Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1923. Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore, stran 4712.

Na podlagi devetega odstavka 64.f Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore
1. člen
V Uredbi o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09 in 33/10), se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti in registrirati za prejemanje PoI, na proizvodnih napravah OVE)
(1) Za prejemanje PoI za električno energijo, proizvedeno z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, kot so veter, sonce, aerotermalna, hidrotermalna in geotermalna energija, energija oceanov, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin, je treba meriti neto proizvedeno električno energijo in registrirati izmerjene vrednosti.
(2) Če obnovljivi viri energije iz prejšnjega odstavka niso osnovni energent oziroma gre za kombinirane proizvodne naprave OVE, ki ob gorivu iz obnovljivih virov energije uporabljajo gorivo fosilnega izvora, je poleg proizvedene električne energije treba meriti in registrirati izmerjene vrednosti energije vsakega energenta, dovedenega v proizvodno napravo OVE.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti in registrirati za prejemanje podpore za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov)
(1) Poleg meritev iz 5. člena te uredbe se mora za prejemanje podpor po uredbi, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, za električno energijo, proizvedeno iz biomase, če je ta osnovni energent, meriti in registrirati neto električno energijo, energijo, dovedeno z biomaso, ter energijsko vrednost koristne toplote. Z registriranimi meritvami je potrebno dokazati, da je dosežen predpisani celotni izkoristek pretvorbe energije, dovedene z biomaso, v končne oblike energije, električno energijo in koristno toploto. Če biomasa ni osnovni energent, je treba meriti in registrirati izmerjene vrednosti energije vsakega energenta, dovedenega v proizvodno napravo OVE, ter z registriranimi meritvami dokazati predpisani celotni izkoristek.
(2) Če se iz bioplina, deponijskega plina, plina, pridobljenega iz blata, ki nastane pri delovanju čistilnih naprav za odpadne vode, ter biološko razgradljivih komunalnih in industrijskih odpadkov proizvaja tudi koristna toplota, za katero prejema električna energija posebne dodatke, se meri in registrira neto električna energija, energija, dovedena s temi viri obnovljive energije, ter energijska vrednost koristne toplote. Če navedeni obnovljivi viri niso osnovni energent, je treba meriti in registrirati izmerjene vrednosti količine energije vsakega energenta, dovedenega v proizvodno napravo OVE.
(3) Če je proizvedena električna energija upravičena do prejemanja posebnih dodatkov zaradi trajnostne narave proizvodnje ali pridobivanja uporabljenega energenta, je treba registrirati količino in energijsko vrednost dovedenega goriva.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedilom »se na proizvodnih napravah« črta besedilo »OVE in proizvodnih napravah«. Za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: mikroproizvodne naprave)« se črta besedilo », kakor tudi na proizvodnih napravah OVE, zgrajenih do 12. 7. 2008 z nazivno električno močjo, manjšo od 1 MW«.
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se črta. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-7/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2430-0009
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti