Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci, stran 5206.

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 6. izredni seji dne 20. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci
1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskega reda Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: spremembe PRO Odranci).
(2) Spremembe PRO Odranci so usklajene z mnenji nosilcev urejanja prostora oziroma s predpisi z njihovih delovnih področij, kar je na podlagi 51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, sprem. 108/09) ugotovil minister za infrastrukturo in prostor v svojem Sklepu št. 35016-1/2011/37 z dne 14. 6. 2012.
2. člen
V Odloku o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) se v 2. členu v odstavku pod zaporedno številko 1. za besedo »naselja« vejica nadomesti s piko, preostali del besedila se briše.
3. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen, in sicer:
a) V drugi vrstici prvega odstavka se brišeta besedi »posamezne parcele« ter vejica.
b) Za četrtim odstavkom se doda nova alineja:
»– površine za turizem – BT (posebna območja)«.
4. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen odloka in sicer:
a) V drugem odstavku se za oznako PE-1 doda »in PE-11«.
b) V tretjem odstavku se za oznako PE-2 doda »in PE-12«.
5. člen
V 7. členu odloka se v vseh točkah brišejo tabele s površinami in nadomestijo z novimi tabelami:
1) Površine namenske rabe
+--------------------------------+-----------------------------+
|  Podrobnejša namenska raba  |    Površina (m2)    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        BT        |      1332       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        DC        |      6691       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        DI        |      8967       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        DK        |      4891       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        DU        |      1955       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        MP        |      10744       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        OC        |      5504       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        OV        |       305       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        P        |      96720       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        PI        |     132995       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        PK        |       465       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        PP        |      21317       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        SK        |     795802       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        SS        |     113836       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        VC        |      32879       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        ZD        |      24334       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        ZK        |      6476       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        ZS        |      17965       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        G        |     336625       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        K1        |     5194951       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        K2        |     115825       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       Skupaj       |     6930579       |
+--------------------------------+-----------------------------+
2) Površine funkcionalnih enot
+--------------------------------+-----------------------------+
|    Funkcionalna enota    |    Površina (m2)    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       FE-1       |     1148489       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       FE-2       |     5311241       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       FE-3       |     336625       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       FE-4       |      96720       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       FE-5       |      37505       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       Skupaj       |     6930580       |
+--------------------------------+-----------------------------+
3) Površine prostorskih enot
+--------------------------------+-----------------------------+
|    Prostorska enota    |    Površina (m2)    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-1       |      52167       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-2       |      43533       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-3       |      21317       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-4       |     974168       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-5       |      60290       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-6       |      10744       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-7       |      15938       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-8       |     1742749       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-9       |      91030       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-10       |     3868890       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-11       |      32185       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       PE-12       |      17568       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|       Skupaj       |     6930579       |
+--------------------------------+-----------------------------+
6. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen, in sicer:
a) Za prvim odstavkom se doda besedilo:
»Dopustna je tudi gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.«
b) Briše se celotni tretji odstavek in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(3) Na delih funkcionalne enote naselja, ki segajo v poplavno območje gradnja novih objektov ni dopustna. Izjemoma so dopustne gradnje in ukrepi, ki jih dopuščajo predpisi s področja voda. Pri posegih na obstoječih objektih se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg v poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.«
7. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen odloka:
a) V prvi vrstici prvega odstavka se za besedico »rabo« briše vejica in doda besedilo:
»ter zložba kmetijskih zemljišč.«
b) Za prvim odstavkom se dodajo vrstice:
»– vodni zadrževalniki za namakanje kmetijskih zemljišč«,
c) V drugem odstavku se na koncu doda besedilo:
»Načrtuje se lahko cevovode za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetske vode s pripadajočimi objekti, komunikacijske vode, plinovode, vročevode in priključke nanje, posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, začasne objekte, rekonstrukcije lokalnih cest, enostavne in nezahtevne kmetijsko – gozdarske pomožne objekte ter ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči«.
8. člen
V 11. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
»(3) V varovalnem pasu državnih cest so posegi možni le ob predhodnem soglasju upravljavca. Novi posegi ob državnih cestah se načrtujejo ob upoštevanju obstoječe in predvidene obremenitve neposrednega okolja ob prometnicah. Upravljavec državne ceste ne zagotavlja dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načrtovana območja ob državnih cestah«.
9. člen
V šestem odstavku 13. člena se popravi navedba člena: namesto 41 se vpiše 45.
10. člen
Dopolni se 15. člen odloka, in sicer:
a) Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo«.
b) Za prvim stavkom drugega odstavka se zbriše pika in doda besedilo: »oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, to je 0.100 [g]«.
11. člen
Pred 17. členom se v naslovu poglavja 2.2. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti PE-1, za PE-1 doda: »in PE-11«, številka 2.2. se spremeni v 2.1.
12. člen
Dopolni se 18. člen odloka:
a) Za prvim odstavkom se doda besedilo:
»Velikost proizvodne hale in ostalih objektov, ki se bodo gradili v 2. fazi v enoti urejanja PE 11 je razvidna iz grafičnih prikazov. Višina nove hale in ostalih objektov se prilagodi višini obstoječih objektov«.
b) V šestem odstavku se briše zadnji stavek in doda besedilo:
»Izven gradbene linije se k proizvodnim halam lahko prizidajo skladišča, proizvodni prostori in upravni prostori. Na celotnem območju enot urejanja PE 1 in PE 11 se lahko gradijo tudi infrastrukturni in okoljski objekti (bazeni za meteorno vodo, ponikovalnice itd).«
13. člen
V 20. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za načrtovane ureditve v prostorskih enotah PE 1 in PE 11 se lahko izdela občinski podrobni prostorski načrt.«
14. člen
Pred 21. členom se v naslovu poglavja 2.2. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti PE-2, za PE-2 doda: »in PE-12«.
15. člen
Spremeni in dopolni se 21. člen odloka, in sicer se za prvim stavkom prvega odstavka briše pika, doda se besedilo:
»ter povečanje čistilne naprave do 5000 enot.«
16. člen
V 24. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
»(5) Za načrtovane ureditve v prostorskih enotah PE 2 in PE 12 se lahko izdela občinski podrobni prostorski načrt.«
17. člen
V 29. členu se v točki (1) v drugem stavku briše besedilo: »ki je označena s šifro SK.«
18. člen
Spremeni se 30. člen odloka, in sicer:
a) Briše se točka (6) in se nadomesti z besedilom:
»Strehe na stanovanjskih in pripadajočih gospodarskih objektih in pritiklinah, na objektih družbene infrastrukture in na poslovnih objektih so praviloma enakostranične dvokapnice poljubnih naklonov, lahko pa so tudi ravne.«
b) V točki (10) se na koncu doda besedilo:
»Odmiki od parcelnih mej so lahko manjši od 1,5 m s soglasjem soseda«.
19. člen
V 32. členu se v prvem odstavku za besedo »hrupom« namesto vejice postavi pika, ostali del besedila se briše.
20. člen
Dopolni se 37. Člen, in sicer se v točka (3) preimenuje v (2). V tej točki se v peti vrstici doda: »vključno z telekomunikacijsko infrastrukturo (bazne postaje)«.
21. člen
Spremeni in dopolni se 41. člen odloka:
a) Briše se prvi odstavek in se nadomesti z besedilom:
»Območje gramoznice je poleg osnovne kmetijske rabe na kmetijskih zemljiščih namenjeno za turistične in rekreacijske dejavnosti.«
b) Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »Pomožni objekti so: pomožni infrastrukturni objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje s pripadajočimi objekti, cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi), kmečka lopa (površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 5 m) in čebelnjak (površina do 20 m2, višina do 3 m). Možne so še začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega režima.«
22. člen
Spremeni in dopolni se 44. člen, in sicer se pred prvim odstavkom doda številka (1) ter doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Za območje podrobnejše namenske rabe SK, ki je območje kmetije v odprtem območju kmetijskih zemljišč v prostorski enoti PE 8 je dopustna gradnja hleva za živino in pripadajočih gospodarskih objektov (skedenj za mehanizacijo, senik in drugo) ter priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo. Gradnja stanovanjskih objektov ni dopustna.«
23. člen
V 53. členu se v zadnji alineji 2. točke korigira navedba uradnega lista, in sicer se vpiše: »Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1 in 9/11«.
24. člen
Dopolni se 54. člen, in sicer se v drugem odstavku doda besedilo:
»Poleg tehničnih ukrepov (protipožarne ločitve za preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila) se zagotovi tudi vire požarne vode iz hidrantnega omrežja, ki mora imeti ustrezne pretoke in ustrezni tlak vode v omrežju. Na območjih, kjer ni hidrantnega omrežja in na območjih, kjer ni možno zagotoviti ustreznih pretokov, se požarna voda zagotavlja iz požarnih vodnjakov in požarnih bazenov.«
25. člen
Spremenijo in dopolnijo se grafični prikazi Prostorskega reda:
Osnovna in podrobnejša namenska raba površin
Členitev območja občine na funkcionalne enote
Členitev območja občine na prostorske enote
Območja posebnih režimov
Gospodarska javna infrastruktura
Dodajo se prikazi razširjene gospodarske cone.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 80-6IZ/2012
Odranci, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.