Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1862. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011, stran 4551.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 16. redni seji dne 30. 5. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2011 izkazuje:
                              v €
-------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
-------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki              5.027.452,17
II.  Skupaj odhodki              5.023.886,04
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj)      3.566,13
    (I.-II.)
-------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
-------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in         0,00
    prodaja kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih      0,00
    deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in          0,00
    sprememba kapit. delež. (IV.-V.)
VII.  Skupni presežek (primanjkljaj)        3.566,13
-------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
-------------------------------------------------------------
VIII. Zadolževanje proračuna              0,00
IX.  Odplačila dolga               68.869,56
X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)        –68.869,56
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na     –65.303,43
    računih (III.+VI.+X.)
-------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2010      174.235,67
-------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2012-2
Miren, dne 4. junija 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.