Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1960. Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A), stran 4813.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-2
Ljubljana, dne 20. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-1A)
1. člen
V Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11) se v 14. členu besedilo »do 30. junija 2012« nadomesti z besedilom »do 30. junija 2013«.
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(prehodno obdobje ugotavljanja katastrskega dohodka)
Ne glede na 6. člen tega zakona se do 30. junija 2014 katastrski dohodek za kmetijska zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru kot kmetijska zemljišča s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi in plantaža gozdnega drevja, ugotovi z upoštevanjem možne rabe, ki se določi na podlagi bonitete zemljišča, in sicer se za zemljišča z boniteto 50 in več šteje, da so kmetijska zemljišča za obdelavo, za zemljišča z boniteto pod 50 pa se šteje, da so kmetijska zemljišča pod travinjem.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Kot podatek o katastrskem dohodku na dan 30. junija 2012 se upošteva katastrski dohodek, kot je bil pripisan parcelam kmetijskih in gozdnih zemljišč v zemljiškem katastru glede na njihovo površino, katastrsko kulturo, katastrski razred in pripadajoči katastrski okraj na dan 30. junija 2011.
4. člen
Ne glede na enajsti odstavek 160. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odločba US in 106/10 – ZDoh-2H; v nadaljnjem besedilu: ZEN) Geodetska uprava Republike Slovenije v zemljiškem katastru do 29. junija 2013 izkazuje podatke iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 160. člena ZEN, kot so evidentirani na dan 30. junija 2012.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-05/12-1/13
Ljubljana, dne 12. junija 2012
EPA 249-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti