Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1903. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 4623.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06) ter 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96 in 75/97) ter na podlagi 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10), sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 14. seji dne 19. 3. 2012 in Občinski svet Občine Mislinja na 11. seji dne 29. 3. 2012 sprejela uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o., ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/03)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 23/07)
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 60/07)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 77/08)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/10) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 30/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2012)
Št. 014-16/2006
Slovenj Gradec, dne 19. marca 2012
Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Slovenj Gradec
Nikolaj R. Kolar l.r.
Št. 014-14/2006
Mislinja, dne 29. marca 2012
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Bivša Občina Slovenj Gradec je z odlokom o preoblikovanju “Komunalno stanovanjskega podjetja Slovenj Gradec” v “Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, družbo z omejeno odgovornostjo” (Uradni list RS, št. 83/94) ustanovila Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o., ki po vzpostavitvi lokalne samouprave opravlja gospodarske javne službe za območje novo nastalih občin, zato Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja prevzameta ustanoviteljske pravice na tem podjetju.
V letu 2007 se je podjetje preimenovalo v Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.
2. člen
Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o., organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, vpisano pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod vl. št. 060/10070600, z dosedanjim premoženjem, je na podlagi sporazuma o delitvi premoženjske bilance na dan 31. 12. 1994 (Uradni list RS, št. 59/98) v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v 87,97 % deležu in v lasti Občine Mislinja v 12,03 % deležu.
II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Firma javnega podjetja je: Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
Skrajšana firma: Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
Sedež podjetja: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.
4. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike, velikosti 45x15 mm in je v črni barvi z naslednjo vsebino: Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.
Na levi strani pa je lociran znak podjetja.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
5. člen
Dejavnosti javnega podjetja so dejavnosti gospodarskih javnih služb in ostale dejavnosti.
Dejavnosti gospodarskih javnih služb:
81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000   Ravnanje z odplakami
38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
      odpadkov
96.030   Pogrebna dejavnost
35.210   Proizvodnja plina
35.220   Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230   Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300   Oskrba s paro in vročo vodo.
Ostale dejavnosti:
08.120   Pridobivanje gramoza, peska, gline
23.610   Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.630   Proizvodnja sveže betonske mešanice
38.310   Demontaža odpadnih naprav
38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
      odpadkov
35.111   Proizvodnja električne energije
35.119   Proizvodnja električne energije
41.200   Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.130   Gradnja mostov in predorov
42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
      in pline
42.220   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      elektriko in telekomunikacije
42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.990   Druga specializirana gradbena dela
42.110   Gradnja cest
43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih
      napeljav in naprav
43.290   Drugo inštaliranje pri gradnjah
45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
      prometu
47.761   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in
      hrano za živali
47.790   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
49.410   Cestni tovorni promet
49.420   Selitvena dejavnost
52.100   Skladiščenje
68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
62.010   Računalniško programiranje
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
      storitvami povezane dejavnosti
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
69.103   Druge pravne dejavnosti
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129   Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
81.210   Splošno čiščenje stavb
81.220   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
63.990   Druge dejavnosti informacijskih storitev
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
78.100   Dejavnosti pri iskanju zaposlitve
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.910   Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
      sposobnosti
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
71.121   Geofizikalne meritve, kartiranje
78.300   Druga oskrba s človeškimi viri.
Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. Za izvajanje ostalih dejavnosti sta v podjetju organizirani enota Stanovanjska dejavnost ter enota Gradnje, vzdrževanje in servis.
V javnem podjetju se lahko opravljajo dejavnosti, ki so združljive z njegovo temeljno dejavnostjo, če s tem soglašata ustanovitelja.
Javno komunalno podjetje opravlja tudi razvojne, strokovne, tehnične in druge naloge v zvezi z izvajanjem javnih gospodarskih služb, če se mu ta dela poverijo.
6. člen
Ustanovitelja lahko s sklepom izvzameta posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb in v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah ustanoviteljice zagotovita drugo obliko izvajanje le-te.
IV. USTANOVITELJ PODJETJA
7. člen
Ustanovitelja podjetja sta Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.
Ustanoviteljske pravice izvršujeta Mestni svet občine Slovenj Gradec in Občinski svet občine Mislinja.
V. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
8. člen
Osnovni kapital podjetja je 508.091,00 EUR, predstavlja ga bilančna vrednost podjetja po delitveni bilanci med občinama ustanoviteljicama javnega podjetja.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanoviteljev, niso vključeni v osnovni kapital družbe.
Infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe, ki so v lasti ustanoviteljev, ima javno podjetje v najemu v skladu s pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture.
9. člen
Osnovni vložek posamezne občine v osnovnem kapitalu podjetja se določi z upoštevanjem kriterija zastopanosti posamezne nove lokalne skupnosti v strukturi celotnega prihodka Komunalnega podjetja v letu 1997 in kriterija prebivalstva, da osnovni vložek sledi:
1. Mestna občina Slovenj Gradec, osnovni vložek 446.967,65 EUR, poslovni delež 87,97 %,
2. Občina Mislinja, osnovni vložek 61.123,35 EUR, poslovni delež 12,03 %.
VI. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
10. člen
Ustanovitelja odločata o vseh vprašanjih iz 505. člena zakona o gospodarskih družbah in 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom javnega podjetja.
Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma gospodarskih družb, če z zakonom o gospodarskih javnih službah ali drugimi zakoni ni drugače urejeno.
Organi podjetja
11. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– direktorja,
– svet delavcev.
12. člen
Poslovanje javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja sedem članov. Od tega je pet članov predstavnikov občin ustanoviteljic, in sicer štirje iz Mestne občine Slovenj Gradec in eden iz Občine Mislinja ter dva člana predstavnikov delavcev. Člane predstavnikov ustanoviteljev imenujeta in razrešujeta ustanoviteljici, člane predstavnikov delavcev pa svet delavcev podjetja.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
13. člen
Nadzorni svet pregleduje letna poslovna poročila, periodične rezultate poslovanja, knjige in dokumentacijo javnega podjetja, spremlja rentabilnost poslovanja javnega podjetja, sprejema poslovni načrt javnega podjetja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in o tem obvešča ustanoviteljici.
S statutom javnega podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in način delovanje nadzornega sveta.
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet.
Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
Pogoje, način in postopek za imenovanje direktorja določa statut javnega podjetja.
15. člen
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri:
– prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi nad vrednostjo 2.000 EUR
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom javnega podjetja.
Za navedeno mora obvezno dati soglasje nadzorni svet podjetja.
S statutom se podrobneje določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
16. člen
Javno podjetje vodi poslovne knjige in izdela letna poročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi predpisi ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
17. člen
V podjetju deluje v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in statutom podjetja svet delavcev.
VII. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJEV
18. člen
Ustanoviteljici javnega podjetja:
1. določata obseg in dejavnost javnega podjetja
2. določata posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
3. odločata o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin iz svoje pristojnosti
4. odločata o investicijah v javnem podjetju, ki zadevajo razširjeno reprodukcijo
5. sprejemata letno poročilo in odločata o uporabi bilančnega dobička
6. odločata o statusnih spremembah podjetja.
Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA, IZGUBA IN DOBIČEK
19. člen
Viri financiranja dejavnosti gospodarskih javnih služb so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja javne porabe
– sredstva, ki jih z uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev)
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Ostale dejavnosti javnega podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
20. člen
Rezultat podjetja (dobiček ali izgubo) iz dejavnosti, ki se izvajajo skupno za obe ustanoviteljici, si ustanoviteljici delita kot sledi:
1. Rezultat stroškovnega mesta Komunalni odpadki in stroškovnega mesta Gradnje, vzdrževanje in servis:
Osnova za dogovorjen ključ je v sporazumu o delitvi premoženjske bilance na dan 31. 12. 1994 (Uradni list RS, št. 59/98), v katerem je določen kriterij delitve 78,9 % na Mestno občino Slovenj Gradec ter 21,1 % na Občino Mislinja.
2. Rezultat stroškovnega mesta stanovanjska dejavnost:
Ključ delitve rezultata se izračuna iz razmerja med številom enot (stanovanj, poslovnih prostorov, garaž), ki so na teritoriju posamezne ustanoviteljice. Navedeno predstavlja 50 % delež ključa. Drugo polovico ključa pa predstavlja razmerje med fakturiranimi prihodki po teritorialnem principu.
Za določitev ključev se upošteva stanje na dan 31. decembra v letu za katerega se ugotavlja rezultat.
V primeru, ko se določena dejavnost podjetja izvaja samo na območju ene ustanoviteljice, pripada morebitni dobiček ali izguba iz takšne dejavnosti tisti ustanoviteljici, na katere območju se ta dejavnost izvaja.
Dobiček, ki nastaja pri izvajanju dejavnosti iz 5. člena tega odloka, ustanoviteljici praviloma vložita v razvoj podjetja.
Za reševanje morebitnih sporov glede delitve rezultata ter za določitev kriterija delitve rezultata med ustanoviteljici v primeru nepredvidenih okoliščin je določena skupina v sestavi: župana obeh občin ustanoviteljic, predsednik nadzornega sveta in direktor podjetja.
IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA PODJETJA
21. člen
Statut javnega podjetja sprejme nadzorni svet podjetja.
S statutom javnega podjetja se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje podjetja, pri čemer se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetja oziroma gospodarskih družb, če z zakonom o gospodarskih javnih službah ali z zakonom in drugim predpisom s področja komunalnega gospodarstva ali predpisom lokalne skupnosti, niso predpisane drugače.
Druge splošne akte sprejema nadzorni svet podjetja.
Odlok o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/03) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Javno podjetje je dolžno uskladiti statut s tem odlokom v roku 90 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
24. člen
Do izteka mandata članom nadzornega sveta opravljajo funkcijo članov dosedanji člani nadzornega sveta.
25. člen
Direktor opravlja funkcijo direktorja do izteka sedaj veljavnega mandata.
26. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka sprejemata občinska sveta ustanoviteljic tako, da je odločitev sprejeta, če jo sprejmeta oba občinska sveta.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Slovenj Gradec v Javnokomunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/94).
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 23/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 60/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 77/08)
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/10) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavoda, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 30/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2012) vsebuje naslednjo končno določbo:
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.

AAA Zlata odličnost