Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1924. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, stran 4712.

Na podlagi devetega odstavka 64.f člena in za izvrševanje prvega odstavka 64.f člena, petega odstavka 64.g člena in tretjega odstavka 64.h člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
1. člen
V Uredbi o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S to uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: deklaracije za proizvodne naprave), vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, izdajanje potrdil o izvoru električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: potrdila o izvoru), vodenju registra potrdil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru, sporočanje podatkov za izdajanje potrdil o izvoru, in sicer v skladu z Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/28/ES) in prve, druge, tretje in pete točke 5. člena Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 2. 2004, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– potrdilo o izvoru: je elektronski dokument, ki končnemu odjemalcu dokazuje, da je določen delež oziroma določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov ali da je določena količina energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom, kot je določeno v devetem odstavku 3. člena Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 55);«.
3. člen
Pred besedilom 10. člena se doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Agencija v odločbi iz prejšnjega odstavka opredeli, kaj v posameznem primeru šteje za proizvodno napravo, glede na tehnično dokumentacijo, zaporedje gradnje sestavnih enot in obratovanje proizvodne naprave.«.
4. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta tretja alineja.
V tretjem odstavku se črta besedilo », razen osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka,«.
5. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »za vsako obdobje poročanja po izteku koledarskega meseca« nadomesti z besedilom »na zahtevo proizvajalca«.
6. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Potrdilo o izvoru se lahko uporabi le v 12 mesecih od zadnjega dneva proizvodnje zadevne enote energije, za katero je bilo izdano potrdilo.«.
7. člen
V 23. členu se besedilo »1 kWh« nadomesti z besedilom »1 MWh«.
8. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Potrdila o izvoru se izdajajo za proizvodne naprave na obnovljive vire za neto proizvedeno električno energijo, za proizvodne naprave s soproizvodnjo pa za bruto proizvedeno električno energijo.«.
9. člen
V 35. členu se za četrtim odstavkom doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sistemski operaterji omrežij, na katere so priključene naprave za proizvodnjo električne energije z deklaracijo, so dolžni sporočati agenciji podatke o proizvedeni električni energiji.«.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-8/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2430-0010
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti