Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1998. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan, stran 4891.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 97/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo 2, 61/06 – ZDru-1, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/07 Odl. US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl. US: U-I-386/06-32, 8/10 – ZSKZ-B) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 15. seji dne 12. 6. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o postopkih in merilih za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina), ki so v lokalnem javnem interesu.
Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Izvajalci za izvedbo programov varstva naravne in kulturne dediščine v občini (v nadaljevanju: izvajalci) po tem pravilniku so lahko:
– društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, če so njihovi programi v javnem interesu Občine Škocjan,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo,
– lastniki ali upravljavci nepremične naravne ali kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Škocjan in ima status lokalnega (naravnega oziroma kulturnega) spomenika.
3. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni program varstva naravne in kulturne dediščine,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Škocjan,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Škocjan,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega programa varstva naravne in kulturne dediščine,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Škocjan,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega programa varstva naravne in kulturne dediščine, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
Glede na vsebino razpisanih sredstev se natančneje določijo pogoji za sofinanciranje javnih programov varstva naravne in kulturne dediščine v razpisni dokumentaciji.
4. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– Naravna dediščina je vse tisto bogastvo žive in nežive narave, v katero je bil rojen človek. Prejel jo je kot dediščino dedov in predal jo bo kot svojo zapuščino vsem tistim rodovom, ki bodo lahko živeli samo toliko časa, dokler jim bo življenje s svojim obstojem omogočala – narava.
– Nepremična kulturna dediščina so nepremičnine vpisane v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo za kulturo.
– Javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema za izvajanje kulturne dejavnosti, razglašeni za javno kulturno infrastrukturo s sklepom občinskega sveta.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. Programi sofinanciranja
5. člen
Po tem pravilniku občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem varstva naravne in kulturne dediščine naslednje programe:
A) Investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.
B) Varstvo in obnova naravne in kulturne dediščine (varovanje in ohranjanje naravne dediščine ter varovanje in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena, ki so povezani z umetniško ustvarjalnostjo ali zgodovinsko in kulturno dediščino kraja).
C) Programi za razvijanje oziroma dvigovanje zavesti o varstvu in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.
3. Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev
6. člen
Občina Škocjan vsako leto po sprejemu proračuna za tekoče leto, v katerem se določi skupni obseg sofinanciranja in letnega programa kulture objavi javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu, na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.
7. člen
Javni razpis vsebuje elemente, ki jih določa zakon, med njimi pa mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi javni programi varstva naravne in kulturne dediščine (pogoji iz 3. člena),
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, ki so predmet javnega razpisa,
– navedbo meril za ocenjevanje prispelih vlog, s pomočjo katerih se med prijavljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge, in način njihove dostave,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
8. člen
Komisijo za izvedbo razpisa programov varstva naravne in kulturne dediščine (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan in je sestavljena iz šestih članov, in sicer člani Odbora za kulturo in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.
Če so člani komisije iz vrst izvajalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu izključiti iz glasovanja oziroma komisije.
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere programe varstva naravne in kulturne dediščine v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje programov varstva naravne in kulturne dediščine.
9. člen
V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine so predvidena naslednja dejanja:
a) župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa,
b) občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa,
c) javni uslužbenec, ki je član komisije, v navzočnosti enega izmed članov komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna,
d) občinska uprava izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni,
e) župan s sklepom zavrže nepravočasno oddane vloge izvajalcev na javni razpis in vloge, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene,
f) vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za programe varstva naravne in kulturne dediščine,
g) odločbo o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme direktor občinske uprave ali s strani direktorja pooblaščena oseba na podlagi predlogov komisije, najpozneje v roku 30 dni od sprejete odločitve komisije,
h) zoper odločbo ima izvajalec pravico pritožbe. Pritožba se vloži v 15-ih dneh od vročitve odločbe na organ, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od prejema popolne pritožbe.
i) župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbe o sofinanciranju,
j) občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo javnih programov varstva naravne in kulturne dediščine, dogovorjenih s pogodbami.
Izvajalec ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenja, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in odločbe o izbiri.
10. člen
Z izbranimi izvajalci župan sklene letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa (namen),
– čas realizacije programa,
– višino dodeljenih sredstev in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik oziroma izvajalec predložiti občini za nakazilo sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Sofinanciranje se praviloma izvede po realizaciji programa varstva naravne in kulturne dediščine.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so jim bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu organu občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih obveznosti na predpisanih obrazcih in v predpisanih rokih.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za programe varstva naravne in kulturne dediščine, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo, se financiranje na predlog osebe, ki jo župan pooblasti, da izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe, takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi obrestmi.
4. Merila
13. člen
Osnova za obseg sofinanciranja programov varstva naravne in kulturne dediščine so merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine in letnega programa kulture. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v javnem razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine so sestavni del pravilnika.
14. člen
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov varstva naravne in kulturne dediščine za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
A) Investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti
15. člen
Izvajalec je lahko lastnik ali upravljavec objekta z ustreznim uradnim dokazilom. Projekti se morajo nanašati na objekte, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ali na objekte, ki se uporabljajo pretežno za izvajanje kulturnih dejavnosti. V primeru solastništva na objektu mora predlagatelj projekta pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov in izjave lastnikov o sofinanciranju, če gre za dela na skupnih delih in napravah na objektu.
16. člen
Pri vrednotenju programov se bodo upoštevala naslednja merila:
a) Pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v občini:
– projekt je manj pomemben (1 točka),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
b) Razlogi za investicijo:
– objekt se obnavlja zaradi izboljšanja funkcionalne, tehnične ali ekonomske lastnosti (3 točke),
– objekt je nujno potreben obnove zaradi ogroženosti za izvajanje kulturnih dejavnosti (10 točk).
c) Zagotovljena lastna finančna sredstva:
– izvajalec ima zagotovljenih do 40 % sredstev za izvedbo projekta (1 točka),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 40 do 70 % sredstev za izvedbo projekta (3 točke),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 70 % sredstev za izvedbo projekta (5 točk).
17. člen
Znotraj vsake skupine je posamezen projekt razvrščen samo v eno kategorijo. Najvišje možno število zbranih točk za posamezni projekt je 20. Na javnem razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti, ki se nanašajo na objekte, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture se obravnavajo prioritetno.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški gradbeno-obrtniških posegov v objekt (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva – okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov) in investicijsko vzdrževalna dela,
– davek na dodano vrednost.
Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni stroški.
Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po zaključenem javnem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.
B) Varstvo in obnova naravne in kulturne dediščine
18. člen
Izvajalec projekta je lahko le lastnik ali upravljavec naravne oziroma kulturne dediščine. V primeru solastništva na objektu mora izvajalec projekta pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov in izjave lastnikov o sofinanciranju, če gre za dela na skupnih delih in napravah na objektu.
19. člen
Pri vrednotenju projektov se bodo upoštevala naslednja merila:
a) Ovrednotenje dediščine:
– dediščina ni razglašena za spomenik (0 točk),
– dediščina je razglašena za spomenik lokalnega pomena (5 točk),
– dediščina je razglašena za spomenik državnega pomena (10 točk).
b) Stopnja ogroženosti dediščine zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– dediščina ima manjše poškodbe (2 točki),
– dediščina ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti (3 točke),
– dediščini zaradi poškodb grozi uničenje (5 točk).
c) Izdelana izvedbena dokumentacija:
– projektna dokumentacija je v izdelavi oziroma konservatorsko-restavratorski program/projekt ni izdelan (2 točki),
– projektna dokumentacija oziroma konservatorsko-restavratorski program/projekt je v celoti izdelan (4 točke).
d) Pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju:
– projekt je manj pomemben (1 točka),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
e) Zagotovljena lastna finančna sredstva:
– izvajalec ima zagotovljenih do 40 % sredstev za izvedbo projekta (1 točka),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 40 do 70 % sredstev za izvedbo projekta (3 točke),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 70 % sredstev za izvedbo projekta (5 točk).
20. člen
Znotraj vsake točke iz prejšnjega člena je posamezen projekt razvrščen samo v eno kategorijo. Najvišje možno število zbranih točk za posamezni projekt je 29. Na javnem razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški izdelave arhivske dokumentacije in morebitnih raziskav,
– stroški konservatorsko-restavratorskih posegov,
– stroški gradbeno-obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji (stroški sanacije temeljev, stroški sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva – okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov),
– davek na dodano vrednost.
Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni stroški.
Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po zaključenem javnem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu programu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.
C) Programi za razvijanje oziroma dvigovanje zavesti o varstvu in ohranjanju naravne in kulturne dediščine
21. člen
Program je namenjen širši javnosti in ima dolgoročen značaj varstva in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
Pri vrednotenju projektov se bodo upoštevala naslednja merila:
a) Strokovne podlage za izdelavo programa:
– program nima predvidenih strokovnih podlag (1 točka),
– program bo izveden na podlagi strokovne podlage (5 točk).
b) Obveščanje javnosti:
– izdelava projektne naloge (5 točk),
– izdaja letakov in brošur (10 točk),
– izdelava informativnih (interpretacijskih) tabel ali razstavni panoji (15 točk).
c) Pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju:
– projekt je manj pomemben (1 točka),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
d) Zagotovljena lastna finančna sredstva:
– izvajalec ima zagotovljenih do 40 % sredstev za izvedbo projekta (1 točka),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 40 do 70 % sredstev za izvedbo projekta (3 točke),
– izvajalec ima zagotovljenih nad 70 % sredstev za izvedbo projekta (5 točk).
22. člen
Znotraj vsake točke iz prejšnjega člena je posamezen program razvrščen samo v eno kategorijo. Najvišje možno število zbranih točk za posamezni projekt je 30. Na javnem razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški zbiranja gradiva (potni stroški, kopiranje, fotografiranje …),
– stroški priprave vsebin (avtorski honorarji …),
– stroški lektoriranja,
– stroški priprave interpretacijskega materiala (oblikovanje),
– stroški izdelave interpretacijskega materiala.
Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni stroški.
Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po zaključenem javnem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu programu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.
5. Končne določbe
23. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0006/2012
Škocjan, dne 12. junija 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost