačija Pesje 22: en stanovanjski objekt in trije gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljiščih s parcelnimi številkami 266/17, 266/20 in 266/22, vse k. o. Pesje;
– domačija Pesje 23: en stanovanjski objekt in štirje gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljišču s parcelno številko 320, k. o. Pesje.
(4) Zaradi gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek se porušijo objekti domačije Žadovinek 10: en stanovanjski objekt in en gospodarski oziroma pomožni objekt na zemljiščih s parcelnima številkama *415 in *100/2, obe k. o. Leskovec.
(5) Zaradi gradnje občinske ceste za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save se porušijo trije pomožni objekti nekdanjega Novolesa na zemljišču s parcelno številko 1014/3, k. o. Leskovec.
(6) Zaradi izvedbe protipoplavne zaščite Velikih Malenc se ob Globoškem potoku odstranita dve lopi na zemljišču s parcelno številko *3/1, k. o. Čatež.
(7) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne vode se na območju zunaj tega državnega prostorskega načrta na dveh objektih v Krški vasi in enem objektu v Spodnjem Starem Gradu zagotovijo sanacijski ukrepi, in sicer za:
– stanovanjska objekta Krška vas 86 b in 86 c: sanacija temeljev,
– stanovanjski objekt Spodnji Stari Grad 18 a: hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja.
(8) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne vode se zagotovi sanacija na petih objektih v Krški vasi, enem objektu v Gorenjih Skopicah, dveh objektih v Pesjem, dveh objektih v Gornjem Lenartu in devetih objektih v Spodnjem Starem Gradu, in sicer:
– sanacija temeljev in hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja ter za vodo neprepustna ureditev kletnih prostorov ali zasip kleti z odškodnino ali nadomestnim objektom kleti: stanovanjski objekti Krška vas 40 a, Krška vas 42, Krška vas 86 a, Krška vas 88 b, Gornji Lenart 39 a, Spodnji Stari Grad 16 (dva objekta), Spodnji Stari Grad 20, Spodnji Stari Grad 52 in Spodnji Stari Grad 53, ter
– sanacija temeljev in/ali hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja: stanovanjski objekti Krška vas 41 a, Gorenje Skopice 10, Gornji Lenart 28 a, Spodnji Stari Grad 15, Spodnji Stari Grad 54, Spodnji Stari Grad 59 in Spodnji Stari Grad 64.
(9) Podrobnejši način sanacije se določi za vsak objekt posebej glede na njegovo konstrukcijo in obliko, material, geološke razmere in višino podtalnice ter v dogovoru z lastnikom.
(10) Za nadomestitev nepremičnin in škode na njih se ob upoštevanju utemeljenih zahtev lastnikov zagotovi ustrezna nadomestna nepremičnina oziroma plača odškodnina.
(11) Dopustni so tudi odkupi in rušitve drugih objektov, če se na podlagi podrobnejših podatkov, analiz in projektnih preveritev izkaže, da sanacijski ukrepi niso smiselni, ker bi bili stroški sanacije višji od vrednosti objekta.
59. člen
(presežki in odvzemi materiala)
(1) Material, pridobljen z izkopi oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin na območjih za ureditev nadomestnih habitatov – gramoznic, območjih za odlaganje sedimentov in pri poglabljanju struge, se delno uporabi za gradnjo nasipov in druge načrtovane ureditve, delno pa za graditev objektov in ureditve zunaj območja tega državnega prostorskega načrta. Presežki materiala se lahko uporabijo tudi za druge namene in odložijo na za to predvidenih lokacijah, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih in v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje odpadkov.
(2) Za gradnjo načrtovanih ureditev niso potrebni dodatni odvzemi materiala.
(3) Med gradnjo in po njej se ne smejo odlagati nikakršne vrste materiala na kmetijske in gozdne površine, v struge pritokov Save in njihov obvodni prostor, pa tudi ne na območja varstva kulturne dediščine in druge površine, ki niso vnaprej določene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali usklajene na podlagi nadzora med gradnjo.
60. člen
(varstvo tal)
(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, od materialov pa le tisti, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prometnih in gradbenih površin ter odlagališč gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem vremenu. Od tod je treba preprečiti tudi odtekanje voda na kmetijskoobdelovalne površine. Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(2) Izvajalec zemeljskih del za sanacijo kmetijskih površin zagotovi izdelavo tehnološkega elaborata – projekta o ravnanju in uporabi rodovitnega dela tal.
(3) Vsa dela se morajo opravljati v obdobju, ko tla niso preveč razmočena, kar se določi z nadzorom med gradnjo. Med gradnjo se vodi tudi evidenca o mestih in količinah odstranjenega materiala ter o začasnih odlagališčih, pa tudi o nadaljnji uporabi za sanacijo.
(4) Onesnažena tla (divja odlagališča odpadkov ipd.) se sanirajo oziroma razvrednotena tla se rekultivirajo na območju akumulacijskega bazena do zunanje meje drenažnih kanalov in na območjih vseh drugih gradbenih posegov v sklopu izvedbe državnega prostorskega načrta. Za ukrep je odgovoren investitor vsakega posega posebej.
(5) Pred zajezitvijo bazena se odstranijo vegetacijski pokrov in površinske humusne plasti tal s tistega območja poplavitve, ki ni pomembno za naravno protierozijsko zaščito in za ohranjanje habitatov.
(6) S celotne površine akumulacije se pred poplavitvijo odstrani rodovitni del tal v obsegu približno 1,5 mio. m3, ki se uporabi pri ureditvah v sklopu tega državnega prostorskega načrta ter sanaciji razvrednotenih površin in izboljšavi kmetijskih zemljišč na območju tega državnega prostorskega načrta in zunaj njega. Rodovitni del tal se odstrani in premesti, tako da se prepreči onesnaženje s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Začasna odlagališča tal se izvedejo tako, da se ohranita rodovitnost in količina tal, pri čemer se ne smeta mešati mrtvica in živica. Če celotne količine rodovitnega dela tal ne bo mogoče v kratkem času uporabiti na prej navedene načine, se preostanek do končne uporabe začasno odloži tudi za daljši čas, pri čemer je dopustna tudi uporaba večjih in višjih odlagališč, na katerih ne bo zagotovljena ohranitev rodovitnosti odloženih tal. Začasna odlagališča rodovitnega dela tal se uredijo pod nadzorom pedologa. Lokacije za odlagališča se določijo zunaj poplavnih območij v dogovoru z lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo. Dopustno je začasno odlaganje rodovitnega dela tal na območjih odlagališč sedimentov, pri čemer se lokacija in čas trajanja odlaganja uskladita s predvideno rabo prostora na teh območjih.
(7) Način odstranjevanja in odlaganja rodovitnega dela tal se v nadaljnjih fazah projektiranja določi v poročilu o vplivih na okolje in upošteva pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8) Za začasne prometne in gradbene površine ter odlagališča materiala se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna.
61. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se onesnaženje zraka zmanjša z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem delovnih strojev in prometnih vozil ter uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. Zagotovi se vlaženje sipkih materialov, nezaščitenih površin, prometnih površin na javnih cestah in gradbišču, prepreči pa se tudi raznašanje materialov z gradbišča.
(2) Med obratovanjem Zbirnega centra Spodnji Stari Grad je treba za preprečevanje emisij prahu pri skladiščenju gradbenih odpadkov in zaradi prometa po makadamskih utrjenih površinah v posebnih vremenskih razmerah (sušno in vetrovno obdobje) vlažiti oziroma prhati z vodo makadamske poti in odlagališča na platoju za predelavo gradbenih odpadkov.
(3) Za zmanjšanje možnosti emisij deponijskega plina na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad je treba zagotoviti tehnološko ustrezne projektne rešitve in izvedbo sistema za odplinjevanje odlagališča.
(4) Za preprečitev morebitnega širjenja neprijetnih vonjav na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad in njegove okolice se zagotovi pokrivanje odpadkov z inertnim materialom ali folijo, poleg tega pa se odpadki, ki oddajajo neprijetne vonjave, kar najmanj pretresajo in transportirajo.
(5) Skladišča ali začasna odlagališča razsutega gradbenega materiala se uredijo čim bližje gradbišču in v čim večji oddaljenosti od naselij.
62. člen
(varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje HE Brežice in drugih ureditev, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, se vodni režim, posebno odtoka visokih voda, ne sme poslabšati. Zagotavlja se ohranitev retenzijskih površin Zaradi vzdrževanja ustreznega hidravličnega režima v retenzijskem prostoru ni dovoljeno nasipavanje, razen v obsegu, ki je določen v 14. členu te uredbe. Investitorji zagotovijo potrebne ureditve na vodotokih, ki so predstavljene v 15., 16., 19. in 20. členu te uredbe. Naravne struge obstoječih vodotokov se čim bolj ohranijo.
(2) Pri gradnji na priobalnem zemljišču vodotoka se čim bolj upošteva varovanje priobalnega zemljišča z odmikom 5 m od vodnega zemljišča Močnika, Struge, Potočnice in Žlapovca.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ni dovoljeno postavljati naprav in objektov, ki ogrožajo stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjšujejo varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirajo normalen pretok vode in plavja ter onemogočajo obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
(4) Med gradnjo in obratovanjem se v vodotokih zagotovi ekološko sprejemljiv pretok in izvajajo ukrepi, da ob poseganju v brežine ali struge vodotokov v vodi ni neprekinjene kalnosti.
(5) Pritoki Save se uredijo tako, da se njihova narava ne spremeni bistveno. Ureditve pritokov in delov brežin Save, na katerih ni potrebna klasična težka zaščita, se izvedejo sonaravno z ekoremediacijo. Obstoječe brežine se čim bolj ohranijo, ureditve se izvedejo v zemeljski izvedbi, utrjevanje struge pa z lesenimi in na območju premostitvenih objektov s kamnitimi talnimi pragovi. Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo s tlakom iz lomljenca in rastjem. Brežine se zatravijo in na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(6) Odvajanje vode s cestnih površin se uredi tako, da se prepreči onesnaženje tal, podzemnih voda, stoječih površinskih voda ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Na območjih ureditve dostopne ceste, parkirišč, utrjenih površin gradbišča in na drugih manipulativnih površinah HE Brežice se voda odvaja prek lovilcev olj in maščob, tako da se v strugo Save in pritokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, po kakovosti ustrezna predpisom in navodilom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive, ter predpisom, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo. Na sistem odvajanja vode ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) voda. Odvajanje padavinske odpadne vode z vseh zunanjih za vodo neprepustnih površin hidroenergetskega objekta, zbirnega centra, centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in pripadajoče infrastrukture (ceste in parkirišča) mora biti urejeno ločeno – prek lovilcev olj v padavinski kanal, padavinska voda s streh pa neposredno v padavinski kanal in nato v Savo.
(7) Vse s cestnih in drugih povoznih površin zbrane onesnažene vode se pred izpustom v najbližji površinski vodotok ali drug odvodnik ustrezno očistijo. V naravne odvodnike se spušča le voda, ki po kakovosti ustreza predpisom o varovanju voda. Natančnejši ukrepi se določijo v poročilu o vplivih na okolje.
(8) Na območju poligona varne vožnje (Raceland) se odpadne padavinske ali komunalne vode ne spuščajo v ojezeritve nadomestnih habitatov.
(9) Prepreči se splakovanje delovnega orodja in spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode. Prav tako se prepreči odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje delovnih strojev in prevoznih sredstev.
(10) Manipulativne površine (ploščadi), na katerih se pretaka gorivo in opravljajo manjša popravila tehničnih naprav, se opremijo s koalescentnimi filtri, da ni mogoče neposredno odtekanje odpadnih in izcednih voda v tla, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Gradnja utrjene ploščadi, opremljene z začasnimi zbirnimi kanali, zbirnikom voda in lovilci olj (mogoči ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami), se predvidi že v programu gradbenih del.
(11) Ob razlitju nevarnih tekočin je treba onesnaženi material odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče. Izvajalci in vzdrževalci HE Brežice in prometnic zbirnega centra za odpadke, Racelanda in športno-rekreacijskega centra v Krškem pripravijo načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob razlitju onesnaževal (gorivo, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ločeno za čas gradnje in obratovanja.
(12) Načrt vključuje način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podzemno vodo ter ukrepe za odstranitev sedimenta in izbiro lokacije za odlaganje onesnaženega sedimenta. Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(13) Z gradbenotehničnimi rešitvami investitorji zagotovijo kar največjo zaščito pred izlitjem onesnaževal s cestišča.
(14) Za spremljanje radioaktivnosti in drugih parametrov kakovosti vode se redno izvaja monitoring vode v akumulacijskem bazenu.
(15) Na začasnem odlagališču izkopanega materiala in celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in drugih manipulativnih površin se zagotovi zbiranje in predčiščenje odpadnih voda, če nastajajo, z zadrževalniki padavinskih voda, usedalniki oziroma lovilci olj.
(16) Uporabi se način tesnjenja akumulacijskega bazena in po potrebi tak sistem drenažnih kanalov, ki ohranja gladino podzemne vode na območju suhih travišč vsaj 2 m pod tlemi.
(17) Izvaja se monitoring gladine podzemne vode, po potrebi pa se kota njene gladine uravnava po sistemu drenažnih kanalov in s tesnitvijo visokovodno-energetskih nasipov, tako da se zadosti potrebam varstva narave, oskrbe s pitno vodo in kmetijstva.
(18) Izdelajo se smernice dobre prakse za kmetijstvo v skladu z državnim prostorskim načrtom za zmanjševanje vpliva na obremenjevanje podzemnih voda in omejevanje evtrofikacije v akumulaciji zaradi čezmernega gnojenja.
(19) Med gradnjo se izkopani material ne odlaga v pretočni profil vodotoka. Morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljskega materiala se morajo med gradnjo urediti tako, da se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.
(20) Izvedba betonskih del ne sme povzročati onesnaženja vodotoka z betonom. Neposredno odvajanje tehnološke odpadne vode v površinski vodotok je prepovedano.
(21) V strugi se opravljajo posegi tako, da v reki ne nastane dolgotrajna kalnost, predvsem ne med drstjo.
(22) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v objektu za skladiščenje olj zgradi lovilni bazen iz neprepustnega betona, premazan z ustreznim premazom za tesnjenje. Padavinske vode s parkirnih površin (tudi pod nadstrešnicami za komunalna vozila) se vodijo po kanalizacijskem sistemu v usedalnik in lovilec olj, od tam pa v ponikovalnico oziroma čistilno napravo.
(23) Če parametri onesnaženja iz zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad presežejo mejne vrednosti za dobro kemijsko stanje iz Uredbe o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09), upravljavec zaprtega odlagališča izvede ustrezno sanacijo. Predvidena sanacija obsega vertikalno tesnjenje območja zaprtega odlagališča z zagatnicami, da se prepreči pretok podzemne vode pod odlagališčem.
(24) Bazenska voda s športno-rekreacijskega območja pri Krškem se lahko spušča v Savo samo po ustrezni predhodni obdelavi in če niso prekoračene mejne vrednosti posameznih parametrov (temperatura, vsebnost prostega klora).
63. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na celotni trasi obvoznice industrijske cone Žadovinek in križišč se predvidi absorpcijska obrabna plast vozišča.
(2) V skladu s predpisanimi zahtevami se predvidi pasivna protihrupna zaščita prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjski objekt Žadovinek 8; obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Za zmanjšanje hrupa z območja Racelanda in poligona varne vožnje se v poročilo o vplivih na okolje izdelajo modelni izračuni hrupa. Opravijo se nove meritve obstoječega stanja obremenjenosti s hrupom. Ob tem se pri najbližjih stanovanjskih hišah zagotovi tudi ocenjevanje celotne obremenitve območja zaradi hrupa iz vseh virov hrupa. Na podlagi meritev in modelnih izračunov se v poročilu o vplivih na okolje določijo omilitveni ukrepi za zmanjševanje obremenjenosti prebivalstva s hrupom. Pri prekoračitvi zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti je obvezna ureditev protihrupne zaščite, ki mora temeljiti na izdelani strokovni študiji in njenih priporočilih.
(4) Za zmanjšanje hrupa se izvajajo osnovni omilitveni ukrepi varstva pred hrupom:
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, opremljenih s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti;
– izvajanje hrupnih gradbenih del samo ob delavnikih med 7. in 18. uro;
– načrtovanje transportnih poti na gradbišče čim bolj zunaj stanovanjskih območij;
– izvedba polnih varovalnih ograj za zaščito posameznih stavb z varovanimi prostori pri preseganju mejnih vrednosti hrupa.
(5) Pri začasni ali občasni čezmerni obremenitvi okolja se pridobi dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, o čemer je treba pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo na svetovnem spletu in v enem od časopisov, ki pokrivajo območje prizadete občine, se obvesti tudi javnost. V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se ob izdelavi poročila o vplivih na okolje izvedejo natančni izračuni emisij hrupa zaradi obratovanja centra (transport, predelava gradbenih odpadkov) in natančno določijo potrebni omilitveni ukrepi.
(6) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se odlagališča materiala ob betonarnah umestijo tako, da predstavljajo dodatno protihrupno zaščito objektov, izpostavljenih proti najhrupnejšim delom betonarn.
(7) Območje državnega prostorskega načrta je opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom (vodne površine, posamezna območja razpršene poselitve, območja neposredno ob naseljih, ki se bodo uporabljala tudi za rekreacijo) ter kot območje IV. stopnje varstva pred hrupom (kmetijske in gozdne površine, območje hidroenergetske infrastrukture ter površine gramoznic, vključno z območjem Raceland in poligonom varne vožnje), kar predstavlja večji del območja državnega prostorskega načrta. Na območju državnega prostorskega načrta se skladno z obstoječo in predvideno namensko rabo ne nahajajo naselja.
64. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Obravnavano območje se glede na namensko in dejansko rabo prostora uvršča v II. stopnjo varstva pred sevanjem, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. Območje kablovoda meji na I. območje stopnje varstva pred sevanjem, to je stanovanjsko območje. Pri umeščanju objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba upoštevati minimalne potrebne odmike od objektov z varovanimi prostori; predpisani varovalni pas za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV je 3 m, za napetost 20 kV pa 1 m na vsako stran od osi kabelskega voda.
(2) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bodo vplivi na okolje čim manjši.
65. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Za razsvetljavo med obratovanjem načrtovanih objektov in ureditev se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Namestitev svetilk naj se čim bolj omeji, po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se prepovesta, objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji oziroma s funkcijo samodejnega vklopa in izklopa. Upravljavec razsvetljave zagotavlja, da je ta podnevi od jutra do večera ugasnjena, razen v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežju ali sneženju).
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih se, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
66. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve se izvajajo postopno na celotnem območju gradnje, delitev na manjše, zaključene funkcionalne celote je dopustna glede na izbrano tehnologijo gradnje in skladno z dinamiko dajanja investicijskih pobud, če se izvajanje posameznih ureditev med seboj uskladi. Najprej se pripravi gradbišče objekta hidroelektrarne z ureditvijo dostopnih cest in poti ter druge pripadajoče prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture. Dela se po tehničnih možnostih časovno uskladijo z zahtevami okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje, ki bo izdelan ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, upoštevajoč čim večje varovanje naravnega okolja in vegetacijsko obdobje, ribji drst in druge živalske razvojne cikle.
(2) Pred dvigom vode v bazenu na obratovalno gladino in začetkom obratovanja HE Brežice se zagotovijo dokončne ureditve vseh objektov in naprav, potrebnih za njeno delovanje, in vse ureditve, ki so potrebne zaradi vplivov, tudi sanacija odlagališč odpadkov na območju predvidene ureditve in ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju hidroelektrarne.
(3) Sprememba obratovalnega režima zajezitvenega objekta v NEK oziroma dvig gladine vode v bazenu je dopusten šele po tem, ko se v NEK izvedejo vse potrebne spremembe, ki so pogoj za dvig vode v akumulaciji. Izvajanje posegov, objektov in ureditev na tem območju se prilagodi 18-mesečnemu obratovalnemu ciklu, nekatera dela pa se izvedejo v času, ko je NEK ustavljena.
(4) Zagotovi se časovno usklajen potek gradnje infrastrukturnih vodov, naprav in objektov.
(5) Splavnica se lahko izvede po končani gradnji hidroelektrarne, če pri tem ne bo moteno delovanje hidroelektrarne. V primeru kasnejše izgradnje splavnice se ob gradnji hidroelektrarne na akumulacijski strani načrtovanega gorvodnega vhoda v splavnico, ob smiselni uporabi predvidenega ukrepa iz strokovne podlage »Ladijska splavnica ob HE Brežice« (Geateh, oktober 2009), izvede nasip akumulacijskega bazena v ustrezni obliki, tako da bo kasneje omogočena izgradnja celotnega osnovnega dela splavnice na suhi strani nasipa ob pregradi hidroelektrarne.
(6) Zagotovi se ustrezna dinamika izvedbe nadomestnih habitatov skladno s tretjo in četrto alinejo drugega odstavka 52. člena te uredbe.
(7) Pri uporabi objektov na območjih za rekreacijo Raceland in gramoznice Stari Grad se upošteva, da bo poplavna varnost zagotovljena šele po zgraditvi hidroelektrarne.
(8) Ureditve športno-rekreacijskega območja v Krškem, poligona varne vožnje v Racelandu, Zbirnega centra Spodnji Stari Grad in čistilne naprave Brežice – zahod se izvedejo usklajeno z gradnjo hidroelektrarne in protipoplavnimi ukrepi, s katerimi bo zagotovljena poplavna varnost območij, na katerih so te ureditve načrtovane.
(9) Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti zunaj vplivnega območja hidroelektrarne, na vodotokih Žlapovec, Močnik in Potočnica ter na območju Krške vasi in Velikih Malenc se izvedejo sočasno z ureditvijo, potrebno za obratovanje hidroelektrarne.
(10) Do gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek se na mestu križanja z dostopno potjo do stebra SM 219 daljnovoda 400 kV Beričevo–Krško lahko izvede dostop do tega stebra. Med gradnjo in po njej pa se dostop omogoči neposredno s te obvoznice.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
67. člen
(monitoring)
(1) Investitorji zagotovijo celostne načrte monitoringa pred in med gradnjo ter med obratovanjem za ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, kakor je določeno v okoljskem poročilu ter bo določeno v poročilu o vplivih na okolje in programu okoljskega monitoringa.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske vode, količina in kakovost podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in v skladu z usmeritvami iz poročila o vplivih na okolje. Ugotovitve monitoringa so javne. Investitorji morajo poskrbeti za dostopnost podatkov, predvsem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zaradi možnega dviga podzemne vode na neizkopane arheološke ostaline v tleh.
(3) Pred odlaganjem sedimentov na odlagališča se redno izvajajo tudi meritve njihove onesnaženosti.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih investitorji morajo izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatna zasaditev in ukrepi za preprečevanje erozije,
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sanacija objektov, za katere bo glede na rezultate monitoringa ugotovljeno poslabšanje stanja zaradi gradnje in obratovanja hidroelektrarne ter drugih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
(5) Investitorji zagotovijo nadzor nad izvajanjem posegov, ki se izvajajo na podlagi določil tega državnega prostorskega načrta.
(6) Zagotovi se redno spremljanje kakovosti podzemne vode na celotnem vplivnem območju HE Brežice.
(7) Zagotovi se nadzor nad pravilnostjo izvedenih del na melioracijskih sistemih, območjih trajnih nasadov ter nad začasnim deponiranjem in uporabo rodovitne prsti za izboljšanje oziroma vzpostavitev novih kmetijskih zemljišč. Nadzor naj izvaja usposobljen strokovnjak.
68. člen
(vzdrževanje)
(1) Investitorji načrtovanih ureditev v sklopu upravljanja organizirajo vzdrževanje v skladu zahtevami za vzdrževanje, tako da se ohranjai funkcionalnost teh ureditev.
(2) Objekti energetske ureditve, objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, spremljajoči in pomožni objekti ter objekti vodne infrastrukture se vzdržujejo skladno z določili koncesijskega akta.
(3) Z brežin in prodišč pritokov Save se odstranjujejo plavje in naplavine, če povzročajo spremembo režima rečnega toka in posledično erozijo, poplavno ogroženost in preusmeritev rečenega toka.
(4) Ob brežinah akumulacijskega bazena, pritokov in drenažnih kanalov se redno vzdržuje obrežna zarast. Na brežinah nad zgornjo obratovalno gladino oziroma srednjo visoko vodo se ohrani zasaditev gibkega grmovnega rastja in dreves.
(5) Obrežno zavarovanje iz skal se vzdržuje le pri morebitnih poškodbah po visokih vodah.
(6) Visokovodni nasipi se redno vzdržujejo. Dopušča se zaraščanje brežin nasipov, vendar ne sme zmanjšati njihove trdnosti in namembnosti.
(7) Zagotovi se vzdrževanje drenažnih kanalov, tako da se zagotovi njihova funkcionalnost.
(8) Nadomestni habitati, splavi in druge ureditve za gnezdenje ptic ter plitvine v bazenu se redno vzdržujejo, tako da se ohranja ugodno stanje vrst. Spremembe glede vzdrževanja teh ureditev so dopustne na podlagi rezultatov monitoringov ob predhodni uskladitvi s pristojno službo za varstvo narave.
(9) Vzdrževalna dela se opredelijo s projektom obratovanja in vzdrževanja oziroma navodili za vzdrževanje, ki se ločeno pripravijo za vsako posamezno ureditev.
69. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s transportnimi potmi med gradnjo in morebitnimi lokacijami odlagališča, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije za odlagališča se izberejo tako, da so čim manj prizadeti bivalno in naravno okolje ter obstoječe ureditve.
(2) Gradbišče jezovne zgradbe se uredi na levem bregu na platoju, nasutem nad gladino visoke vode, ki se po gradnji delno vključi v nasipe bazena in delno odstrani. Gradbiščni plato se opremi z vso potrebno gradbiščno infrastrukturo. Za potrebe gradbišča se izvedeta 20kV-priključek na transformatorsko postajo Jutranjka in priključek na vodovod. Oba se ohranita kot stalna priključka elektrarne in centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja.
(3) Zaradi zgraditve obtočnega kanala okrog gradbišča se prestavi del obstoječega 20kV-daljnovod razdelilna transformatorska postaja Brežice–Cerklje.
(4) Dostop do gradbišča jezovne zgradbe se zagotovi po javnih poteh, po posebej urejenih začasnih poteh in po novo načrtovani dostopni cesti do jezovne zgradbe, ki poveže tudi Dobovsko in Prešernovo cesto.
(5) Na desnem bregu se uredi osnovni dostop do gradbišč bazena po cesti Čatež–Krška vas, Krška vas–Drnovo in Mrtvice–Žadovinek ter po poljskih poteh proti Savi. Dostop se izvede tudi skozi Žadovinek proti jezu NEK, po cestah na območju Leskoškega potoka in stadiona ter po novonačrtovani začasni dostopni cesti mimo Krške vasi do podvoza pod avtocesto z začasnim priključkom na cesto Krška vas–Drnovo. Pri novozgrajenem priključku na avtocesto na območju državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje se izvedeta tudi izvoz in priključek na avtocesto za smer Ljubljana in/ali Obrežju. O načinu priključitve gradbiščnega prometa na avtocesto se dogovorijo investitorji.
(6) Na levem bregu se uredi dostop do gradbišč tako: v zgornjem delu bazena nad jezom NEK s ceste iz Krškega proti NEK in čez nasip NEK v naselju gorvodno od NEK, v osrednjem delu bazena s prestavljene ceste ob Savi mimo gramoznice Spodnji Stari Grad, v spodnjem delu bazena pa po obstoječih gozdnih cestah in poljskih poteh.
(7) Glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi druge, nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo čim bolj izognil naseljem; te poti se po končani gradnji lahko rekultivirajo.
(8) Dostopne poti do gradbišč se v okviru projektiranja gradbiščnih ureditev lahko izboljšajo v dogovoru z lokalno skupnostjo.
(9) S fazno gradnjo se zagotovi čim večja izravnava zemeljskega oziroma gradbenega materiala na območju državnega prostorskega načrta. Vgradni izkopani material se uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na tem območju. Del presežkov nenosilnega materiala se lahko odloži na za to predvidenih odlagališčih, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih. Inertni material, ki nastane zaradi rušitve objektov, se odloži v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje odpadkov.
(10) Gradnja objektov jezovne zgradbe se izvede v eni gradbeni jami, pred njeno izvedbo se izvede obtočni kanal. Vzdolžni zaščitni nasipi gradbene jame se lahko izvedejo sočasno z izkopi obtočnega kanala, glavni del prečnih nasipov pa šele s postopnim oblikovanjem/urejanjem obtočnega kanala in preusmerjanjem Save.
(11) Pri izdelavi projektne dokumentacije se na območju akumulacijskega bazena opredelijo razpoložljive količine prodnega in drugega materiala ter predlaga ravnanje z njim, z določitvijo količin in časovne dinamike.
(12) Na območju obtočnega kanala okrog gradbene jame jezovne zgradbe se prestavi obstoječi 20kV-daljnovod razdelilna transformatorska postaja Brežice–Cerklje v dolžini približno 600 m.
(13) Gradbišča posameznih prostorskih ureditev se zavarujejo z zaščitno ograjo višine 2,20 m, tako da se zagotovita varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč. Po končani gradnji se ograja odstrani.
(14) Med gradnjo naj se gradbišča ponoči ne osvetljujejo, razen v izjemnih primerih, ko naj se uporabijo izključno svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Svetila za varovanje naj bodo opremljena s senzorji oziroma s funkcijo samodejnega vklopa in izklopa.
(15) Zagotovi se takšna organizacija gradbišča, da se preprečuje vsakršno onesnaževanje vode, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
(16) Skladišča vnetljivih snovi se uredijo v tipskem zabojniku, opremljenem z lovilno posodo, nameščenem ob gradbiščni ograji in obdanem z varnostno ograjo.
(17) Manjša odlagališča polizdelkov se uredijo na deloviščih ob mestih vgrajevanja, delno pa v priročnem skladišču na glavnem gradbišču. Morebitno odlaganje polizdelkov zunaj meja delovišč izvajalec se uskladi s projektantom, izvajalcem nadzora in lokalno skupnostjo.
(18) Med gradnjo se ne posega v gozdove, na katerih ureditev s to uredbo ni predvidena.
(19) Sečnja drevja se opravi postopno, zunaj gnezdilne sezone ptic. Druga, hrupnejša dela se ne opravljajo med gnezdenjem ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
(20) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se kar najbolj zmanjša, površine za potrebe gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj gozda.
(21) Štori in odvečen odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne odlagajo v gozd, ampak le na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala oziroma se vkopljejo v zasip. Gradbeni materiali ali odpadki se ne odlagajo na najboljša kmetijska zemljišča ter varovana območja narave in kulturne dediščine.
(22) Pred začetkom izvajanja zemeljskih del se ob nadzoru biologa določijo površine, na katerih rastejo tujerodne invazivne vrste. Pri odkrivanju zgornjega sloja tal s teh površin je treba rodovitni del tal v debelini 40 cm odriniti in odložiti ločeno od zemljine s preostalih površin ter ga dokončno odložiti v globino akumulacije, tako da ga bo zalila voda in bosta preprečena nadaljnji razvoj tujerodnih invazivnih vrst steblik in njihovo širjenje v novooblikovane obvodne prostore, bazen in vodotoke. Vse delovne stroje in obleke delavcev je treba po koncu teh del temeljito oprati. Po končani gradnji je treba z rednim vzdrževanje (košnjo in odstranjevanjem rastlin) preprečiti širjenje invazivnih vrst rastlin. Gradbena mehanizacija naj se prevaža in gradbeni material dovaža čim več po obstoječi infrastrukturi. Dodatne dovozne ceste do gradbišča, odlagališča gradbenega materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila se predvidijo zunaj območij naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov in mestnega jedra Brežic.
(23) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, morajo investitorji in izvajalci med gradnjo tudi:
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo umeščene v neposredni bližini naselij, na območjih naravne in kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih; k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne skupnosti in potrebna druga soglasja pristojnih služb;
– zagotoviti posnetek stanja obstoječih cest in drugih površin, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po katerih se bodo izvajale preusmeritve prometa med gradnjo;
– glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo čim bolj izognil naseljem. Te poti se po končani gradnji lahko rekultivirajo;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in pešaškega prometa po obstoječem omrežju cest in poti, tako da se prometna varnost ne bo zmanjšala;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala; zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradbenih posegov prekinjeni; urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti in v tej uredbi niso določeni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo;
– zagotoviti funkcionalnost intervencijskih dostopnih poti za potrebe NEK;
– zagotoviti, da dostopne poti ne bodo prečkale objektov in območij kulturne dediščine;
– zagotoviti, da se odlagališča presežkov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča umestijo samo na območjih državnega prostorskega načrta in na predhodno arheološko pregledanih območjih, ne pa na objektih ali območjih kulturne dediščine;
– zagotoviti, da se infrastruktura ne prestavlja na območja kulturne dediščine in da se križanja infrastrukture izvedejo tako, da te dediščine ne prizadenejo;
– sproti rekultivirati območja posegov;
– pred začetkom del ustrezno urediti vse ceste za morebitni obvoz ali promet med gradnjo, po končani gradnji pa odpraviti vse poškodbe na teh cestah;
– ustrezno zaščititi infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte, tako da se zagotovi nemotena oskrba po vseh obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, po končani gradnji pa odpraviti poškodbe na njih;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev čezmernega onesnaženja tal, vode in zraka ob transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi, ob nezgodah pa zagotoviti takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.
70. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, morajo investitorji in upravljavci:
– izvajati monitoring v skladu s 67. členom te uredbe;
– opravljati redna vzdrževalna dela v skladu z 68. členom te uredbe;
– pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja odpraviti poškodbe na infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih, nastale zaradi gradnje in obratovanja HE Brežice ter drugih prostorskih ureditev iz tega državnega prostorskega načrta;
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z lokalnimi skupnostmi uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;
– pred začetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile za obvoz in prevoz med gradnjo;
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov in infrastrukture, ki bodo tangirani zaradi gradnje;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolice objektov, začasno pridobljena zemljišča pa po končani gradnji povrniti v prvotno rabo ter revitalizirati kmetijska zemljišča ob udeležbi kmetijskih strokovnjakov in lastnikov nepremičnin;
– izvesti meritve kmetijskih zemljišč, na katera se posega, in meritve v obliki digitalnega grafičnega sloja (format shp) dostaviti na upravno enoto, kjer si bodo lastniki uredili novo stanje GERK-ov;
– takoj po neurjih in odtoku visokih voda izvesti ogled retenzijskih površin in odpraviti vse naplavine, na zemljiščih pa vzpostaviti v prvotno stanje;
– če se pri izvajanju del opazi neznana infrastrukturna naprava, takoj ustaviti dela in o tem obvestiti pristojnega upravljavca tega omrežja;
– se pred začetkom gradnje z lokalno skupnostjo dogovoriti o načinu in pogojih odlaganja odvečnega materiala;
– najmanj deset dni pred začetkom gradbenih del na območjih topolovih nasadov obvestiti upravljavca o začetku teh del;
– med nadaljnjim projektiranjem se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja dodatno preverijo protipoplavne ureditve na širšem območju Krške vasi in Velikih Malenc ter se optimizirajo z upoštevanjem noveliranih hidroloških izhodišč in načrtovanih ureditev vodne infrastrukture Save in pritokov od HE Brežice do meje z Republiko Hrvaško, ki so potrebne za zagotavljanje poplavne varnosti poseljenih območij celotnega širšega območju Brežic.
X. NADZOR
71. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
72. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), vodnogospodarskih, prometnih, inženirsko-geoloških, hidroloških, geomehanskih, seizmičnih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometnotehničnega, ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenih vidikov.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo. Pred izvedbo posamezne ureditve investitor seznani z odstopanji lokalno skupnost, če so zanjo pomembna.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture na območju državnega prostorskega načrta, ki niso določena s to uredbo, če niso v nasprotju z njo. K vsaki drugačni rešitvi križanja novih objektov gospodarske javne infrastrukture na območju državnega prostorskega načrta morajo investitorji takih objektov predhodno pridobiti soglasje investitorjev ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso izvedene, oziroma upravljavcev teh ureditev, če so že v uporabi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
Do izvedbe posameznih etap iz 66. člena te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustno izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, dopustna pa so tudi redna vzdrževalna dela na vodotokih ter gradnja in vzdrževanje objektov na stavbnih zemljiščih, razen na objektih, ki so predvideni za rušitev.
74. člen
(državni in občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da prenehajo veljati naslednji državni prostorski akti:
a) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08) za prestavitev iztoka iz čistilne naprave Krška vas, v dolžini približno 215 m od iztoka v Savo v km 738, na parcelah oziroma delih parcel v katastrskih občinah:
– k. o. Krška vas: 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1759/23, 1759/24, 1761/6, 1765, 3473/7, 3475/12, 3498 in 4328;
b) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06) na območju za ureditev dostopa do stojnega mesta stebra daljnovoda, SM 216 (po projektu PGD je to SM 219).
– k. o. Leskovec: 1011/1, 1044/1, 1045/1, 1045/9.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da ostanejo v veljavi naslednji državni prostorski akti:
a) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06);
b) Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09);
c) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje (Uradni list RS, št. 34/01, 23/02);
d) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik – Krška vas (Uradni list RS, št. 115/02, 108/03).
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Občina Brežice:
– Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 8/88, ter Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 39/09 in 104/09),
– Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03, 55/06 in 8/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 in 8/10),
– Odlok o UN Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04 in 118/05),
– Odlok o novelaciji Zazidalnega načrta Trnje (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02 in 69/10),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center starejših občanov Občine Brežice (Uradni list RS, št. 74/10),
– Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah (Uradni list RS, št. 70/96, 121/04 in 95/07),
– Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško–Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP Brežice center (Uradni list RS, št. 4/02).
b) Občina Krško:
– dolgoročni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– družbeni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in 25/89, ter Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05 in 25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 74/10),
– Odlok o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list SRS, št. 48/87, in Uradni list RS, št. 59/97),
– Odlok o zazidalnem načrtu Gramoznica – Stari Grad (SDL, št. 20/85, Uradni list RS, št. 30/04 in 21/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00 in 38/06, 70/07, 24/08 in 47/10),
– Odlok o zazidalnem načrtu Žlapovec (Uradni list RS, št. 15/93 in 109/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, št. 9/87, ter Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05, 19/08, 8/09 in 74/10),
– Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro Videm (Uradni list RS, št. 16/02),
– Odlok o lokacijskem načrtu plinovod za Posavje in Dolenjsko skozi občino Krško (Uradni list SRS, št. 29/89),
– Odlok o lokacijskem načrtu Plinifikacija mesta Krško – I. faza (Uradni list RS, št. 4/96),
– Odlok o lokacijskem načrtu Plinovod – primarna mestna mreža v Krškem (Uradni list RS, št. 16/90),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih tovarne Videm – Krško (Uradni list RS, št. 2/92 in 114/06),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih športni center Grič I (Uradni list RS, št. 37/96),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina (Uradni list RS, št. 7/01 in 102/07),
– Odlok o lokacijskem načrtu RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov (Uradni list SRS, št. 31/87, 36/87 in 34/88),
– Odlok o lokacijskem načrtu Prečna povezava glavne ceste G1/5 (prej M10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R362) kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško – I. faza – most (Uradni list RS, št. 84/98),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona MDB – jug (Uradni list RS, št. 22/09).
75. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-12/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0116
Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti