Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1894. Odlok o javnem redu in miru v občini Krško, stran 4609.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 16. seji, dne 28. 5. 2012, sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja varovanje javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, varstvo zdravja, čistoče in varovanje okolja ter obveznosti skrbnikov in lastnikov živali v občini Krško, v kolikor ta področja niso urejena v drugih odlokih Občine Krško.
(2) Odlok določa tudi prekrške in globe.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine Krško, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletne osebe, pa starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mladoletnike.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur;
2. javne prometne površine so: ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi;
3. javne zelene površine so: parki, drevoredi, cvetlični nasadi, pokopališča, otroška in športna igrišča, okolica vrtcev in šol, ki so javno dobro ali v lasti občine ali v lasti krajevnih skupnosti in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra;
4. zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe;
5. naselje je območje, ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in javne površine;
6. otrok je oseba, mlajša od 14 let;
7. mlajši mladoletnik je oseba, stara od 14 do 16 let;
8. starejši mladoletnik je oseba, stara od 16 do 18 let;
9. nujna vzdrževalna dela so dela, ki jih je nujno izvesti takoj zaradi preprečitve škode, ogrožanja zdravja ali življenja ljudi (na primer sanacije okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah ipd.);
10. kmetijska sezonska opravila so opravila kot na primer priprava krme za domače živali, obdelava kmetijskih površin ipd..
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost,
2. od ponedeljka do sobote v naseljih v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, uporabljati motorne kosilnice, motorne škropilnice, motorne žage in druge delovne naprave z motorji na notranje izgorevanje; prepoved ne velja za nujna vzdrževalna dela in kmetijska sezonska opravila,
3. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti njihovi volji izvajati propagandno dejavnost ter jih proti njihovi volji nadlegovati s prodajo predmetov ali storitev,
4. popivati pred prodajalnami ali na javnih površinah, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač; prepoved ne velja za organizirane prireditve na javnih površinah.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. v naseljih sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer obstaja možnost, da se zaneti požar, ter sežigati materiale, ki povzročajo motenje okolice in obremenjevanje okolja,
2. odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena,
3. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete in material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali tako da motijo njihovo uporabo,
4. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da ogroža varnost ljudi,
5. puščati pse in večje domače živali na javnih površinah brez povodca oziroma nadzorstva.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke in injekcijske igle ter brizgalke na pločnike, ceste in druge javne površine,
2. iztepati, izlivati ali metati z večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,
3. v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, ki povzročajo hrup z namenom odganjanja živali; omejitev ne velja za nameščanje in uporabo klopotcev v času dozorevanja grozdja,
4. v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami ali ročnimi škropilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo zemljišče.
V. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV IN LASTNIKOV ŽIVALI
9. člen
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, zelenice v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, javna kopališča in v javne prostore, ki jim niso namenjeni.
(2) Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki (na primer psi-vodiči slepim in psi-pomočniki invalidom).
10. člen
(1) Skrbniki in lastniki živali so dolžni na javnih površinah in na površinah okoli oziroma med večstanovanjskimi objekti za njimi počistiti živalske iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
(2) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so namenjeni za živalske iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.
(3) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik ali lastnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne odpadke.
VI. NADZOR
11. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju s 6. členom, 7. členom, 2., 3. in 4. točko prvega odstavka 8. člena, 9. členom in 10. členom tega odloka.
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 8. člena tega odloka.
(3) Z globo 600 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 6. in 7. členom, 2., 3. in 4. točko prvega odstavka 8. člena ter 9. in 10. členom tega odloka, odgovorna oseba pa se kaznuje z globo v višini 200 EUR.
VIII. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2012-O301
Krško, dne 28. maja 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost